Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
3,553 Research products, page 1 of 356

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Publications
 • Research data
 • Catalan; Valencian

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Garí de Barbarà, Xavier;
  Publisher: Revista d'Humanitats
  Country: Spain

  Revista d'Humanitats, Núm. 6 (2022)

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Baró Queralt, Xavier;
  Publisher: Revista d'Humanitats
  Country: Spain

  Per a un profà en la matèria, la història del dret esdevé una disciplina tan important com poc fàcil d’assimilar. L’historiador ha de tenir un mínim coneixement, és clar, del conjunt de lleis i institucions jurídiques que s’han anat generant al llarg dels segles en un determinat territori, però tot sovint li manquen eines clares, concises i precises que l’ajudin a destriar el gra de la palla, l’anècdota d’allò que és essencial. Revista d'Humanitats, Núm. 6 (2022)

 • Publication . Bachelor thesis . 2023
  Restricted Catalan; Valencian
  Authors: 
  Carrera Rial, Laura;
  Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
  Country: Spain

  Les empreses d'avui en dia necessiten una gran quantitat d'informació per portar a terme qualsevol dels seus processos interns. El creixent volum de la documentació i el temps dedicat a la cerca d'informació en documents per part dels treballadors fa imprescindible la implementació de sistemes de gestió documental, per tal d'optimitzar totes aquestes tasques intermèdies. Un gran nombre d'entitats financeres es veuen amb la necessitat d'automatitzar tots aquells tràmits documentals essencials per conèixer certa informació dels seus clients. A l'hora de concedir o denegar qualsevol préstec és primordial disposar de tota la informació personal i econòmica respectiva a aquell client en particular. Aquestes dades es troben encapsulades en documents com per exemple: nòmines, declaracions de la renda, factures, etcètera. Tot el procés respectiu a l'extracció manual de dades comporta un cost temporal alt, i en conseqüència, una major espera en la concessió o denegació del préstec. Per aquest motiu, moltes d'aquestes empreses busquen solucions enfocades en l'automatització d'aquests processos documentals. Aquest projecte té com a objectiu suplir aquestes necessitats, construint un sistema automàtic capaç de portar a terme la classificació de certes tipologies documentals i l'extracció de camps específics. Aquest mòdul ha de ser capaç de retornar totes aquelles dades que necessitin els equips de gestió de riscos i scoring de l'entitat financera per concedir o denegar els préstecs sol·licitats. Estudiant les diferents tècniques i mètodes existents, i tenint en compte totes les opcions possibles, s'opta per la implementació d'un sistema de processament intel·ligent particular adaptat al problema a resoldre. S'apliquen tècniques d'Aprenentatge Automàtic (CNN) per classificar els diferents tipus documentals considerats. A més a més, s'empren mètodes d'extracció textual seguint estratègies específiques, amb la finalitat de maximitzar l'extracció de dades a partir del procés automàtic. Today's companies need a lot of information to carry out any of their internal processes. The increasing volume of documentation and the time spent searching for information in documents by workers makes it essential to implement document management systems, in order to optimize all these intermediate tasks. Numerous financial institutions are faced with the need to automate all those essential documentary processes in order to know certain information of their customers. When granting or denying any loan, it is essential to have all the personal and economic information regarding that particular client. These data are encapsulated in documents such as: payrolls, income statements, invoices, etc. The whole process of extracting data manually involves a high time cost, and consequently, a longer wait in the granting or refusal of the loan. For this reason, many companies are looking for solutions focused on the automation of these documentary processes. This project aims to meet these needs, building an automatic system capable of performing the classification of certain documentary typologies and the extraction of specific fields. This module must be able to return all the data needed by the financial institution's risk management and scoring teams to grant or deny the requested loans. By studying the different techniques and methods available, and taking into account all possible options, we opt for the implementation of a particular intelligent processing system adapted to the problem to be solved. Machine Learning (CNN) techniques are applied to classify the different documentary types considered. In addition, textual extraction methods are used following specific strategies, with the aim of maximizing the extraction of data from the automatic process.

