Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Research data
 • Research software
 • DANS Data Station Archaeology

Date (most recent)
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Modderkolk, M.W.J.;

  Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS ON) heeft een omvangrijke opgave voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) te realiseren vóór juni 2027. Het gaat om een Europese opgave die leidt tot het verhogen van natuurwaarde en waterkwaliteit langs het gehele rivierengebied van Oost-Nederland. Als programma werkt RWS al geruime tijd nauw samen met Staatsbosbeheer (SBB) voor het bereiken van synergie in doelen. Voor de uitvoering van de planstudie-opgave heeft RWS opdracht verleend aan het samenwerkingsverband Arcadis, Antea Group, HKV Lijn in water en Bureau Waardenburg (GROW). Een onderdeel van het rivierengebied is het plangebied Spaensweerd: gelegen aan de oostelijke oever van de IJssel bij Rha, gemeente Bronckhorst. Het plangebied beslaat een oppervlakte van circa 3,2 ha. Er wordt een geul gecreëerd die in verbinding staat met de IJssel. Als voorgenomen bodemingrepen wordt voorzien dat op diverse plaatsen de bodem wordt afgegraven (de ontgravingsdiepte varieert binnen het plangebied tussen nul en circa 4,8 m). Eventueel aanwezige archeologische resten in de ondergrond kunnen hierbij worden beschadigd of vernietigd. Het doel van het uitvoeren van een inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen, verkennende fase (IVO-O), is het aanvullen en toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied, zoals deze is geformuleerd in het eerder uitgevoerde bureauonderzoek.1 Voor het toetsen van een dergelijke verwachting wordt gebruik gemaakt van boorprofielen en veldwaarnemingen om inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap die van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Zo kunnen kansrijke zones voor volgende vormen van archeologisch onderzoek worden geselecteerd, en kansarme zones worden uitgesloten. Daarnaast worden, indien mogelijk, de boorprofielen en veldwaarnemingen gebruikt om de aan- of afwezigheid van bekende en/of verwachte archeologische waarden vast te stellen. Een IVO-O is de tweede stap in de AMZ-cyclus (archeologische monumentenzorg; bijlage 2). Dit onderzoek is uitgevoerd conform de BRL 4000, protocol 4002 met daarin besloten de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 4.1. Resultaten Het plangebied ligt in een kronkelwaard langs de zuidoostzijde van de IJssel, waar restgeulen met daartussenin meanderruggen voorkomen. De bodemprofielen die niet recentelijk verstoord zijn kunnen over het algemeen worden geclassificeerd als poldervaaggronden of ooivaaggronden. De kenmerkende bodemlagen zijn de humushoudende bovengrond met daaronder een lichtbruinbeige Bw-horizont op de C-horizont. Bij een aantal boorpunten is sprake van recente verstoring en/of ophoging. Met name boorpunt 12-17 en 27 hebben geen archeologische verwachting (meer), in ieder geval tot 2,1-2,3 m beneden maaiveld, omdat deze bodems recentelijk zijn verstoord en/of opgehoogd. De lage archeologische verwachting voor boorpunt 12-17 (in ieder geval tot 2,3 m beneden maaiveld) wordt bevestigd door de waarden- en verwachtingskaart van gemeente Bronckhorst (2018). Op welke diepte het jonge IJsselsediment overgaat naar het holocene Rijnsediment (de overgang komt overeen met de datering van ongeveer 600 na Chr.) is op basis van dit onderzoek niet duidelijk geworden. De ondergrens van de holocene bodemlagen waarbinnen archeologische resten verwacht kunnen worden, wordt begrens door de Formatie van Kreftenheye; in het plangebied aanwezig tussen circa 3,5 en 5,9 m NAP (tussen 2 en 5 m beneden maaiveld). Hoewel er in de boorprofielen geen archeologische indicatoren zijn aangetroffen, zijn er binnen het plangebied nog wel resten uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig, zoals niet gesprongen explosieven en loopgraven. Zo is er in het veld nog een structuur van een loopgraaf te herkennen. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met de aanwezigheid van water gerelateerde archeologische vondsten (zoals scheepswrakken), waarvan de locatie(s) niet door middel van een verkennend booronderzoek kan worden vastgesteld. Het is waarschijnlijk dat met het graven van de geul de bodems natter zullen worden, wat gunstig is voor de conservering van eventueel aanwezige archeologische resten. Advies Geadviseerd wordt om de gebieden waarvoor een lage archeologische verwachting geldt volgens de waarden- en verwachtingskaart van gemeente Bronckhorst (2018; Afbeelding 5) en volgens het bestemmingsplan (waarde – archeologische verwachting 3; Afbeelding 4; Afbeelding 8; boorpunt 12-17), vrij te geven op het gebied van archeologie, tot 2,3 m beneden maaiveld. Voor bodemingrepen die dieper reiken dan 2,3 m beneden maaiveld wordt geadviseerd om nader archeologisch onderzoek uit te laten voeren in de vorm van geofysisch onderzoek. Voor de rest van het plangebied wordt geadviseerd om een geofysisch onderzoek (verkennende fase) uit te laten voeren, zodat resten uit de Tweede Wereldoorlog en eventueel aanwezige water gerelateerde archeologische vondsten (zoals scheepswrakken) kunnen worden gevonden. Het doel van een IVO-O geofysisch onderzoek verkennende fase is het aanvullen en toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied, zoals deze is geformuleerd in het eerder uitgevoerde bureauonderzoek. Hierbij gaat het specifiek om onderzoek naar resten van loopgraven en scheepswrakken. Een geschikte geofysische methode zou grondradar kunnen zijn, met name als de bodem niet te nat is.2 Dit is een selectieadvies. Het nemen van een selectiebesluit is voorbehouden aan het bevoegd gezag.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS Data Station Ar...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS Data Station Archaeology
  Dataset . 2024
  License: CC BY NC SA
  EASY
  Dataset . 2024
  Data sources: Datacite
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS Data Station Ar...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS Data Station Archaeology
   Dataset . 2024
   License: CC BY NC SA
   EASY
   Dataset . 2024
   Data sources: Datacite
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Reinders, MA S.;

