Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
22 Research products, page 1 of 3

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Research data
 • RepOD

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access
  Authors: 
  Gancarson, Jacek;
  Publisher: RepOD

  Plik zawiera tr��jj��zyczny katalog wszystkich 39 jednostek archiwalnych zbioru 971 Biblioteki Narodowej Rosji zawieraj��cych polskie dokumenty oraz wszystkich 68 dokument��w j.a. Nr 62. Katalog jest wynikiem bada�� w/w zbioru przez autor��w: Jacka Gancarsona i prof. Natali�� Zajtsev��. Plik stanowi za����cznik do artyku��u przygotowanego do publikacji.

 • Open Access
  Authors: 
  Kordyzon, Wojciech;
  Publisher: RepOD

  Zestawienie rejestruje elementy zasobu drukarskiego Daniela z Łęczycy w jego oficynach w Pińczowie i Wilnie. Przedstawione materiały zawierają:odbicia z inicjałowych klocków drzeworytowych pochodzących z zestawu używanych przez Daniela z Łęczycy w jego oficynach w Pińczowie oraz Wilnie (odnotowano ponadto odbicia z bliźniaczego zestawu równolegle posiadanego przez krakowskiego drukarza Łazarza Andrysowica);znaki wodne papieru drukowego z książek sygnowanych przez Daniel z Łęczycy i jemu przypisywanych;zestawienie próbek pisma drukowanego z wydań sygnowanych przez Daniela z Łęczycy (w tym zanonimizowanego druku „Poschiavo” 1559), Łazarza Andrysowica i dziedziców Marka Szarfenberga.

