Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
26,757 Research products

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • 2014-2023
 • Publications
 • Research data
 • Other research products
 • Dutch

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Weterings, P.;

  Op 29 september 2011 is door BAAC bv een Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-p) uitgevoerd op plangebied Nieuwe Heilaarstraat / Liesboslaan te Princenhage, gemeente Breda. Aanleiding van het onderzoek was de geplande ontwikkeling van nieuwbouw en de hiermee gepaard gaande bodemroerende werkzaamheden. Omdat het plangebied op de archeologische beleidskaart van de gemeente Breda staat aangegeven als een terrein met hoge archeologische verwachting, werd dan ook als doel gesteld de verwachting te toetsen en eventuele archeologische resten in kaart te brengen. Er werd binnen het plangebied vier proefsleuven gegraven. Hierin werd een hoge mate van bodemverstoring vastgesteld, vermoedelijk vanwege de sloop van de gebouwen die op dit perceel gestaan hebben. Waar de bodem ongestoord was, werden naast een drietal moesbedden geen archeologische resten aangetroffen. Bij de zuidwaartse uitbreiding van proefsleuf 3 werd echter het restant van een gemetselde put blootgelegd uit vermoedelijk de achttiende of negentiende eeuw. Gezien de geringe diepte ervan, wordt de constructie geïnterpreteerd als een beerput waarboven tijdens het gebruik ervan een houten huisje gestaan zal hebben. Projectie van de sleuven op oude kaarten leert dat het plangebied ooit gelegen was binnen twee kadastrale eenheden, waarvan het oostelijke bebouwd was en het westelijke niet. De beerput is gelegen net ten westen van de grens tussen de percelen. Omdat beerputten op gepaste afstand van een woonhuis gelegen waren, wordt vermoed dat de put in gebruik was door de bewoners van het pand op het oostelijke perceel. De resultaten van het IVO-p geven geen aanleiding het plangebied als behoudenswaardig aan te merken. Het advies luidt dan ook het plangebied vrij te geven van archeologisch onderzoek.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Dataset . 2016
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Dataset . 2016
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Visser, C.A.; Puijenbroek, F.P.J. van;

  Royal HaskoningDHV stelt in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland een SO+ en een UAV-gc contract op voor het inrichten van een zogenaamde Waterharmonica bij de Afvalwaterzuiverings-installatie (AWZI) De Groote Lucht te Vlaardingen. Het onderzoeksgebied heeft een oppervlakte van ca. 72 hectare en ligt ten noorden van de Maassluissedijk bij het natuurgebied De Rietputten.

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Geraeds, J.J.G.;

  Grontmij Nederland BV heeft in opdracht van Witteveen + Bos in mei 2006 een archeologisch onderzoek uitgevoerd in verband met voorgenomen aanleg van de watertransportleiding Julianakanaal–IJzeren Kuilen in de gemeente Maastricht en gemeente Meerssen. Doel van dit onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de geologische en bodemkundige aspecten van het onderzoeksgebied, het vaststellen van de opbouw van de ondergrond in termen van archeologische relevantie, het opsporen van onbekende vindplaatsen en het opsporen van eventueel aanwezige archeologische resten. Op grond van de resultaten van het booronderzoek wordt aanbevolen graafwerkzaamheden ter hoogte van de boringen 6 tot en met 9 (deelgebied 1) waar de archeologische indicatoren zijn aangetroffen archeologisch te begeleiden. Tevens kan overwogen worden om ter hoogte van de boringen 16 tot en met 26 (deelgebied 2) eveneens een archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden te laten plaatsvinden.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Dataset . 2018
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Dataset . 2018
   Data sources: B2FIND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Moerman, S.; De León Subías, D.;