  In opdracht van RPS advies- en ingenieursbureau B.V. heeft RAAP in februari 2022 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd voor het plangebied Klisserbeemden te Westerhoven gemeente Bergeijk. Dit gebied is 16.55 ha groot. Het onderzoek vond plaats in het kader van natuurontwikkeling (maaiveldverlaging, aanplanten bos, aanleg houtsingel en aanleg watergangen), en meer in het algemeen van een omgevingsvergunning. De omvang van de geplande werkzaamheden bedraagt ongeveer vier vijfde deel van het plangebied met ca. 132.360 m², de diepte van de ingrepen is maximaal 1 m beneden maaiveld. Het booronderzoek heeft uitgewezen dat de ondergrond in het plangebied uit zwak siltig, grindig, matig tot zeer grof fluviatiel zand bestaat. In de noordwestelijke helft is hierboven een opgebrachte laag matig fijn dekzand aangetroffen. Tijdens de boringen is een ophogingspakket van opgebrachte grond aangetroffen in de noordwestelijke helft van het plangebied bestaande uit een matig fijn humeus dekzand. In 12 boringen is een veenlaag aangetroffen en in twee boringen een restant van een podzol B-horizont. In vijf verspreide boringen is de bodem verstoord. Binnen het plangebied zijn geen vindplaatsen bekend, maar in de directe omgeving is er één vindplaats bekend. Het betreft losse vondsten van vuursteen een aardewerk uit de periode Paleolithicum-Nieuwe tijd. Tot ongeveer 1922 was het plangebied maar deels ontgonnen en bestond het niet ontgonnen deel uit heidegrond. Het is gelegen buiten de historische kern van Westerhoven en Bergeijk. Binnen het plangebied zelf heeft geen bebouwing gestaan. In het plangebied worden geen vindplaatsen/bewoningsresten van jagers-verzamelaars (paleolithicummesolithicum) verwacht vanwege het ontbreken van een gradiëntzone, wel is er vanwege de intacte bodem kans op losse vondsten. Voor landbouwers (neolithicum-nieuwe tijd) geldt er in twee zones een hoge verwachting voor beekovergangen en rituele depots, en voor het overige een onbekende verwachting voor overige beekdal-gerelateerde resten (zoals rituele depots). Omdat de bodem over het algemeen goed intact is, wordt er tijdens de civiele graafwerken een archeologische begeleiding aanbevolen. Een begeleiding dient te zijn gebaseerd op een door de gemeente goedgekeurd Programma aan Eisen (PvE). Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Het is aan de bevoegde overheid, de gemeente Bergeijk, deze al dan niet over te nemen in de vorm van een (selectie)besluit.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS Data Station Ar...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS Data Station Archaeology
  Dataset . 2024
  License: CC BY
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS Data Station Ar...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS Data Station Archaeology
   Dataset . 2024
   License: CC BY
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Ponten, A.; Brouwer, E.W.;

  Laagland Archeologie heeft in maart 2022 een Bureauonderzoek uitgevoerd op een locatie aan het Martinusplein 19 en 25 te Losser. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure rondom de sloop van de huidige bebouwing ten gunste van nieuwbouw. Het onderzoek is uitgevoerd conform protocol SIKB KNA 4002.Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Centraal staat daarbij de vraag of en zo ja welke archeologische resten (complextype, datering, diepteligging en gaafheid) in het plangebied kunnen worden verwacht. Hiertoe zijn landschappelijke, archeologische en historische bronnen geraadpleegd. Op de geomorfologische kaart is het plangebied niet gekarteerd. Op ongeveer 120 m ten oosten van het plangebied ligt een zone met dekzandwelvingen. Het is aannemelijk dat het plangebied ook in deze zone ligt. Ten oosten van het plan- en onderzoeksgebied bevinden zich grondmorenewelvingen die verband houden met de stuwwal die zich nog verder richting het westen bevindt. Op het AHN is te zien dat zich ten westen van het plangebied een verhoging in het landschap bevindt die verband houdt met de grondmorenewelvingen die zijn weergegeven op de geomorfologische kaart. Ten oosten van het plangebied bevindt zich een verlaging die overeenkomt met de beekdalbodem van de Dinkel. Bodemkundig is het gebied ook niet gekarteerd. Op ongeveer 220 m ten oosten van het plangebied is een zone met kleiige beekdalgronden weergegeven. Deze beekdalgronden komen overeen met de verlaging op het AHN voor de rivier de Dinkel. Ook zijn ten noorden en westen van het plangebied veldpodzolgronden en hoge zwarte enkeerdgronden weergegeven. Op basis van het Historisch onderzoek wordt vermeld dat het plangebied zich in de historische kern van Losser bevindt. Gebaseerd hierop kan in het plangebied een oude stadsophoging verwacht worden met daaronder mogelijk nog (restanten van) een esdek. In de omgeving van het plangebied zijn archeologische resten uit de Vroege IJzertijd tot en met de Nieuwe Tijd bekend. De nadruk ligt hierbij op vondsten uit de Middeleeuwen. In historische tijden (vanaf circa 1787) was het terrein bebouwd (woningen met erf). Bebouwing in het plangebied is zeer waarschijnlijk veel verder terug te voeren aangezien het plangebied deel uitmaakt van de oude kern van Losser. Op 10 meter ten zuiden van het plangebied stond een kerk die in de 14e/ 15e eeuw gebouwd is. De kerk is in 1904 gesloopt maar de toren is behouden. De huidige bebouwing in het oosten van het plangebied is gebouwd in 1955 en de huidige bebouwing in het westen van het plangebied komt uit 1985. Op basis van het bureauonderzoek geldt een middelhoge verwachting voor de periode Paleolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen en een hoge verwachting voor de periode Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd. Geadviseerd wordt archeologisch vervolgonderzoek in het plangebied uit te voeren in de vorm van verkennende boringen. Dit advies is overgenomen door de bevoegde overheid, de gemeente Losser. De gemeente wordt hierin vertegenwoordigd door haar deskundige, E. Kaptijn Mochten tijdens de werkzaamheden onverhoopt toch archeologische resten worden aangetroffen, of resten waarvan redelijkerwijze kan worden vermoed dat het om archeologische resten gaat, dan geldt op grond van de Erfgoedwet (art. 5.10) een meldingsplicht. Dit kan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE, www.cultureelerfgoed).

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS Data Station Ar...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS Data Station Archaeology
  Dataset . 2024
  License: CC BY
  EASY
  Dataset . 2024
  Data sources: Datacite
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS Data Station Ar...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS Data Station Archaeology
   Dataset . 2024
   License: CC BY
   EASY
   Dataset . 2024
   Data sources: Datacite
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: L.A. van Sambeek;

  ADC ArcheoProjecten heeft in januari 2022 een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op de locatie Mertstraat 1, Zuilichem, gemeente Zaltbommel. Op basis van het bureauonderzoek werden afzettingen van twee fossiele stroomgordels verwacht, namelijk de Brakel stroomgordel en de Gameren stroomgordel. De Brakel stroomgordel was actief gedurende het vroege tot late Neolithicum. Vervolgens heeft de Gameren stroomgordel actief afgezet tussen de Late Bronstijd en de Midden Romeinse tijd. Verwacht wordt dat de stroomruggen en oeverwallen behorend tot de Gameren stroomgordel geschikt waren voor bewoning vanaf de IJzertijd. Om deze verwachting te toetsen en aan te vullen is een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Het booronderzoek heeft de verwachting op basis van het bureauonderzoek bevestigd. De ondergrond bestaat uit beddingafzettingen van de Brakel of Gameren stroomgordels, afgedekt door een pakket oeverafzettingen van ca 70cm dik. De oeverafzettingen zijn echter in alle boringen verstoord of verploegd. De archeologische verwachting kan dus naar laag worden bijgesteld.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS Data Station Ar...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS Data Station Archaeology
  Dataset . 2024
  License: CC BY
  EASY
  Dataset . 2024
  Data sources: Datacite
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS Data Station Ar...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS Data Station Archaeology
   Dataset . 2024
   License: CC BY
   EASY
   Dataset . 2024
   Data sources: Datacite
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Wijnen, J.;

