Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
127,194 Research products, page 1 of 12,720

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Research data
 • Research software
 • Open Access
 • NARCIS
 • 4TU.Centre for Research Data
 • Digital Humanities and Cultural Heritage

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  P.A. Seinen;
  Publisher: DANS Data Station Archaeology
  Country: Netherlands

  This report decribes the results of the search for the location of the alleged Roman bridge at Zuilichem.

 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Publisher: DANS/KNAW
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00042666

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  E.A. Schorn;
  Publisher: DANS Data Station Archaeology
  Country: Netherlands

  Archeologisch onderzoeksbureau Archeodienst BV heeft een bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase (IVO-O(verig); booronderzoek) uitgevoerd in het plangebied aan de Hoge Valkseweg 78 te Lunteren (gemeente Ede). Het plangebied is circa 5.200 m2 groot en er zijn in totaal 5 boringen geplaatst met een Edelmanboor met een boordiameter van 7 cm. Op basis van het bureauonderzoek was een lage archeologische verwachting voor vindplaatsen vanaf het Laat-Paleolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen opgesteld die door het veldonderzoek is bevestigd. De middelhoge archeologische verwachting uit het bureauonderzoek voor vindplaatsen vanaf de Late-Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd is op grond van het veldonderzoek naar laag bijgesteld.

 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities Of The Netherlands;
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00086994

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  D.F.A.M Van Den Biggelaar;
  Publisher: DANS Data Station Archaeology
  Country: Netherlands

  In opdracht van The Way You Live B.V. heeft IDDS Archeologie in februari 2020 een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de Achterweg 3 in Lisse, gemeente Lisse. De noodzaak tot het archeologisch onderzoek komt voort uit het bestemmingsplan. De doelstelling van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en zo nodig aanvullen van de gespecificeerde verwachting. Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat er in het plangebied een zeer lage verwachting is voor het aantreffen van archeologische indicatoren. Op basis van de resultaten van het onderzoek adviseert IDDS Archeologie om het plangebied, voor wat betreft het aspect archeologie, vrij te geven voor de voorgenomen civieltechnische werkzaamheden.

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  BAAC BV; Miedema, F.R.P.M;
  Publisher: DANS Data Station Archaeology
  Country: Netherlands

  Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase). Op het 23 ha grote plangebied zijn 120 boringen geplaatst in 40 x 50 grid.

 • Open Access Dutch; Flemish
  Country: Netherlands

  onderzoeksrapport

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  A.A. Kerkhoven;
  Country: Netherlands

  In november 2018 is een archeologisch bureauonderzoek (BO) uitgevoerd in het kader van de sloop van een bestaande woning en de bouw van een nieuwe woning aan de Boltschestraat 3 te Escharen (gemeente Grave; figuur 1). Het bouwvlak van de oude en nieuwe woning is circa 360 m2. Het plangebied heeft in de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Grave 2018 een dubbelbestemming Waarde – Archeologie, categorie 4, inhoudende dat bij bodemingrepen groter dan 250 m2 en dieper dan 0,5 m -mv, archeologisch vooronderzoek is vereist. Op basis van het bureauonderzoek heeft het plangebied een zeer hoge archeologische verwachting op bebouwingsresten die samenhangen met het historische gebruik als erf en een hoge verwachting op archeologische sporen en vondsten uit de periode van het Laat Paleolithicum B t/m de Middeleeuwen. Archeologische resten worden op een diepte vanaf maaiveld tot circa 1,0 m -Mv verwacht. De archeologische verwachting is als volgt te specificeren: 1) Archeologische resten in de vorm van historische bebouwing, die in ieder geval terug gaan tot in het begin van de 19e eeuw en samenhangen met het gebruik van het plangebied als agrarisch erf. Deze archeologische resten zijn te verwachten vanaf maaiveld en dus ook in de laarpodzol en kunnen tot in het hieronder gelegen dekzand en terrasafzettingen reiken. Hierbij moet niet alleen rekening worden gehouden met steenbouw, maar ook met voorgangers van hout. Gezien de aangrenzende historische weg (Boltschestraat) moet ook rekening worden gehouden met sporen die hiermee verband houden, zoals karrensporen. Voor wat betreft vondstmateriaal moet met alle mogelijke anorganische materiaalcategorieën rekening worden gehouden, zoals keramiek, glas en metaal. Gezien het lemige karakter van de bodem is er ook een kans op organisch materiaal, zoals dierlijk bot. 2) Archeologische resten in de vorm van vondsten en grondsporen uit de periode van het Laat Paleolithicum B t/m de Middeleeuwen. Vondsten en verploegde grondsporen uit deze periode worden al in de basis van de laarpodzol verwacht. Er moet rekening worden gehouden met zowel gesloten vondstcontexten in de vorm van rituele deposities en individuele vondsten als met nederzettingssporen en vondsten die verband houden met het gebruik als nederzetting. Er moet in het bijzonder rekening worden gehouden met bewerkt vuursteen, al dan niet bewerkt i.c. intentioneel gebroken natuursteen, aardewerk en metaalvondsten. De kans op goed geconserveerd – onverbrand – botmateriaal is zeker in het dekzand kleiner, maar niet uitgesloten. Vondsten en grondsporen uit deze periode worden verwacht vanaf circa 30 cm -mv. Grondsporen kunnen bestaan uit paalsporen, (haard-)kuilen en greppels.