 • Open Access
  Authors: 
  Lewandowska, Liliana;
  Publisher: RepOD

  "Religijne pisma polemiczne z lat 1692-1702 - kulturowe dziedzictwo europejskiej myśli pietystycznej w kontekście wielowyznaniowości wczesnonowożytnego Gdańska" / "Religious polemical writings from the years 1692 to 1702 - cultural heritage of the European Pietistic thought in the context of multi-denominationalism of early modern Gdansk"Projekt badawczy, finansowany ze środków NCN w ramach programu SONATA 11 (projekt realizowany w terminie 5/01/2017- 4/01/2020; nr umowy UMO-2016/21/D/HS3/02410 do projektu badawczego nr 2016/21/D/HS3/02410)Streszczenie projektu(1) Celem projektu było opracowanie unikatowego historycznego materiału źródłowego, obejmującego interesujący wycinek historii gdańskiego Kościoła ewangelickiego, jakim była polemika teologiczna między pietyzmem a ortodoksją luterańską na przełomie XVII i XVIII wieku. W centrum uwagi znalazło się dwóch teologów: dr Samuel Schelwig (1643–1715), kaznodzieja, pedagog, doktor i profesor teologii i filozofii, bibliotekarz i rektor Gimnazjum Akademickiego w Gdańsku Athenaeum, oraz Constantin Schütz (1646–1712), pastor kościoła NMP w Gdańsku, wice-senior Ministerium Duchownego w Gdańsku i zwolennik myśli Filipa Jakuba Spenera. Projekt miał na celu określenie genezy i okoliczności powstania i przebiegu sporu (w kontekście historycznym i kulturowym), jak i rzeczową analizę struktur myśli pietystycznej w oparciu o wybrane aspekty teologii pietystycznej i ortodoksyjnej w ujęciu porównawczym (w odniesieniu do teologii zachodnioeuropejskiej i w kontekście ówczesnego wielowyznaniowego i wieloetnicznego społeczeństwa gdańska). Zagadnienie to zanalizowane zostało w kontekście wspólnych wartości i elementów europejskiego dziedzictwa kulturowego. Wybór takiego zagadnienia podyktowany był faktem, iż obecnie nie dysponujemy w języku polskim żadnym pełnym, syntetycznym opracowaniem gdańskich sporów pietystycznych, a najbardziej adekwatne przedstawienie historii Kościoła ewangelickiego w Gdańsku, w tym także powyższej polemiki, pochodzi z 1863 r. i zostało napisane w języku niemieckim, przez co jest niedostępne dla wielu polskich badaczy i innych zainteresowanych tym zagadnieniem. Projekt miał charakter odkrywczy, dotyczył bowiem materiału źródłowego, który stanowi bardzo cenne źródło do badań nad nowożytną historią Gdańska. W ramach projektu przeprowadzono analizę niemieckojęzycznych, wyselekcjonowanych, unikatowych tekstów pisanych źródeł historycznych o charakterze relacyjno-narracyjnym (pisma polemiczne, traktaty religijne, anonimowe listy, a także w pewnym stopniu ego-dokumenty oraz wydane drukiem rozporządzenia miejskie). Uwzględniono stare druki o różnej objętości i formacie, które ukazały się w latach 1693–1702 głównie w drukarniach gdańskich (Rhete, Stolle, Reiniger). Obecnie przechowywane są w rozproszeniu w zbiorach różnych bibliotek polskich i zagranicznych, a także w dużej mierze udostępnione jako obiekty ucyfrowione i upowszechnione w modelu Open Access. Badania naukowe umożliwiły ustalenie genezy, chronologicznego i systematycznego przebiegu i zakończenia sporów pietystycznych oraz zrozumienie mechanizmów, które pozwalały teologom na uczestniczenie w debacie i odrzucanie argumentów przeciwników, a także ukazały zarówno teologiczny wymiar sporu o różnice dogmatyczne w doktrynie i ich rozumienie, jak i tło historyczne oraz kontekst kulturowo-społeczny konfliktu i osób w niego zaangażowanych.(2) Metodologia: W ramach przeprowadzonych badań nad materiałem źródłowym zastosowano metodę filologiczno-historyczną z elementami hermeneutyki biblijnej. Analiza tekstów źródłowych objęła opracowanie starodruku oraz krytykę wewnętrzną (hermeneutykę) i interpretację (psychologiczną, socjologiczną, teologiczną). Analiza tekstów źródłowych umożliwiła wyodrębnienie określonych zjawisk i wydarzeń związanych z prowadzonymi sporami pietystycznymi, a także uporządkowanie zagadnień dogmatycznych oraz odczytanie i ewaluację wartości teologicznych prowadzonej polemiki.(3) Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa: Rezultatem twardym projektu jest pełna baza danych badawczych, dzięki której możliwe jest ukazanie niezbadanego dotąd fragmentu historii Gdańska i gdańskiej gminy ewangelickiej na przełomie XVII/XVIII wieku. Stworzenie unikatowego zaplecza badawczego w postaci bazy surowych danych badawczych w otwartym dostępie umożliwi dalszy rozwój nauki, dając naukowcom i zainteresowanym tak z Polski, jak i z zagranicy dostęp do wyselekcjonowanego materiału źródłowego i zwiększając możliwość ewaluacji wyników międzynarodowych badań w tym zakresie. Jednocześnie dane badawcze stanowić będą podstawę do przygotowania wielu opracowań powyżej opisanego zagadnienia zarówno od strony teologicznej, jak i historyczno-kulturowej, w tym edycji tekstów źródłowych, mniejszych przyczynków naukowych. Na podstawie opracowanego materiału powstała rozprawa habilitacyjna (L. Lewandowska, Praktyczne chrześcijaństwo. Studium gdańskich sporów pietystycznych 1692-1703, Toruń 2020. ISBN 978-83-231-4359-8).Rezultaty miękkie: Opracowanie zagadnienia na bazie źródeł historycznych umożliwiło ukazanie historycznego miasta Gdańska w kontekście istotnej europejskiej myśli teologicznej, kształtującej nie tylko duchowość chrześcijan, ale i społeczno-kulturową tożsamość nowożytnych społeczeństw miejskich. Projekt wpłynie z pewnością na rozumienie mechanizmów rządzących wielowyznaniowym, wielokulturowym i kosmopolitycznym społeczeństwem gdańskim, a jego wyniki mogą przyczynić się do rozwoju regionalnych zainteresowań naukowo-badawczych, zwiększenia poziomu wiedzy o historii regionu pomorskiego i motywacji do kontynuowania badań w tym zakresie. Jest to pierwszy taki nowatorski projekt, który idealnie wpasowuje się w aktualne tendencje naukowe, obejmujące regionalizację badań historycznych, i ma szansę wypełnić lukę poznawczą w badaniach nad historią nowożytną Kościoła ewangelickiego w Gdańsku.

 • Open Access
  Authors: 
  Mahler, Robert;
  Publisher: RepOD

  This is a catalog. It contains two sets of data from the Islamic cemetery on Kom el-Dikka. The data were used to study changing life in Egyptian Alexandria in the early Islamic period.Appendix A, Catalog of graves: contains the complete set of archaeological data from the different phases of the cemetery.Appendix B, Catalog of burials: contains the full set of data from bioarchaeological analyses.

