Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
206,159 Research products, page 2 of 20,616

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Other research products
 • Danish

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Museum Salling;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1903 : Høj. 3.20 M. høj, 20 M. i Diam. Mod Ø. og SØ ses større flade Afgraninger af Højsiden. Ogsaa mod Nord er en større Afgraning. I Toppen er et Par mindre Huller, der dog antagelig ikke kan have beskadiget Graven. Mod Øst er Randen en Del afgravet; derved er blottet en Sten paa 0.50 M. Lynggroet i Ager.Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat1938 : Høj. I Top og Sider større og mindre Gravninger. Beplantet med Gran og Fyr og iøvrig græsgroet. I Ager. 3,2 x 20 m.1982-12-17: Mål: 3 x 18,6 x 16,7 m.Gamle skader:I top og sider en del gamle tilgroede skader.Nye skader:På højsider og -fod ligger affald i form af tagplader,plastik og udrangerede landbrugsredskaber. Desuden en gammelhalmstak på og optil sydfoden.Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat2011-09-15: Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. På tilsynstidspunktet i majsmark. Bevokset med løvtræer.1903 : Høj. 3.20 M. høj, 20 M. i Diam. Mod Ø. og SØ ses større flade Afgraninger af Højsiden. Ogsaa mod Nord er en større Afgraning. I Toppen er et Par mindre Huller, der dog antagelig ikke kan have beskadiget Graven. Mod Øst er Randen en Del afgravet; derved er blottet en Sten paa 0.50 M. Lynggroet i Ager.Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat1938 : Høj. I Top og Sider større og mindre Gravninger. Beplantet med Gran og Fyr og iøvrig græsgroet. I Ager. 3,2 x 20 m.1982-12-17: Mål: 3 x 18,6 x 16,7 m.Gamle skader:I top og sider en del gamle tilgroede skader.Nye skader:På højsider og -fod ligger affald i form af tagplader,plastik og udrangerede landbrugsredskaber. Desuden en gammelhalmstak på og optil sydfoden.Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat2011-09-15: Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. På tilsynstidspunktet i majsmark. Bevokset med løvtræer.

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  ARKVEST Arkæologi Vestjylland;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: Velbevarede hustomter dateret til bronzealderen, muligvis den første del af yngre bronzealder, baseret på huskonstruktionerne. 2011-02-02: Lokalplans forslag for opførelsen af transformatorstation ved Bostoft, Velling. Byggefeltet er beliggende indenfor et udpeget kulturarvsareal.2011 : Museet er blevet anmodet om at udforme et budget for forundersøgelsen af marken NV for Bostoft, forud for etablering af ny transformatorstation.I den sydvestlige del af undersøgelsesområdet fremkom velbevarede anlæg dateret til bronzealderen, muligvis den første del af yngre bronzealder, baseret på huskonstruktionerne. Syd og vest for de registrerede huse blev der registreret et større område med dyrkningsspor efter ardpløjning, muligvis fra yngre bronzealder eller tidlig jernalder. I samme område fremkom stærkt udvaskede nedgravninger med afslag og disse anlæg dateres indtil videre til neolitikum. Dette område er indstillet til videre undersøgelse i efteråret 2011.2011-09-27: Udgravning, samt forundersøgelse, af et område hovedsageligt med bebyggelsesspor fra bronzealderen og tragtbægerkultur i form af treskibede huse, staklader, ardspor, grøfter, gruber med og uden ornamenteret keramik, samt flere hjulspor. Området er oplagt til et eller flere to-skibede huse, men disse har indtil videre ikke kunnet genkendes trods eftersøgning. Flere pælerækker er ligeledes konstateres på felten. Pladsen udmærkede sig med dybe stolpehuller, og i profilen lags med udgravningskanten sås et tydeligt lag flyvesand/klitsand under det moderne pløjelag og over det undersøgte lag.Resume af anlægstyper inklusive dateringsrammerGrube TragtbægerkulturLertagningsgruber Middelalder/Nyere Tid3-skibet hus Yngre BronzealderStaklade Yngre BronzealderPælerækker Yngre BronzealderHjulspor Jernalder/Nyere TidDyrkningsspor Yngre bronzealder/ældre jernalder

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: Overpløjet gravhøj. 2012 : Overpløjet gravhøj.Observeret på DHM.

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1943 : Stenalderboplads, mindst 30 x 40 m, sandet, noget stenet Skrænt, Ager. En Del Affald, et Par Skrabere. [[A41446]]

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Museum Thy;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1875 : [E. 8-10] 9 er Store Raaghøi, 10 er Vester Raaghøi, begge ødelagte og tildels overpløiede. Om No 8, Lille Raaghøi, som ikke er helt udgravet, har været Randstene.2014-11-06: Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.1914 : "Raagehøj", overpløjet, 1 M. h., men lagt paa en Banke, hvorved den synes 2,5-3 M. h. Ø. Halvdel afgravet til dybt under Bund.

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Sydvestjyske Museer;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1869 : Mulig gravhøjsignatur på Generalstabens kort 1869-70.

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Sydvestjyske Museer;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1939 : Tyndnakket økse, slebet og opskærpet.1939 : Tyndnakket økse, slebet og opskærpet.

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Viborg Museum;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 2004-10-11: Ved prøvegravning forud for nedlæggelse af naturgasledning blev der fundet bopladsspor over en ca. 80 meter lang strækning. Der kunne konstateres flere gruber samt stolpehuller. Fund af keramik daterer anlæggene til bronzealderen.2004 : Naturgasledning2005-04 : Udgravning af stolpehuller fra 2 treskibede hustomter samt en mulig toskibet hustomt. Derudover 2-3 mindre gruber samt 3 større grubekomplekser, der indeholdt skår fra yngre bronzealder/ældre jernalder. Det er sandsynligt, at de 2 treskibede hustomter er samtidige med gruberne. Det mulige toskibede hus er bredt dateret til neolitikum/ældre bronzealder.

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Museum Midtjylland;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1877 : [Sb. 10-12] 3 Smaahøje sløjfede, den ene omgiven med Sten, i Midten en stor Sten med Kul under. I de andre Høje fundet en Lerurne. - flere Stensager ere fundne paa Lodden.

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Museum Lolland-Falster;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1960-04-20: En eller flere stenalderbopladser skulle ligge i nærheden af bronzealder-gravpladsen.