Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
6,210 Research products

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Research data
 • Research software
 • Dutch

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Authors: Andre Kerkhoven, A.A.K.;

  Op de voormalige locatie van de Christelijke Basisschool Vreeland (CSV Vreeland) worden 16 tot 18 sociale woningen gerealiseerd met bijbehorende parkeervoorzieningen. Het oude schoolgebouw van het CSV Vreeland is hiervoor gesloopt. Het plangebied is circa 3200 m2 groot. Het plangebied staat op de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Stichtse Vecht aangeduid als een gebied met een middelhoge archeologische verwachtingswaarde. Voor deze beleidscategorie geldt een archeologische onderzoeksplicht voor bodemingrepen met een oppervlak van meer dan 1000 m2 en een diepte groter dan 0,3 m onder maaiveld. Om het archeologisch risico te specificeren is in opdracht van Tauw bv te Capelle a/d IJssel door Transect een archeologisch bureauonderzoek en karterend booronderzoek uitgevoerd. Uit het archeologisch bureauonderzoek blijkt dat het plangebied een middelhoge archeologische verwachting heeft voor wat betreft vindplaatsen uit de IJzertijd (800 €“ 12 voor Chr.), Romeinse tijd (12 voor Chr. €“ 450 na Chr.) en Middeleeuwen (450 €“ 1500 na Chr.). Gezien het ontbreken van bebouwing op historische kaarten, worden geen archeologische waarden uit de Nieuwe tijd (1500 €“ 1950 na Chr.) verwacht. Omdat de oostelijke helft van het plangebied hoger op de oeverwal c.q. kronkelwaardafzettingen lijkt te liggen, moet hier rekening worden gehouden met een hoge archeologische verwachting voor de eerder genoemde perioden. Uit het booronderzoek blijkt, dat in het plangebied in vrijwel alle boringen oeverwalafzettingen voorkomen. In geen van de boringen met kleiige oeverwalafzettingen zijn overtuigende bodemtrajecten waargenomen, zoals laklagen c.q. vegetatiezones. Ook zijn er geen archeologisch vondsten aangetroffen. Alleen in boring 1 komen dunne lagen met zandige oeverwalafzettingen voor. In n hiervan, die op een diepte van 133 tot 142 cm €“mv ligt, heeft zich overtuigend een bodem ontwikkeld. Deze vertegenwoordigt dan ook een hoge archeologische verwachting. Rond boring 1 is dan ook in bijlage 5 een archeologisch kansrijke zone afgebakend, die uitsluitend op basis van concrete aanwijzingen uit het booronderzoek is gedefinieerd. Daarnaast is vanuit het landschap een grotere archeologisch kansrijke zone afgebakend, waar een verwachting bestaat op een middeleeuws niveau. In deze periode werden namelijk ook lager gelegen delen van het landschap bewoond c.q. gebruikt, bijvoorbeeld in de vorm van gerijpte komkleiafzettingen. Deze grotere zone omvat een strook van de oeverwal-/-komafzettingen die parallel aan de Vecht loopt.

  EASYarrow_drop_down
  EASY
  Dataset . 2023
  Data sources: EASY
  DANS-EASY
  Dataset . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   EASYarrow_drop_down
   EASY
   Dataset . 2023
   Data sources: EASY
   DANS-EASY
   Dataset . 2023
   Data sources: B2FIND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Jong, C de;

  Bureau voor Archeologie heeft een inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd voor bouwwerkzaamheden aan de Haarloseweg 7 te Borculo.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Dataset . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Dataset . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Stevens, F.S;

  © Synthegra B.V., Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden 5 van 25 Samenvatting Inleiding Synthegra B.V. heeft in opdracht van Kudo Vastgoed B.V. op 21 september 2022 een archeologisch Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven1 uitgevoerd op een terrein aan de Meldweg 3 te Bilthoven. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen realisatie van een appartementencomplex met parkeervoorzieningen. De diepte van de toekomstige bodemverstoring wordt geschat op circa 1 meter beneden maaiveld uitgaande van een reguliere fundering met kruipruimte. Doelstelling De doelstelling van proefsleuvenonderzoek is het aanvullen en toetsen van de archeologische verwachting, zoals geformuleerd in hoofdstuk 4 van onderhavig Programma van Eisen (conform KNA versie 4.1 Protocol 4003 inventariserend veldonderzoek). Het doel van het archeologische onderzoek is onder meer om vast te stellen of binnen het plangebied een vindplaats aanwezig is en zo ja, het begrenzen van de op het terrein aanwezige archeologische waarden en het bepalen van de gaafheid en conservering ervan. Uiteindelijk moet dit resulteren in het vast stellen of de eventuele vindplaats behoudenswaardig is. Verder moet een gefundeerde afweging worden gemaakt met betrekking tot eventueel vervolgonderzoek. Gevolgde onderzoeksmethode Het onderzoek is uitgevoerd volgens de uitgangspunten en randvoorwaarden zoals vastgelegd in het Programma van Eisen (PvE). Tijdens het veldonderzoek was er geen reden om van de beschreven onderzoeksmethodiek af te wijken. In totaal is 205 m2 onderzocht. Er zijn twee proefsleuven gegraven waarin 1 vlak is aangelegd en gedocumenteerd. Er zijn vijf profielkolommen in de zuidwand van de twee werkputten gedocumenteerd. In iedere proefsleuf is per vlak de hoogte gemeten in raaien met een tussenafstand van 5 m, tevens is een hoogte van het maaiveld genomen. Resultaten & Advies Er zijn sporen en vondsten aangetroffen, het gaat dan om greppels, ploegsporen, paalkuilen, een kuil en een handvol aardewerk. De sporen behoren tot perceleringsvormen en zowel de oriëntatie als de vondsten dateren deze sporen in de periode 1500-1800. Qua voorkomen en inhoud sluiten ze aan bij het naastgelegen onderzoek dat door RAAP in 2015 is uitgevoerd. Binnen het onderhavige plangebied is er echter sprake van een verstoring tot in het dekzand dat mogelijk sporen en vondsten reeds heeft verstoord. Wat is overgebleven zijn dan mogelijk enkel de diepere sporen. Gezien het algemene karakter van de sporen en vondsten krijgt de vindplaats een lage waardering en is er geen sprake van een behoudenswaardige vindplaats. Binnen de grenzen van het plangebied zijn geen behoudenswaardige archeologische resten aangetroffen. Om die reden wordt aanbevolen geen vervolgonderzoek te laten uitvoeren bij bodemverstorende activiteiten. Het definitieve selectiebesluit zal worden genomen door de bevoegde overheid, de gemeente de Bilt. 1 IVO-P, protocol 4003 Project : Melkweg 3 te Bilthoven, Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven Projectnummer : S220039 definitief © Synthegra B.V., Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden 6 van 25 Bovenstaande vormt een selectieadvies. Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop wijzen dat dit advies nog niet betekent dat in deze fase van het vergunningsverleningstraject reeds bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek dienen vooraleerst te worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente de Bilt). Deze neemt vervolgens een definitief selectiebesluit. Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeksmethoden. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit volledig worden uitgesloten. Synthegra wil de opdrachtgever er daarom op wijzen dat, indien tijdens de werkzaamheden een (mogelijke) archeologische vondst wordt gedaan dan geldt de wettelijke meldingsplicht, zoals omschreven in artikel 5.10 van de Erfgoedwet bij de minister. Uit praktisch oogpunt kan een dergelijke toevalsvondst bij de gemeente worden gemeld.

