Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
293 research outcomes, page 1 of 30
 • other research product . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Heicl, Jakub;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce se zabývá chronologicky uspořádanými dějinami plzeňské radnice. Významné historické období jsou více rozepsány. Část této bakalářské práce tvoří také empirické dotazník, který se zaobírá plzeňskou radnicí. Katedra historie Obhájeno This thesis deal...

 • other research product . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Rýdlová, Vanda;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce je zaměřena na med a produkty vytvořené včelami. Zabývá se jejich tvorbou, chemickým složením, podmínkami pro uchovávání a rozdělením dle původu, zpracování a balení. V práci je shrnuta historie medu, včelí produkty a jejich mnohostranné využití. P...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Hofmanová, Eva;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  V první části své diplomové práce se snažím definovat termín site specific a hlouběji proniknout do této problematiky. Dále se zabývám pochopením vybraných krajin prostřednictvím akvarelové malby a popisu jejich charakteru. Zdůrazňuji zde popis jednotlivých míst, jež js...

 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Němečková, Slávka;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  V úvodní části bakalářské práce definuji význam pojmu památka. Rozlišuji různé typy památek. Následně popisuji zákonnou úpravu památkové péče v České republice. Následující části se zabývají jednotlivými nástroji ochrany kulturních památek dle současné platné legislativ...

 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Pismak, Anna;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce "Rusínský jazyk a jeho dialekty" se skládá ze tří kapitol, které obsahují klíčové informace o historii Podkarpatské Rusi, o obyvatelstvu daného regionu a o vývoji rusínského jazyka. Zvláštní pozornost je věnována klasifikaci karpatských dialektů, jejich...

 • other research product . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Apolín, Miloslav;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Ve své práci jsem se zabýval vlivem stoleté války na formování moderních států. V úvodu práce jsem zmínil několik autorů, jako například Maxe Webera nebo Charlese Tillyho, kteří vymezují základní definiční znaky moderních států, poté jsem se snažil dokázat, že během sto...

 • other research product . 2015
  Open Access Czech
  Authors:
  Vallová, Simona;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce pojednává o různých teoriích kolektivní paměti na poli filozofie, sociologie, historie a antropologie. Tyto teorie jsou konfrontovány s kolektivní pamětí na osobnost Eduarda Čecha. Práce je obohacena o vlastní rozhovory s pamětníky a o vlastní překlad je...

 • other research product . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Ratajová, Blanka;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Obsahem bakalářské práce je historie a vývoj ozařovacích technik od prvopočátku, tedy od objevení rentgenového záření až po současné moderní ozařovací techniky. Zahrnuje modulaci svazku záření. Charakterizuje jednotlivé ozařovací techniky, teleradioterapii i brachyradio...

 • other research product . 2016
  Open Access Czech
  Authors:
  Havlíček, Jakub;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Má práce se věnuje česko-německým vztahům na Karlovarsku. Je rozčleněna do čtyř kapitol, na úvod, historický kontext, historie českoněmeckých vztahů v Karlových Varech a závěr. V jednotlivých kapitolách se věnuji otázce česko-německých vztahů obecně, poté na příkladě Ka...

 • other research product . 2011
  Open Access Czech
  Authors:
  Grössl, Miloš;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předkládaná diplomová práce je zaměřena na vývoj a rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice. Je zde zahrnutý základní rozbor obnovitelných zdrojů energie, technické podmínky, legislativa a v poslední částí vývoj a náhled do budoucnosti obnovitelných zdrojů ...

293 research outcomes, page 1 of 30