  In opdracht van Rotteveel M4 Projectontwikkeling heeft IDDS Archeologie in augustus 2018 een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18 in Bloemendaal, gemeente Bloemendaal. De aanleiding voor dit onderzoek is de geplande herontwikkeling van het perceel. Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied is gelegen op een strandvlakte die sinds de Middeleeuwen bruikbaar is. Verwacht worden vooral off-site fenomenen als perceleringssloten, greppels en kuilen. Voor de Middeleeuwen is de verwachting daarom laag tot middelhoog. Uit de historische kaarten blijkt ook dat het plangebied pas met de huidige bebouwing rond 1933 bebouwd is. Voor de periodes vóór de Middeleeuwen geldt een lage verwachting omdat de strandvlaktes vanaf het ontstaan er van, en met name tijdens de veenvorming, vochtig waren en daardoor (ten opzichte van de hoger gelegen strandwallen) relatief ongunstig voor gebruik door de mens. Uit deze periodes kunnen eventueel wel losse vondsten voorkomen. Op basis hiervan kunnen in het plangebied verschillende archeologische niveaus voorkomen. Het diepste archeologische niveau betreft de top van het strandvlaktezand, waarvoor een lage archeologische verwachting geldt. De top van het veen kan zijn ontgonnen. De resten uit dit niveau kunnen dateren uit de Middeleeuwen en zullen naar verwachting behoren tot akkerland en bestaan uit greppels en kuilen. Boven dat niveau, in het Jonge duinzand en/of een opgebrachte laag, kunnen resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd worden verwacht. De kans hierop is echter klein, omdat het plangebied voor 1933 in gebruik was voor de bloembollenteelt. Het booronderzoek heeft de verwachting uit het bureauonderzoek grotendeels bevestigd. Voor de strandvlakte en het veen geldt een lage archeologische verwachting. De zandpakketten die daarboven zijn aangetroffen bestaan uit omgewerkt duinzand en zand dat is opgebracht ten behoeve van de bebouwing. In beide pakketten worden geen (intacte) archeologische resten verwacht.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Dataset . 2019
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Dataset . 2019
   Data sources: B2FIND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Dijkstra, J.;

  ADC ArcheoProjecten heeft een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in een plangebied gelegen tussen Vlissingen en Ritthem. Binnen dit plangebied zal een kazerne voor het Korps Mariniers met bijbehorende bebouwing en infrastructuur worden gerealiseerd. Het plangebied is opgedeeld in verschillende deelgebieden. In totaal zijn 41 proefsleuven aangelegd. In de deelgebieden A, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R en S werd intact of veraard veen verwacht met sporen uit de late IJzertijd/Romeinse tijd. Alleen in deelgebied H zijn twee mogelijke greppels aangetroffen. Deze leverden echter te weinig informatie op over een eventuele vindplaats. De genoemde deelgebieden worden als niet behoudenswaardig aangemerkt. In de deelgebieden B en C zijn sporen aangetroffen uit de Midden-Romeinse tijd die mogelijk verband met elkaar houden. In deelgebied B gaat het om veenwinningskuilen. In deelgebied C zijn enkele haarden aangetroffen en vondsten op een dunne kleilaag op het veen. Verder zijn twee mogelijke paalkuilen en een greppel gedocumenteerd. Deelgebieden B en C worden als behoudenswaardig aangemerkt. In deelgebied U werden sporen uit de Late Middeleeuwen verwacht. Tijdens het onderzoek zijn hier geen sporen of vondsten aangetroffen. Deelgebied U wordt als niet behoudenswaardig aangemerkt. In deelgebied V werd een boerderijplaats uit de Nieuwe tijd verwacht. In dit deelgebied zijn wel sporen aangetroffen met vondsten uit de periode 1450-1800 , maar geen resten van een boerderij. De fysieke en inhoudelijke kwaliteit scoren middelhoog tot laag op basis waarvan deelgebied V als niet behoudenswaardig wordt aangemerkt. In deelgebied T werden een boerderijplaats en de historisch bekende Nieuwe Kruitmolen verwacht. Een deel van de vindplaats blijkt te zijn verstoord (het westelijk deel van put 38 is verstoord). Aan de zuidelijke rand van put 39 en in het oostelijk deel van de putten 37 en 38 bevinden zich sloten die gedeeltelijk op elkaar aansluiten en die zijn gedempt in de 16e eeuw. In put 37 zijn restanten van funderingen, uitbraaksleuven en een riool aangetroffen. De funderingen en uitbraaksleuven behoren tot een gebouw met meerdere bouwfasen uit de 17e/18e eeuw, uit een periode vóór de bouw van de Kruitmolen in 1765/66. Het riool dateert mogelijk uit de periode waarin hier de kruitmolen aanwezig was. Andere sporen van de kruitmolen ontbreken ter hoogte van de aangelegde putten. Een deel van de sporen loopt door buiten put 37 en kunnen nog intact in de bodem aanwezig zijn. Op basis van de aanwezigheid van sporen en vondsten wordt deelgebied T als behoudenswaardig aangemerkt. Analyse van het pollenmonster uit een humeuze kleilaag op het veen in deelgebied C heeft informatie opgeleverd over de regionale en lokale vegetatie in de Midden-Romeinse tijd. Op de hogere delen van het landschap kwamen hazelaar, eik, beuk, iep, haagbeuk en linde voor. In de lager gelegen, vochtigere delen van het landschap waren voedselrijke, zoete milieus aanwezig. Hier kwamen elzenbroekbossen voor. Door verdroging heeft het bosveen zich gedeeltelijk tot een heideveen ontwikkeld. Delen van het landschap werden beïnvloed door brak water, zoals bij de monsterlocatie zelf. Hier kwam lokaal een kweldervegetatie voor met onder meer lamsoor. Ook ganzenvoetachtigen, composieten, kruisbloemigen en grassen maakten waarschijnlijk deel uit van de kweldervegetatie. Brandindicatoren in het pollenmonster wijzen op de aanwezigheid van lokale branden. Het is mogelijk dat de kwelders regelmatig afgebrand werden om ze geschikt te houden voor beweiding met vee.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Dataset . 2014
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Dataset . 2014
   Data sources: B2FIND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Stevens, F.;