  DANS-EASYarrow_drop_down
  DANS-EASY
  Dataset . 2023
  Data sources: B2FIND
  EASY
  Dataset . 2023
  Data sources: EASY
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   DANS-EASYarrow_drop_down
   DANS-EASY
   Dataset . 2023
   Data sources: B2FIND
   EASY
   Dataset . 2023
   Data sources: EASY
 • Authors: ADC ArcheoProjecten;

  ADC ArcheoProjecten heeft in januari 2019 een Inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd voor het plangebied Odijk Het Burgje aan de Weteringsdijk 6-8, in het kader van de sloop van de meeste bebouwing op het erf en het realiseren van nieuwbouw. Aansluitend is van eind januari tot in mei 2019 een Definitieve Opgraving uitgevoerd aangezien de tijdens het vooronderzoek aangetroffen sporen en vondsten behoudenswaardig bleken. Tevens is een bouwhistorische begeleiding uitgevoerd bij de sloop van het zomerhuis en de kapberg. Het onderzoeksgebied is gelegen aan de Weteringsdijk 6-8, heeft een oppervlakte van 13.620 m2 en was op het moment van het eerste onderzoek in gebruik als erf met diverse opstallen, tuin en boomgaard. In het gebied zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek 22 werkputten aangelegd en tijdens de definitieve opgraving nog eens 21 werkputten met een totale oppervlakte van 6.464 m2. Het plangebied is grotendeels op een 100 m brede restgeul gelegen, waarvan kan worden vastgesteld dat deze in de Late Bronstijd of Vroege Ijzertijd een reactivatiefase heeft gekend. In deze periode was het land in de omgeving reeds voor akkerbouw en veeteelt in gebruik. Zowel Het Burgje als de in 2017 opgegraven Vinkenburg zijn in de Late Middeleeuwen op deze restgeul gelegen. Ten noorden van het plangebied bestaat de ondergrond uit zandige oeverafzettingen, waarop een grafveld uit de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen aanwezig is. Binnen onderhavig onderzoek is een deel van een kringgreppel van een Romeinse grafheuvel gevonden aan de noordzijde van de huidige boomgaard. Pas vanaf het einde van de 13e eeuw komt er bewoning in het plangebied, dat een continuering kent tot aan de dag van vandaag. De resultaten van de onderzoeken laten de ontwikkelingen in het gebied in vier fasen indelen. De eerste fase betreft de aanvang van bewoning in het gebied aan het eind van de 13e eeuw, die gekenmerkt wordt door een rechthoekige afbakening van het terrein door middel van greppels. Hierbinnen hebben diverse hooimijten gelegen, getuige de aanwezigheid van ingegraven muizenpotten. Er zijn geen duidelijke sporen van een gebouw aangetroffen. Ongeveer rond 1400 wordt het gebied anders ingericht: er worden grachtensystemen uitgegraven die een totaal gebied van 108 bij 64 m beslaan (Fase 2). De noordelijke gracht is ca. 6 m breed en de zuidelijke gracht ca. 10 m. Omdat er uit deze periode nauwelijks sporen zijn aangetroffen, wordt vermoed dat de vrijgekomen grond uit de grachten op het land is opgebracht waardoor de daarop gestane structuren rond 1600 bij het dempen van de grachten met dezelfde grond geheel zijn verdwenen. Wel geven vondsten onderuit de grachten aan dat er bewoning moet zijn geweest en diverse activiteiten zoals landbouw, veeteelt en ambachtelijke handelingen zoals mogelijk het vervaardigen van manden, hebben plaatsgevonden. Bijzonder is een groot aantal houten voorwerpen die in de gracht bewaard zijn gebleven, zoals twee emmers, een gevlochten mand en diverse onderdelen van meubels en bouwelementen. Als rond 1600 de gracht (grotendeels) wordt gedempt verschijnen er wel weer veel sporen van bebouwing op het terrein (Fase 3). Het huidige Burgje en de boerderij worden gebouwd, evenals enkele hooimijten van enorme eikenhouten roeden, bijgebouwen op stiepen of poeren, een opslagkelder, water- en beerputten. De kelder van Het Burgje is in de gracht gebouwd. Aan de noordzijde van het plangebied staat een huis in een boomgaard dat glas-in-lood vensters heeft gehad en de vele krengbegravingen van runderen geven aan dat er lokaal vee werd gehouden, met name voor de melk. Deze indeling van het terrein blijft met af en toe kleine aanpassingen eigenlijk tot aan het begin van de 19e eeuw hetzelfde. Rond 1850 (Fase 4) wordt het zomerhuis gebouwd dat met name bedoeld was voor de verwerking van melk tot kaas en een stalgedeelte had voor jongvee. Dit gebouw wordt nog diverse malen aangepast en in 1954 wordt een permanente woonfunctie toegevoegd. De overige elementen op het erf uit de 20e eeuw betreffen de drieroedige kapberg uit ca. 1930-40, de voormalige ligboxenstal met jongveeschuur uit 1974, de veldschuur uit 1998, de sleufsilo uit ca. 1967 en de iets ten noorden van het erf gelegen veldschuurtjes uit de periode 1950-60. Door de nieuwbouwplannen blijven alleen Het Burgje en de boomgaard ten noorden daarvan gehandhaafd en zijn alle andere opstallen gesloopt.

  EASYarrow_drop_down
  EASY
  Dataset . 2023
  Data sources: EASY
  DANS-EASY
  Dataset . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   EASYarrow_drop_down
   EASY
   Dataset . 2023
   Data sources: EASY
   DANS-EASY
   Dataset . 2023
   Data sources: B2FIND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Boer, A. de; Roodenburg, F.;

  Bureau voor Archeologie heeft een bureauonderzoek uitgevoerd aan de Voorstraat 10 te Vlijmen opgevolgd door een inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Dataset . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Dataset . 2023
   Data sources: B2FIND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Gemeente Dordrecht vakteam erfgoed;

  Een rapportage van de waarneming en documentatie van de fundering(en) van twee fases van de Dordtse stadsgalg op een gors binnen de huidige gemeente Zwijndrecht. Opgetekend door een tekenaar van Rijkswaterstaat dhr. Bokma in 1966. Tevens met plattegrond van de fundering en een kadastrale kaart met aanduiding van de locatie (vandaag de dag in de geul van de Oude Maas.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  EASY
  Dataset . 2023
  License: CC 0
  Data sources: EASY
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Dataset . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   EASY
   Dataset . 2023
   License: CC 0
   Data sources: EASY
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Dataset . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed;