 • Open Access
  Authors: 
  Wicenciak-Núñez, Urszula;
  Publisher: RepOD

  This assemblage includes data on ceramic material presented in Urszula Wicenciak's book From Sacred to Everyday. Common Wares and Amphorae from Chhim in the Sidon Hinterland (see below). Data on each fragment of vessel illustrated in the volume has been compiled into an excel file, making it easily searchable and sortable. The document will be updated in the future as not all data is available at this stage of the research. The volume From Sacred to Everyday. Common Wares and Amphorae from Chhim in the Sidon Hinterland is the outcome of intermittent studies on the archaeological pottery assemblage excavated from Chhim, an ancient village site in the mountains of central Lebanon. It is the first such comprehensive presentation of common wares and amphorae from the rural hinterland of Phoenicia in classical Antiquity and the Late Antique period.Unbecoming at first glance, these ceramics, which are the fabric of everyday life, as well as Hellenistic Phoenician tableware, have told their own story. Presented in the cultural and economic context of central Phoenicia, taking into consideration local and regional histories, as well as evolving pottery-making traditions over time, these relatively modest vessels have mirror a dynamic transition of Chhim from an isolated, if hallowed, hilltop sanctuary to a pulsing production site, one of the biggest producers of olive oil in the Sidon hinterland, and subsequently to a deserted village sinking into oblivion.

 • Open Access
  Authors: 
  Lewandowska Liliana;
  Publisher: RepOD

  The collection of data concerns notes recorded in all volumes (I - XXI) of the Theatrum Europaeum chronicle published by Matthäus Merian, which deal with various types of murders, their type and course, etc. taking place in the years 1618-1718. As a result of the analysis of the source text, i.e. volumes I - XXI of Theatrum Europaeum, notes on the murders were extracted from each volume. For the proper interpretation of the work published by Matthäus Merian, two studies were used: Hermann Bingel Das Theatrum Europaeum. Ein Beitrag zur Publizistik des 17. and 18. Jahrhunderts, Wiesbaden 1969 and Gerhild Scholz Williams: Formen der Aufrichtigkeit. Zeitgeschehen in Wort und Bild im "Theatrum Europaeum" (1618-1718), in: Die Kunst der Aufrichtigkeit im 17. Jahrhundert, C. Benthien, S. Martus (Hrsg.), Tübingen 2006, pp. 343-373. The dataset includes: - twenty files of excerpts containing fragments of murders selected from a given volume (files Mord_źr_Theatrum_Europaeum) ,-file Mord_źr_Theatrum_Europaeum_1-21_Statystyka - contains notes about all murders tabulated according to the data: years, volume of the chronicle in which such annotation appeared, the event itself (its description), causes (if included in the description), number of murdered, sentence. These data were used to compile statistics on how many cases of murder were reported during these hundred years,- file Tötungsdelikte - extract from the sources - contains fragments of penalties selected from Theatrum Europaeum ,- Mord_opr_Bingel and Mord_opr_Scholz files containing excerpts from the above-mentioned studies about the work of M. Merian. Zbiór danych dotyczy zapisków zanotowanych we wszystkich tomach (I – XXI) wydawanej przez Matthäusa Meriana kroniki Theatrum Europaeum, traktujących o różnego rodzaju morderstwach, ich rodzaju i przebiegu etc. mających miejsce w latach 1618-1718.W wyniku analizy tekstu źródłowego, tj. tomów I – XXI Theatrum Europaeum wyodrębniono z każdego tomu zapiski traktujące o morderstwach. Dla właściwej interpretacji dzieła opublikowanego przez Matthäusa Meriana wykorzystano dwa opracowania: Hermann Bingel Das Theatrum Europaeum. Ein Beitrag zur Publizistik des 17. und 18. Jahrhunderts, Wiesbaden 1969 i Gerhild Scholz Williams: Formen der Aufrichtigkeit. Zeitgeschehen in Wort und Bild im „Theatrum Europaeum“ (1618-1718), in: Die Kunst der Aufrichtigkeit im 17. Jahrhundert, C. Benthien, S. Martus (Hrsg.), Tübingen 2006, S. 343-373.Zestaw danych zawiera:- dwadzieścia plików wyciągów zawierających wybrane z danego tomu fragmenty traktujące o morderstwach (pliki Mord_źr_Theatrum_Europaeum)plik Mord_źr_Theatrum_Europaeum_1-21_Statystyka – zawiera notatki o wszystkich mordach ujęte tabelarycznie wg danych: lata, tom kroniki, w której się ukazała taka adnotacja, samo wydarzenie (jego opis), przyczyny (o ile były ujęte w opisie), liczba zamordowanych, wyrok. Dan te zostały wykorzystane do sporządzenia statystyk, ile przypadków mordów opisywano w ciągu tych stu lat.- plik Tötungsdelikte - wyciag ze zrodel - zawiera wybrane z Theatrum Europaeum fragmenty dotyczące kar-pliki Mord_opr_Bingel i Mord_opr_Scholz zawierające wypisy z wspomnianych opracowań traktujące o dziele M. Meriana.