  Synthegra B.V. heeft in opdracht van dhr. Van Eijl een archeologisch bureauonderzoek in combinatie met een karterend booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Bazeldijk 22 te Hoogblokland. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen realisatie van een woonhuis. De bodem zal niet verstoord worden echter wordt er een ophoogpakket aangebracht om de vloer van de woning gelijk te krijgen met de weg die op de Bazeldijk gelegen is. Hierdoor wordt kan er kans zijn op schade aan archeologische waarden door inklinking en reductie van de bodem. Op basis van de Gemeentelijke Verwachtingskaart heeft het plangebied een middelhoge archeologische waarde. Op de Archeologische Verwachtingskaart van de provincie Zuid-Holland heeft het plangebied een hoge waarde voor het aantreffen van archeologisch resten. Het betreft hier een dubbele verwachting. Vanaf het maaiveld tot circa 1,5 m beneden maaiveld kunnen resten uit de periode Late Middeleeuwen tot Nieuwe tijd verwacht worden, op een diepte van meer dan 5 meter kunnen resten uit het Laat-Paleolithicum tot en met het Mesolithicum aangetroffen worden. Aangezien er geen bedreiging is voor dit diepe niveau wordt hier verder geen onderzoek naar uitgevoerd. Er is een begraven oude bouwvoor aangetroffen tussen 70 cm beneden maaiveld en 110 cm beneden maaiveld. Het gaat hier om de bouwvoor van voor de aanleg van de Bazeldijk, buiten enkele spikkels puin zijn hier geen aanwijzingen voor archeologische waarden in aangetroffen. De mate van verstikking die heeft plaatsgevonden waardoor alle sedimenten grijs tot blauwgrijs zijn uitgeslagen maakt het lastig om te bepalen of het hier om een begraven bouwvoor gaat of aangebrachte grond die verband houdt met de Bazeldijk. Hierop een is een dik puinpakket aangetroffen dat deels samenhangt met de Bazeldijk zelf en deels met de weg die op historische kaarten op deze locatie richting de ten westen gelegen velden loopt. De afwezigheid van mortelresten en de aanwezigheid van grote hoeveelheid grind duidt op een doelbewust aangebrachte verstevigingslaag. De eigenaar van het perceel wist ook te melden dat de achtergelegen velden ook ‘hard’ zijn in de strook waar op de kaarten met historische informatie deze baan of weg loopt.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Dataset . 2019
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Dataset . 2019
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Visser, C.A.; Puijenbroek, F.P.J. van; IJdo, D.; Flamman, J.P.;

