Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
82,527 Research products, page 1 of 8,253

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Research data
 • Other research products
 • Other ORP type
 • Digital Humanities and Cultural Heritage

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 1969
  English
  Authors: 
  (Ifpo), Institut Français du Proche-Orient;
  Publisher: HAL CCSD

  24x36 mm, gélatine plan-film.

 • Other research product . Other ORP type . 1937
  English
  Authors: 
  (Ifpo), Institut Français du Proche-Orient;
  Publisher: HAL CCSD

  9x14 cm, gélatine plan-film

 • Other research product . Other ORP type . 1940
  Authors: 
  (Ifpo) , Institut Français du Proche-Orient;
  Publisher: HAL CCSD
  Country: France

  24x36 mm, gélatine plan-film.

 • Other research product . Other ORP type . 2014
  Open Access Dutch
  Authors: 
  Brouwer, E.W.;
  Publisher: Synthegra bv

  De aanleiding voor het onderzoek vormt de voorgenomen nieuwbouw. De nieuwbouw gaat gepaard met bodemverstoring, die tot een diepte van circa 1 m –mv zal reiken. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Woonstichting Sint Joseph. Bij het vooronderzoek zijn twee vindplaatsen vastgesteld. Vindplaats 1 betreft de vondst van een ondiepe kuil met veel aardewerk uit de vroege ijzertijd. Deze kuil ligt onder de humeuze vullingen van een lokale depressie of een fossiele beekloop. De tweede vindplaats betreft een tweetal paalkuilen op de helling van een dekzandrug. Deze vindplaats dateert vermoedelijk uit de late middeleeuwen. Op basis van deze vondsten geldt een hoge verwachting voor waarden uit de late prehistorie tot en met de nieuwe tijd. Het doel van opgraven is het documenteren van gegevens en het veiligstellen van materiaal van vindplaatsen om daarmee informatie te behouden die van belang is voor kennisvorming over het verleden. De definitieve opgraving is uitgevoerd van 3 t/m 9 september 2012. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de uitgangspunten en randvoorwaarden zoals vastgelegd in het PvE. Tijdens het veldonderzoek is op een aantal punten afgeweken van de in het PvE beschreven onderzoeksmethodiek. Er zijn drie werkputten aangelegd. In werkput 1 zijn twee vlakken aangelegd; de werkput is bovendien op een aantal locaties uitgebreid, conform de mogelijkheden die het PvE hiertoe bood. In werkput 2 waren in het PvE twee vlakken voorzien in de aanname dat hier humeuze vullingen behorende tot de geulvulling/depressie zouden worden aangetroffen. Deze vullingen zijn echter niet aangetroffen; in deze werkput is daarom één vlak aangelegd. Conform het PvE is in werkput 3 één vlak aangelegd. In werkput 1 zijn drie profielen over de gehele lengte van de betreffende putwanden aangelegd. Daarnaast zijn een aantal profielen van de uitbreidingssleuven gefotografeerd. In werkput 2 en 3 zijn respectievelijk drie en zes profielkolommen gedocumenteerd. Tijdens de opgraving bleek dat het bodemprofiel van werkput 3 geheel en werkput 2 deels tot in de C-horizont waren verstoord. Werkput 3 heeft geen relevante vondsten of grondsporen opgeleverd. In het zuidelijk deel van werkput 2 zijn een middeleeuwse greppel en een vermoedelijke drinkkuil aangetroffen. In werkput 1 is een overwegend intacte fossiele beekloop aangetroffen. In de fossiele beekloop zijn op een tweetal locaties concentraties van paalkuilen aangetroffen. De zuidelijk gelegen concentratie bevindt zich op de locatie van een tijdens voorgaand onderzoek aangetroffen kuil met aardewerk uit de vroege ijzertijd. De andere concentratie bevindt zich iets noordelijker. Beide paalkuilconcentraties representeren waarschijnlijk de restanten van verschillende fasen van brugconstructies. Dat het om een brug gaat wordt bij de zuidelijke spoorconcentratie gestaafd doordat aan weerszijden van de beekgeul ook nog paalkuilen zijn aangetroffen en doordat de oorspronkelijke beek hier – afgaande op de breedte van de geulvulling - relatief smal is geweest. De wat noordelijker gelegen paalkuilconcentratie betreft vermoedelijk eveneens een brugconstructie, al is hier waarschijnlijk slechts een deel van de structuur blootgelegd. Een deel ligt vermoedelijk nog besloten in de bodem. Op basis van een aantal kogelpotfragmenten in een paalkuil dateert één van de kuilen uit de periode 800 – 1000. De andere paalkuilen hebben geen vondstmateriaal opgeleverd. Het grote aantal paalkuilen suggereert dat de brugconstructie diverse fasen en reparaties moet hebben gehad. Op dit moment kan de ouderdom en gebruiksduur van de brug niet bepaald worden. Vermoedelijk heeft de brug een voorganger gehad: een doorwaadbare oversteekplaats (voorde) die zich mogelijk al vanaf de vroege ijzertijd of zelfs eerder op deze locatie bevond. Er kunnen geen harde uitspraken worden gedaan over het complextype van de ondiepe kuil met ijzertijd-aardewerk. Vermoedelijk gaat het hier om een dumpzone nabij een oversteekplaats, dit op basis van het ontbreken van ander vondstmateriaal dat als typerend voor rituele deposities uit de bronstijd/ijzertijd wordt gezien (wapens, sieraden, werktuigen). Tijdens het huidige onderzoek is gedurende de aanleg van het vlak in de zuidelijke paalkuilconcentratie ook inheems-Romeins aardewerk aangetroffen. De archeologische context hiervan is echter niet erg betrouwbaar. Het onderzoek heeft voorts sporen van landinrichting uit de laat-Karolingische tijd en late middeleeuwen opgeleverd. Het spoor uit de laat-Karolingische tijd betreft vermoedelijk een drinkkuil uit de tijd dat het gebied nog niet ontgonnen was maar wel werd gebruikt voor beweiding van vee. Het spoor uit de late middeleeuwen betreft een greppel die de humeuze geulvullingen doorsnijdt. Ergens tussen de volle en late middeleeuwen moet de beekloop dus afgesloten zijn. Vergeleken met het verwachtingsmodel zoals in het PvE en de voorgaande onderzoeken is geformuleerd, zijn feitelijk met zekerheid alleen sporen uit de middeleeuwen aangetroffen. Welke datering en faseringen aan de paalkuilen moet worden toegekend is op basis van het ontbreken van dateerbare vondsten niet aan te geven. Tijdens het onderzoek hebben vrijwilligers van de Heemkundekring Boxtel hun zeer gewaardeerde medewerking verleend.

