Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
17 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Latvian
  Authors:
  Vēmanis, Ēriks;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Darbā apskatīts kultūras izmaiņu atspoguļojums Gaujas baseina arheoloģiskajā materiālā laikā no vidējā dzelzs laikmeta beigām līdz vēlā dzelzs laikmeta beigām, kas aptuveni sakrīt ar vikingu laikmetu Skandināvijā. Izvēloties šādu hronoloģiju, iespējams labāk novērtēt Sk...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Latvian
  Authors:
  Zalkalns, Lilita;
  Publisher: Stockholms universitet, Baltiska språk

  Between 1955 and 1992, Latvians in the western exile received the propaganda publication "Dzimtenes Balss", which was written by and published by the Cultural Relations Committee in Riga, a KGB-front whose goal was to neutralize exile Latvian anti-Communistic activities...

 • publication . Article . 2011
  Open Access Latvian
  Authors:
  Dzenis, M;
  Publisher: RTU

  1990. gadā RTU Ķīmijas tehnoloģijas fakultātē tika uzsākta studentu apmācība kultūras mantojuma konservācijā un restaurācijā. Studiju programma tika izveidota uz Ķīmijas tehnoloģijas piecgadīgās inženieru studiju programmas bāzes un sākumā bija patstāvīga apmācības prog...

 • publication . Doctoral thesis . 2012
  Open Access Latvian
  Authors:
  Ilze Boldāne;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Anotācija. Latvijas multietniskā iedzīvotāju sastāva un politizēto etnicitāšu kontekstā starpetniskā komunikācija, arī etniskie stereotipi kā tās sastāvdaļa, ir kalpojusi kā faktors atsevišķu Latvijas vēstures procesu ierosmē un norisē un turpina būt nozīmīgs priekšnote...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Latvian
  Authors:
  Zalkalns, Lilita;
  Publisher: Stockholms universitet, Baltiska språk

  A summary of historian, publicist, and author Uldis Ģērmanis' collaboration with publishing house "Memento". "Memento" was established in Stockholm 1961, by leading exile Latvian socialdemocrats. Between 1986 and 1998 "Memento" published eleven books authored by Uldis Ģ...

 • Raksts tapis, lai ilgtspējīgas attīstības kontekstā izskatītu jautājumu par kultūrvēsturiskā mantojuma lomu un pašvaldības iespējām šo jomu attīstīt un padarīt saprotamu iedzīvotājiem. Rakstā analizēts Kuldīgas pašvaldības darbs kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā ga...

 • publication . Doctoral thesis . 2020
  Open Access Latvian
  Authors:
  Beķere, Kristīne;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Promocijas darbs analizē Trimdas veiktās politiskās darbības Latvijas neatkarības idejas uzturēšanai Rietumvalstīs padomju okupācijas gados. Tajā, izmantojot plašu iepriekš pētniecībā neizmantotu avotu bāzi, tiek analizēti: paņēmieni, ar kādiem Trimda izplatīja informāc...

 • publication . Doctoral thesis . 2021
  Open Access Latvian
  Authors:
  Barkane-Vincāne, Karīna;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Promocijas darba mērķis ir izpētīt ebreju reliģisko dzīvi un ar to saistītās norises LPSR laika posmā no 1944. līdz 1989.g. Darbā apskatīta valsts varas attieksme pret jūdaismu un ebreju reliģisko tradīciju LPSR no 1944. līdz 1989.g., analizējot padomju varas ideoloģisk...

 • publication . Conference object . 2011
  Open Access Latvian
  Authors:
  Jākobsone, J;
  Publisher: LU

  Pilsētbūvniecība ir nepārtraukts process. Plāni un koncepcijas tiek mainītas, bet būtiska ir vienota attīstības ideja, kas saskaņota ar apkārt notiekošajiem procesiem. Kuldīgas attīstības stratēģija ir „..saglabāt tās vienreizējo kultūrvēsturisko mantojumu – vecpilsētas...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Latvian
  Authors:
  Stradiņš, J;
  Publisher: RTU

  Rakstā sniegts Paula Valdena (1863-1957) – izcilā ķīmijas profesora, septiņu dažādu valstu Zinātņu akadēmijas īstenā locekļa, četru universitāšu Goda doktora, Rīgas Politehniskā institūta, divreiz direktora - rektora amatā ievēlētā (1902-1905 un 1917-1919), vēsturiski n...

17 research outcomes, page 1 of 2