Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
196,271 Research products, page 1 of 19,628

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Publications
 • Research data
 • Dutch; Flemish

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Restricted Dutch; Flemish
  Authors: 
  Aletta, Instituut Voor Vrouwengeschiedenis;
  Country: Netherlands

  Oral history interview met een vrouw die tijdens de Tweede Wereldoorlog een relatie heeft met een Duitse militair en nog tijdens de oorlog met hem getrouwd is. Ze heeft haar geliefde ontmoet tijdens het uitgaan. Ondanks de anti-Duitse houding van haar vader mag haar vriend bij hen thuiskomen. Na Dolle Dinsdag gaat ze met haar kind naar Duitsland, bij haar schoonouders wonen. Omdat de ruimte beperkt is, brengen COLD24 en haar man hun zoon naar haar ouders in Nederland. Tijdens één van de keren dat COLD24 en haar echtgenoot zwart de grens overgaan, worden ze gearresteerd en worden ze twee weken gevangen gehouden. COLD24 heeft haar hele leven met haar echtgenoot in Duitsland gewoond. Ze heeft weinig negatieve reacties gehad op haar omgang en huwelijk met een Duitser. Naast COLD24 is een vriend van haar geïnterviewd, die bij het verzet heeft gezeten. Hij vertelt onder meer hoe hijzelf en anderen aankeken tegen meisjes die met Duitse soldaten omgingen, en over het kaalscheren van vrouwen na de oorlog. De aanleiding voor dit interview was het samenstellen van het boek 'Wie geschoren wordt moet stil zitten: de omgang van Nederlandse meisjes met Duitse militairen' / Monika Diederichs (2006). De voorwaarden voor het aanvragen van het interview staan beschreven in het veld 'Remarks’.

 • Research data . 2046 . Embargo End Date: 01 Jan 2046
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors: 
  Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis;
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)
  Country: Netherlands

  Oral history interview met een vrouw die tijdens de Tweede Wereldoorlog bevriend is met een Duitse soldaat. Als ze op haar werk een week te laat terugkeert van vakantie wordt ze ontslagen en moet ze voor straf in Duitsland gaan werken. Na een vluchtpoging wordt ze opgepakt en naar een kamp van de Gestapo gebracht. Als ze na ruim twee jaar in Nederland terugkomt, wordt ze kaal geschoren en enige maanden opgesloten. COLD26 heeft na de oorlog contact gehouden met de zus van haar Duitse vriend. Ze vermoedt dat ze tijdens de oorlog verkracht is door een Duitse soldaat en dat haar vriend ervoor moest zorgen dat ze geen aangifte zou doen. Ze kan zich overigens niets meer herinneren van de verkrachting. Sinds een paar jaar is ze op zoek naar bewijsmateriaal rondom haar ontslag en de dwangarbeid in Duitsland. De aanleiding voor dit interview was het samenstellen van het boek 'Wie geschoren wordt moet stil zitten: de omgang van Nederlandse meisjes met Duitse militairen' / Monika Diederichs (2006). De voorwaarden voor het aanvragen van het interview staan beschreven in het veld 'Remarks’.

 • Restricted Dutch; Flemish
  Authors: 
  Veteranen Instituut;
  Country: Netherlands

  Geboren op Java als kind van Indo-Europese ouders. Vader was KNIL-militair, krijgsgevangen in WO2 en lid van Korps Speciale Troepen voorafgaand aan soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië. Verhuisd naar Den Haag. Na opleiding aan KMA werkzaam binnen militaire administratie. Als financieel controller uitgezonden naar Bosnië. Embargoaspect: scheiding na buitenechtelijke relatie. Als tweede generatie oorlogsslachtoffer hulp gezocht bij Centrum 1940-1945. Als EU-monitor uitgezonden naar Macedonië. Buitenlandse collega’s gesneuveld door mijnongeluk. Voor pensionering nog werkzaam geweest binnen Civil Military Cooperation. Interview had therapeutische werking.