 • Open Access
  Authors: 
  Chojecki, Dariusz;
  Publisher: RepOD

  01_ Dane o umieralności niemowląt (procentowe wartości przeciętne z lat 1908-1912) oraz o procentowych udziałach ludności polskiej, wiejskiej i katolickiej w powiatach rejencji bydgoskiej, gdańskiej, kwidzyńskiej, olsztyńskiej, opolskiej i poznańskiej. Obliczenia własne na podstawie Preussische Statistik;02_ Dane o przeciętnej liczbie urodzeń żywych w latach 1908-1912 w powiatach rejencji bydgoskiej, gdańskiej, kwidzyńskiej, olsztyńskiej, opolskiej i poznańskiej (wagi użyte przy wyznaczaniu współczynników korelacji i modeli regresji). Obliczenia własne na podstawie Preussische Statistik;

 • Open Access
  Authors: 
  Rusnak, Marta;
  Publisher: RepOD

  These are data from eye tracking performed with the Tobi eye tracker. The data uploaded to the repository comes only from those people who have given full consent to the processing of their personal data. The remaining data can only be made available on site, for inspection by the author of the research.The experiment will be described in a publication. Abstract of the article:If one image means more than a thousand words, how do we describe the benefit of using the image that surrounds the observer on all sides? The combination of the eye tracker and VR goggles opened up new perspectives for scientists dealing with perception. The new tool made it necessary to gradually answer all doubts, especially about research on three-dimensional objects presented as flat images. The article presents new results of eye-tracking tests based on spherical stimuli concerning the previously diagnosed phenomenon of the so-called longitudinal church. Old registrations were conducted with a stationary eye tracker and images shown on a screen. Both experiments were based on three examples. The only element that changed between them was the length of the nave of the presented interiors. Theoretical example allowed to look at single changes in cognitive parameters, but most informative was whether the process of leading the eyesight between the presented stimuli in both cases changed in the same way. Inquiry fills a significant methodological gap. The comparison showed, that the results of a well-conducted experiment based on flat images should be confirmed during tests in VR. Some cognitive aspects remained almost unchanged in 2D and 3D registrations. The text describes how 2D stimulus and passive perception, influenced the data.Equipment used: HTC Vive, Tobi Pro Integration (VR head set with eye tracker), steamVR Base Station 2.0 Units, Samsung Gear 360Software: Tobi Pro Lab 360VR

 • Open Access
  Authors: 
  Biel, ��ucja;
  Publisher: RepOD

  Data set for the paper "From national to supranational institutionalisation: A microdiachronic study of the post-accession evolution of the Polish Eurolect" (under review).The objective of this paper is to investigate the evolution of the Polish Eurolect, a supranational translator-mediated variety of legal Polish by: (1) analysing circumstances in which it emerged and took shape; and (2) tracking its development from the formative pre-accession to mature post-accession stage. The first part documents challenges faced at various stages of Eurolect formation, showing its growing institutionalisation as it shifts from the national to supranational level. Using corpus methods, the second part compares the formative stage of the Eurolect (1999-2003) to its mature stage (2011-2015) against the benchmark of the national legal variety. It demonstrates that Eurolects are dynamic and to some extent subject to controlled changes. The post-accession Eurolect is in principle better aligned with the national legal variety, especially for key genre markers (genre fidelity) and thanks to reduced translationese. It is also more formulaic and standardised. Nevertheless, the distance to national usage continues to be large for most patterns. A competing trend of the fossilisation of some over/underrepresented patterns was observed, contributing to the hybridity of the Eurolect. This is accompanied by the levelling out of translations: post-accession regulations and directions are more uniform in style and closer aligned with each other.

 • Open Access
  Authors: 
  Osiński, Zbigniew;
  Publisher: RepOD

  Ranking prac z zakresu nauki o informacji według cytowań zweryfikowanych (liczby podawane przez Google Scholar pomniejszono o autocytowania, powtórzenia cytowań tej samej pracy, cytowania pochodzące z prezentacji, z programów kształcenia i sylabusów, z wystąpień konferencyjnych, które nie zostały opublikowane oraz takie cytowania, których źródła GS nie podaje w sposób nie budzący wątpliwości skąd pochodzą). Obejmuje okres 2010-2019 i prace, które uzyskały przynajmniej trzy cytowania zweryfikowane. Powstał poprzez zastosowania czterdziestu zapytań wyszukiwawczych z hasłami przynależnymi do nauki o informacji oraz haseł w formie imion i nazwisk badaczy z tej dyscypliny.