  Laagland Archeologie heeft in april 2023 een Archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd aan De Vinkenvelden te Rosmalen. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure rondom de aanleg van een zonnepark. Het onderzoek is uitgevoerd conform de protocollen SIKB KNA 4002 en 4003. Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Centraal staat daarbij de vraag of en zo ja welke archeologische resten (complextype, datering, diepteligging en gaafheid) in het plangebied kunnen worden verwacht. Hiertoe zijn landschappelijke, archeologische en historische bronnen geraadpleegd. Op basis van het bureauonderzoek zijn hoge zwarte enkeerdgronden aanwezig. In potentie is er een middelhoge archeologische verwachting voor jagers-verzamelaars (Laat-Paleolithicum tot Vroeg-Neolithicum) vanwege de afwezigheid van natuurlijke waterlichamen in de nabijheid en een hoge archeologische verwachting voor landbouwers (Midden-Neolithicum tot Late middeleeuwen). Afgezien dat de archeologische verwachting middelhoog is voor de Nieuwe tijd vanwege het ontbreken van bebouwing op het historische kaartmateriaal. Ergens in het laatste kwart van de 20ste eeuw/begin 21ste eeuw moet het plangebied en het akkercomplex waartoe het behoord zijn ontgrond. Bij deze ontgrondingen zijn archeologische resten heel waarschijnlijk verdwenen. Om die reden is de archeologische verwachting laag voor het plangebied en het akkercomplex waartoe het van oudsher behoort. Bovendien is de kans dat eventuele archeologische resten door de voorgenomen bodemingrepen worden aangetast zeer gering omdat de voorgenomen bodemingrepen zeer beperkt zullen zijn. Voor de diepte van de kavelsleuven is in dit stadium van een diepte uitgegaan van maximaal 100 cm –mv. Hiervoor zal relatief gezien slechts een kleine oppervlakte worden ontgraven. Verder zal de door de funderingspalen zal weinig tot geen grondroering plaatsvinden, tijdens de aanleg van het zonnepark. Om deze reden adviseren we geen vervolgonderzoek uit te voeren en het plangebied vrij te geven. De implementatie van dit advies is in handen van de gemeente ‘s-Hertogenbosch, hierin vertegenwoordigd door de archeologisch adviseur van de gemeente, de heer S. Molenaar, gemeente ‘Hertogenbosch afdeling SO/Erfgoed. Mochten bij graafwerkzaamheden onverhoopt toch archeologische resten worden aangetroffen, dan geldt conform de Erfgoedwet (art. 5.10) een meldingsplicht. Dit kan bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (033 421 74 56) of via de website: www.cultureelerfgoed.nl/contact. .

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS Data Station Ar...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS Data Station Archaeology
  Dataset . 2024
  License: CC BY
  EASY
  Dataset . 2024
  Data sources: Datacite
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS Data Station Ar...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS Data Station Archaeology
   Dataset . 2024
   License: CC BY
   EASY
   Dataset . 2024
   Data sources: Datacite
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Ouwerkerk, L.P.;

  Op 29 en 30 augustus 2023 heeft Sweco Nederland B.V. een archeologische opgraving – variant archeologische begeleiding uitgevoerd aan de Catharijnesingel 96 te Utrecht. Voor het plangebied was geen vooronderzoek uitgevoerd. Het onderhavig onderzoek is uitgevoerd nadat de werkzaamheden van het ontgraven van de kelder waren stilgelegd door de gemeente vanwege het ontbreken van het archeologisch vooronderzoek. Er is vervolgens besloten het vervolg onder archeologische begeleiding uit te voeren. Het (resterende) uitgraven van de kelder is door een senior KNA archeoloog begeleid. Bij aankomst was de kelder al nagenoeg op het beoogde niveau uitgegraven. Alleen het losse zand moest verwijderd en de wanden moesten nog iets uitgegraven worden. Het mogelijk aanwezige archeologische niveau bevond zich in de top van de oeverafzettingen van de Kromme Rijn. Het niveau van de kelder was echter al tot het beddingzand uitgegraven. Het is niet mogelijk geweest om een vlak aan te leggen op het potentiële archeologische niveau. Deze is alleen in het profiel gedocumenteerd. De profielen zijn getekend en gefotografeerd. Vanwege de beperkte ruimte was werken met een RTS tevens niet mogelijk. Maten zijn genomen aan de hand van het vloerniveau (huidige tegelhoogte) van de achtertuin van het huis. De profielen zijn ingetekend aan de hand van de locatie van de werkput en de afstand tot de wanden. In de werkput zijn in totaal 7 profielen gedocumenteerd, waarvan er twee slechts gefotografeerd zijn, de andere 5 zijn tevens getekend. Uit de begeleiding is gebleken dat de top van de oeverafzettingen waarschijnlijk reeds relatief diep is afgegraven. Het is onbekend hoe diep de oeverafzettingen zijn afgegraven, maar onder een verstoord pakket bevond zich de top van de oeverafzettingen op ca. 2,1 á 2,3 m – mv (ca. 1,6 tot 1,4 m NAP). Op ca. 2.5 m – mv (1,2 m NAP) gingen de oeverafzettingen over in een overgangspakket oever- naar beddingafzettingen. Het beddingzand was aanwezig vanaf ca. 2.7 m – mv (1 m NAP). Uit onderzoek aan de Pasteurstraat bleek dat het archeologische vegetatieniveau aanwezig was vanaf ca. 1,4 m NAP. Mogelijk is de top van de oeverafzettingen dus niet erg diep verstoord. Er is slechts 1 spoor waargenomen tijdens de begeleiding, die alleen nog in de profielen zichtbaar was. Het betreft een greppel met een waarschijnlijk relatief recente datering die in de recente verstoring was ingegraven. Deze greppel is vermoedelijk begin 20e eeuw gedicht, met bouwmateriaal uit deze periode. Gezien de verstoringen kan de archeologische verwachting worden bijgesteld naar laag. Buiten de aanwezige bebouwing kan de verwachting behouden worden.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS Data Station Ar...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS Data Station Archaeology
  Dataset . 2024
  License: CC BY
  EASY
  Dataset . 2024
  Data sources: Datacite
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS Data Station Ar...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS Data Station Archaeology
   Dataset . 2024
   License: CC BY
   EASY
   Dataset . 2024
   Data sources: Datacite
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Moerman, S.;