 • Other research product . Other ORP type . 1964
  Authors: 
  (Ifpo) , Institut Français du Proche-Orient;
  Publisher: HAL CCSD
  Country: France

  60x60 mm, gélatine plan-film. Les ruines du village antique de Kfeir Dart'Azze ou El Kfeir (IIIe – VIIe siècle) sont situées à quelques kilomètres à l'est de l'actuelle ville de Dart'Azze, en Syrie. La construction de l'église située en bordure orientale du hameau remonte à l'an 399/400. Le bêma et la superstructure en pierre de cette église sont respectivement datés du Ve et du début du VIe siècle. Cette photographie est une vue du martyrion dans l'angle nord-est duquel se trouve un reliquaire. Découvert in situ, ce reliquaire est taillé en stèle profilée à la base et au sommet. Il est divisé en deux compartiments auxquels correspondent, sur la face antérieure, deux niches séparées une croix. Chacune de ces niches est pourvue d'une cuve permettant de recueillir l'huile sanctifiée par le relique. Une inscription grecque est gravée au dessus des deux niches.

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Rap, J. (Transect b.v.);
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  In februari 2020 is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Voortweg 15 in Uden (gemeente Uden). De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen aanleg van een waterpartij en tuin met een oppervlakte van circa 1500 m². Voor deze werkzaamheden is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Onderhavig onderzoek is uitgevoerd in het kader van de ruimtelijke onderbouwing van de omgevingsvergunning.