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
22 Research products, page 1 of 3
 • Open Access
  Authors: 
  Gancarson, Jacek;
  Publisher: RepOD

  Plik zawiera tr��jj��zyczny katalog wszystkich 39 jednostek archiwalnych zbioru 971 Biblioteki Narodowej Rosji zawieraj��cych polskie dokumenty oraz wszystkich 68 dokument��w j.a. Nr 62. Katalog jest wynikiem bada�� w/w zbioru przez autor��w: Jacka Gancarsona i prof. Natali�� Zajtsev��. Plik stanowi za����cznik do artyku��u przygotowanego do publikacji.

 • Open Access
  Authors: 
  Kordyzon, Wojciech;
  Publisher: RepOD

  Zestawienie rejestruje elementy zasobu drukarskiego Daniela z Łęczycy w jego oficynach w Pińczowie i Wilnie. Przedstawione materiały zawierają:odbicia z inicjałowych klocków drzeworytowych pochodzących z zestawu używanych przez Daniela z Łęczycy w jego oficynach w Pińczowie oraz Wilnie (odnotowano ponadto odbicia z bliźniaczego zestawu równolegle posiadanego przez krakowskiego drukarza Łazarza Andrysowica);znaki wodne papieru drukowego z książek sygnowanych przez Daniel z Łęczycy i jemu przypisywanych;zestawienie próbek pisma drukowanego z wydań sygnowanych przez Daniela z Łęczycy (w tym zanonimizowanego druku „Poschiavo” 1559), Łazarza Andrysowica i dziedziców Marka Szarfenberga.