 • Restricted Dutch; Flemish
  Authors: 
  Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis;
  Country: Netherlands

  Oral history interview met een vrouw die tijdens de Tweede Wereldoorlog een relatie heeft met een Duitse militair. COLD19 heeft haar soldaat tijdens het uitgaan leren kennen en ze ontmoeten elkaar stiekem. Tijdens een razzia wordt ze opgepakt en meegenomen voor controle op geslachtsziekten. Na de oorlog blijft ze enige tijd in huis om niet kaalgeschoren te worden. Ze schrijft verschillende brieven naar haar vriend, want ze hadden trouwplannen, maar ze krijgt geen reactie. In 1948 hoort ze dat haar Duitser getrouwd is. In 1950 trouwt COLD19 met een Nederlandse man, maar het is geen gelukkig huwelijk. Ze is bang voor hem, omdat hij gewelddadig is. In 1965 heeft ze samen met haar man een bezoek gebracht aan haar Duitse soldaat en zijn vrouw. Uiteindelijk is ze van haar echtgenoot gescheiden. De aanleiding voor dit interview was het samenstellen van het boek 'Wie geschoren wordt moet stil zitten: de omgang van Nederlandse meisjes met Duitse militairen' / Monika Diederichs (2006). De voorwaarden voor het aanvragen van het interview staan beschreven in het veld 'Remarks’.

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Bureau Voor Archeologie;
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureauonderzoek voor het opstellen van een programma van eisen archeologische begeleiding.

 • Publication . Other literature type . 2024
  Dutch; Flemish
  Authors: 
  Bergman, WA;
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)
 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Bureau Voor Archeologie;
  Country: Netherlands

  Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek en een booronderzoek uitgevoerd voor de bouw van een loods aan de Herenweg 161a te Rijnsaterwoude. Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging. Op basis van booronderzoeken in de omgeving van het plangebied maakt de top van het Laagpakket van Wormer, die door vervening weer aan de oppervlakte is komen te liggen, deel uit van een kweldervlakte. De kweldervlakte was relatief slecht geschikt voor bewoning en daarom worden op dit niveau geen archeologische waarden verwacht. Het oostelijke deel van het plangebied heeft deel uitgemaakt van een bewoningslint langs de Herenweg. Daarom kunnen in dit deel van het plangebied archeologische waarden uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd aanwezig zijn. In het plangebied zijn vijf boringen gezet tot maximaal 400 cm -mv. Hieruit blijkt dat de top van het Laagpakket van Wormer inderdaad uit niet-gerijpte kwelderafzettingen bestaat. Het oorspronkelijk veenpakket is grotendeels verdwenen. De restveenlaag is door ploegwerkzaamheden in de top van de kwelderafzettingen opgenomen. In het plangebied zijn geen potentiële bewoningslagen of sporen van gebruik van het gebied uit de Late Middeleeuwen of Nieuwe tijd aangetroffen. Op basis van het booronderzoek worden in het plangebied geen archeologische waarden verwacht.

 • Restricted Dutch; Flemish
  Authors: 
  Bureau Voor Archeologie;
  Country: Netherlands

  Het plangebied ligt in de stadskern van Zierikzee. Op basis van het model van het Dinoloket zou het geologische profiel moeten bestaan uit afzettingen van het Laagpakket van Walcheren, op Hollandveen, op afzettingen van het Laagpakket van Wormer. Uit archeologische onderzoek bleek echter dat in dit deel van Zierikzee in de Vroege Middeleeuwen een kreekgeul actief is geweest, waardoor mogelijk de archeologische niveaus in de top van het Laagpakket van Wormer en het Hollandveen verloren zijn gegaan. Vanwege de ligging van het plangebied in de stadskern van Zierikzee kunnen archeologische waarden uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd aanwezig zijn. Specifiek worden in het noorden van het plangebied de resten van het 15e en 16e eeuwse Driekoningenklooster verwacht. Door de bouw van de drukkerij kunnen archeologische resten verstoord zijn geraakt. In het plangebied zijn vijf boringen gezet tot maximaal 380 cm -mv. Hieruit blijkt dat de ondergrond van het plangebied uit slappe kwelderafzettingen van het Laagpakket van Wormer bestaat. Vanwege de slappe consistentie wordt dit niveau niet als potentieel archeologisch niveau beschouwd. Het Laagpakket van Wormer wordt afgedekt door het Hollandveen Laagpakket, dat in meer on mindere mate afgetopt lijkt te zijn. De veraarde toplaag van het veen is niet meer aanwezig. Op het veenpakket ligt een pakket geulafzettingen van het Laagpakket van Walcheren. Deze worden afgedekt door een 100 tot 195 cm dik pakket met stadsophogingingslagen en (waar oppervlakteverharding aanwezig is) door een recent opgebracht zandpakket. Het pakket met stadsophogingslagen lijkt in het hele plangebied grotendeels intact te zijn en bevindt zich in de niet-verharde delen van het plangebied direct onder het maaiveld. In dit pakket kunnen archeologische waarden uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd aanwezig zijn. Mogelijk zijn tijdens het booronderzoek twee archeologische sporen aangeboord in het noorden van het plangebied; wellicht een met puin volgestorte kelder in boring 1 en wellicht een beer- of waterput in boring 2. Bureau voor Archeologie adviseert om, vanwege de hoge kans op archeologische waarden uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd, in het plangebied een inventariserend veldonderzoek door middel van een proefsleuvenonderzoek (IVO-P) uit te voeren. Een inventariserend veldonderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek (IVO-P) is in de onbebouwde delen van het plangebied mogelijk. Het is echter met meest praktisch (vooral vanwege een mogelijke doorstart naar een opgraving) om het proefsleuvenonderzoek uit te voeren als de huidige bebouwing tot het maaiveld gesloopt is. De werkwijze van het proefsleuvenonderzoek dient vastgelegd te worden in een door de bevoegde overheid vast te stellen Programma van Eisen (PvE).