  DNWG Infra B.V. wil het leidingnetwerk in de Bakkersstraat te Oostburg (gemeente Sluis) vernieuwen. De totale lengte van het tracé bedraagt circa 1.270 meter. Het is de bedoeling dat de nieuwe leidingen grotendeels in een reeds bestaande sleuf komen te liggen, op een klein deel in het noorden na, plus vier delen van het tracé waar de aanleg plaats zal vinden middels een gestuurde boring. Omdat met de werkzaamheden de vigerende vrijstellingsgrenzen worden overschreden, diende in het kader van de benodigde omgevingsvergunning een archeologisch onderzoeksrapport te worden voorgelegd. In het kader hiervan heeft Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed een Archeologisch Bureauonderzoek uitgevoerd. In het kader van het bureauonderzoek werd een groot aantal bronnen bestudeerd die geleid hebben tot een gespecificeerd verwachtingsmodel voor het plangebied. Op basis hiervan kan de volgende conclusie worden geformuleerd: - Binnen het grootste deel van het plangebied (met uitzondering van het uiterste noorden en uiterste zuiden) geldt een middelhoge tot hoge verwachting voor resten uit het Laat-Paleolithicum tot en met het Neolithicum op het niveau van het Laagpakket van Wierden (en waar dit niet aanwezig is, de Formatie van Koewacht) en een middelhoge verwachting voor resten uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd uit het veen van de Formatie van Nieuwkoop. Deze niveaus liggen te diep om door de voorgenomen werkzaamheden te worden bedreigd. - Binnen bijna het hele plangebied kunnen vindplaatsen aanwezig zijn uit de Middeleeuwen, in oudere afzettingen van het Laagpakket van Walcheren. - Uit de Nieuwe Tijd (vanaf de 17de eeuw) is in het plangebied, dagzomend, een weg aanwezig, namelijk de Bakkersstraat zelf, die nog altijd in gebruik is. Eventueel aanwezige oudere fases van deze weg kunnen onder het asfalt en eventuele ophooglagen liggen, maar de kans is groot dat deze oudere fases vergraven zijn bij eerdere werkzaamheden. - De werkzaamheden zullen plaatsvinden op/in het niveau van het Laagpakket van Walcheren. Hiermee bestaat de kans dat eventueel aanwezige archeologische waarden uit de Middeleeuwen en/of Nieuwe Tijd worden aangesneden. Het grootste deel van de sleuven zal echter worden gegraven ter hoogte van de verstoringen als gevolg van eerder gegraven sleuven; het valt echter niet uit te sluiten dat hierbij ook niet-verstoorde delen zullen worden aangesneden. De gestuurde boringen zullen plaatselijk dieper reiken, maar nergens dieper dan het Laagpakket van Walcheren. Er is bij deze gestuurde boringen geen sprake van een open ontgraving. Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt het volgende geadviseerd: - De geplande werkzaamheden blijven beperkt tot een 0,80 m brede sleuf met een diepte van 1,20 m. Verwacht mag worden dat een groot deel van het graafwerk in reeds verstoorde bodem zal plaatsvinden. De kans op een substantiële aantasting van een potentieel archeologisch niveau wordt klein geacht. - De mogelijkheid om waarnemingen te verrichten in de relatief smalle en ondiepe, langgerekte sleuf is daarenboven erg beperkt. Dit maakt het moeilijk om zinvolle waarnemingen te doen en/of onderzoeksvragen te beantwoorden. De potentiële kenniswinst is dan ook klein. - Rekening houdend met bovenstaande argumenten wordt de impact van de ingreep op (eventueel) aanwezige archeologische vindplaatsen aanvaardbaar geacht. Er wordt dan ook geadviseerd om af te zien van een archeologisch vervolgonderzoek in het kader van de geplande werkzaamheden. - Voorliggend onderzoek geeft geen aanleiding om de huidige vrijstellingsdiepten uit het vigerende bestemmingsplan bij te stellen. Voorliggend rapport werd niet binnen 2 jaar voorgelegd aan of beoordeeld door de bevoegde overheid en is om die reden definitief gemaakt.

  DANS-EASYarrow_drop_down
  DANS-EASY
  Dataset . 2023
  Data sources: B2FIND
  EASY
  Dataset . 2023
  Data sources: EASY
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   DANS-EASYarrow_drop_down
   DANS-EASY
   Dataset . 2023
   Data sources: B2FIND
   EASY
   Dataset . 2023
   Data sources: EASY
 • Authors: van Benthem, A.;

  In opdracht van dhr. O. Heijst heeft ADC ArcheoProjecten een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven (IVO-P) – variant Archeologische Begeleiding uitgevoerd op de locatie Burgemeester van den Boschlaan 52 te Leersum in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De aanleiding van het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de herinrichting van de tuin nadat tijdens de valwind op 18 juni 2021 alle bomen in de tuin zijn omgewaaid. In het plangebied zal een zwemvijver met een oppervlakte van ca. 200 m² en een diepte van ca. 1,60 m aangelegd worden. Er zijn tijdens het onderzoek geen archeologische sporen of vondsten aangetroffen. De enige sporen die aanwezig waren, betreffen resten van boomstronken en een PVC buis.

  EASYarrow_drop_down
  EASY
  Dataset . 2023
  Data sources: EASY
  DANS-EASY
  Dataset . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   EASYarrow_drop_down
   EASY
   Dataset . 2023
   Data sources: EASY
   DANS-EASY
   Dataset . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Kloosterman, R.P.J.;