  IDDS Archeologie heeft in januari 2022 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Merwehoofd aan het Bolwerk in Papendrecht, gemeente Papendrecht. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het opstellen van een bestemmingsplan. De doelstelling van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied waarschijnlijk tot minimaal de 17e eeuw gelegen was in de riviergeul van de Merwede. Door opslibbing kwam het gebied steeds hoger en droger te liggen. Het plangebied bleef echter doorsneden door een watergang, die heeft bestaan tot aan het einde van de 20e eeuw. De zones aan weerszijden van de watergang zijn naar verwachting met minimaal 2,5 m opgehoogd. Vergelijkbaar met het eerdere onderzoek in de omgeving wordt verwacht dat de natuurlijke ondergrond van het plangebied bestaat uit geulafzettingen bedekt door komafzettingen. Deze afzettingen hebben een lage archeologische verwachting. Er zijn geen aanwijzingen dat het plangebied in de Nieuwe tijd bebouwd is geweest. Bovendien bestaat het merendeel van het plangebied uit een gedempte watergang. IDDS Archeologie adviseert om in het bestemmingsplan geen dubbelbestemming archeologie op te nemen en om het plangebied, voor wat betreft het aspect archeologie, vrij te geven voor de voorgenomen civieltechnische werkzaamheden.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS Data Station Ar...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS Data Station Archaeology
  Dataset . 2024
  License: CC BY
  EASY
  Dataset . 2024
  Data sources: Datacite
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS Data Station Ar...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS Data Station Archaeology
   Dataset . 2024
   License: CC BY
   EASY
   Dataset . 2024
   Data sources: Datacite
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Berg, van den, S.;

  In opdracht van Stadsontwikkeling Rotterdam heeft het team Onderzoek en Rapportage van Archeologie Rotterdam (BOOR) op 13 november 2023 een verkennend inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in het plangebied Platobuurt in de gemeente Rotterdam. In totaal zijn verspreid over het plangebied dertien boringen gezet, tot een maximale diepte van 3,0 m beneden het maaiveld. Voorafgaand aan het veldonderzoek is voor het gebied een bureauonderzoek gedaan. De onderzoeken zijn verricht, omdat in het plangebied de vervanging van het bestaande riool is voorzien. Op basis van beide onderzoeken kan antwoord gegeven worden op de vraag of archeologische waarden aanwezig kunnen zijn, die bij de werkzaamheden worden aangetast of vernietigd. Op basis van het bureauonderzoek geldt voor het plangebied een lage archeologische verwachting voor de aanwezigheid van vindplaatsen uit het Mesolithicum en Neolithicum en een redelijk hoge tot hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen uit de IJzertijd, de Romeinse tijd en Middeleeuwen (tot 1373). Vindplaatsen uit de Bronstijd worden niet verwacht. Voor het meest noordelijke deel van het plangebied, langs de huidige Aristotelesstraat, geldt een redelijk hoge tot hoge archeologische verwachting voor de aanwezigheid van vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen (vanaf 1442) en Nieuwe tijd. Voor het overige deel van het plangebied geldt dat er een lage kans is op de aanwezigheid van archeologische resten uit deze periode. De diepere niveaus (vanaf circa 4,6 m - NAP) zullen niet bereikt worden door de geplande werkzaamheden en zijn tijdens het veldonderzoek niet in kaart gebracht. De lage archeologische verwachting voor de aanwezigheid van vindplaatsen uit het Mesolithicum en Neolithicum blijft dan ook gehandhaafd. Tijdens het veldonderzoek is verspreid over het plangebied veen aangetroffen. De verwachting dat er in het plangebied geen vindplaatsen uit de Bronstijd aanwezig zullen zijn, kan dus gehandhaafd blijven. De top van dit veen bestaat uit een zwak kleiig veen. Het is onduidelijk of het veen hier verspoeld of verdronken is. Indien het veen verspoeld is, is de kans op de aanwezigheid van vindplaatsen klein. Als het veen verdronken is, en de klei er dus later ingespoeld is, kunnen eventuele vindplaatsen in de top van het veen nog aanwezig zijn. De redelijke hoge tot hoge archeologische verwachting voor de aanwezigheid van vindplaatsen uit de IJzertijd tot en met de Middeleeuwen (tot 1373) wordt bijgesteld naar redelijk hoog. Tijdens het veldonderzoek is in het noordelijke deel van het plangebied een relatief intacte bodemopbouw met een bouwvoor in/op de overstromingsafzettingen waargenomen. Op historische kaarten vanaf de 17e eeuw wordt in deze zone bebouwing aangegeven. Alleen in boring 12 is een verstoorde bodemopbouw aanwezig, dit heeft te maken met een sloot die hier, mogelijk al aan het begin van de 19e eeuw gelegen heeft en die gedempt is. In boringen 11 en 13 is de bouwvoor vanaf maaiveld aanwezig. Dit zou er tevens op kunnen wijzen dat er mogelijk nog sprake kan zijn van het dijklichaam van de Smeetslandse dijk, die een 15e-eeuwse oorsprong heeft, onder de Aristotelesstraat. In boringen 9 en 10 ligt de bouwvoor op een dieper niveau onder een recent opgebracht pakket. In boringen 9 en 11 zijn in de bouwvoor en de top van de overstromingsafzettingen houtskoolspikkels en fragmentjes baksteenpuin waargenomen. Beide boringen liggen in de directe omgeving van vindplaats 13-07 (enkele scherven aardewerk uit de Romeinse tijd, uit de Middeleeuwen (Pingsdorf en kogelpot) en een voorraadpot uit de 16e eeuw) en ter hoogte van de op de historische kaarten aangegeven bebouwing. Op basis van bovenstaande gegevens wordt voor deze noordelijk zone de redelijk hoge tot hoge archeologische verwachting voor de aanwezigheid van vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen (vanaf 1442) en Nieuwe tijd gehandhaafd. In het overige deel van het plangebied (boringen 1 tot en met 8) is alleen in boring 6 een bouwvoor herkend. In de overige boringen is de bouwvoor verdwenen en ligt het opgebrachte pakket direct op de overstromingsafzettingen. De kans dat in dit deel van het plangebied vindplaatsen aanwezig kunnen zijn wordt dan ook klein geacht. Op grond van het bureauonderzoek en het verkennend inventariserend veldonderzoek luidt het (selectie)advies voor het plangebied Platobuurt in Rotterdam dat er voorzieningen dienen te worden getroffen om archeologische waarden te behouden of te ontzien. Vervolgonderzoek in het kader van de Archeologische Monumentenzorg wordt aanbevolen. Voor de zone bij boringen 9 en 11 wordt een vervolgonderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek aanbevolen. In deze zone wordt een nieuwe ontgraving uitgevoerd en wordt bebouwing op de historische kaarten aangegeven. Voor de zones ter hoogte van boring 10, de Kritostraat en het Gorgiashof wordt een archeologische begeleiding conform protocol opgraven aanbevolen, aangezien de graafwerkzaamheden in deze zones met name in de straten plaatsvindt. Daarnaast staat ter hoogte van boring 10 en de Kritostraat geen bebouwing op de historische kaarten aangegeven, maar kan niet uitgesloten worden dat er mogelijk resten van oudere bebouwing aanwezig kunnen zijn. Ter hoogte van het Gorgiashof wordt wel bebouwing aangegeven op de historische kaarten, maar ligt al een leiding in de straat en wordt het rioolcunet alleen verbreed. Voorafgaand aan zowel het proefsleuvenonderzoek als de archeologische begeleiding zal eerst een Programma van Eisen (PvE) opgesteld en door het bevoegd gezag goedgekeurd moeten worden.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS Data Station Ar...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS Data Station Archaeology
  Dataset . 2024
  License: CC BY SA
  EASY
  Dataset . 2024
  Data sources: Datacite
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS Data Station Ar...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS Data Station Archaeology
   Dataset . 2024
   License: CC BY SA
   EASY
   Dataset . 2024
   Data sources: Datacite
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Brouwer, E.W.; Oostingh, S.; Ponten, A.;