 • Other research product . Other ORP type . 1930
  English
  Authors: 
  (Ifpo), Institut Français du Proche-Orient;
  Publisher: HAL CCSD
  Country: France

  6x9, gélatine plan-film. Palmyre, bloc sculpté du monument votif.

 • Other research product . Other ORP type . 1848
  Open Access Spanish; Castilian
  Authors: 
  Vetas, Pedro;
  Publisher: [1848]
  Country: Colombia

  No se identificó fecha ni destinatario

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Mol, E (Transect);
  Publisher: Transect

  In augustus 2017 is een archeologisch bureauonderzoek (BO) uitgevoerd voor het plangebied Leidseweg in Voorschoten (gemeente Voorschoten) , ten noorden van de N447 (ca. 1,5 strekkende km). Tauw is voornemens om hier de straat, van voortuin tot voortuin, opnieuw in te richting, waarbij idealiter het vervangen van de riolering direct meegenomen wordt. Vanuit het bestemmingsplan Voorschoten Noord (2012) bestaat voor het plangebied een archeologische onderzoeksplicht. De reden hiervoor is dat er bij de voorgenomen ingreep waarschijnlijk dermate grondverzet zal plaatsvinden, dat de oorspronkelijke bodem - en eventueel aanwezige archeologische resten - in het gebied kunnen worden verstoord. Dit rapport beschrijft de resultaten van een archeologisch vooronderzoek in het plangebied en voorziet in die plicht. Resultaten/Conclusie In het plangebied kunnen op verschillende niveaus archeologische resten aanwezig zijn. In de noordelijkste 375 m worden in de (zee)klei-afzettingen met name nederzettingsresten en sporen van landgebruik vanaf de IJzertijd tot en met de Middeleeuwen verwacht. Dit is gebaseerd op de ligging van een fossiele stroomgordel van het Rijn-estuarium, waarop waarschijnlijk oeverwalafzettingen zijn afgezet. In de omgeving, in vergelijkbare landschappelijke situaties, zijn immers reeds sporen uit de IJzertijd aangetoond. In het midden van het plangebied geldt over een lengte van circa 1 strekkende km een lage archeologische verwachting voor deze periodes, gezien het landschap hier destijds natter was en daarom minder aantrekkelijk voor bewoning. Voor de zuidelijke 250 m geldt een hoge archeologische verwachting op nederzettingsresten en sporen van landgebruik vanaf het Neolithicum tot en met de Middeleeuwen. Dit is gebaseerd op de ligging van de strandwal van Voorschoten. Theoretisch gezien kunnen in het plangebied ook resten uit de Nieuwe tijd aanwezig zijn, hoewel de kans hierop wel laag is. De resten zullen dan met name gerelateerd zijn aan de (historische) weg (sporen van landgebruik), gezien de Leidseweg op historisch kaartmateriaal vanaf het begin van de zeventiende eeuw al aantoonbaar aanwezig is. Te denken valt aan het sporadisch aantreffen van bijvoorbeeld historische straatniveaus. Resten van historische bebouwing worden niet verwacht, gezien deze langs de Leidseweg en dus buiten het plangebied werden gebouwd. Wel dient rekening te worden gehouden met het feit dat er ook grootschalige verstoringen in het plangebied aanwezig kunnen zijn, afkomstig van de bollenteelt (ter hoogte van de strandwal, in het zuiden van het plangebied) en historische en moderne herinrichtingen van de gehele Leidseweg (inclusief de aanleg van rioleringen en andere nutsvoorzieningen).

 • Other research product . Other ORP type . 1970
  English
  Authors: 
  (Ifpo), Institut Français du Proche-Orient;
  Publisher: HAL CCSD

  9x14, gélatine plan-film. Baalbek, grande cour, blocs sculptés, fragments retirés de la basilique probablement originaires du monument central, blocs 1591 - 1687.