  In opdracht van Royal HaskoningDHV heeft Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen (verkennende fase) uitgevoerd voor een plangebied in gemeente Moerdijk. In het kader van het opstellen van het Plan van Aanpak (PvA) is tevens bureau-onderzoek uitgevoerd, hoewel een archeologisch bureauonderzoek geen deel uitmaakte van de opdracht vanuit de provincie Noord-Brabant.

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Meurkens, L.;

  Er zijn vier locaties onderzocht in het spoorpark in Tilburg. Dit heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor archeologische vindplaatsen.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Dataset . 2020
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Dataset . 2020
   Data sources: B2FIND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Tump, M;

  In opdracht van Van de Ven Bouw en Ontwikkeling b.v. heeft BAAC bv op 2 oktober 2014 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in plangebied Veemarktkwartier – Basketbalterrein te Tilburg. De aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de hier geplande nieuwbouw. Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom van Tilburg en wordt in het zuiden begrensd door de Veemarktstraat en aan de overige zijden door de bebouwde percelen langs de Heuvelring en de Spoorlaan. Het heeft een oppervlak van circa 400 m2. Ten tijde van het onderzoek bestond het plangebied uit braakliggend terrein. Eerder was hier een basketbalterrein. Voor het plangebied zijn in 2013 een bureau- en booronderzoek uitgevoerd. Op basis van dit vooronderzoek werd aan het plangebied een middelhoge archeologische verwachting toegekend voor archeologische resten (nederzettingsresten, grafvelden) uit het neolithicum tot en met vroege middeleeuwen. Voor de late middeleeuwen en nieuwe tijd geldt, met uitzondering van ontginningssporen, een lage verwachting. Voor vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum tot en met het neolithicum geldt eveneens een lage verwachting. Tijdens het booronderzoek stuitten de boringen op een ondoordringbare dikke puinlaag. Daardoor was het niet mogelijk om uitspraken te doen over de intactheid van het archeologisch sporenniveau ter plaatse. De noodzaak bestond dus om archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren. Uit het proefsleuvenonderzoek blijkt dat de bodem is verstoord tot een diepte van 1,5 à 1,7 m beneden maaiveld, en plaatselijk zelfs nog dieper. Deze verstoring is het resultaat van de bouw en sloop van gebouwen die hier in de tweede helft van de 19e eeuw en in de 20e eeuw hebben gestaan. Er zijn geen sporen van archeologisch belang aangetroffen, noch vondstmateriaal. De bodem ter plaatse is diep verstoord tot in de natuurlijke bodem, namelijk tot in de onder het dekzand gelegen periglaciale afzettingen. Eventueel aanwezige sporen zijn hierdoor verdwenen. Er wordt daarom geadviseerd om het plangebied vrij te geven voor verdere ontwikkeling.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Dataset . 2014
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Dataset . 2014
   Data sources: B2FIND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Bartels, M.H.; Leek, J.; Veenstra, S.;

  Een opmerkelijk resultaat van het onderzoek is de geringe hoeveelheid vondstmateriaal die is aangetroffen. Een mogelijke verklaring voor de afwezigheid van (groter) vondstmateriaal op de bodem van de Medemblikker havens is mogelijk gevonden in het Westfries Archief. In 1709 diende de havenmeesters een rekening in bij het stadsbestuur voor het ophalen van de brug. Om welke brug het gaat, is niet duidelijk. Het archiefstuk vermeld dat de brug tussen juli en november 1709 maar liefst 400 keer open moest voor het doorlaten van een modderschip. Dit betekent dat in deze periode de brug voor dit doel twee tot drie keer per dag open ging. Blijkbaar gaat de traditie van het grondig onderhouden van de havens van Medemblik enkele eeuwen terug. Dit kan een verklaring zijn waarom tijdens de begeleiding weinig archeologisch materiaal is aangetroffen.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Dataset . 2018
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Dataset . 2018
   Data sources: B2FIND
Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
26,757 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Weterings, P.;