 • Publication . Book . 2023
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Roca Vernet, Jordi; González y Sugrañes, Miquel, 1838-1924; Puente, Ginés; Direcció de Serveis Editorials;
  Publisher: Ajuntament de Barcelona
  Country: Spain

  Col·lecció : Barcelona, Ciutat i Barris

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Noble Mor, Claudia;
  Country: Spain

  El present treball de fi de grau té com a objectiu dur a terme una anàlisi del discurs de la identitat transgènere en la història del cinema. Innegablement, la percepció de la identitat trans ha estat i és configurada per imatges construïdes culturalment. Per aquest motiu, en la primera part de l’escrit es pretén contextualitzar la representació de les persones trans en la contemporaneïtat, moment en què estem vivint un augment de la seva visibilitat en el cinema, la qual cosa ha aportat actituds i opinions en el públic general i ha contribuït a la discussió pública. Se li atorgarà el pes al cinema de ficció, atès que a la segona part s’analitzaran tres llargmetratges realitzats a la dècada del 2010 per a posteriorment posar en relleu com ha canviat la percepció de la identitat transgènere des dels inicis de la seva representació en l’art cinematogràfic fins a l’actualitat; és a dir, com ha estat la situació aquests darrers deu anys i quins canvis ha comportat. Així mateix, és fonamental que sigui un estudi que serveixi per donar visibilitat al col·lectiu LGBTIQ+, en concret a la representació passada i actual – sovint, més adequada – de les persones trans. Treballs Finals de Grau d'Història de l'Art, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Marta Piñol Lloret

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Caixal i Joaniquet, Martí; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria;
  Country: Spain

  Les xarxes socials actualment estan presents a la vida de moltes persones i, si bé aporten coses bones, també són un lloc que s'utilitza per parlar de la vida d'un mateix i de les seves desgràcies. Aquest treball busca avaluar i posar a prova els varis mètodes que hi ha per analitzar aquest tipus de comportament de les persones. L'objectiu principal és veure quins mètodes tenen més èxit per detectar els missatges i publicacions que indiquen que una persona pateix depressió. Aquests mètodes són molt importants per fer deteccions preventives de depressió i ansietat i per això cal veure el comportament de cada mètode, quines mancances té i quines avantatges. Nowadays social networks are present in a lot of people's lives and, besides bringing joy to some, they are also a place where people express their misfortunes and tragedies. This project aims to evaluate and put into test the multiple methods that exist to analyse this kind of people behaviour. The main objective is to see which of this methods are more successful to detect messages and posts that would lead a professional to think that user suffers from depression. This methods are very important in order to be able to make preventive depression and anxiety detections, and thus it is needed to see what each method behaves like, its disadvantadges and advanages. Las redes sociales actualmente están presentes en la vida de muchas personas y, si bien aportan cosas buenas, también son un sitio que se utiliza para hablar de la vida de uno mismo y de sus desgracias. Este trabajo busca evaluar y poner en prueba los varios métodos que existen para analizar este tipo de comportamiento de las personas. El objetivo principal es ver qué métodos tienen más éxito para detectar los mensajes i publicaciones que indican que una persona sufre depresión. Estos métodos son muy importantes para hacer detecciones preventivas de depresión y ansiedad, y por eso hace falta ver el comportamiento de cada método, qué carencia tiene y qué ventajas.

 • Publication . Book . 2023
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Regidoria d'Edicions i Publicacions; Direcció de Comunicació; Direcció de Serveis Editorials; Gerència de Recursos;
  Publisher: Ajuntament de Barcelona
  Country: Spain

  Forma part de la col·lecció : Barcelona present i futur

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Puigvert i Solà, Joaquim Maria;
  Publisher: Universitat de Girona

  Relació d'arquitectes diocesans a Espanya, entre 1876-1955 List of diocesan architects in Spain, between 1876-1955

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Sebastià Giralt;
  Publisher: Editorial CSIC,
  Country: Spain

  El regnat de Pere el Cerimoniós és sens dubte el període de més esplendor per a l'astronomia i l'astrologia a la Corona d'Aragó, gràcies al decidit impuls d'aquest monarca. El seu interès per la ciència dels estels es manifestà en l'adquisició i fabricació d'instruments astronòmics i en la pro- moció d'un ambiciós conjunt d'obres d'astronomia i astrologia. En conseqüència, al llarg del seu regnat, més d'una dotzena d'astrònoms-astròlegs consta que van estar al servei del rei Pere, sigui per a treballs puntuals sigui per una vinculació continuada. Aquest article pretén oferir una visió sobre el perfil biogràfic i professional d'aquests experts, especialment pel que fa a la seva relació amb la Corona, a partir no solament de la revisió dels testimonis ja coneguts sinó també de documents que fins ara havien passat desapercebuts o havien estat poc estudiats. The reign of Peter the Ceremonious is undoubtedly the period of greatest splendour for astronomy and astrology in the Crown of Aragon, thanks to the determined support given by this king. His interest in the science of the stars is shown in the acquisition and manufacture of astronomical instruments and in the promotion of an ambitious set of works on astronomy and astrology. Consequently, during his reign, more than a dozen astronomers-astrologers are known to have been in the service of King Peter, either for occasional work or through ties over a long period. This article aims to provide an insight into the biographical and professional profile of these experts, especially regarding their relationship with the Crown, based not only on the review of well-known witnesses but also on documents that had hitherto gone unnoticed or had been scarcely studied.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Pere Quetglas Nicolau;
  Publisher: Universitat de Barcelona
  Country: Spain