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
82,527 Research products, page 1 of 8,253
 • Other research product . Other ORP type . 1969
  English
  Authors: 
  (Ifpo), Institut Français du Proche-Orient;
  Publisher: HAL CCSD

  24x36 mm, gélatine plan-film.

 • Other research product . Other ORP type . 1937
  English
  Authors: 
  (Ifpo), Institut Français du Proche-Orient;
  Publisher: HAL CCSD

  9x14 cm, gélatine plan-film

 • Other research product . Other ORP type . 1940
  Authors: 
  (Ifpo) , Institut Français du Proche-Orient;
  Publisher: HAL CCSD
  Country: France

  24x36 mm, gélatine plan-film.

 • Other research product . Other ORP type . 2014
  Open Access Dutch
  Authors: 
  Brouwer, E.W.;
  Publisher: Synthegra bv

  De aanleiding voor het onderzoek vormt de voorgenomen nieuwbouw. De nieuwbouw gaat gepaard met bodemverstoring, die tot een diepte van circa 1 m –mv zal reiken. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Woonstichting Sint Joseph. Bij het vooronderzoek zijn twee vindplaatsen vastgesteld. Vindplaats 1 betreft de vondst van een ondiepe kuil met veel aardewerk uit de vroege ijzertijd. Deze kuil ligt onder de humeuze vullingen van een lokale depressie of een fossiele beekloop. De tweede vindplaats betreft een tweetal paalkuilen op de helling van een dekzandrug. Deze vindplaats dateert vermoedelijk uit de late middeleeuwen. Op basis van deze vondsten geldt een hoge verwachting voor waarden uit de late prehistorie tot en met de nieuwe tijd. Het doel van opgraven is het documenteren van gegevens en het veiligstellen van materiaal van vindplaatsen om daarmee informatie te behouden die van belang is voor kennisvorming over het verleden. De definitieve opgraving is uitgevoerd van 3 t/m 9 september 2012. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de uitgangspunten en randvoorwaarden zoals vastgelegd in het PvE. Tijdens het veldonderzoek is op een aantal punten afgeweken van de in het PvE beschreven onderzoeksmethodiek. Er zijn drie werkputten aangelegd. In werkput 1 zijn twee vlakken aangelegd; de werkput is bovendien op een aantal locaties uitgebreid, conform de mogelijkheden die het PvE hiertoe bood. In werkput 2 waren in het PvE twee vlakken voorzien in de aanname dat hier humeuze vullingen behorende tot de geulvulling/depressie zouden worden aangetroffen. Deze vullingen zijn echter niet aangetroffen; in deze werkput is daarom één vlak aangelegd. Conform het PvE is in werkput 3 één vlak aangelegd. In werkput 1 zijn drie profielen over de gehele lengte van de betreffende putwanden aangelegd. Daarnaast zijn een aantal profielen van de uitbreidingssleuven gefotografeerd. In werkput 2 en 3 zijn respectievelijk drie en zes profielkolommen gedocumenteerd. Tijdens de opgraving bleek dat het bodemprofiel van werkput 3 geheel en werkput 2 deels tot in de C-horizont waren verstoord. Werkput 3 heeft geen relevante vondsten of grondsporen opgeleverd. In het zuidelijk deel van werkput 2 zijn een middeleeuwse greppel en een vermoedelijke drinkkuil aangetroffen. In werkput 1 is een overwegend intacte fossiele beekloop aangetroffen. In de fossiele beekloop zijn op een tweetal locaties concentraties van paalkuilen aangetroffen. De zuidelijk gelegen concentratie bevindt zich op de locatie van een tijdens voorgaand onderzoek aangetroffen kuil met aardewerk uit de vroege ijzertijd. De andere concentratie bevindt zich iets noordelijker. Beide paalkuilconcentraties representeren waarschijnlijk de restanten van verschillende fasen van brugconstructies. Dat het om een brug gaat wordt bij de zuidelijke spoorconcentratie gestaafd doordat aan weerszijden van de beekgeul ook nog paalkuilen zijn aangetroffen en doordat de oorspronkelijke beek hier – afgaande op de breedte van de geulvulling - relatief smal is geweest. De wat noordelijker gelegen paalkuilconcentratie betreft vermoedelijk eveneens een brugconstructie, al is hier waarschijnlijk slechts een deel van de structuur blootgelegd. Een deel ligt vermoedelijk nog besloten in de bodem. Op basis van een aantal kogelpotfragmenten in een paalkuil dateert één van de kuilen uit de periode 800 – 1000. De andere paalkuilen hebben geen vondstmateriaal opgeleverd. Het grote aantal paalkuilen suggereert dat de brugconstructie diverse fasen en reparaties moet hebben gehad. Op dit moment kan de ouderdom en gebruiksduur van de brug niet bepaald worden. Vermoedelijk heeft de brug een voorganger gehad: een doorwaadbare oversteekplaats (voorde) die zich mogelijk al vanaf de vroege ijzertijd of zelfs eerder op deze locatie bevond. Er kunnen geen harde uitspraken worden gedaan over het complextype van de ondiepe kuil met ijzertijd-aardewerk. Vermoedelijk gaat het hier om een dumpzone nabij een oversteekplaats, dit op basis van het ontbreken van ander vondstmateriaal dat als typerend voor rituele deposities uit de bronstijd/ijzertijd wordt gezien (wapens, sieraden, werktuigen). Tijdens het huidige onderzoek is gedurende de aanleg van het vlak in de zuidelijke paalkuilconcentratie ook inheems-Romeins aardewerk aangetroffen. De archeologische context hiervan is echter niet erg betrouwbaar. Het onderzoek heeft voorts sporen van landinrichting uit de laat-Karolingische tijd en late middeleeuwen opgeleverd. Het spoor uit de laat-Karolingische tijd betreft vermoedelijk een drinkkuil uit de tijd dat het gebied nog niet ontgonnen was maar wel werd gebruikt voor beweiding van vee. Het spoor uit de late middeleeuwen betreft een greppel die de humeuze geulvullingen doorsnijdt. Ergens tussen de volle en late middeleeuwen moet de beekloop dus afgesloten zijn. Vergeleken met het verwachtingsmodel zoals in het PvE en de voorgaande onderzoeken is geformuleerd, zijn feitelijk met zekerheid alleen sporen uit de middeleeuwen aangetroffen. Welke datering en faseringen aan de paalkuilen moet worden toegekend is op basis van het ontbreken van dateerbare vondsten niet aan te geven. Tijdens het onderzoek hebben vrijwilligers van de Heemkundekring Boxtel hun zeer gewaardeerde medewerking verleend.