  Op 29 september 2011 is door BAAC bv een Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-p) uitgevoerd op plangebied Nieuwe Heilaarstraat / Liesboslaan te Princenhage, gemeente Breda. Aanleiding van het onderzoek was de geplande ontwikkeling van nieuwbouw en de hiermee gepaard gaande bodemroerende werkzaamheden. Omdat het plangebied op de archeologische beleidskaart van de gemeente Breda staat aangegeven als een terrein met hoge archeologische verwachting, werd dan ook als doel gesteld de verwachting te toetsen en eventuele archeologische resten in kaart te brengen. Er werd binnen het plangebied vier proefsleuven gegraven. Hierin werd een hoge mate van bodemverstoring vastgesteld, vermoedelijk vanwege de sloop van de gebouwen die op dit perceel gestaan hebben. Waar de bodem ongestoord was, werden naast een drietal moesbedden geen archeologische resten aangetroffen. Bij de zuidwaartse uitbreiding van proefsleuf 3 werd echter het restant van een gemetselde put blootgelegd uit vermoedelijk de achttiende of negentiende eeuw. Gezien de geringe diepte ervan, wordt de constructie geïnterpreteerd als een beerput waarboven tijdens het gebruik ervan een houten huisje gestaan zal hebben. Projectie van de sleuven op oude kaarten leert dat het plangebied ooit gelegen was binnen twee kadastrale eenheden, waarvan het oostelijke bebouwd was en het westelijke niet. De beerput is gelegen net ten westen van de grens tussen de percelen. Omdat beerputten op gepaste afstand van een woonhuis gelegen waren, wordt vermoed dat de put in gebruik was door de bewoners van het pand op het oostelijke perceel. De resultaten van het IVO-p geven geen aanleiding het plangebied als behoudenswaardig aan te merken. Het advies luidt dan ook het plangebied vrij te geven van archeologisch onderzoek.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Dataset . 2016
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Dataset . 2016
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Visser, C.A.; Puijenbroek, F.P.J. van;

  Royal HaskoningDHV stelt in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland een SO+ en een UAV-gc contract op voor het inrichten van een zogenaamde Waterharmonica bij de Afvalwaterzuiverings-installatie (AWZI) De Groote Lucht te Vlaardingen. Het onderzoeksgebied heeft een oppervlakte van ca. 72 hectare en ligt ten noorden van de Maassluissedijk bij het natuurgebied De Rietputten.

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Geraeds, J.J.G.;

  Grontmij Nederland BV heeft in opdracht van Witteveen + Bos in mei 2006 een archeologisch onderzoek uitgevoerd in verband met voorgenomen aanleg van de watertransportleiding Julianakanaal–IJzeren Kuilen in de gemeente Maastricht en gemeente Meerssen. Doel van dit onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de geologische en bodemkundige aspecten van het onderzoeksgebied, het vaststellen van de opbouw van de ondergrond in termen van archeologische relevantie, het opsporen van onbekende vindplaatsen en het opsporen van eventueel aanwezige archeologische resten. Op grond van de resultaten van het booronderzoek wordt aanbevolen graafwerkzaamheden ter hoogte van de boringen 6 tot en met 9 (deelgebied 1) waar de archeologische indicatoren zijn aangetroffen archeologisch te begeleiden. Tevens kan overwogen worden om ter hoogte van de boringen 16 tot en met 26 (deelgebied 2) eveneens een archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden te laten plaatsvinden.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Dataset . 2018
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Dataset . 2018
   Data sources: B2FIND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Moerman, S.; De León Subías, D.;