 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Publisher: DANS/KNAW
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00091836

 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Publisher: DANS Data Station Archaeology
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00006774

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
127,194 Research products, page 1 of 12,720
 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  P.A. Seinen;
  Publisher: DANS Data Station Archaeology
  Country: Netherlands

  This report decribes the results of the search for the location of the alleged Roman bridge at Zuilichem.

 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Publisher: DANS/KNAW
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00042666

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  E.A. Schorn;
  Publisher: DANS Data Station Archaeology
  Country: Netherlands

  Archeologisch onderzoeksbureau Archeodienst BV heeft een bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase (IVO-O(verig); booronderzoek) uitgevoerd in het plangebied aan de Hoge Valkseweg 78 te Lunteren (gemeente Ede). Het plangebied is circa 5.200 m2 groot en er zijn in totaal 5 boringen geplaatst met een Edelmanboor met een boordiameter van 7 cm. Op basis van het bureauonderzoek was een lage archeologische verwachting voor vindplaatsen vanaf het Laat-Paleolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen opgesteld die door het veldonderzoek is bevestigd. De middelhoge archeologische verwachting uit het bureauonderzoek voor vindplaatsen vanaf de Late-Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd is op grond van het veldonderzoek naar laag bijgesteld.

 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities Of The Netherlands;
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00086994

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  D.F.A.M Van Den Biggelaar;
  Publisher: DANS Data Station Archaeology
  Country: Netherlands

  In opdracht van The Way You Live B.V. heeft IDDS Archeologie in februari 2020 een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de Achterweg 3 in Lisse, gemeente Lisse. De noodzaak tot het archeologisch onderzoek komt voort uit het bestemmingsplan. De doelstelling van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en zo nodig aanvullen van de gespecificeerde verwachting. Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat er in het plangebied een zeer lage verwachting is voor het aantreffen van archeologische indicatoren. Op basis van de resultaten van het onderzoek adviseert IDDS Archeologie om het plangebied, voor wat betreft het aspect archeologie, vrij te geven voor de voorgenomen civieltechnische werkzaamheden.

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  BAAC BV; Miedema, F.R.P.M;
  Publisher: DANS Data Station Archaeology
  Country: Netherlands

  Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase). Op het 23 ha grote plangebied zijn 120 boringen geplaatst in 40 x 50 grid.

 • Open Access Dutch; Flemish
  Country: Netherlands

  onderzoeksrapport

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  A.A. Kerkhoven;
  Country: Netherlands

  In november 2018 is een archeologisch bureauonderzoek (BO) uitgevoerd in het kader van de sloop van een bestaande woning en de bouw van een nieuwe woning aan de Boltschestraat 3 te Escharen (gemeente Grave; figuur 1). Het bouwvlak van de oude en nieuwe woning is circa 360 m2. Het plangebied heeft in de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Grave 2018 een dubbelbestemming Waarde – Archeologie, categorie 4, inhoudende dat bij bodemingrepen groter dan 250 m2 en dieper dan 0,5 m -mv, archeologisch vooronderzoek is vereist. Op basis van het bureauonderzoek heeft het plangebied een zeer hoge archeologische verwachting op bebouwingsresten die samenhangen met het historische gebruik als erf en een hoge verwachting op archeologische sporen en vondsten uit de periode van het Laat Paleolithicum B t/m de Middeleeuwen. Archeologische resten worden op een diepte vanaf maaiveld tot circa 1,0 m -Mv verwacht. De archeologische verwachting is als volgt te specificeren: 1) Archeologische resten in de vorm van historische bebouwing, die in ieder geval terug gaan tot in het begin van de 19e eeuw en samenhangen met het gebruik van het plangebied als agrarisch erf. Deze archeologische resten zijn te verwachten vanaf maaiveld en dus ook in de laarpodzol en kunnen tot in het hieronder gelegen dekzand en terrasafzettingen reiken. Hierbij moet niet alleen rekening worden gehouden met steenbouw, maar ook met voorgangers van hout. Gezien de aangrenzende historische weg (Boltschestraat) moet ook rekening worden gehouden met sporen die hiermee verband houden, zoals karrensporen. Voor wat betreft vondstmateriaal moet met alle mogelijke anorganische materiaalcategorieën rekening worden gehouden, zoals keramiek, glas en metaal. Gezien het lemige karakter van de bodem is er ook een kans op organisch materiaal, zoals dierlijk bot. 2) Archeologische resten in de vorm van vondsten en grondsporen uit de periode van het Laat Paleolithicum B t/m de Middeleeuwen. Vondsten en verploegde grondsporen uit deze periode worden al in de basis van de laarpodzol verwacht. Er moet rekening worden gehouden met zowel gesloten vondstcontexten in de vorm van rituele deposities en individuele vondsten als met nederzettingssporen en vondsten die verband houden met het gebruik als nederzetting. Er moet in het bijzonder rekening worden gehouden met bewerkt vuursteen, al dan niet bewerkt i.c. intentioneel gebroken natuursteen, aardewerk en metaalvondsten. De kans op goed geconserveerd – onverbrand – botmateriaal is zeker in het dekzand kleiner, maar niet uitgesloten. Vondsten en grondsporen uit deze periode worden verwacht vanaf circa 30 cm -mv. Grondsporen kunnen bestaan uit paalsporen, (haard-)kuilen en greppels.

 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Publisher: DANS/KNAW
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00091836

 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Publisher: DANS Data Station Archaeology
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00006774