  In opdracht van gemeente Nijmegen heeft Bureau Archeologie en Bodemkwaliteit van de gemeente Nijmegen (BABN) in een aantal tijdvakken in de periode oktober 2021 - maart 2023 een bureauonderzoek uitgevoerd voor het Valkhofpark te Nijmegen (gemeente Nijmegen). De aanleiding voor onderhavig onderzoek vormt de voorgenomen herinrichting van het Valkhofpark. Bij deze herinrichting van het park zullen onvermijdelijk graafwerkzaamheden gaan plaatsvinden. Het onderzoeksgebied is op de archeologische beleidskaart van de gemeente Nijmegen gelegen binnen terrein Z-02, een archeologisch rijksmonument (waarde 4; AMK-monumentnr. 961). Het Rijksmonument is sinds 27 juli 2021 bovendien onderdeel van het kerngebied van de UNESCO-Werelderfgoed-site Romeinse limes (kernzone Nijmegen-Valkhof area, zonenummer 22a). Omdat het park als geheel zal worden aangepakt en met het oog op nog niet voorziene plannen in de toekomst, heeft het bevoegd gezag (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, RCE) besloten tot het laten uitvoeren van een archeologisch bureauonderzoek voor het hele park. Het doel van dit bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting aan de hand van bestaande bronnen over bekende of verwachte landschappelijke, historische en archeologische waarden. De nadruk ligt daarbij op het zowel in horizontale als verticale zin in kaart brengen van landschappelijke, archeologische en bouwhistorische waarden en de bodemverstorende factoren binnen het onderzoeksgebied. Ten behoeve van het bureauonderzoek zijn gegevens verzameld over bekende of verwachte archeologische waarden, alsmede over bodem verstorende elementen, geologische, bodemkundige en historisch-geografische kenmerken van het onderzoeksgebied. Voor de late prehistorie is er een kans op de aanwezigheid van resten van grafheuvels en bijbehorende mobilia in de vorm van urnen met verbrande menselijke resten en grafgiften. Uit de vroeg-Romeinse tijd zijn nederzettingssporen van de Romeinse vicus Oppidum Batavorum, zoals ook gevonden op de St. Josephhof, te verwachten, zoals (afval)kuilen, paalgaten en -kuilen, funderingsgreppels, kelders en latrines. Gezien de in het verleden gedane vondsten uit de midden-Romeinse tijd mogen ook sporen uit die periode verwacht worden. Uit de laat-Romeinse tijd zijn daarbij mogelijk nog steenbouwfunderingen van de binnenbebouwing van het castellum te verwachten en eventuele resten van een (tufstenen) weermuur met uitspringende halfronde torens. De grachten van het castellum lagen buiten de contour van het rijksmonument. Van de Karolingisch-Ottoonse palts zijn muurresten te verwachten. Van de 12e-eeuwse burcht kunnen resten verwacht worden van tufstenen muurwerk van paleisvleugels, ringmuur met torens en poortgebouw (al dan niet vanaf de late middeleeuwen (deels) vervangen en/of aangevuld door bakstenen muurwerk), bijgebouwen, waterputten en vanaf de late middeleeuwen funderingen en kelders van baksteen en mergel. Door de grondige sloop van de Valkhofburcht in de late 18e eeuw is vermoedelijk weinig van dat bouwwerk in de ondergrond bewaard gebleven. De muren zullen grotendeels tot in de funderingen zijn uitgebroken. Van de tufstenen en bakstenen ringmuur zijn wel nog resten onder het maaiveld bewaard gebleven, en mogelijk ook nog een restant van de fundering van de zuidelijke paleisvleugel bij de Sint-Maartenskapel. Uit de Tweede Wereldoorlog kunnen al dan niet beschoeide loopgraven met een breedte van ca. 1 m verwacht worden, alsmede in de grond uitgegraven schuilkuilen. Van twee in 1984 gesloopte bunkers zal hooguit los betonpuin in de sloopkuil achtergebleven zijn. Uit alle perioden vanaf de Romeinse tijd gaan de hier beschreven sporen en structuren vergezeld van vondstmateriaal zoals gedraaid aardewerk, metaalvondsten, munten, dierlijk bot (slachtafval) en bouwresten. Ditzelfde vondstmateriaal is ook rijk vertegenwoordigd in de bijna het gehele Valkhofplateau afdekkende cultuurlaag. De diepteligging van in situ resten van vóór de sloop van de burcht verschilt per locatie: op het plateau worden deze grotendeels afgedekt door een 2,0 tot 3,5 m dikke cultuurlaag, die in de afgelopen 2000 jaar is gevormd, zowel voor als na de sloop van de burcht in 1796-1799. Langs de randen bevinden resten van de ringmuur zich op een diepte van ca. 0,5 m -mv. Op de flanken buiten de ringmuur bevindt zich op het pleistocene zand eveneens een cultuurlaag van 1 á 1,5 m dikte, maar deze is waarschijnlijk niet geheel gevormd door de sloop van de burcht. Op ca. 0,5 m -mv zijn in het zuidwesten in ieder geval oudere resten tevoorschijn gekomen, waaronder ook een archeologische, mogelijk (laat-)Romeinse vondstlaag. De cultuurlaag direct onder het maaiveld bevat vondsten uit alle perioden en is op zichzelf een archeologisch archief van artefacten. Schade aan het bodemarchief door recente verstoringen zijn relatief beperkt en bestaan voornamelijk uit kabelsleuven, een rioolsleuf, werkputten van archeologisch onderzoek en de funderingen van de sociëteit ‘Burgerlust’ en de villa van baron Van Rijckevorsel. De meest ernstige verstoringen aan de burcht zijn veroorzaakt door de sloop ervan in 1796-1799. De voorgenomen ingrepen omtrent de herinrichting van het park en de consolidatie en visualisatie van de westelijke ringmuur en torens zorgen naar verwachting voor relatief geringe schade aan het bodemarchief. Voor het aanbrengen van nieuwe funderingen zal niet dieper dan 0,6 m -mv ontgraven gaan worden, kabels en leidingen zullen indien ze vernieuwd moeten worden in bestaande tracés komen te liggen, of ter plaatse van de paden waar al een cunet van recent bouwzand met een diepte van 0,5 tot 0,6 m onder ligt. Op grond van de resultaten van het bureauonderzoek adviseert BABN grondverstorende activiteiten binnen het archeologische rijks- en tevens UNESCO-monument te vermijden. In het geval van onvermijdelijke graafwerkzaamheden acht BABN archeologisch onderzoek ten alle tijde noodzakelijk. In het geval van infrastructurele werken adviseert BABN indien mogelijk binnen bestaande tracés van paden en leidingen te werken om verstoring van het bodemarchief zoveel mogelijk te vermijden. Dergelijke werkzaamheden dienen archeologisch te worden begeleid (KNA-protocol 4004, Opgraven, variant archeologische begeleiding). Om archeologische resten in de ondergrond te beschermen en indien nodig ex-situ veilig te stellen, vereisen alle graafwerkzaamheden buiten bestaande tracés archeologische maatregelen in de vorm van een opgraving, KNA-protocol 4004. Vanwege de status van Rijksmonument is ten alle tijden een archeologische monumentenvergunning noodzakelijk. Ontgravingsdiepte en omvang van de te ontgraven delen dienen altijd tot een minimum beperkt te worden en archeologisch onderzoek dient zich vervolgens ook aan deze begrenzingen te houden. Uitgangspunt is instandhouding van de archeologische waarden. Indien nodig zullen planaanpassingen of alternatieven aangedragen moeten worden om verstoringen te voorkomen. Bij nog onvoorziene graafwerkzaamheden kan het afhankelijk van de aard en omvang van de geplande werkzaamheden raadzaam zijn eerst een inventariserend veldonderzoek uit te laten voeren in de vorm van een booronderzoek (IVO-O) en/of een proefsleuvenonderzoek (IVO-P), KNA-protocol 4003, waarbij het waarderen van de vindplaats(en) niet vooropstaat, maar eerder het inventariseren van de bodemopbouw en de controle of er geen (nog niet bekende) in situ resten verstoord zullen worden bij de geplande werkzaamheden. In het geval dit laatste wordt geconstateerd wordt geadviseerd de geplande werkzaamheden te wijzigen ter bescherming van deze resten en indien dit niet kan de grond verstorende activiteiten in het geheel niet toe te staan

  EASYarrow_drop_down
  EASY
  Dataset . 2023
  Data sources: EASY
  DANS-EASY
  Dataset . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   EASYarrow_drop_down
   EASY
   Dataset . 2023
   Data sources: EASY
   DANS-EASY
   Dataset . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: RAAP Archeologisch Adviesbureau;

  In opdracht van Van Omme & De Groot heeft RAAP in februari en juli 2016 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in de gemeente Zundert. Het plangebied ligt op een dekzandrug langs de Weerijs. In het hoogste, noordwestelijke deel van het gebied was oorspronkelijk sprake van een droge bodem (moderpodzol), waarvan de top in de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd in de akkerlagen werd opgenomen en vervolgens met een akkerdek werd afgedekt. In het lager gelegen zuidoostelijke deel van het plangebied is sprake van een wat nattere bodem (veldpodzol), die vóór de beakkering geheel werd afgedekt, mogelijk om het lagere deel geschikt te maken voor landbouw. Tijdens het onderzoek zijn drie vindplaatsen aangetroffen.