  Laagland Archeologie heeft in Februari-maart 2022 een Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd aan de Tolkerdijk 10 te Schagen. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure rondom de bouw van nieuwe woningen. Het onderzoek is uitgevoerd conform de protocollen SIKB KNA 4002 en 4003. Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Centraal staat daarbij de vraag of en zo ja welke archeologische resten (complextype, datering, diepteligging en gaafheid) in het plangebied kunnen worden verwacht. Hiertoe zijn landschappelijke, archeologische en historische bronnen geraadpleegd. Aan het einde van het Holoceen lag het plangebied in een dekzandlandschap. Door de zeespiegelstijging kwam het gebied onderwater te liggen en lag het plangebied in buitenwater. Toen de kust stabiliseerde, ontstonden strandwallen die een barrière aan de kust vormden. Achter de strandwallen ontstonden veenmoerassen in de verdronken strandvlaktes. Het plangebied werd in deze periode bedekt door een veenlaag. Deze veenlaag werd grotendeels weggeslagen dermate het water weer invloed kreeg in het gebied. In 800 na Chr. lag het plangebied in een kweldergebied dat langzaam dichtslibde. Vanaf deze periode werden de droge kweldergebieden bewoond, waarbij men terpen aanlegde. In de 12de eeuw werd de Westfriese Omringdijk aangelegd. Vanaf dat moment ligt het plangebied in een bedijkt gebied. Grenzend aan het oosten van het plangebied ligt de plaats Tolke. Tolke is gelegen op een terp en heeft sinds de 15de eeuw een functie als tolsluis. Bewoning in het gebied is sinds deze periode te bevestigen. Het plangebied ligt in een vlakte van getij afzettingen (2M72). Ten zuiden van het plangebied ligt een meerwal, een overblijfsel van het Witsmeer. De bodem in het plangebied bestaat uit kalkrijke poldervaaggronden. Binnen het plangebied is een hoogteverschil van 80 cm. Het hoogste gedeelte van het gebied ligt op 10 cm -NAP en het laagste gedeelte op 90 cm -NAP. In de omgeving van het plangebied zijn sporen aangetroffen uit de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. Deze sporen wijzen op bewoning van het gebied vanaf de Late Middeleeuwen, een en ander volgend op de aanleg van de Westfriese Omringdijk. In historische tijden (vanaf circa 1832) werd het terrein omschreven als weide of akkerland. Dit blijft onveranderd tot 1910 toen in het westen van het gebied werd gebouwd. In de daarop volgende decennia werd het gebied verder bebouwd totdat de huidige situatie circa 1984 herkenbaar wordt. Vanwege de verschillende bekende bouwfases is het aannemelijk dat er verstoringen in het plangebied aanwezig zijn. De verstoringen zijn ontstaan door de funderingen en aanleg van riolering. De verstoringen zullen waarschijnlijk circa een meter diep zijn. Het uitvoeren van een verkennend booronderzoek kan de verwachting bevestigen. Op basis van het bureauonderzoek worden resten uit de steentijd (Paleolithicum tot Vroeg- Neolithicum) verwacht in het plangebied. Deze liggen echter onder dikke lagen zeeklei en worden nauwelijks bedreigd. Ze zijn om die reden niet relevant voor het onderzoek. Archeologische resten van het Vroeg Neolithicum tot de Vroege Middeleeuwen hebben een lage verwachting in het plangebied. Tot slot heeft de periode van de Vroege Middeleeuwen tot de Nieuwe tijd een middelhoge verwachting. Het uitgevoerde verkennende booronderzoek heeft tot doel het verwachtingsmodel te toetsen en zo nodig aan te vullen. Hiertoe zijn verspreid over het toegankelijke deel van het plangebied verkennende boringen gezet. In dit stadium is verkennend booronderzoek de meest efficiënte onderzoekswijze om de archeologische potentie van het plangebied in kaart te brengen. Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat in het plangebied sprake is van een bodemverstoring met een gemiddelde dikte van ongeveer 90 cm. De ondergrond van het plangebied bestaat uit kwelder- op geulafzettingen. Alleen bij boring 8 is een vegetatieniveau aangetroffen. Dit vegetatieniveau zal in de overige delen van het plangebied niet tot ontwikkeling zijn gekomen of verstoord zijn geraakt door latere zee activiteit. Op de locatie van boring 8 kunnen nog archeologische waarden uit het Laat-Neolithicum of de Bronstijd aanwezig zijn. Rondom deze boring is geen bebouwing gepland. De geplande bouwactiviteiten zullen waarschijnlijk niet tot verstoring van archeologische waarden leiden. Op basis van de resultaten van het veldonderzoek wordt geadviseerd naar aanleiding van de huidige plannen geen archeologisch vervolgonderzoek in het plangebied uit te voeren en het plangebied vrij te geven voor het aspect archeologie. Indien in de toekomst bodemingrepen dieper dan 95 cm –mv nabij de locatie van boring 8 zijn voorzien, dan is hier archeologisch onderzoek benodigd. Dit advies is in handen van de bevoegde overheid, de gemeente Schagen. Mochten tijdens de werkzaamheden onverhoopt toch archeologische resten worden aangetroffen, of resten waarvan redelijkerwijze kan worden vermoed dat het om archeologische resten gaat, dan geldt op grond van de Erfgoedwet (art. 5.10) een meldingsplicht. Dit kan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE, www.cultureelerfgoed).