 • Open Access
  Authors: 
  Lewandowska, Liliana;
  Publisher: RepOD

  "Religijne pisma polemiczne z lat 1692-1702 - kulturowe dziedzictwo europejskiej myśli pietystycznej w kontekście wielowyznaniowości wczesnonowożytnego Gdańska" / "Religious polemical writings from the years 1692 to 1702 - cultural heritage of the European Pietistic thought in the context of multi-denominationalism of early modern Gdansk"Projekt badawczy, finansowany ze środków NCN w ramach programu SONATA 11 (projekt realizowany w terminie 5/01/2017- 4/01/2020; nr umowy UMO-2016/21/D/HS3/02410 do projektu badawczego nr 2016/21/D/HS3/02410)Streszczenie projektu(1) Celem projektu było opracowanie unikatowego historycznego materiału źródłowego, obejmującego interesujący wycinek historii gdańskiego Kościoła ewangelickiego, jakim była polemika teologiczna między pietyzmem a ortodoksją luterańską na przełomie XVII i XVIII wieku. W centrum uwagi znalazło się dwóch teologów: dr Samuel Schelwig (1643–1715), kaznodzieja, pedagog, doktor i profesor teologii i filozofii, bibliotekarz i rektor Gimnazjum Akademickiego w Gdańsku Athenaeum, oraz Constantin Schütz (1646–1712), pastor kościoła NMP w Gdańsku, wice-senior Ministerium Duchownego w Gdańsku i zwolennik myśli Filipa Jakuba Spenera. Projekt miał na celu określenie genezy i okoliczności powstania i przebiegu sporu (w kontekście historycznym i kulturowym), jak i rzeczową analizę struktur myśli pietystycznej w oparciu o wybrane aspekty teologii pietystycznej i ortodoksyjnej w ujęciu porównawczym (w odniesieniu do teologii zachodnioeuropejskiej i w kontekście ówczesnego wielowyznaniowego i wieloetnicznego społeczeństwa gdańska). Zagadnienie to zanalizowane zostało w kontekście wspólnych wartości i elementów europejskiego dziedzictwa kulturowego. Wybór takiego zagadnienia podyktowany był faktem, iż obecnie nie dysponujemy w języku polskim żadnym pełnym, syntetycznym opracowaniem gdańskich sporów pietystycznych, a najbardziej adekwatne przedstawienie historii Kościoła ewangelickiego w Gdańsku, w tym także powyższej polemiki, pochodzi z 1863 r. i zostało napisane w języku niemieckim, przez co jest niedostępne dla wielu polskich badaczy i innych zainteresowanych tym zagadnieniem. Projekt miał charakter odkrywczy, dotyczył bowiem materiału źródłowego, który stanowi bardzo cenne źródło do badań nad nowożytną historią Gdańska. W ramach projektu przeprowadzono analizę niemieckojęzycznych, wyselekcjonowanych, unikatowych tekstów pisanych źródeł historycznych o charakterze relacyjno-narracyjnym (pisma polemiczne, traktaty religijne, anonimowe listy, a także w pewnym stopniu ego-dokumenty oraz wydane drukiem rozporządzenia miejskie). Uwzględniono stare druki o różnej objętości i formacie, które ukazały się w latach 1693–1702 głównie w drukarniach gdańskich (Rhete, Stolle, Reiniger). Obecnie przechowywane są w rozproszeniu w zbiorach różnych bibliotek polskich i zagranicznych, a także w dużej mierze udostępnione jako obiekty ucyfrowione i upowszechnione w modelu Open Access. Badania naukowe umożliwiły ustalenie genezy, chronologicznego i systematycznego przebiegu i zakończenia sporów pietystycznych oraz zrozumienie mechanizmów, które pozwalały teologom na uczestniczenie w debacie i odrzucanie argumentów przeciwników, a także ukazały zarówno teologiczny wymiar sporu o różnice dogmatyczne w doktrynie i ich rozumienie, jak i tło historyczne oraz kontekst kulturowo-społeczny konfliktu i osób w niego zaangażowanych.(2) Metodologia: W ramach przeprowadzonych badań nad materiałem źródłowym zastosowano metodę filologiczno-historyczną z elementami hermeneutyki biblijnej. Analiza tekstów źródłowych objęła opracowanie starodruku oraz krytykę wewnętrzną (hermeneutykę) i interpretację (psychologiczną, socjologiczną, teologiczną). Analiza tekstów źródłowych umożliwiła wyodrębnienie określonych zjawisk i wydarzeń związanych z prowadzonymi sporami pietystycznymi, a także uporządkowanie zagadnień dogmatycznych oraz odczytanie i ewaluację wartości teologicznych prowadzonej polemiki.(3) Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa: Rezultatem twardym projektu jest pełna baza danych badawczych, dzięki której możliwe jest ukazanie niezbadanego dotąd fragmentu historii Gdańska i gdańskiej gminy ewangelickiej na przełomie XVII/XVIII wieku. Stworzenie unikatowego zaplecza badawczego w postaci bazy surowych danych badawczych w otwartym dostępie umożliwi dalszy rozwój nauki, dając naukowcom i zainteresowanym tak z Polski, jak i z zagranicy dostęp do wyselekcjonowanego materiału źródłowego i zwiększając możliwość ewaluacji wyników międzynarodowych badań w tym zakresie. Jednocześnie dane badawcze stanowić będą podstawę do przygotowania wielu opracowań powyżej opisanego zagadnienia zarówno od strony teologicznej, jak i historyczno-kulturowej, w tym edycji tekstów źródłowych, mniejszych przyczynków naukowych. Na podstawie opracowanego materiału powstała rozprawa habilitacyjna (L. Lewandowska, Praktyczne chrześcijaństwo. Studium gdańskich sporów pietystycznych 1692-1703, Toruń 2020. ISBN 978-83-231-4359-8).Rezultaty miękkie: Opracowanie zagadnienia na bazie źródeł historycznych umożliwiło ukazanie historycznego miasta Gdańska w kontekście istotnej europejskiej myśli teologicznej, kształtującej nie tylko duchowość chrześcijan, ale i społeczno-kulturową tożsamość nowożytnych społeczeństw miejskich. Projekt wpłynie z pewnością na rozumienie mechanizmów rządzących wielowyznaniowym, wielokulturowym i kosmopolitycznym społeczeństwem gdańskim, a jego wyniki mogą przyczynić się do rozwoju regionalnych zainteresowań naukowo-badawczych, zwiększenia poziomu wiedzy o historii regionu pomorskiego i motywacji do kontynuowania badań w tym zakresie. Jest to pierwszy taki nowatorski projekt, który idealnie wpasowuje się w aktualne tendencje naukowe, obejmujące regionalizację badań historycznych, i ma szansę wypełnić lukę poznawczą w badaniach nad historią nowożytną Kościoła ewangelickiego w Gdańsku.

 • Open Access
  Authors: 
  Mahler, Robert;
  Publisher: RepOD

  This is a catalog. It contains two sets of data from the Islamic cemetery on Kom el-Dikka. The data were used to study changing life in Egyptian Alexandria in the early Islamic period.Appendix A, Catalog of graves: contains the complete set of archaeological data from the different phases of the cemetery.Appendix B, Catalog of burials: contains the full set of data from bioarchaeological analyses.