  EASYarrow_drop_down
  EASY
  Dataset . 2023
  Data sources: EASY
  DANS-EASY
  Dataset . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   EASYarrow_drop_down
   EASY
   Dataset . 2023
   Data sources: EASY
   DANS-EASY
   Dataset . 2023
   Data sources: B2FIND
Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
6,210 Research products
 • Authors: Andre Kerkhoven, A.A.K.;

  Op de voormalige locatie van de Christelijke Basisschool Vreeland (CSV Vreeland) worden 16 tot 18 sociale woningen gerealiseerd met bijbehorende parkeervoorzieningen. Het oude schoolgebouw van het CSV Vreeland is hiervoor gesloopt. Het plangebied is circa 3200 m2 groot. Het plangebied staat op de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Stichtse Vecht aangeduid als een gebied met een middelhoge archeologische verwachtingswaarde. Voor deze beleidscategorie geldt een archeologische onderzoeksplicht voor bodemingrepen met een oppervlak van meer dan 1000 m2 en een diepte groter dan 0,3 m onder maaiveld. Om het archeologisch risico te specificeren is in opdracht van Tauw bv te Capelle a/d IJssel door Transect een archeologisch bureauonderzoek en karterend booronderzoek uitgevoerd. Uit het archeologisch bureauonderzoek blijkt dat het plangebied een middelhoge archeologische verwachting heeft voor wat betreft vindplaatsen uit de IJzertijd (800 €“ 12 voor Chr.), Romeinse tijd (12 voor Chr. €“ 450 na Chr.) en Middeleeuwen (450 €“ 1500 na Chr.). Gezien het ontbreken van bebouwing op historische kaarten, worden geen archeologische waarden uit de Nieuwe tijd (1500 €“ 1950 na Chr.) verwacht. Omdat de oostelijke helft van het plangebied hoger op de oeverwal c.q. kronkelwaardafzettingen lijkt te liggen, moet hier rekening worden gehouden met een hoge archeologische verwachting voor de eerder genoemde perioden. Uit het booronderzoek blijkt, dat in het plangebied in vrijwel alle boringen oeverwalafzettingen voorkomen. In geen van de boringen met kleiige oeverwalafzettingen zijn overtuigende bodemtrajecten waargenomen, zoals laklagen c.q. vegetatiezones. Ook zijn er geen archeologisch vondsten aangetroffen. Alleen in boring 1 komen dunne lagen met zandige oeverwalafzettingen voor. In n hiervan, die op een diepte van 133 tot 142 cm €“mv ligt, heeft zich overtuigend een bodem ontwikkeld. Deze vertegenwoordigt dan ook een hoge archeologische verwachting. Rond boring 1 is dan ook in bijlage 5 een archeologisch kansrijke zone afgebakend, die uitsluitend op basis van concrete aanwijzingen uit het booronderzoek is gedefinieerd. Daarnaast is vanuit het landschap een grotere archeologisch kansrijke zone afgebakend, waar een verwachting bestaat op een middeleeuws niveau. In deze periode werden namelijk ook lager gelegen delen van het landschap bewoond c.q. gebruikt, bijvoorbeeld in de vorm van gerijpte komkleiafzettingen. Deze grotere zone omvat een strook van de oeverwal-/-komafzettingen die parallel aan de Vecht loopt.

  EASYarrow_drop_down
  EASY
  Dataset . 2023
  Data sources: EASY
  DANS-EASY
  Dataset . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   EASYarrow_drop_down
   EASY
   Dataset . 2023
   Data sources: EASY
   DANS-EASY
   Dataset . 2023
   Data sources: B2FIND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Jong, C de;

  Bureau voor Archeologie heeft een inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd voor bouwwerkzaamheden aan de Haarloseweg 7 te Borculo.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Dataset . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Dataset . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Stevens, F.S;

  © Synthegra B.V., Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden 5 van 25 Samenvatting Inleiding Synthegra B.V. heeft in opdracht van Kudo Vastgoed B.V. op 21 september 2022 een archeologisch Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven1 uitgevoerd op een terrein aan de Meldweg 3 te Bilthoven. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen realisatie van een appartementencomplex met parkeervoorzieningen. De diepte van de toekomstige bodemverstoring wordt geschat op circa 1 meter beneden maaiveld uitgaande van een reguliere fundering met kruipruimte. Doelstelling De doelstelling van proefsleuvenonderzoek is het aanvullen en toetsen van de archeologische verwachting, zoals geformuleerd in hoofdstuk 4 van onderhavig Programma van Eisen (conform KNA versie 4.1 Protocol 4003 inventariserend veldonderzoek). Het doel van het archeologische onderzoek is onder meer om vast te stellen of binnen het plangebied een vindplaats aanwezig is en zo ja, het begrenzen van de op het terrein aanwezige archeologische waarden en het bepalen van de gaafheid en conservering ervan. Uiteindelijk moet dit resulteren in het vast stellen of de eventuele vindplaats behoudenswaardig is. Verder moet een gefundeerde afweging worden gemaakt met betrekking tot eventueel vervolgonderzoek. Gevolgde onderzoeksmethode Het onderzoek is uitgevoerd volgens de uitgangspunten en randvoorwaarden zoals vastgelegd in het Programma van Eisen (PvE). Tijdens het veldonderzoek was er geen reden om van de beschreven onderzoeksmethodiek af te wijken. In totaal is 205 m2 onderzocht. Er zijn twee proefsleuven gegraven waarin 1 vlak is aangelegd en gedocumenteerd. Er zijn vijf profielkolommen in de zuidwand van de twee werkputten gedocumenteerd. In iedere proefsleuf is per vlak de hoogte gemeten in raaien met een tussenafstand van 5 m, tevens is een hoogte van het maaiveld genomen. Resultaten & Advies Er zijn sporen en vondsten aangetroffen, het gaat dan om greppels, ploegsporen, paalkuilen, een kuil en een handvol aardewerk. De sporen behoren tot perceleringsvormen en zowel de oriëntatie als de vondsten dateren deze sporen in de periode 1500-1800. Qua voorkomen en inhoud sluiten ze aan bij het naastgelegen onderzoek dat door RAAP in 2015 is uitgevoerd. Binnen het onderhavige plangebied is er echter sprake van een verstoring tot in het dekzand dat mogelijk sporen en vondsten reeds heeft verstoord. Wat is overgebleven zijn dan mogelijk enkel de diepere sporen. Gezien het algemene karakter van de sporen en vondsten krijgt de vindplaats een lage waardering en is er geen sprake van een behoudenswaardige vindplaats. Binnen de grenzen van het plangebied zijn geen behoudenswaardige archeologische resten aangetroffen. Om die reden wordt aanbevolen geen vervolgonderzoek te laten uitvoeren bij bodemverstorende activiteiten. Het definitieve selectiebesluit zal worden genomen door de bevoegde overheid, de gemeente de Bilt. 1 IVO-P, protocol 4003 Project : Melkweg 3 te Bilthoven, Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven Projectnummer : S220039 definitief © Synthegra B.V., Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden 6 van 25 Bovenstaande vormt een selectieadvies. Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop wijzen dat dit advies nog niet betekent dat in deze fase van het vergunningsverleningstraject reeds bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek dienen vooraleerst te worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente de Bilt). Deze neemt vervolgens een definitief selectiebesluit. Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeksmethoden. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit volledig worden uitgesloten. Synthegra wil de opdrachtgever er daarom op wijzen dat, indien tijdens de werkzaamheden een (mogelijke) archeologische vondst wordt gedaan dan geldt de wettelijke meldingsplicht, zoals omschreven in artikel 5.10 van de Erfgoedwet bij de minister. Uit praktisch oogpunt kan een dergelijke toevalsvondst bij de gemeente worden gemeld.