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS Data Station Ar...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS Data Station Archaeology
  Dataset . 2024
  License: CC BY
  EASY
  Dataset . 2024
  Data sources: Datacite
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS Data Station Ar...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS Data Station Archaeology
   Dataset . 2024
   License: CC BY
   EASY
   Dataset . 2024
   Data sources: Datacite
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: van Wolfswinkel, Robin;

  In het kader van een afstudeeronderzoek is voor het onderzoeks- en adviesbureau BAAC een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het onderzoeksgebied ‘Leusden, Woudenberg, Scherpenzeel, Renswoude, Veenendaal & De Klomp’. Het onderzoek is uitgevoerd naar Nederlandse vechtwagenhindernissen in de Valleistelling. Omdat deze vechtwagenhindernissen tot op heden slechts beperkt in kaart zijn gebracht, lopen zij vanwege de toenemende planologische ontwikkelingen rond de Grebbelinie meer risico om beschadigd te worden. In het bureauonderzoek zijn de vechtwagenhindernissen in de bovengenoemde gemeenten in kaart gebracht op basis van de locaties, de historisch context, conserveringsgraad, zichtbaarheid en omvang. Afsluitend bevat het onderzoek een aanbeveling met betrekking op het uitvoeren van archeologische werkzaamheden bij mogelijke toekomstige planologische ontwikkelingen met betrekking tot de Grebbelinie. In het bureauonderzoek is uitsluitend een inventarisatie uitgevoerd van structuren uit de Tweede Wereldoorlog. Er is geen archeologische verwachting opgesteld voor eventuele andere archeologische resten en waarden. Tijdens het onderzoek is gebleken dat er zich twee tankgrachten in het onderzoeksgebied hebben bevonden. De eerste tankgracht sloot aan op de Lunterse Beek in Woudenberg en vervolgde in een zigzagpatroon via het zuiden en oosten haar weg langs de liniedijk, waarbij de tankgracht vanaf het Fort aan de Buurtsteeg aansloot op de Zijdewetering. De tweede tankgracht sloot aan op de Lunterse Beek in Renswoude en liep in een zigzagpatroon vrijwel parallel aan de eerste tankgracht, waarna hij uitmondde bij de Slaperdijk, ten noorden van de Arnhemseweg. Restanten van de tankgrachten bevinden zich in het Broekerbos en aan de oostelijke zijde van het Fort aan de Buurtsteeg. Op de plaatsen waar de tankgrachten werden doorbroken door relatief hooggelegen wegen zijn in totaal zeven vechtwagenhindernissen van het type aspergeversperring aangelegd. De tankgrachten zijn aangelegd in gebieden die door relatieve hoogte niet of ten dele geïnundeerd konden worden. Tevens zijn er acht aspergeversperringen aangelegd op voorname wegen, en twee afwijkende varianten op de spoorweg Arnhem-Utrecht. Twee vechtwagenhindernissen van het type spoorstavenversperring zijn recentelijk gerestaureerd en geplaatst op het landgoed ‘De Horst’ langs de Engweg in Stoutenburg. Voorafgaand aan geplande ingrepen wordt geadviseerd om in de aangegeven zones direct vanaf het maaiveld onderzoek te laten plaatsvinden in de vorm van een ‘IVO-P- variant archeologische begeleiding’, met een mogelijke doorstart naar een ‘opgraving – variant archeologische begeleiding’. Hierbij wordt aanbevolen om voorafgaand aan het onderzoek gedegen afspraken vast te leggen met het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de uitvoer van voornamelijk wegwerkzaamheden

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS Data Station Ar...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS Data Station Archaeology
  Dataset . 2024
  License: CC BY
  EASY
  Dataset . 2024
  Data sources: Datacite
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS Data Station Ar...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS Data Station Archaeology
   Dataset . 2024
   License: CC BY
   EASY
   Dataset . 2024
   Data sources: Datacite
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Modderkolk, M.W.J.;

  Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS ON) heeft een omvangrijke opgave voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) te realiseren vóór juni 2027. Het gaat om een Europese opgave die leidt tot het verhogen van natuurwaarde en waterkwaliteit langs het gehele rivierengebied van Oost-Nederland. Als programma werkt RWS al geruime tijd nauw samen met Staatsbosbeheer (SBB) voor het bereiken van synergie in doelen. Voor de uitvoering van de planstudie-opgave heeft RWS opdracht verleend aan het samenwerkingsverband Arcadis, Antea Group, HKV Lijn in water en Bureau Waardenburg (GROW). Een onderdeel van het rivierengebied is het plangebied Spaensweerd: gelegen aan de oostelijke oever van de IJssel bij Rha, gemeente Bronckhorst. Het plangebied beslaat een oppervlakte van circa 3,2 ha. Er wordt een geul gecreëerd die in verbinding staat met de IJssel. Als voorgenomen bodemingrepen wordt voorzien dat op diverse plaatsen de bodem wordt afgegraven (de ontgravingsdiepte varieert binnen het plangebied tussen nul en circa 4,8 m). Eventueel aanwezige archeologische resten in de ondergrond kunnen hierbij worden beschadigd of vernietigd. Het doel van het uitvoeren van een inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen, verkennende fase (IVO-O), is het aanvullen en toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied, zoals deze is geformuleerd in het eerder uitgevoerde bureauonderzoek.1 Voor het toetsen van een dergelijke verwachting wordt gebruik gemaakt van boorprofielen en veldwaarnemingen om inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap die van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Zo kunnen kansrijke zones voor volgende vormen van archeologisch onderzoek worden geselecteerd, en kansarme zones worden uitgesloten. Daarnaast worden, indien mogelijk, de boorprofielen en veldwaarnemingen gebruikt om de aan- of afwezigheid van bekende en/of verwachte archeologische waarden vast te stellen. Een IVO-O is de tweede stap in de AMZ-cyclus (archeologische monumentenzorg; bijlage 2). Dit onderzoek is uitgevoerd conform de BRL 4000, protocol 4002 met daarin besloten de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 4.1. Resultaten Het plangebied ligt in een kronkelwaard langs de zuidoostzijde van de IJssel, waar restgeulen met daartussenin meanderruggen voorkomen. De bodemprofielen die niet recentelijk verstoord zijn kunnen over het algemeen worden geclassificeerd als poldervaaggronden of ooivaaggronden. De kenmerkende bodemlagen zijn de humushoudende bovengrond met daaronder een lichtbruinbeige Bw-horizont op de C-horizont. Bij een aantal boorpunten is sprake van recente verstoring en/of ophoging. Met name boorpunt 12-17 en 27 hebben geen archeologische verwachting (meer), in ieder geval tot 2,1-2,3 m beneden maaiveld, omdat deze bodems recentelijk zijn verstoord en/of opgehoogd. De lage archeologische verwachting voor boorpunt 12-17 (in ieder geval tot 2,3 m beneden maaiveld) wordt bevestigd door de waarden- en verwachtingskaart van gemeente Bronckhorst (2018). Op welke diepte het jonge IJsselsediment overgaat naar het holocene Rijnsediment (de overgang komt overeen met de datering van ongeveer 600 na Chr.) is op basis van dit onderzoek niet duidelijk geworden. De ondergrens van de holocene bodemlagen waarbinnen archeologische resten verwacht kunnen worden, wordt begrens door de Formatie van Kreftenheye; in het plangebied aanwezig tussen circa 3,5 en 5,9 m NAP (tussen 2 en 5 m beneden maaiveld). Hoewel er in de boorprofielen geen archeologische indicatoren zijn aangetroffen, zijn er binnen het plangebied nog wel resten uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig, zoals niet gesprongen explosieven en loopgraven. Zo is er in het veld nog een structuur van een loopgraaf te herkennen. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met de aanwezigheid van water gerelateerde archeologische vondsten (zoals scheepswrakken), waarvan de locatie(s) niet door middel van een verkennend booronderzoek kan worden vastgesteld. Het is waarschijnlijk dat met het graven van de geul de bodems natter zullen worden, wat gunstig is voor de conservering van eventueel aanwezige archeologische resten. Advies Geadviseerd wordt om de gebieden waarvoor een lage archeologische verwachting geldt volgens de waarden- en verwachtingskaart van gemeente Bronckhorst (2018; Afbeelding 5) en volgens het bestemmingsplan (waarde – archeologische verwachting 3; Afbeelding 4; Afbeelding 8; boorpunt 12-17), vrij te geven op het gebied van archeologie, tot 2,3 m beneden maaiveld. Voor bodemingrepen die dieper reiken dan 2,3 m beneden maaiveld wordt geadviseerd om nader archeologisch onderzoek uit te laten voeren in de vorm van geofysisch onderzoek. Voor de rest van het plangebied wordt geadviseerd om een geofysisch onderzoek (verkennende fase) uit te laten voeren, zodat resten uit de Tweede Wereldoorlog en eventueel aanwezige water gerelateerde archeologische vondsten (zoals scheepswrakken) kunnen worden gevonden. Het doel van een IVO-O geofysisch onderzoek verkennende fase is het aanvullen en toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied, zoals deze is geformuleerd in het eerder uitgevoerde bureauonderzoek. Hierbij gaat het specifiek om onderzoek naar resten van loopgraven en scheepswrakken. Een geschikte geofysische methode zou grondradar kunnen zijn, met name als de bodem niet te nat is.2 Dit is een selectieadvies. Het nemen van een selectiebesluit is voorbehouden aan het bevoegd gezag.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS Data Station Ar...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS Data Station Archaeology
  Dataset . 2024
  License: CC BY NC SA
  EASY
  Dataset . 2024
  Data sources: Datacite
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS Data Station Ar...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS Data Station Archaeology
   Dataset . 2024
   License: CC BY NC SA
   EASY
   Dataset . 2024
   Data sources: Datacite
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Reinders, MA S.;

