Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
316 research outcomes, page 1 of 32
 • other research product . 2015
  Open Access Czech
  Authors:
  Birger, Mark;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
  Country: Czech Republic

  Tato práce se zabývá řešením problémů vývoje dialogového uživatelského rozhraní pro roboty. V rámci této práce byla vytvořena knihovna, určena pro rychlou implementace mluvčích dialogových rozhraní pro existující programy. Pomoci této knihovny dá se napsat popis dialogu...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2017
  Open Access Czech
  Authors:
  Černá, Hana;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce se v teoretické části zaobírá současným uměním jako prostředkem pro výtvarné aktivity. Tyto poznatky jsou dále zkoumány v praktické části činnostmi realizovanými s předškolními dětmi. Teoretická část zahrnuje: postupný psychologický vývoj dítěte, c...

 • other research product . 2016
  Open Access Czech
  Authors:
  Preusz, Michal;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Disertační práce hodnotí vývoj a proměny keramiky v 16. a v 1. polovině 17. století v jižních a západních Čechách. Novověká keramika tvoří početnou skupinu artefaktů, která je důležitá zejména jako pramen pro datování archeologických situací na základě rozboru morfologi...

 • other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Hofmanová, Eva;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  V první části své diplomové práce se snažím definovat termín site specific a hlouběji proniknout do této problematiky. Dále se zabývám pochopením vybraných krajin prostřednictvím akvarelové malby a popisu jejich charakteru. Zdůrazňuji zde popis jednotlivých míst, jež js...

 • other research product . 2015
  Open Access Czech
  Authors:
  Rozehnalová, Andrea;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
  Country: Czech Republic

  V této bakalářské práci je řešena stavebně technologická etapa spodní a hrubé vrchní stavby rozsáhlého rodinného domu v Brumově - Bylnici. Práce je rozdělena do několika etap. Do první etapy řadíme výkopové práce stavební jámy a základových rýh. Další etapy se pak zabýv...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Němečková, Slávka;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  V úvodní části bakalářské práce definuji význam pojmu památka. Rozlišuji různé typy památek. Následně popisuji zákonnou úpravu památkové péče v České republice. Následující části se zabývají jednotlivými nástroji ochrany kulturních památek dle současné platné legislativ...

 • other research product . 2017
  Open Access Czech
  Authors:
  Brada, Robert;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Cílem předkládané bakalářské práce je prozkoumat různé techniky identifikace rodného jazyka pisatelů na základě anglicky psaných esejů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část představuje stručný teoretický úvod do oblasti strojového učení a zpra...

 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Pismak, Anna;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce "Rusínský jazyk a jeho dialekty" se skládá ze tří kapitol, které obsahují klíčové informace o historii Podkarpatské Rusi, o obyvatelstvu daného regionu a o vývoji rusínského jazyka. Zvláštní pozornost je věnována klasifikaci karpatských dialektů, jejich...

 • other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Satrapová, Barbora;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Legislativní úprava režimu sbírek muzejní povahy jako součásti kulturních památek naší republiky, úpravu nakládání s nimi z hlediska soukromoprávních předpisů a modifikace této úpravy speciálními správními předpisy, tedy střet práva soukromého s veřejným, střet zájmu na...

 • other research product . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Zitta, Daniel;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Série osmi obrazů s groteskním motivem inspirovaná tvorbou českých groteskních autorů 60. a 70. let Obhájeno Collection of eight paintings inspired by art of Czech grotesque authors from sixties and seventies of twentieth century.

316 research outcomes, page 1 of 32