  DANS-EASYarrow_drop_down
  DANS-EASY
  Dataset . 2023
  Data sources: B2FIND
  EASY
  Dataset . 2023
  Data sources: EASY
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   DANS-EASYarrow_drop_down
   DANS-EASY
   Dataset . 2023
   Data sources: B2FIND
   EASY
   Dataset . 2023
   Data sources: EASY
 • Authors: ADC ArcheoProjecten;

  ADC ArcheoProjecten heeft in januari 2019 een Inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd voor het plangebied Odijk Het Burgje aan de Weteringsdijk 6-8, in het kader van de sloop van de meeste bebouwing op het erf en het realiseren van nieuwbouw. Aansluitend is van eind januari tot in mei 2019 een Definitieve Opgraving uitgevoerd aangezien de tijdens het vooronderzoek aangetroffen sporen en vondsten behoudenswaardig bleken. Tevens is een bouwhistorische begeleiding uitgevoerd bij de sloop van het zomerhuis en de kapberg. Het onderzoeksgebied is gelegen aan de Weteringsdijk 6-8, heeft een oppervlakte van 13.620 m2 en was op het moment van het eerste onderzoek in gebruik als erf met diverse opstallen, tuin en boomgaard. In het gebied zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek 22 werkputten aangelegd en tijdens de definitieve opgraving nog eens 21 werkputten met een totale oppervlakte van 6.464 m2. Het plangebied is grotendeels op een 100 m brede restgeul gelegen, waarvan kan worden vastgesteld dat deze in de Late Bronstijd of Vroege Ijzertijd een reactivatiefase heeft gekend. In deze periode was het land in de omgeving reeds voor akkerbouw en veeteelt in gebruik. Zowel Het Burgje als de in 2017 opgegraven Vinkenburg zijn in de Late Middeleeuwen op deze restgeul gelegen. Ten noorden van het plangebied bestaat de ondergrond uit zandige oeverafzettingen, waarop een grafveld uit de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen aanwezig is. Binnen onderhavig onderzoek is een deel van een kringgreppel van een Romeinse grafheuvel gevonden aan de noordzijde van de huidige boomgaard. Pas vanaf het einde van de 13e eeuw komt er bewoning in het plangebied, dat een continuering kent tot aan de dag van vandaag. De resultaten van de onderzoeken laten de ontwikkelingen in het gebied in vier fasen indelen. De eerste fase betreft de aanvang van bewoning in het gebied aan het eind van de 13e eeuw, die gekenmerkt wordt door een rechthoekige afbakening van het terrein door middel van greppels. Hierbinnen hebben diverse hooimijten gelegen, getuige de aanwezigheid van ingegraven muizenpotten. Er zijn geen duidelijke sporen van een gebouw aangetroffen. Ongeveer rond 1400 wordt het gebied anders ingericht: er worden grachtensystemen uitgegraven die een totaal gebied van 108 bij 64 m beslaan (Fase 2). De noordelijke gracht is ca. 6 m breed en de zuidelijke gracht ca. 10 m. Omdat er uit deze periode nauwelijks sporen zijn aangetroffen, wordt vermoed dat de vrijgekomen grond uit de grachten op het land is opgebracht waardoor de daarop gestane structuren rond 1600 bij het dempen van de grachten met dezelfde grond geheel zijn verdwenen. Wel geven vondsten onderuit de grachten aan dat er bewoning moet zijn geweest en diverse activiteiten zoals landbouw, veeteelt en ambachtelijke handelingen zoals mogelijk het vervaardigen van manden, hebben plaatsgevonden. Bijzonder is een groot aantal houten voorwerpen die in de gracht bewaard zijn gebleven, zoals twee emmers, een gevlochten mand en diverse onderdelen van meubels en bouwelementen. Als rond 1600 de gracht (grotendeels) wordt gedempt verschijnen er wel weer veel sporen van bebouwing op het terrein (Fase 3). Het huidige Burgje en de boerderij worden gebouwd, evenals enkele hooimijten van enorme eikenhouten roeden, bijgebouwen op stiepen of poeren, een opslagkelder, water- en beerputten. De kelder van Het Burgje is in de gracht gebouwd. Aan de noordzijde van het plangebied staat een huis in een boomgaard dat glas-in-lood vensters heeft gehad en de vele krengbegravingen van runderen geven aan dat er lokaal vee werd gehouden, met name voor de melk. Deze indeling van het terrein blijft met af en toe kleine aanpassingen eigenlijk tot aan het begin van de 19e eeuw hetzelfde. Rond 1850 (Fase 4) wordt het zomerhuis gebouwd dat met name bedoeld was voor de verwerking van melk tot kaas en een stalgedeelte had voor jongvee. Dit gebouw wordt nog diverse malen aangepast en in 1954 wordt een permanente woonfunctie toegevoegd. De overige elementen op het erf uit de 20e eeuw betreffen de drieroedige kapberg uit ca. 1930-40, de voormalige ligboxenstal met jongveeschuur uit 1974, de veldschuur uit 1998, de sleufsilo uit ca. 1967 en de iets ten noorden van het erf gelegen veldschuurtjes uit de periode 1950-60. Door de nieuwbouwplannen blijven alleen Het Burgje en de boomgaard ten noorden daarvan gehandhaafd en zijn alle andere opstallen gesloopt.

  EASYarrow_drop_down
  EASY
  Dataset . 2023
  Data sources: EASY
  DANS-EASY
  Dataset . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   EASYarrow_drop_down
   EASY
   Dataset . 2023
   Data sources: EASY
   DANS-EASY
   Dataset . 2023
   Data sources: B2FIND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Boer, A. de; Roodenburg, F.;

  Bureau voor Archeologie heeft een bureauonderzoek uitgevoerd aan de Voorstraat 10 te Vlijmen opgevolgd door een inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Dataset . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Dataset . 2023
   Data sources: B2FIND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Gemeente Dordrecht vakteam erfgoed;

  Een rapportage van de waarneming en documentatie van de fundering(en) van twee fases van de Dordtse stadsgalg op een gors binnen de huidige gemeente Zwijndrecht. Opgetekend door een tekenaar van Rijkswaterstaat dhr. Bokma in 1966. Tevens met plattegrond van de fundering en een kadastrale kaart met aanduiding van de locatie (vandaag de dag in de geul van de Oude Maas.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  EASY
  Dataset . 2023
  License: CC 0
  Data sources: EASY
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Dataset . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   EASY
   Dataset . 2023
   License: CC 0
   Data sources: EASY
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Dataset . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed;