  In opdracht van RPS advies- en ingenieursbureau B.V. heeft RAAP in februari 2022 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd voor het plangebied Klisserbeemden te Westerhoven gemeente Bergeijk. Dit gebied is 16.55 ha groot. Het onderzoek vond plaats in het kader van natuurontwikkeling (maaiveldverlaging, aanplanten bos, aanleg houtsingel en aanleg watergangen), en meer in het algemeen van een omgevingsvergunning. De omvang van de geplande werkzaamheden bedraagt ongeveer vier vijfde deel van het plangebied met ca. 132.360 m², de diepte van de ingrepen is maximaal 1 m beneden maaiveld. Het booronderzoek heeft uitgewezen dat de ondergrond in het plangebied uit zwak siltig, grindig, matig tot zeer grof fluviatiel zand bestaat. In de noordwestelijke helft is hierboven een opgebrachte laag matig fijn dekzand aangetroffen. Tijdens de boringen is een ophogingspakket van opgebrachte grond aangetroffen in de noordwestelijke helft van het plangebied bestaande uit een matig fijn humeus dekzand. In 12 boringen is een veenlaag aangetroffen en in twee boringen een restant van een podzol B-horizont. In vijf verspreide boringen is de bodem verstoord. Binnen het plangebied zijn geen vindplaatsen bekend, maar in de directe omgeving is er één vindplaats bekend. Het betreft losse vondsten van vuursteen een aardewerk uit de periode Paleolithicum-Nieuwe tijd. Tot ongeveer 1922 was het plangebied maar deels ontgonnen en bestond het niet ontgonnen deel uit heidegrond. Het is gelegen buiten de historische kern van Westerhoven en Bergeijk. Binnen het plangebied zelf heeft geen bebouwing gestaan. In het plangebied worden geen vindplaatsen/bewoningsresten van jagers-verzamelaars (paleolithicummesolithicum) verwacht vanwege het ontbreken van een gradiëntzone, wel is er vanwege de intacte bodem kans op losse vondsten. Voor landbouwers (neolithicum-nieuwe tijd) geldt er in twee zones een hoge verwachting voor beekovergangen en rituele depots, en voor het overige een onbekende verwachting voor overige beekdal-gerelateerde resten (zoals rituele depots). Omdat de bodem over het algemeen goed intact is, wordt er tijdens de civiele graafwerken een archeologische begeleiding aanbevolen. Een begeleiding dient te zijn gebaseerd op een door de gemeente goedgekeurd Programma aan Eisen (PvE). Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Het is aan de bevoegde overheid, de gemeente Bergeijk, deze al dan niet over te nemen in de vorm van een (selectie)besluit.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS Data Station Ar...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS Data Station Archaeology
  Dataset . 2024
  License: CC BY
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS Data Station Ar...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS Data Station Archaeology
   Dataset . 2024
   License: CC BY
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Ponten, A.; Brouwer, E.W.;