 • Open Access
  Authors: 
  Wicenciak-Núñez, Urszula;
  Publisher: RepOD

  This assemblage includes data on ceramic material presented in Urszula Wicenciak's book From Sacred to Everyday. Common Wares and Amphorae from Chhim in the Sidon Hinterland (see below). Data on each fragment of vessel illustrated in the volume has been compiled into an excel file, making it easily searchable and sortable. The document will be updated in the future as not all data is available at this stage of the research. The volume From Sacred to Everyday. Common Wares and Amphorae from Chhim in the Sidon Hinterland is the outcome of intermittent studies on the archaeological pottery assemblage excavated from Chhim, an ancient village site in the mountains of central Lebanon. It is the first such comprehensive presentation of common wares and amphorae from the rural hinterland of Phoenicia in classical Antiquity and the Late Antique period.Unbecoming at first glance, these ceramics, which are the fabric of everyday life, as well as Hellenistic Phoenician tableware, have told their own story. Presented in the cultural and economic context of central Phoenicia, taking into consideration local and regional histories, as well as evolving pottery-making traditions over time, these relatively modest vessels have mirror a dynamic transition of Chhim from an isolated, if hallowed, hilltop sanctuary to a pulsing production site, one of the biggest producers of olive oil in the Sidon hinterland, and subsequently to a deserted village sinking into oblivion.

 • Open Access
  Authors: 
  Lewandowska Liliana;
  Publisher: RepOD

  The collection of data concerns notes recorded in all volumes (I - XXI) of the Theatrum Europaeum chronicle published by Matthäus Merian, which deal with various types of murders, their type and course, etc. taking place in the years 1618-1718. As a result of the analysis of the source text, i.e. volumes I - XXI of Theatrum Europaeum, notes on the murders were extracted from each volume. For the proper interpretation of the work published by Matthäus Merian, two studies were used: Hermann Bingel Das Theatrum Europaeum. Ein Beitrag zur Publizistik des 17. and 18. Jahrhunderts, Wiesbaden 1969 and Gerhild Scholz Williams: Formen der Aufrichtigkeit. Zeitgeschehen in Wort und Bild im "Theatrum Europaeum" (1618-1718), in: Die Kunst der Aufrichtigkeit im 17. Jahrhundert, C. Benthien, S. Martus (Hrsg.), Tübingen 2006, pp. 343-373. The dataset includes: - twenty files of excerpts containing fragments of murders selected from a given volume (files Mord_źr_Theatrum_Europaeum) ,-file Mord_źr_Theatrum_Europaeum_1-21_Statystyka - contains notes about all murders tabulated according to the data: years, volume of the chronicle in which such annotation appeared, the event itself (its description), causes (if included in the description), number of murdered, sentence. These data were used to compile statistics on how many cases of murder were reported during these hundred years,- file Tötungsdelikte - extract from the sources - contains fragments of penalties selected from Theatrum Europaeum ,- Mord_opr_Bingel and Mord_opr_Scholz files containing excerpts from the above-mentioned studies about the work of M. Merian. Zbiór danych dotyczy zapisków zanotowanych we wszystkich tomach (I – XXI) wydawanej przez Matthäusa Meriana kroniki Theatrum Europaeum, traktujących o różnego rodzaju morderstwach, ich rodzaju i przebiegu etc. mających miejsce w latach 1618-1718.W wyniku analizy tekstu źródłowego, tj. tomów I – XXI Theatrum Europaeum wyodrębniono z każdego tomu zapiski traktujące o morderstwach. Dla właściwej interpretacji dzieła opublikowanego przez Matthäusa Meriana wykorzystano dwa opracowania: Hermann Bingel Das Theatrum Europaeum. Ein Beitrag zur Publizistik des 17. und 18. Jahrhunderts, Wiesbaden 1969 i Gerhild Scholz Williams: Formen der Aufrichtigkeit. Zeitgeschehen in Wort und Bild im „Theatrum Europaeum“ (1618-1718), in: Die Kunst der Aufrichtigkeit im 17. Jahrhundert, C. Benthien, S. Martus (Hrsg.), Tübingen 2006, S. 343-373.Zestaw danych zawiera:- dwadzieścia plików wyciągów zawierających wybrane z danego tomu fragmenty traktujące o morderstwach (pliki Mord_źr_Theatrum_Europaeum)plik Mord_źr_Theatrum_Europaeum_1-21_Statystyka – zawiera notatki o wszystkich mordach ujęte tabelarycznie wg danych: lata, tom kroniki, w której się ukazała taka adnotacja, samo wydarzenie (jego opis), przyczyny (o ile były ujęte w opisie), liczba zamordowanych, wyrok. Dan te zostały wykorzystane do sporządzenia statystyk, ile przypadków mordów opisywano w ciągu tych stu lat.- plik Tötungsdelikte - wyciag ze zrodel - zawiera wybrane z Theatrum Europaeum fragmenty dotyczące kar-pliki Mord_opr_Bingel i Mord_opr_Scholz zawierające wypisy z wspomnianych opracowań traktujące o dziele M. Meriana.