 • Other research product . Other ORP type . 1964
  Authors: 
  (Ifpo) , Institut Français du Proche-Orient;
  Publisher: HAL CCSD
  Country: France

  60x60 mm, gélatine plan-film. Les ruines du village antique de Kfeir Dart'Azze ou El Kfeir (IIIe – VIIe siècle) sont situées à quelques kilomètres à l'est de l'actuelle ville de Dart'Azze, en Syrie. La construction de l'église située en bordure orientale du hameau remonte à l'an 399/400. Le bêma et la superstructure en pierre de cette église sont respectivement datés du Ve et du début du VIe siècle. Cette photographie est une vue du martyrion dans l'angle nord-est duquel se trouve un reliquaire. Découvert in situ, ce reliquaire est taillé en stèle profilée à la base et au sommet. Il est divisé en deux compartiments auxquels correspondent, sur la face antérieure, deux niches séparées une croix. Chacune de ces niches est pourvue d'une cuve permettant de recueillir l'huile sanctifiée par le relique. Une inscription grecque est gravée au dessus des deux niches.

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Rap, J. (Transect b.v.);
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  In februari 2020 is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Voortweg 15 in Uden (gemeente Uden). De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen aanleg van een waterpartij en tuin met een oppervlakte van circa 1500 m². Voor deze werkzaamheden is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Onderhavig onderzoek is uitgevoerd in het kader van de ruimtelijke onderbouwing van de omgevingsvergunning.