  Laagland Archeologie heeft in maart 2022 een Bureauonderzoek uitgevoerd op een locatie aan het Martinusplein 19 en 25 te Losser. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure rondom de sloop van de huidige bebouwing ten gunste van nieuwbouw. Het onderzoek is uitgevoerd conform protocol SIKB KNA 4002.Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Centraal staat daarbij de vraag of en zo ja welke archeologische resten (complextype, datering, diepteligging en gaafheid) in het plangebied kunnen worden verwacht. Hiertoe zijn landschappelijke, archeologische en historische bronnen geraadpleegd. Op de geomorfologische kaart is het plangebied niet gekarteerd. Op ongeveer 120 m ten oosten van het plangebied ligt een zone met dekzandwelvingen. Het is aannemelijk dat het plangebied ook in deze zone ligt. Ten oosten van het plan- en onderzoeksgebied bevinden zich grondmorenewelvingen die verband houden met de stuwwal die zich nog verder richting het westen bevindt. Op het AHN is te zien dat zich ten westen van het plangebied een verhoging in het landschap bevindt die verband houdt met de grondmorenewelvingen die zijn weergegeven op de geomorfologische kaart. Ten oosten van het plangebied bevindt zich een verlaging die overeenkomt met de beekdalbodem van de Dinkel. Bodemkundig is het gebied ook niet gekarteerd. Op ongeveer 220 m ten oosten van het plangebied is een zone met kleiige beekdalgronden weergegeven. Deze beekdalgronden komen overeen met de verlaging op het AHN voor de rivier de Dinkel. Ook zijn ten noorden en westen van het plangebied veldpodzolgronden en hoge zwarte enkeerdgronden weergegeven. Op basis van het Historisch onderzoek wordt vermeld dat het plangebied zich in de historische kern van Losser bevindt. Gebaseerd hierop kan in het plangebied een oude stadsophoging verwacht worden met daaronder mogelijk nog (restanten van) een esdek. In de omgeving van het plangebied zijn archeologische resten uit de Vroege IJzertijd tot en met de Nieuwe Tijd bekend. De nadruk ligt hierbij op vondsten uit de Middeleeuwen. In historische tijden (vanaf circa 1787) was het terrein bebouwd (woningen met erf). Bebouwing in het plangebied is zeer waarschijnlijk veel verder terug te voeren aangezien het plangebied deel uitmaakt van de oude kern van Losser. Op 10 meter ten zuiden van het plangebied stond een kerk die in de 14e/ 15e eeuw gebouwd is. De kerk is in 1904 gesloopt maar de toren is behouden. De huidige bebouwing in het oosten van het plangebied is gebouwd in 1955 en de huidige bebouwing in het westen van het plangebied komt uit 1985. Op basis van het bureauonderzoek geldt een middelhoge verwachting voor de periode Paleolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen en een hoge verwachting voor de periode Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd. Geadviseerd wordt archeologisch vervolgonderzoek in het plangebied uit te voeren in de vorm van verkennende boringen. Dit advies is overgenomen door de bevoegde overheid, de gemeente Losser. De gemeente wordt hierin vertegenwoordigd door haar deskundige, E. Kaptijn Mochten tijdens de werkzaamheden onverhoopt toch archeologische resten worden aangetroffen, of resten waarvan redelijkerwijze kan worden vermoed dat het om archeologische resten gaat, dan geldt op grond van de Erfgoedwet (art. 5.10) een meldingsplicht. Dit kan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE, www.cultureelerfgoed).

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS Data Station Ar...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS Data Station Archaeology
  Dataset . 2024
  License: CC BY
  EASY
  Dataset . 2024
  Data sources: Datacite
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS Data Station Ar...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS Data Station Archaeology
   Dataset . 2024
   License: CC BY
   EASY
   Dataset . 2024
   Data sources: Datacite
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: L.A. van Sambeek;

  ADC ArcheoProjecten heeft in januari 2022 een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op de locatie Mertstraat 1, Zuilichem, gemeente Zaltbommel. Op basis van het bureauonderzoek werden afzettingen van twee fossiele stroomgordels verwacht, namelijk de Brakel stroomgordel en de Gameren stroomgordel. De Brakel stroomgordel was actief gedurende het vroege tot late Neolithicum. Vervolgens heeft de Gameren stroomgordel actief afgezet tussen de Late Bronstijd en de Midden Romeinse tijd. Verwacht wordt dat de stroomruggen en oeverwallen behorend tot de Gameren stroomgordel geschikt waren voor bewoning vanaf de IJzertijd. Om deze verwachting te toetsen en aan te vullen is een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Het booronderzoek heeft de verwachting op basis van het bureauonderzoek bevestigd. De ondergrond bestaat uit beddingafzettingen van de Brakel of Gameren stroomgordels, afgedekt door een pakket oeverafzettingen van ca 70cm dik. De oeverafzettingen zijn echter in alle boringen verstoord of verploegd. De archeologische verwachting kan dus naar laag worden bijgesteld.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS Data Station Ar...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS Data Station Archaeology
  Dataset . 2024
  License: CC BY
  EASY
  Dataset . 2024
  Data sources: Datacite
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS Data Station Ar...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS Data Station Archaeology
   Dataset . 2024
   License: CC BY
   EASY
   Dataset . 2024
   Data sources: Datacite
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Wijnen, J.;

  Laagland Archeologie heeft in april 2023 een Archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd aan De Vinkenvelden te Rosmalen. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure rondom de aanleg van een zonnepark. Het onderzoek is uitgevoerd conform de protocollen SIKB KNA 4002 en 4003. Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Centraal staat daarbij de vraag of en zo ja welke archeologische resten (complextype, datering, diepteligging en gaafheid) in het plangebied kunnen worden verwacht. Hiertoe zijn landschappelijke, archeologische en historische bronnen geraadpleegd. Op basis van het bureauonderzoek zijn hoge zwarte enkeerdgronden aanwezig. In potentie is er een middelhoge archeologische verwachting voor jagers-verzamelaars (Laat-Paleolithicum tot Vroeg-Neolithicum) vanwege de afwezigheid van natuurlijke waterlichamen in de nabijheid en een hoge archeologische verwachting voor landbouwers (Midden-Neolithicum tot Late middeleeuwen). Afgezien dat de archeologische verwachting middelhoog is voor de Nieuwe tijd vanwege het ontbreken van bebouwing op het historische kaartmateriaal. Ergens in het laatste kwart van de 20ste eeuw/begin 21ste eeuw moet het plangebied en het akkercomplex waartoe het behoord zijn ontgrond. Bij deze ontgrondingen zijn archeologische resten heel waarschijnlijk verdwenen. Om die reden is de archeologische verwachting laag voor het plangebied en het akkercomplex waartoe het van oudsher behoort. Bovendien is de kans dat eventuele archeologische resten door de voorgenomen bodemingrepen worden aangetast zeer gering omdat de voorgenomen bodemingrepen zeer beperkt zullen zijn. Voor de diepte van de kavelsleuven is in dit stadium van een diepte uitgegaan van maximaal 100 cm –mv. Hiervoor zal relatief gezien slechts een kleine oppervlakte worden ontgraven. Verder zal de door de funderingspalen zal weinig tot geen grondroering plaatsvinden, tijdens de aanleg van het zonnepark. Om deze reden adviseren we geen vervolgonderzoek uit te voeren en het plangebied vrij te geven. De implementatie van dit advies is in handen van de gemeente ‘s-Hertogenbosch, hierin vertegenwoordigd door de archeologisch adviseur van de gemeente, de heer S. Molenaar, gemeente ‘Hertogenbosch afdeling SO/Erfgoed. Mochten bij graafwerkzaamheden onverhoopt toch archeologische resten worden aangetroffen, dan geldt conform de Erfgoedwet (art. 5.10) een meldingsplicht. Dit kan bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (033 421 74 56) of via de website: www.cultureelerfgoed.nl/contact. .

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS Data Station Ar...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS Data Station Archaeology
  Dataset . 2024
  License: CC BY
  EASY
  Dataset . 2024
  Data sources: Datacite
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS Data Station Ar...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/