  The decoration of the Paranimf (Auditorium) of the University of Barcelona contains, among others, two outstanding elements: the representative inscriptions of the faculties at the time of the construction of the building and the pictorial program that pretends to be a representation of the different cultural stages of the country. The article offers, on the one hand, the justification of the most outstanding inscriptions and discovers the existence of an inscription hitherto ignored and which is present in the painting of Dinonís Baixeras relating to the IV Council of Toledo. La decoración del Paraninfo (Auditorium) de la Universidad de barcelona contiene, entre otros, dos relevantes elementos: las inscripciones representativas de las facultades en la época de la construcción del edificio y el programa pictórico que pretende ser una representación de las diferentes etapas culturales del país. El artículo ofrece, de un lado, la justificación de las inscripciones más destacadas y, por otro lado, el descubrimiento de una inscripción inédita hasta ahora y que se conserva en la pintura de Dionis Baixeras, relativa al IV Council of Toledo. La decoració del Paranimf de la Universitat de Barcelona conté, entre d’altres, dos elements destacats: les inscripcions representatives de les facultats en el moment de la construcció de l’edifici i el programa pictòric que pretén ser una representació de les diferents etapes culturals del país. En l’article, s’ofereix, d’una banda, la justificació de les inscripcions més destacades i es descobreix l’existència una inscripció fins ara ignorada i que es troba present en la pintura de Dinonís Baixeras relativa al IV Concili de Toledo.

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
3,553 Research products, page 1 of 356
 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Garí de Barbarà, Xavier;
  Publisher: Revista d'Humanitats
  Country: Spain

  Revista d'Humanitats, Núm. 6 (2022)

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Baró Queralt, Xavier;
  Publisher: Revista d'Humanitats
  Country: Spain

  Per a un profà en la matèria, la història del dret esdevé una disciplina tan important com poc fàcil d’assimilar. L’historiador ha de tenir un mínim coneixement, és clar, del conjunt de lleis i institucions jurídiques que s’han anat generant al llarg dels segles en un determinat territori, però tot sovint li manquen eines clares, concises i precises que l’ajudin a destriar el gra de la palla, l’anècdota d’allò que és essencial. Revista d'Humanitats, Núm. 6 (2022)

 • Publication . Bachelor thesis . 2023
  Restricted Catalan; Valencian
  Authors: 
  Carrera Rial, Laura;
  Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
  Country: Spain