 • Other research product . Other ORP type . 1930
  English
  Authors: 
  (Ifpo), Institut Français du Proche-Orient;
  Publisher: HAL CCSD
  Country: France

  6x9, gélatine plan-film. Palmyre, bloc sculpté du monument votif.

 • Other research product . Other ORP type . 1848
  Open Access Spanish; Castilian
  Authors: 
  Vetas, Pedro;
  Publisher: [1848]
  Country: Colombia

  No se identificó fecha ni destinatario

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Mol, E (Transect);
  Publisher: Transect

  In augustus 2017 is een archeologisch bureauonderzoek (BO) uitgevoerd voor het plangebied Leidseweg in Voorschoten (gemeente Voorschoten) , ten noorden van de N447 (ca. 1,5 strekkende km). Tauw is voornemens om hier de straat, van voortuin tot voortuin, opnieuw in te richting, waarbij idealiter het vervangen van de riolering direct meegenomen wordt. Vanuit het bestemmingsplan Voorschoten Noord (2012) bestaat voor het plangebied een archeologische onderzoeksplicht. De reden hiervoor is dat er bij de voorgenomen ingreep waarschijnlijk dermate grondverzet zal plaatsvinden, dat de oorspronkelijke bodem - en eventueel aanwezige archeologische resten - in het gebied kunnen worden verstoord. Dit rapport beschrijft de resultaten van een archeologisch vooronderzoek in het plangebied en voorziet in die plicht. Resultaten/Conclusie In het plangebied kunnen op verschillende niveaus archeologische resten aanwezig zijn. In de noordelijkste 375 m worden in de (zee)klei-afzettingen met name nederzettingsresten en sporen van landgebruik vanaf de IJzertijd tot en met de Middeleeuwen verwacht. Dit is gebaseerd op de ligging van een fossiele stroomgordel van het Rijn-estuarium, waarop waarschijnlijk oeverwalafzettingen zijn afgezet. In de omgeving, in vergelijkbare landschappelijke situaties, zijn immers reeds sporen uit de IJzertijd aangetoond. In het midden van het plangebied geldt over een lengte van circa 1 strekkende km een lage archeologische verwachting voor deze periodes, gezien het landschap hier destijds natter was en daarom minder aantrekkelijk voor bewoning. Voor de zuidelijke 250 m geldt een hoge archeologische verwachting op nederzettingsresten en sporen van landgebruik vanaf het Neolithicum tot en met de Middeleeuwen. Dit is gebaseerd op de ligging van de strandwal van Voorschoten. Theoretisch gezien kunnen in het plangebied ook resten uit de Nieuwe tijd aanwezig zijn, hoewel de kans hierop wel laag is. De resten zullen dan met name gerelateerd zijn aan de (historische) weg (sporen van landgebruik), gezien de Leidseweg op historisch kaartmateriaal vanaf het begin van de zeventiende eeuw al aantoonbaar aanwezig is. Te denken valt aan het sporadisch aantreffen van bijvoorbeeld historische straatniveaus. Resten van historische bebouwing worden niet verwacht, gezien deze langs de Leidseweg en dus buiten het plangebied werden gebouwd. Wel dient rekening te worden gehouden met het feit dat er ook grootschalige verstoringen in het plangebied aanwezig kunnen zijn, afkomstig van de bollenteelt (ter hoogte van de strandwal, in het zuiden van het plangebied) en historische en moderne herinrichtingen van de gehele Leidseweg (inclusief de aanleg van rioleringen en andere nutsvoorzieningen).

 • Other research product . Other ORP type . 1970
  English
  Authors: 
  (Ifpo), Institut Français du Proche-Orient;
  Publisher: HAL CCSD

  9x14, gélatine plan-film. Baalbek, grande cour, blocs sculptés, fragments retirés de la basilique probablement originaires du monument central, blocs 1591 - 1687.