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Bureau Voor Archeologie;
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)
  Country: Netherlands

  Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd voor ontwikkeling van een perceel aan de Oude Bergerweg 2 te Bergen (NH). Het plangebied ligt in het archeologisch landschap 'Duinen en strandwallen', ten noorden van het 'Zeegat van Bergen' op een strandwal die zich tussen 3850 en 2750 v. Chr. vormt. In de Middeleeuwen zijn de strandwallen grootschalig ontgonnen. Het plangebied ligt in de historische kern van Oostdorp in een bebouwingslint dat op een kaart uit de 16e eeuw staat aangegeven. Eind 19e eeuw is op het perceel Villa Zuilenhof gebouwd. In het plangebied zijn vijf handboringen gezet tot 350 cm-mv of dieper om de aard en intactheid van het bodemprofiel te verkennen. Hieruit blijkt dat het natuurlijke bodemmateriaal bestaat uit kalkloze matig fijne tot grove duinafzettingen met lokaal een veenlaag. Op de duinafzettingen ligt in drie boorprofielen een humeuze zandlaag, vermoedelijk een overstoven bodem. Deze wordt afgedekt door 30 tot 60 cm lichtgrijs stuifzand. Op dit stuifzand ligt in vier van de vijf boorprofielen een humeuze cultuurlaag van 30 tot 70 cm dik. De bovenste laag van het bodemprofiel bestaat uit omgewerkte grond (20 tot 60 cm dik) en soms een strooisellaag van 10 cm. In het plangebied bevinden zich twee archeologische niveaus, namelijk de top van de stuifzandlaag tussen -18 en 36 cm NAP en de top van de oude bodem tussen -40 en -24 cm NAP. Op grond van het vondstmateriaal kan het ontstaan van de cultuurlaag in de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd worden geplaatst. In het bovenste archeologische niveau kunnen dan ook archeologische resten uit genoemde periode, of ouder aanwezig zijn. In het bijzonder kunnen archeologische resten gerelateerd aan het erf dat in de 16e eeuw al bestaat langs de Oude Bergerweg en terug kan gaan tot in de Late Middeleeuwen. De datering van het diepere archeologische niveau kan niet nader worden bepaald op basis van het booronderzoek. Bij de ontwikkeling wordt een kelder aangelegd zodat de twee potentiële archeologisch niveaus worden vergraven. Daarom wordt aanbevolen om door middel van nader archeologisch onderzoek te bepalen of archeologische resten aanwezig zijn (kartering) en wat daarvan de waarde is (waardering). Dit kan, omdat de archeologische resten zich hoofdzakelijk als een sporenniveau zullen manifesteren, het beste worden gedaan door middel van een proefsleuvenonderzoek.

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Jong, C. de (Bureau voor Archeologie);
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd voor bouwwerkzaamheden aan de Lange Brinkweg 97a en 99 te Soest.