 • Open Access
  Authors: 
  Chojecki, Dariusz;
  Publisher: RepOD

  01_ Dane o umieralności niemowląt (procentowe wartości przeciętne z lat 1908-1912) oraz o procentowych udziałach ludności polskiej, wiejskiej i katolickiej w powiatach rejencji bydgoskiej, gdańskiej, kwidzyńskiej, olsztyńskiej, opolskiej i poznańskiej. Obliczenia własne na podstawie Preussische Statistik;02_ Dane o przeciętnej liczbie urodzeń żywych w latach 1908-1912 w powiatach rejencji bydgoskiej, gdańskiej, kwidzyńskiej, olsztyńskiej, opolskiej i poznańskiej (wagi użyte przy wyznaczaniu współczynników korelacji i modeli regresji). Obliczenia własne na podstawie Preussische Statistik;

 • Open Access
  Authors: 
  Rusnak, Marta;
  Publisher: RepOD

  These are data from eye tracking performed with the Tobi eye tracker. The data uploaded to the repository comes only from those people who have given full consent to the processing of their personal data. The remaining data can only be made available on site, for inspection by the author of the research.The experiment will be described in a publication. Abstract of the article:If one image means more than a thousand words, how do we describe the benefit of using the image that surrounds the observer on all sides? The combination of the eye tracker and VR goggles opened up new perspectives for scientists dealing with perception. The new tool made it necessary to gradually answer all doubts, especially about research on three-dimensional objects presented as flat images. The article presents new results of eye-tracking tests based on spherical stimuli concerning the previously diagnosed phenomenon of the so-called longitudinal church. Old registrations were conducted with a stationary eye tracker and images shown on a screen. Both experiments were based on three examples. The only element that changed between them was the length of the nave of the presented interiors. Theoretical example allowed to look at single changes in cognitive parameters, but most informative was whether the process of leading the eyesight between the presented stimuli in both cases changed in the same way. Inquiry fills a significant methodological gap. The comparison showed, that the results of a well-conducted experiment based on flat images should be confirmed during tests in VR. Some cognitive aspects remained almost unchanged in 2D and 3D registrations. The text describes how 2D stimulus and passive perception, influenced the data.Equipment used: HTC Vive, Tobi Pro Integration (VR head set with eye tracker), steamVR Base Station 2.0 Units, Samsung Gear 360Software: Tobi Pro Lab 360VR

 • Open Access
  Authors: 
  Biel, ��ucja;
  Publisher: RepOD

  Data set for the paper "From national to supranational institutionalisation: A microdiachronic study of the post-accession evolution of the Polish Eurolect" (under review).The objective of this paper is to investigate the evolution of the Polish Eurolect, a supranational translator-mediated variety of legal Polish by: (1) analysing circumstances in which it emerged and took shape; and (2) tracking its development from the formative pre-accession to mature post-accession stage. The first part documents challenges faced at various stages of Eurolect formation, showing its growing institutionalisation as it shifts from the national to supranational level. Using corpus methods, the second part compares the formative stage of the Eurolect (1999-2003) to its mature stage (2011-2015) against the benchmark of the national legal variety. It demonstrates that Eurolects are dynamic and to some extent subject to controlled changes. The post-accession Eurolect is in principle better aligned with the national legal variety, especially for key genre markers (genre fidelity) and thanks to reduced translationese. It is also more formulaic and standardised. Nevertheless, the distance to national usage continues to be large for most patterns. A competing trend of the fossilisation of some over/underrepresented patterns was observed, contributing to the hybridity of the Eurolect. This is accompanied by the levelling out of translations: post-accession regulations and directions are more uniform in style and closer aligned with each other.

 • Open Access
  Authors: 
  Osiński, Zbigniew;
  Publisher: RepOD

  Ranking prac z zakresu nauki o informacji według cytowań zweryfikowanych (liczby podawane przez Google Scholar pomniejszono o autocytowania, powtórzenia cytowań tej samej pracy, cytowania pochodzące z prezentacji, z programów kształcenia i sylabusów, z wystąpień konferencyjnych, które nie zostały opublikowane oraz takie cytowania, których źródła GS nie podaje w sposób nie budzący wątpliwości skąd pochodzą). Obejmuje okres 2010-2019 i prace, które uzyskały przynajmniej trzy cytowania zweryfikowane. Powstał poprzez zastosowania czterdziestu zapytań wyszukiwawczych z hasłami przynależnymi do nauki o informacji oraz haseł w formie imion i nazwisk badaczy z tej dyscypliny.