  DNWG Infra B.V. wil het leidingnetwerk in de Bakkersstraat te Oostburg (gemeente Sluis) vernieuwen. De totale lengte van het tracé bedraagt circa 1.270 meter. Het is de bedoeling dat de nieuwe leidingen grotendeels in een reeds bestaande sleuf komen te liggen, op een klein deel in het noorden na, plus vier delen van het tracé waar de aanleg plaats zal vinden middels een gestuurde boring. Omdat met de werkzaamheden de vigerende vrijstellingsgrenzen worden overschreden, diende in het kader van de benodigde omgevingsvergunning een archeologisch onderzoeksrapport te worden voorgelegd. In het kader hiervan heeft Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed een Archeologisch Bureauonderzoek uitgevoerd. In het kader van het bureauonderzoek werd een groot aantal bronnen bestudeerd die geleid hebben tot een gespecificeerd verwachtingsmodel voor het plangebied. Op basis hiervan kan de volgende conclusie worden geformuleerd: - Binnen het grootste deel van het plangebied (met uitzondering van het uiterste noorden en uiterste zuiden) geldt een middelhoge tot hoge verwachting voor resten uit het Laat-Paleolithicum tot en met het Neolithicum op het niveau van het Laagpakket van Wierden (en waar dit niet aanwezig is, de Formatie van Koewacht) en een middelhoge verwachting voor resten uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd uit het veen van de Formatie van Nieuwkoop. Deze niveaus liggen te diep om door de voorgenomen werkzaamheden te worden bedreigd. - Binnen bijna het hele plangebied kunnen vindplaatsen aanwezig zijn uit de Middeleeuwen, in oudere afzettingen van het Laagpakket van Walcheren. - Uit de Nieuwe Tijd (vanaf de 17de eeuw) is in het plangebied, dagzomend, een weg aanwezig, namelijk de Bakkersstraat zelf, die nog altijd in gebruik is. Eventueel aanwezige oudere fases van deze weg kunnen onder het asfalt en eventuele ophooglagen liggen, maar de kans is groot dat deze oudere fases vergraven zijn bij eerdere werkzaamheden. - De werkzaamheden zullen plaatsvinden op/in het niveau van het Laagpakket van Walcheren. Hiermee bestaat de kans dat eventueel aanwezige archeologische waarden uit de Middeleeuwen en/of Nieuwe Tijd worden aangesneden. Het grootste deel van de sleuven zal echter worden gegraven ter hoogte van de verstoringen als gevolg van eerder gegraven sleuven; het valt echter niet uit te sluiten dat hierbij ook niet-verstoorde delen zullen worden aangesneden. De gestuurde boringen zullen plaatselijk dieper reiken, maar nergens dieper dan het Laagpakket van Walcheren. Er is bij deze gestuurde boringen geen sprake van een open ontgraving. Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt het volgende geadviseerd: - De geplande werkzaamheden blijven beperkt tot een 0,80 m brede sleuf met een diepte van 1,20 m. Verwacht mag worden dat een groot deel van het graafwerk in reeds verstoorde bodem zal plaatsvinden. De kans op een substantiële aantasting van een potentieel archeologisch niveau wordt klein geacht. - De mogelijkheid om waarnemingen te verrichten in de relatief smalle en ondiepe, langgerekte sleuf is daarenboven erg beperkt. Dit maakt het moeilijk om zinvolle waarnemingen te doen en/of onderzoeksvragen te beantwoorden. De potentiële kenniswinst is dan ook klein. - Rekening houdend met bovenstaande argumenten wordt de impact van de ingreep op (eventueel) aanwezige archeologische vindplaatsen aanvaardbaar geacht. Er wordt dan ook geadviseerd om af te zien van een archeologisch vervolgonderzoek in het kader van de geplande werkzaamheden. - Voorliggend onderzoek geeft geen aanleiding om de huidige vrijstellingsdiepten uit het vigerende bestemmingsplan bij te stellen. Voorliggend rapport werd niet binnen 2 jaar voorgelegd aan of beoordeeld door de bevoegde overheid en is om die reden definitief gemaakt.

  DANS-EASYarrow_drop_down
  DANS-EASY
  Dataset . 2023
  Data sources: B2FIND
  EASY
  Dataset . 2023
  Data sources: EASY
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   DANS-EASYarrow_drop_down
   DANS-EASY
   Dataset . 2023
   Data sources: B2FIND
   EASY
   Dataset . 2023
   Data sources: EASY
 • Authors: van Benthem, A.;

  In opdracht van dhr. O. Heijst heeft ADC ArcheoProjecten een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven (IVO-P) – variant Archeologische Begeleiding uitgevoerd op de locatie Burgemeester van den Boschlaan 52 te Leersum in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De aanleiding van het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de herinrichting van de tuin nadat tijdens de valwind op 18 juni 2021 alle bomen in de tuin zijn omgewaaid. In het plangebied zal een zwemvijver met een oppervlakte van ca. 200 m² en een diepte van ca. 1,60 m aangelegd worden. Er zijn tijdens het onderzoek geen archeologische sporen of vondsten aangetroffen. De enige sporen die aanwezig waren, betreffen resten van boomstronken en een PVC buis.

  EASYarrow_drop_down
  EASY
  Dataset . 2023
  Data sources: EASY
  DANS-EASY
  Dataset . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   EASYarrow_drop_down
   EASY
   Dataset . 2023
   Data sources: EASY
   DANS-EASY
   Dataset . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Kloosterman, R.P.J.;