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
196,271 Research products, page 1 of 19,628
 • Restricted Dutch; Flemish
  Authors: 
  Aletta, Instituut Voor Vrouwengeschiedenis;
  Country: Netherlands

  Oral history interview met een vrouw die tijdens de Tweede Wereldoorlog een relatie heeft met een Duitse militair en nog tijdens de oorlog met hem getrouwd is. Ze heeft haar geliefde ontmoet tijdens het uitgaan. Ondanks de anti-Duitse houding van haar vader mag haar vriend bij hen thuiskomen. Na Dolle Dinsdag gaat ze met haar kind naar Duitsland, bij haar schoonouders wonen. Omdat de ruimte beperkt is, brengen COLD24 en haar man hun zoon naar haar ouders in Nederland. Tijdens één van de keren dat COLD24 en haar echtgenoot zwart de grens overgaan, worden ze gearresteerd en worden ze twee weken gevangen gehouden. COLD24 heeft haar hele leven met haar echtgenoot in Duitsland gewoond. Ze heeft weinig negatieve reacties gehad op haar omgang en huwelijk met een Duitser. Naast COLD24 is een vriend van haar geïnterviewd, die bij het verzet heeft gezeten. Hij vertelt onder meer hoe hijzelf en anderen aankeken tegen meisjes die met Duitse soldaten omgingen, en over het kaalscheren van vrouwen na de oorlog. De aanleiding voor dit interview was het samenstellen van het boek 'Wie geschoren wordt moet stil zitten: de omgang van Nederlandse meisjes met Duitse militairen' / Monika Diederichs (2006). De voorwaarden voor het aanvragen van het interview staan beschreven in het veld 'Remarks’.

 • Research data . 2046 . Embargo End Date: 01 Jan 2046
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors: 
  Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis;
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)
  Country: Netherlands

  Oral history interview met een vrouw die tijdens de Tweede Wereldoorlog bevriend is met een Duitse soldaat. Als ze op haar werk een week te laat terugkeert van vakantie wordt ze ontslagen en moet ze voor straf in Duitsland gaan werken. Na een vluchtpoging wordt ze opgepakt en naar een kamp van de Gestapo gebracht. Als ze na ruim twee jaar in Nederland terugkomt, wordt ze kaal geschoren en enige maanden opgesloten. COLD26 heeft na de oorlog contact gehouden met de zus van haar Duitse vriend. Ze vermoedt dat ze tijdens de oorlog verkracht is door een Duitse soldaat en dat haar vriend ervoor moest zorgen dat ze geen aangifte zou doen. Ze kan zich overigens niets meer herinneren van de verkrachting. Sinds een paar jaar is ze op zoek naar bewijsmateriaal rondom haar ontslag en de dwangarbeid in Duitsland. De aanleiding voor dit interview was het samenstellen van het boek 'Wie geschoren wordt moet stil zitten: de omgang van Nederlandse meisjes met Duitse militairen' / Monika Diederichs (2006). De voorwaarden voor het aanvragen van het interview staan beschreven in het veld 'Remarks’.

 • Restricted Dutch; Flemish
  Authors: 
  Veteranen Instituut;
  Country: Netherlands

  Geboren op Java als kind van Indo-Europese ouders. Vader was KNIL-militair, krijgsgevangen in WO2 en lid van Korps Speciale Troepen voorafgaand aan soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië. Verhuisd naar Den Haag. Na opleiding aan KMA werkzaam binnen militaire administratie. Als financieel controller uitgezonden naar Bosnië. Embargoaspect: scheiding na buitenechtelijke relatie. Als tweede generatie oorlogsslachtoffer hulp gezocht bij Centrum 1940-1945. Als EU-monitor uitgezonden naar Macedonië. Buitenlandse collega’s gesneuveld door mijnongeluk. Voor pensionering nog werkzaam geweest binnen Civil Military Cooperation. Interview had therapeutische werking.