  Les empreses d'avui en dia necessiten una gran quantitat d'informació per portar a terme qualsevol dels seus processos interns. El creixent volum de la documentació i el temps dedicat a la cerca d'informació en documents per part dels treballadors fa imprescindible la implementació de sistemes de gestió documental, per tal d'optimitzar totes aquestes tasques intermèdies. Un gran nombre d'entitats financeres es veuen amb la necessitat d'automatitzar tots aquells tràmits documentals essencials per conèixer certa informació dels seus clients. A l'hora de concedir o denegar qualsevol préstec és primordial disposar de tota la informació personal i econòmica respectiva a aquell client en particular. Aquestes dades es troben encapsulades en documents com per exemple: nòmines, declaracions de la renda, factures, etcètera. Tot el procés respectiu a l'extracció manual de dades comporta un cost temporal alt, i en conseqüència, una major espera en la concessió o denegació del préstec. Per aquest motiu, moltes d'aquestes empreses busquen solucions enfocades en l'automatització d'aquests processos documentals. Aquest projecte té com a objectiu suplir aquestes necessitats, construint un sistema automàtic capaç de portar a terme la classificació de certes tipologies documentals i l'extracció de camps específics. Aquest mòdul ha de ser capaç de retornar totes aquelles dades que necessitin els equips de gestió de riscos i scoring de l'entitat financera per concedir o denegar els préstecs sol·licitats. Estudiant les diferents tècniques i mètodes existents, i tenint en compte totes les opcions possibles, s'opta per la implementació d'un sistema de processament intel·ligent particular adaptat al problema a resoldre. S'apliquen tècniques d'Aprenentatge Automàtic (CNN) per classificar els diferents tipus documentals considerats. A més a més, s'empren mètodes d'extracció textual seguint estratègies específiques, amb la finalitat de maximitzar l'extracció de dades a partir del procés automàtic. Today's companies need a lot of information to carry out any of their internal processes. The increasing volume of documentation and the time spent searching for information in documents by workers makes it essential to implement document management systems, in order to optimize all these intermediate tasks. Numerous financial institutions are faced with the need to automate all those essential documentary processes in order to know certain information of their customers. When granting or denying any loan, it is essential to have all the personal and economic information regarding that particular client. These data are encapsulated in documents such as: payrolls, income statements, invoices, etc. The whole process of extracting data manually involves a high time cost, and consequently, a longer wait in the granting or refusal of the loan. For this reason, many companies are looking for solutions focused on the automation of these documentary processes. This project aims to meet these needs, building an automatic system capable of performing the classification of certain documentary typologies and the extraction of specific fields. This module must be able to return all the data needed by the financial institution's risk management and scoring teams to grant or deny the requested loans. By studying the different techniques and methods available, and taking into account all possible options, we opt for the implementation of a particular intelligent processing system adapted to the problem to be solved. Machine Learning (CNN) techniques are applied to classify the different documentary types considered. In addition, textual extraction methods are used following specific strategies, with the aim of maximizing the extraction of data from the automatic process.

 • Publication . Book . 2023
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Roca Vernet, Jordi; González y Sugrañes, Miquel, 1838-1924; Puente, Ginés; Direcció de Serveis Editorials;
  Publisher: Ajuntament de Barcelona
  Country: Spain

  Col·lecció : Barcelona, Ciutat i Barris

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Noble Mor, Claudia;
  Country: Spain

  El present treball de fi de grau té com a objectiu dur a terme una anàlisi del discurs de la identitat transgènere en la història del cinema. Innegablement, la percepció de la identitat trans ha estat i és configurada per imatges construïdes culturalment. Per aquest motiu, en la primera part de l’escrit es pretén contextualitzar la representació de les persones trans en la contemporaneïtat, moment en què estem vivint un augment de la seva visibilitat en el cinema, la qual cosa ha aportat actituds i opinions en el públic general i ha contribuït a la discussió pública. Se li atorgarà el pes al cinema de ficció, atès que a la segona part s’analitzaran tres llargmetratges realitzats a la dècada del 2010 per a posteriorment posar en relleu com ha canviat la percepció de la identitat transgènere des dels inicis de la seva representació en l’art cinematogràfic fins a l’actualitat; és a dir, com ha estat la situació aquests darrers deu anys i quins canvis ha comportat. Així mateix, és fonamental que sigui un estudi que serveixi per donar visibilitat al col·lectiu LGBTIQ+, en concret a la representació passada i actual – sovint, més adequada – de les persones trans. Treballs Finals de Grau d'Història de l'Art, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Marta Piñol Lloret

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Caixal i Joaniquet, Martí; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria;
  Country: Spain

  Les xarxes socials actualment estan presents a la vida de moltes persones i, si bé aporten coses bones, també són un lloc que s'utilitza per parlar de la vida d'un mateix i de les seves desgràcies. Aquest treball busca avaluar i posar a prova els varis mètodes que hi ha per analitzar aquest tipus de comportament de les persones. L'objectiu principal és veure quins mètodes tenen més èxit per detectar els missatges i publicacions que indiquen que una persona pateix depressió. Aquests mètodes són molt importants per fer deteccions preventives de depressió i ansietat i per això cal veure el comportament de cada mètode, quines mancances té i quines avantatges. Nowadays social networks are present in a lot of people's lives and, besides bringing joy to some, they are also a place where people express their misfortunes and tragedies. This project aims to evaluate and put into test the multiple methods that exist to analyse this kind of people behaviour. The main objective is to see which of this methods are more successful to detect messages and posts that would lead a professional to think that user suffers from depression. This methods are very important in order to be able to make preventive depression and anxiety detections, and thus it is needed to see what each method behaves like, its disadvantadges and advanages. Las redes sociales actualmente están presentes en la vida de muchas personas y, si bien aportan cosas buenas, también son un sitio que se utiliza para hablar de la vida de uno mismo y de sus desgracias. Este trabajo busca evaluar y poner en prueba los varios métodos que existen para analizar este tipo de comportamiento de las personas. El objetivo principal es ver qué métodos tienen más éxito para detectar los mensajes i publicaciones que indican que una persona sufre depresión. Estos métodos son muy importantes para hacer detecciones preventivas de depresión y ansiedad, y por eso hace falta ver el comportamiento de cada método, qué carencia tiene y qué ventajas.