  In opdracht van Rotteveel M4 Projectontwikkeling heeft IDDS Archeologie in augustus 2018 een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18 in Bloemendaal, gemeente Bloemendaal. De aanleiding voor dit onderzoek is de geplande herontwikkeling van het perceel. Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied is gelegen op een strandvlakte die sinds de Middeleeuwen bruikbaar is. Verwacht worden vooral off-site fenomenen als perceleringssloten, greppels en kuilen. Voor de Middeleeuwen is de verwachting daarom laag tot middelhoog. Uit de historische kaarten blijkt ook dat het plangebied pas met de huidige bebouwing rond 1933 bebouwd is. Voor de periodes vóór de Middeleeuwen geldt een lage verwachting omdat de strandvlaktes vanaf het ontstaan er van, en met name tijdens de veenvorming, vochtig waren en daardoor (ten opzichte van de hoger gelegen strandwallen) relatief ongunstig voor gebruik door de mens. Uit deze periodes kunnen eventueel wel losse vondsten voorkomen. Op basis hiervan kunnen in het plangebied verschillende archeologische niveaus voorkomen. Het diepste archeologische niveau betreft de top van het strandvlaktezand, waarvoor een lage archeologische verwachting geldt. De top van het veen kan zijn ontgonnen. De resten uit dit niveau kunnen dateren uit de Middeleeuwen en zullen naar verwachting behoren tot akkerland en bestaan uit greppels en kuilen. Boven dat niveau, in het Jonge duinzand en/of een opgebrachte laag, kunnen resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd worden verwacht. De kans hierop is echter klein, omdat het plangebied voor 1933 in gebruik was voor de bloembollenteelt. Het booronderzoek heeft de verwachting uit het bureauonderzoek grotendeels bevestigd. Voor de strandvlakte en het veen geldt een lage archeologische verwachting. De zandpakketten die daarboven zijn aangetroffen bestaan uit omgewerkt duinzand en zand dat is opgebracht ten behoeve van de bebouwing. In beide pakketten worden geen (intacte) archeologische resten verwacht.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Dataset . 2019
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Dataset . 2019
   Data sources: B2FIND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Dijkstra, J.;

  ADC ArcheoProjecten heeft een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in een plangebied gelegen tussen Vlissingen en Ritthem. Binnen dit plangebied zal een kazerne voor het Korps Mariniers met bijbehorende bebouwing en infrastructuur worden gerealiseerd. Het plangebied is opgedeeld in verschillende deelgebieden. In totaal zijn 41 proefsleuven aangelegd. In de deelgebieden A, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R en S werd intact of veraard veen verwacht met sporen uit de late IJzertijd/Romeinse tijd. Alleen in deelgebied H zijn twee mogelijke greppels aangetroffen. Deze leverden echter te weinig informatie op over een eventuele vindplaats. De genoemde deelgebieden worden als niet behoudenswaardig aangemerkt. In de deelgebieden B en C zijn sporen aangetroffen uit de Midden-Romeinse tijd die mogelijk verband met elkaar houden. In deelgebied B gaat het om veenwinningskuilen. In deelgebied C zijn enkele haarden aangetroffen en vondsten op een dunne kleilaag op het veen. Verder zijn twee mogelijke paalkuilen en een greppel gedocumenteerd. Deelgebieden B en C worden als behoudenswaardig aangemerkt. In deelgebied U werden sporen uit de Late Middeleeuwen verwacht. Tijdens het onderzoek zijn hier geen sporen of vondsten aangetroffen. Deelgebied U wordt als niet behoudenswaardig aangemerkt. In deelgebied V werd een boerderijplaats uit de Nieuwe tijd verwacht. In dit deelgebied zijn wel sporen aangetroffen met vondsten uit de periode 1450-1800 , maar geen resten van een boerderij. De fysieke en inhoudelijke kwaliteit scoren middelhoog tot laag op basis waarvan deelgebied V als niet behoudenswaardig wordt aangemerkt. In deelgebied T werden een boerderijplaats en de historisch bekende Nieuwe Kruitmolen verwacht. Een deel van de vindplaats blijkt te zijn verstoord (het westelijk deel van put 38 is verstoord). Aan de zuidelijke rand van put 39 en in het oostelijk deel van de putten 37 en 38 bevinden zich sloten die gedeeltelijk op elkaar aansluiten en die zijn gedempt in de 16e eeuw. In put 37 zijn restanten van funderingen, uitbraaksleuven en een riool aangetroffen. De funderingen en uitbraaksleuven behoren tot een gebouw met meerdere bouwfasen uit de 17e/18e eeuw, uit een periode vóór de bouw van de Kruitmolen in 1765/66. Het riool dateert mogelijk uit de periode waarin hier de kruitmolen aanwezig was. Andere sporen van de kruitmolen ontbreken ter hoogte van de aangelegde putten. Een deel van de sporen loopt door buiten put 37 en kunnen nog intact in de bodem aanwezig zijn. Op basis van de aanwezigheid van sporen en vondsten wordt deelgebied T als behoudenswaardig aangemerkt. Analyse van het pollenmonster uit een humeuze kleilaag op het veen in deelgebied C heeft informatie opgeleverd over de regionale en lokale vegetatie in de Midden-Romeinse tijd. Op de hogere delen van het landschap kwamen hazelaar, eik, beuk, iep, haagbeuk en linde voor. In de lager gelegen, vochtigere delen van het landschap waren voedselrijke, zoete milieus aanwezig. Hier kwamen elzenbroekbossen voor. Door verdroging heeft het bosveen zich gedeeltelijk tot een heideveen ontwikkeld. Delen van het landschap werden beïnvloed door brak water, zoals bij de monsterlocatie zelf. Hier kwam lokaal een kweldervegetatie voor met onder meer lamsoor. Ook ganzenvoetachtigen, composieten, kruisbloemigen en grassen maakten waarschijnlijk deel uit van de kweldervegetatie. Brandindicatoren in het pollenmonster wijzen op de aanwezigheid van lokale branden. Het is mogelijk dat de kwelders regelmatig afgebrand werden om ze geschikt te houden voor beweiding met vee.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Dataset . 2014
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Dataset . 2014
   Data sources: B2FIND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Stevens, F.;