  In opdracht van gemeente Nijmegen heeft Bureau Archeologie en Bodemkwaliteit van de gemeente Nijmegen (BABN) in een aantal tijdvakken in de periode oktober 2021 - maart 2023 een bureauonderzoek uitgevoerd voor het Valkhofpark te Nijmegen (gemeente Nijmegen). De aanleiding voor onderhavig onderzoek vormt de voorgenomen herinrichting van het Valkhofpark. Bij deze herinrichting van het park zullen onvermijdelijk graafwerkzaamheden gaan plaatsvinden. Het onderzoeksgebied is op de archeologische beleidskaart van de gemeente Nijmegen gelegen binnen terrein Z-02, een archeologisch rijksmonument (waarde 4; AMK-monumentnr. 961). Het Rijksmonument is sinds 27 juli 2021 bovendien onderdeel van het kerngebied van de UNESCO-Werelderfgoed-site Romeinse limes (kernzone Nijmegen-Valkhof area, zonenummer 22a). Omdat het park als geheel zal worden aangepakt en met het oog op nog niet voorziene plannen in de toekomst, heeft het bevoegd gezag (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, RCE) besloten tot het laten uitvoeren van een archeologisch bureauonderzoek voor het hele park. Het doel van dit bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting aan de hand van bestaande bronnen over bekende of verwachte landschappelijke, historische en archeologische waarden. De nadruk ligt daarbij op het zowel in horizontale als verticale zin in kaart brengen van landschappelijke, archeologische en bouwhistorische waarden en de bodemverstorende factoren binnen het onderzoeksgebied. Ten behoeve van het bureauonderzoek zijn gegevens verzameld over bekende of verwachte archeologische waarden, alsmede over bodem verstorende elementen, geologische, bodemkundige en historisch-geografische kenmerken van het onderzoeksgebied. Voor de late prehistorie is er een kans op de aanwezigheid van resten van grafheuvels en bijbehorende mobilia in de vorm van urnen met verbrande menselijke resten en grafgiften. Uit de vroeg-Romeinse tijd zijn nederzettingssporen van de Romeinse vicus Oppidum Batavorum, zoals ook gevonden op de St. Josephhof, te verwachten, zoals (afval)kuilen, paalgaten en -kuilen, funderingsgreppels, kelders en latrines. Gezien de in het verleden gedane vondsten uit de midden-Romeinse tijd mogen ook sporen uit die periode verwacht worden. Uit de laat-Romeinse tijd zijn daarbij mogelijk nog steenbouwfunderingen van de binnenbebouwing van het castellum te verwachten en eventuele resten van een (tufstenen) weermuur met uitspringende halfronde torens. De grachten van het castellum lagen buiten de contour van het rijksmonument. Van de Karolingisch-Ottoonse palts zijn muurresten te verwachten. Van de 12e-eeuwse burcht kunnen resten verwacht worden van tufstenen muurwerk van paleisvleugels, ringmuur met torens en poortgebouw (al dan niet vanaf de late middeleeuwen (deels) vervangen en/of aangevuld door bakstenen muurwerk), bijgebouwen, waterputten en vanaf de late middeleeuwen funderingen en kelders van baksteen en mergel. Door de grondige sloop van de Valkhofburcht in de late 18e eeuw is vermoedelijk weinig van dat bouwwerk in de ondergrond bewaard gebleven. De muren zullen grotendeels tot in de funderingen zijn uitgebroken. Van de tufstenen en bakstenen ringmuur zijn wel nog resten onder het maaiveld bewaard gebleven, en mogelijk ook nog een restant van de fundering van de zuidelijke paleisvleugel bij de Sint-Maartenskapel. Uit de Tweede Wereldoorlog kunnen al dan niet beschoeide loopgraven met een breedte van ca. 1 m verwacht worden, alsmede in de grond uitgegraven schuilkuilen. Van twee in 1984 gesloopte bunkers zal hooguit los betonpuin in de sloopkuil achtergebleven zijn. Uit alle perioden vanaf de Romeinse tijd gaan de hier beschreven sporen en structuren vergezeld van vondstmateriaal zoals gedraaid aardewerk, metaalvondsten, munten, dierlijk bot (slachtafval) en bouwresten. Ditzelfde vondstmateriaal is ook rijk vertegenwoordigd in de bijna het gehele Valkhofplateau afdekkende cultuurlaag. De diepteligging van in situ resten van vóór de sloop van de burcht verschilt per locatie: op het plateau worden deze grotendeels afgedekt door een 2,0 tot 3,5 m dikke cultuurlaag, die in de afgelopen 2000 jaar is gevormd, zowel voor als na de sloop van de burcht in 1796-1799. Langs de randen bevinden resten van de ringmuur zich op een diepte van ca. 0,5 m -mv. Op de flanken buiten de ringmuur bevindt zich op het pleistocene zand eveneens een cultuurlaag van 1 á 1,5 m dikte, maar deze is waarschijnlijk niet geheel gevormd door de sloop van de burcht. Op ca. 0,5 m -mv zijn in het zuidwesten in ieder geval oudere resten tevoorschijn gekomen, waaronder ook een archeologische, mogelijk (laat-)Romeinse vondstlaag. De cultuurlaag direct onder het maaiveld bevat vondsten uit alle perioden en is op zichzelf een archeologisch archief van artefacten. Schade aan het bodemarchief door recente verstoringen zijn relatief beperkt en bestaan voornamelijk uit kabelsleuven, een rioolsleuf, werkputten van archeologisch onderzoek en de funderingen van de sociëteit ‘Burgerlust’ en de villa van baron Van Rijckevorsel. De meest ernstige verstoringen aan de burcht zijn veroorzaakt door de sloop ervan in 1796-1799. De voorgenomen ingrepen omtrent de herinrichting van het park en de consolidatie en visualisatie van de westelijke ringmuur en torens zorgen naar verwachting voor relatief geringe schade aan het bodemarchief. Voor het aanbrengen van nieuwe funderingen zal niet dieper dan 0,6 m -mv ontgraven gaan worden, kabels en leidingen zullen indien ze vernieuwd moeten worden in bestaande tracés komen te liggen, of ter plaatse van de paden waar al een cunet van recent bouwzand met een diepte van 0,5 tot 0,6 m onder ligt. Op grond van de resultaten van het bureauonderzoek adviseert BABN grondverstorende activiteiten binnen het archeologische rijks- en tevens UNESCO-monument te vermijden. In het geval van onvermijdelijke graafwerkzaamheden acht BABN archeologisch onderzoek ten alle tijde noodzakelijk. In het geval van infrastructurele werken adviseert BABN indien mogelijk binnen bestaande tracés van paden en leidingen te werken om verstoring van het bodemarchief zoveel mogelijk te vermijden. Dergelijke werkzaamheden dienen archeologisch te worden begeleid (KNA-protocol 4004, Opgraven, variant archeologische begeleiding). Om archeologische resten in de ondergrond te beschermen en indien nodig ex-situ veilig te stellen, vereisen alle graafwerkzaamheden buiten bestaande tracés archeologische maatregelen in de vorm van een opgraving, KNA-protocol 4004. Vanwege de status van Rijksmonument is ten alle tijden een archeologische monumentenvergunning noodzakelijk. Ontgravingsdiepte en omvang van de te ontgraven delen dienen altijd tot een minimum beperkt te worden en archeologisch onderzoek dient zich vervolgens ook aan deze begrenzingen te houden. Uitgangspunt is instandhouding van de archeologische waarden. Indien nodig zullen planaanpassingen of alternatieven aangedragen moeten worden om verstoringen te voorkomen. Bij nog onvoorziene graafwerkzaamheden kan het afhankelijk van de aard en omvang van de geplande werkzaamheden raadzaam zijn eerst een inventariserend veldonderzoek uit te laten voeren in de vorm van een booronderzoek (IVO-O) en/of een proefsleuvenonderzoek (IVO-P), KNA-protocol 4003, waarbij het waarderen van de vindplaats(en) niet vooropstaat, maar eerder het inventariseren van de bodemopbouw en de controle of er geen (nog niet bekende) in situ resten verstoord zullen worden bij de geplande werkzaamheden. In het geval dit laatste wordt geconstateerd wordt geadviseerd de geplande werkzaamheden te wijzigen ter bescherming van deze resten en indien dit niet kan de grond verstorende activiteiten in het geheel niet toe te staan

  EASYarrow_drop_down
  EASY
  Dataset . 2023
  Data sources: EASY
  DANS-EASY
  Dataset . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   EASYarrow_drop_down
   EASY
   Dataset . 2023
   Data sources: EASY
   DANS-EASY
   Dataset . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: RAAP Archeologisch Adviesbureau;

  In opdracht van Van Omme & De Groot heeft RAAP in februari en juli 2016 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in de gemeente Zundert. Het plangebied ligt op een dekzandrug langs de Weerijs. In het hoogste, noordwestelijke deel van het gebied was oorspronkelijk sprake van een droge bodem (moderpodzol), waarvan de top in de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd in de akkerlagen werd opgenomen en vervolgens met een akkerdek werd afgedekt. In het lager gelegen zuidoostelijke deel van het plangebied is sprake van een wat nattere bodem (veldpodzol), die vóór de beakkering geheel werd afgedekt, mogelijk om het lagere deel geschikt te maken voor landbouw. Tijdens het onderzoek zijn drie vindplaatsen aangetroffen.

  EASYarrow_drop_down
  EASY
  Dataset . 2023
  Data sources: EASY
  DANS-EASY
  Dataset . 2023
  Data sources: B2FIND