 • Publication . Book . 2023
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Regidoria d'Edicions i Publicacions; Direcció de Comunicació; Direcció de Serveis Editorials; Gerència de Recursos;
  Publisher: Ajuntament de Barcelona
  Country: Spain

  Forma part de la col·lecció : Barcelona present i futur

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Puigvert i Solà, Joaquim Maria;
  Publisher: Universitat de Girona

  Relació d'arquitectes diocesans a Espanya, entre 1876-1955 List of diocesan architects in Spain, between 1876-1955

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Sebastià Giralt;
  Publisher: Editorial CSIC,
  Country: Spain

  El regnat de Pere el Cerimoniós és sens dubte el període de més esplendor per a l'astronomia i l'astrologia a la Corona d'Aragó, gràcies al decidit impuls d'aquest monarca. El seu interès per la ciència dels estels es manifestà en l'adquisició i fabricació d'instruments astronòmics i en la pro- moció d'un ambiciós conjunt d'obres d'astronomia i astrologia. En conseqüència, al llarg del seu regnat, més d'una dotzena d'astrònoms-astròlegs consta que van estar al servei del rei Pere, sigui per a treballs puntuals sigui per una vinculació continuada. Aquest article pretén oferir una visió sobre el perfil biogràfic i professional d'aquests experts, especialment pel que fa a la seva relació amb la Corona, a partir no solament de la revisió dels testimonis ja coneguts sinó també de documents que fins ara havien passat desapercebuts o havien estat poc estudiats. The reign of Peter the Ceremonious is undoubtedly the period of greatest splendour for astronomy and astrology in the Crown of Aragon, thanks to the determined support given by this king. His interest in the science of the stars is shown in the acquisition and manufacture of astronomical instruments and in the promotion of an ambitious set of works on astronomy and astrology. Consequently, during his reign, more than a dozen astronomers-astrologers are known to have been in the service of King Peter, either for occasional work or through ties over a long period. This article aims to provide an insight into the biographical and professional profile of these experts, especially regarding their relationship with the Crown, based not only on the review of well-known witnesses but also on documents that had hitherto gone unnoticed or had been scarcely studied.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Pere Quetglas Nicolau;
  Publisher: Universitat de Barcelona
  Country: Spain

  The decoration of the Paranimf (Auditorium) of the University of Barcelona contains, among others, two outstanding elements: the representative inscriptions of the faculties at the time of the construction of the building and the pictorial program that pretends to be a representation of the different cultural stages of the country. The article offers, on the one hand, the justification of the most outstanding inscriptions and discovers the existence of an inscription hitherto ignored and which is present in the painting of Dinonís Baixeras relating to the IV Council of Toledo. La decoración del Paraninfo (Auditorium) de la Universidad de barcelona contiene, entre otros, dos relevantes elementos: las inscripciones representativas de las facultades en la época de la construcción del edificio y el programa pictórico que pretende ser una representación de las diferentes etapas culturales del país. El artículo ofrece, de un lado, la justificación de las inscripciones más destacadas y, por otro lado, el descubrimiento de una inscripción inédita hasta ahora y que se conserva en la pintura de Dionis Baixeras, relativa al IV Council of Toledo. La decoració del Paranimf de la Universitat de Barcelona conté, entre d’altres, dos elements destacats: les inscripcions representatives de les facultats en el moment de la construcció de l’edifici i el programa pictòric que pretén ser una representació de les diferents etapes culturals del país. En l’article, s’ofereix, d’una banda, la justificació de les inscripcions més destacades i es descobreix l’existència una inscripció fins ara ignorada i que es troba present en la pintura de Dinonís Baixeras relativa al IV Concili de Toledo.