  Synthegra B.V. heeft in opdracht van dhr. Van Eijl een archeologisch bureauonderzoek in combinatie met een karterend booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Bazeldijk 22 te Hoogblokland. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen realisatie van een woonhuis. De bodem zal niet verstoord worden echter wordt er een ophoogpakket aangebracht om de vloer van de woning gelijk te krijgen met de weg die op de Bazeldijk gelegen is. Hierdoor wordt kan er kans zijn op schade aan archeologische waarden door inklinking en reductie van de bodem. Op basis van de Gemeentelijke Verwachtingskaart heeft het plangebied een middelhoge archeologische waarde. Op de Archeologische Verwachtingskaart van de provincie Zuid-Holland heeft het plangebied een hoge waarde voor het aantreffen van archeologisch resten. Het betreft hier een dubbele verwachting. Vanaf het maaiveld tot circa 1,5 m beneden maaiveld kunnen resten uit de periode Late Middeleeuwen tot Nieuwe tijd verwacht worden, op een diepte van meer dan 5 meter kunnen resten uit het Laat-Paleolithicum tot en met het Mesolithicum aangetroffen worden. Aangezien er geen bedreiging is voor dit diepe niveau wordt hier verder geen onderzoek naar uitgevoerd. Er is een begraven oude bouwvoor aangetroffen tussen 70 cm beneden maaiveld en 110 cm beneden maaiveld. Het gaat hier om de bouwvoor van voor de aanleg van de Bazeldijk, buiten enkele spikkels puin zijn hier geen aanwijzingen voor archeologische waarden in aangetroffen. De mate van verstikking die heeft plaatsgevonden waardoor alle sedimenten grijs tot blauwgrijs zijn uitgeslagen maakt het lastig om te bepalen of het hier om een begraven bouwvoor gaat of aangebrachte grond die verband houdt met de Bazeldijk. Hierop een is een dik puinpakket aangetroffen dat deels samenhangt met de Bazeldijk zelf en deels met de weg die op historische kaarten op deze locatie richting de ten westen gelegen velden loopt. De afwezigheid van mortelresten en de aanwezigheid van grote hoeveelheid grind duidt op een doelbewust aangebrachte verstevigingslaag. De eigenaar van het perceel wist ook te melden dat de achtergelegen velden ook ‘hard’ zijn in de strook waar op de kaarten met historische informatie deze baan of weg loopt.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Dataset . 2019
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Dataset . 2019
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Visser, C.A.; Puijenbroek, F.P.J. van; IJdo, D.; Flamman, J.P.;

  In opdracht van Royal HaskoningDHV heeft Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen (verkennende fase) uitgevoerd voor een plangebied in gemeente Moerdijk. In het kader van het opstellen van het Plan van Aanpak (PvA) is tevens bureau-onderzoek uitgevoerd, hoewel een archeologisch bureauonderzoek geen deel uitmaakte van de opdracht vanuit de provincie Noord-Brabant.