 • Restricted Dutch; Flemish
  Authors: 
  Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis;
  Country: Netherlands

  Oral history interview met een vrouw die tijdens de Tweede Wereldoorlog een relatie heeft met een Duitse militair. COLD19 heeft haar soldaat tijdens het uitgaan leren kennen en ze ontmoeten elkaar stiekem. Tijdens een razzia wordt ze opgepakt en meegenomen voor controle op geslachtsziekten. Na de oorlog blijft ze enige tijd in huis om niet kaalgeschoren te worden. Ze schrijft verschillende brieven naar haar vriend, want ze hadden trouwplannen, maar ze krijgt geen reactie. In 1948 hoort ze dat haar Duitser getrouwd is. In 1950 trouwt COLD19 met een Nederlandse man, maar het is geen gelukkig huwelijk. Ze is bang voor hem, omdat hij gewelddadig is. In 1965 heeft ze samen met haar man een bezoek gebracht aan haar Duitse soldaat en zijn vrouw. Uiteindelijk is ze van haar echtgenoot gescheiden. De aanleiding voor dit interview was het samenstellen van het boek 'Wie geschoren wordt moet stil zitten: de omgang van Nederlandse meisjes met Duitse militairen' / Monika Diederichs (2006). De voorwaarden voor het aanvragen van het interview staan beschreven in het veld 'Remarks’.

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Bureau Voor Archeologie;
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureauonderzoek voor het opstellen van een programma van eisen archeologische begeleiding.

 • Publication . Other literature type . 2024
  Dutch; Flemish
  Authors: 
  Bergman, WA;
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)
 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Bureau Voor Archeologie;
  Country: Netherlands

  Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek en een booronderzoek uitgevoerd voor de bouw van een loods aan de Herenweg 161a te Rijnsaterwoude. Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging. Op basis van booronderzoeken in de omgeving van het plangebied maakt de top van het Laagpakket van Wormer, die door vervening weer aan de oppervlakte is komen te liggen, deel uit van een kweldervlakte. De kweldervlakte was relatief slecht geschikt voor bewoning en daarom worden op dit niveau geen archeologische waarden verwacht. Het oostelijke deel van het plangebied heeft deel uitgemaakt van een bewoningslint langs de Herenweg. Daarom kunnen in dit deel van het plangebied archeologische waarden uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd aanwezig zijn. In het plangebied zijn vijf boringen gezet tot maximaal 400 cm -mv. Hieruit blijkt dat de top van het Laagpakket van Wormer inderdaad uit niet-gerijpte kwelderafzettingen bestaat. Het oorspronkelijk veenpakket is grotendeels verdwenen. De restveenlaag is door ploegwerkzaamheden in de top van de kwelderafzettingen opgenomen. In het plangebied zijn geen potentiële bewoningslagen of sporen van gebruik van het gebied uit de Late Middeleeuwen of Nieuwe tijd aangetroffen. Op basis van het booronderzoek worden in het plangebied geen archeologische waarden verwacht.

 • Restricted Dutch; Flemish
  Authors: 
  Bureau Voor Archeologie;
  Country: Netherlands

  Het plangebied ligt in de stadskern van Zierikzee. Op basis van het model van het Dinoloket zou het geologische profiel moeten bestaan uit afzettingen van het Laagpakket van Walcheren, op Hollandveen, op afzettingen van het Laagpakket van Wormer. Uit archeologische onderzoek bleek echter dat in dit deel van Zierikzee in de Vroege Middeleeuwen een kreekgeul actief is geweest, waardoor mogelijk de archeologische niveaus in de top van het Laagpakket van Wormer en het Hollandveen verloren zijn gegaan. Vanwege de ligging van het plangebied in de stadskern van Zierikzee kunnen archeologische waarden uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd aanwezig zijn. Specifiek worden in het noorden van het plangebied de resten van het 15e en 16e eeuwse Driekoningenklooster verwacht. Door de bouw van de drukkerij kunnen archeologische resten verstoord zijn geraakt. In het plangebied zijn vijf boringen gezet tot maximaal 380 cm -mv. Hieruit blijkt dat de ondergrond van het plangebied uit slappe kwelderafzettingen van het Laagpakket van Wormer bestaat. Vanwege de slappe consistentie wordt dit niveau niet als potentieel archeologisch niveau beschouwd. Het Laagpakket van Wormer wordt afgedekt door het Hollandveen Laagpakket, dat in meer on mindere mate afgetopt lijkt te zijn. De veraarde toplaag van het veen is niet meer aanwezig. Op het veenpakket ligt een pakket geulafzettingen van het Laagpakket van Walcheren. Deze worden afgedekt door een 100 tot 195 cm dik pakket met stadsophogingingslagen en (waar oppervlakteverharding aanwezig is) door een recent opgebracht zandpakket. Het pakket met stadsophogingslagen lijkt in het hele plangebied grotendeels intact te zijn en bevindt zich in de niet-verharde delen van het plangebied direct onder het maaiveld. In dit pakket kunnen archeologische waarden uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd aanwezig zijn. Mogelijk zijn tijdens het booronderzoek twee archeologische sporen aangeboord in het noorden van het plangebied; wellicht een met puin volgestorte kelder in boring 1 en wellicht een beer- of waterput in boring 2. Bureau voor Archeologie adviseert om, vanwege de hoge kans op archeologische waarden uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd, in het plangebied een inventariserend veldonderzoek door middel van een proefsleuvenonderzoek (IVO-P) uit te voeren. Een inventariserend veldonderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek (IVO-P) is in de onbebouwde delen van het plangebied mogelijk. Het is echter met meest praktisch (vooral vanwege een mogelijke doorstart naar een opgraving) om het proefsleuvenonderzoek uit te voeren als de huidige bebouwing tot het maaiveld gesloopt is. De werkwijze van het proefsleuvenonderzoek dient vastgelegd te worden in een door de bevoegde overheid vast te stellen Programma van Eisen (PvE).