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Meurkens, L.;

  Er zijn vier locaties onderzocht in het spoorpark in Tilburg. Dit heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor archeologische vindplaatsen.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Dataset . 2020
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Dataset . 2020
   Data sources: B2FIND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Tump, M;

  In opdracht van Van de Ven Bouw en Ontwikkeling b.v. heeft BAAC bv op 2 oktober 2014 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in plangebied Veemarktkwartier – Basketbalterrein te Tilburg. De aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de hier geplande nieuwbouw. Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom van Tilburg en wordt in het zuiden begrensd door de Veemarktstraat en aan de overige zijden door de bebouwde percelen langs de Heuvelring en de Spoorlaan. Het heeft een oppervlak van circa 400 m2. Ten tijde van het onderzoek bestond het plangebied uit braakliggend terrein. Eerder was hier een basketbalterrein. Voor het plangebied zijn in 2013 een bureau- en booronderzoek uitgevoerd. Op basis van dit vooronderzoek werd aan het plangebied een middelhoge archeologische verwachting toegekend voor archeologische resten (nederzettingsresten, grafvelden) uit het neolithicum tot en met vroege middeleeuwen. Voor de late middeleeuwen en nieuwe tijd geldt, met uitzondering van ontginningssporen, een lage verwachting. Voor vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum tot en met het neolithicum geldt eveneens een lage verwachting. Tijdens het booronderzoek stuitten de boringen op een ondoordringbare dikke puinlaag. Daardoor was het niet mogelijk om uitspraken te doen over de intactheid van het archeologisch sporenniveau ter plaatse. De noodzaak bestond dus om archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren. Uit het proefsleuvenonderzoek blijkt dat de bodem is verstoord tot een diepte van 1,5 à 1,7 m beneden maaiveld, en plaatselijk zelfs nog dieper. Deze verstoring is het resultaat van de bouw en sloop van gebouwen die hier in de tweede helft van de 19e eeuw en in de 20e eeuw hebben gestaan. Er zijn geen sporen van archeologisch belang aangetroffen, noch vondstmateriaal. De bodem ter plaatse is diep verstoord tot in de natuurlijke bodem, namelijk tot in de onder het dekzand gelegen periglaciale afzettingen. Eventueel aanwezige sporen zijn hierdoor verdwenen. Er wordt daarom geadviseerd om het plangebied vrij te geven voor verdere ontwikkeling.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Dataset . 2014
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Dataset . 2014
   Data sources: B2FIND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Bartels, M.H.; Leek, J.; Veenstra, S.;

  Een opmerkelijk resultaat van het onderzoek is de geringe hoeveelheid vondstmateriaal die is aangetroffen. Een mogelijke verklaring voor de afwezigheid van (groter) vondstmateriaal op de bodem van de Medemblikker havens is mogelijk gevonden in het Westfries Archief. In 1709 diende de havenmeesters een rekening in bij het stadsbestuur voor het ophalen van de brug. Om welke brug het gaat, is niet duidelijk. Het archiefstuk vermeld dat de brug tussen juli en november 1709 maar liefst 400 keer open moest voor het doorlaten van een modderschip. Dit betekent dat in deze periode de brug voor dit doel twee tot drie keer per dag open ging. Blijkbaar gaat de traditie van het grondig onderhouden van de havens van Medemblik enkele eeuwen terug. Dit kan een verklaring zijn waarom tijdens de begeleiding weinig archeologisch materiaal is aangetroffen.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Dataset . 2018
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Dataset . 2018
   Data sources: B2FIND