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Bureau Voor Archeologie;
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)
  Country: Netherlands

  Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd voor ontwikkeling van een perceel aan de Oude Bergerweg 2 te Bergen (NH). Het plangebied ligt in het archeologisch landschap 'Duinen en strandwallen', ten noorden van het 'Zeegat van Bergen' op een strandwal die zich tussen 3850 en 2750 v. Chr. vormt. In de Middeleeuwen zijn de strandwallen grootschalig ontgonnen. Het plangebied ligt in de historische kern van Oostdorp in een bebouwingslint dat op een kaart uit de 16e eeuw staat aangegeven. Eind 19e eeuw is op het perceel Villa Zuilenhof gebouwd. In het plangebied zijn vijf handboringen gezet tot 350 cm-mv of dieper om de aard en intactheid van het bodemprofiel te verkennen. Hieruit blijkt dat het natuurlijke bodemmateriaal bestaat uit kalkloze matig fijne tot grove duinafzettingen met lokaal een veenlaag. Op de duinafzettingen ligt in drie boorprofielen een humeuze zandlaag, vermoedelijk een overstoven bodem. Deze wordt afgedekt door 30 tot 60 cm lichtgrijs stuifzand. Op dit stuifzand ligt in vier van de vijf boorprofielen een humeuze cultuurlaag van 30 tot 70 cm dik. De bovenste laag van het bodemprofiel bestaat uit omgewerkte grond (20 tot 60 cm dik) en soms een strooisellaag van 10 cm. In het plangebied bevinden zich twee archeologische niveaus, namelijk de top van de stuifzandlaag tussen -18 en 36 cm NAP en de top van de oude bodem tussen -40 en -24 cm NAP. Op grond van het vondstmateriaal kan het ontstaan van de cultuurlaag in de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd worden geplaatst. In het bovenste archeologische niveau kunnen dan ook archeologische resten uit genoemde periode, of ouder aanwezig zijn. In het bijzonder kunnen archeologische resten gerelateerd aan het erf dat in de 16e eeuw al bestaat langs de Oude Bergerweg en terug kan gaan tot in de Late Middeleeuwen. De datering van het diepere archeologische niveau kan niet nader worden bepaald op basis van het booronderzoek. Bij de ontwikkeling wordt een kelder aangelegd zodat de twee potentiële archeologisch niveaus worden vergraven. Daarom wordt aanbevolen om door middel van nader archeologisch onderzoek te bepalen of archeologische resten aanwezig zijn (kartering) en wat daarvan de waarde is (waardering). Dit kan, omdat de archeologische resten zich hoofdzakelijk als een sporenniveau zullen manifesteren, het beste worden gedaan door middel van een proefsleuvenonderzoek.

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Jong, C. de (Bureau voor Archeologie);
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd voor bouwwerkzaamheden aan de Lange Brinkweg 97a en 99 te Soest.