Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
14,233 Research products, page 1 of 1,424

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Other research products
 • 2018-2022
 • Open Access
 • Other ORP type
 • Digital Humanities and Cultural Heritage

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Dutch
  Authors: 
  Popta, Y.T. van (RAAP Archeologisch Adviesbureau BV);
  Publisher: RAAP Archeologisch Adviesbureau BV

  Op de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE), een product van de provincie Friesland in samenwerking met het rijk en Friese gemeenten, worden per plangebied twee adviezen gegeven: één voor de periode steentijd-bronstijd (300.000 – 800 BC) en één voor de periode ijzertijd – middeleeuwen (800 BC – 1500 AD) die zijn opgesomd per plangebied. De lengte van de tracés varieert van 500 tot 3300 m. De geplande ingrepen bestaan o.a. uit het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het uitgraven van slenken, het aanbrengen van palenrijen, het verdiepen van sloten en het uitgraven van rietoevers. De breedte van de ingreep varieert van 5 tot 10 m.

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Loonen, A. (Archeodienst Gelderland BV); Hubers, J. (Archeodienst Gelderland BV);
  Publisher: Archeodienst Gelderland BV

  Onderzoeksrapport

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Wijnen, J.J.A. (Laagland Archeologie);
  Publisher: Laagland Archeologie

  Laagland Archeologie heeft in december 2019 een Archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd aan de Verlengde Hoogeveense Vaart 80 te Zwinderen. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure rondom de geplande bouw van een aardappelloods. Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Centraal staat daarbij de vraag of en zo ja welke archeologische resten (complextype, datering, diepteligging en gaafheid) in het plangebied kunnen worden verwacht. Hiertoe zijn landschappelijke, archeologische en historische bronnen geraadpleegd. Op basis van het bureauonderzoek ligt het plangebied grotendeels in het beekdal, maar heeft een vrij goede waterhuishouding omdat het in een hoger deel van het beekdal ligt. Het plangebied ligt op de beekdalhelling. Waarschijnlijk heeft de sedimentatie en veengroei daar niet direct plaatsgehad gedurende het Holoceen, maar was het terrein daar vrij droog. Het van nature aanwezige bodemtype is een veldpodzolgrond bestaande uit sterk lemig, zeer fijn zand op keileem. In de omgeving van het plangebied zijn archeologische resten uit het Paleolithicum tot Late Middeleeuwen bekend. Resten uit deze periode kunnen ook in het plangebied worden verwacht. Eventuele resten bestaan uit vuursteenstrooiingen (voornamelijk Neolithicum, in mindere mate Bronstijd en IJzertijd). Daarnaast kan (gefragmenteerd) aardewerk worden verwacht, evenals houtskool, verbrande huttenleem en natuursteen. Vanaf ongeveer de 17e eeuw is ook baksteen te verwachten (rurale gebieden). Deze vondstcategorieën bevinden zich aan of in het pleistocene zand, direct onder een bouwvoor. Daarnaast kunnen grondsporen worden verwacht, waarbij het overwegend om paalkuilen, greppels en afvalkuilen en dergelijke gaat. Deze bevinden zich in de top van de pleistocene ondergrond en kunnen zich tot op grote diepte uitstrekken. In historische tijden (vanaf circa 1832) lag het plangebied binnen een heidegebied dat volgens de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel in gebruik was als weiland. De eerste bebouwing in de directe nabijheid van het plangebied is in 1900 gebouwd. Het plangebied is waarschijnlijk eind 19e eeuw in ontginning gebracht. Het bodemprofiel is vermoedelijk verstoord. In 1994 is het terrein afgegraven om zand te winnen voor een naburige nieuwbouwlocatie van een loods. Verder is gebleken dat de geplande graafwerkzaamheden al hebben plaatsgevonden, voordat de aangevraagde omgevingsvergunning werd verleend. Omdat de locatie al verstoord is wordt geadviseerd de locatie verder vrij te stellen van archeologisch onderzoek. De implementatie van dit advies is in handen van de bevoegde overheid, de gemeente Coevorden. De gemeente wordt hierin vertegenwoordigd door haar deskundige, de heer J. Molema. Mochten tijdens de werkzaamheden onverhoopt toch archeologische resten worden aangetroffen, of resten waarvan redelijkerwijze kan worden vermoed dat het om archeologische resten gaat, dan geldt op grond van de Erfgoedwet (art. 5.4) een meldingsplicht. Dit kan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE, www.cultureelerfgoed). Samenvatting

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Miedema, F (Bureau voor Archeologie);
  Publisher: Bureau voor Archeologie

  Het plangebied ligt in de NOaA regio 'het Brabants zandgebied'. De bodemopbouw bestaat waarschijnlijk uit zandgronden met daarop een antropogeen dek. Onder het antropogene dek kunnen archeologische resten aanwezig zijn uit alle archeologische perioden. Door ploegactiviteiten zullen archeologische resten van kampementen zijn verstoord. Volgens de Turfdatabank ligt het plangebied in een (moeras)concessie uit de Late Middeleeuwen, wat kan betekenen dat het plangebied langdurig (tot aan de ontginning van het moeras) onbewoonbaar is geweest. Om de aard en intactheid van het bodemprofiel te bepalen is in het plangebied een booronderzoek uitgevoerd bestaande uit vijf boringen tot maximaal 125 cm -mv. Hierbij zijn geen aanwijzingen voor veenbegroeiing en of vervening aangetroffen. In drie boringen is sprake van een dikke (>50 cm) A horizont op dekzand. De dikke A horizont is waarschijnlijk deels door het systeem van potstalbemesting ontstaan en vormt een antropogeen dek. In het noorden, naast de parkeerplaats is het bodemprofiel bij één boring verstoord en zijn eventuele archeologische sporen niet (meer) aanwezig. Bij een boorprofiel ten oosten van de huidige bebouwing reikt de bodemverstoring tot 65 cm diep. Uit vergelijking met de diepteligging van de top van de C horizont in andere boorprofielen volgt dat eventuele archeologische sporen hier nog wél aanwezig zouden kunnen zijn. De nieuwbouw wordt gerealiseerd in zones waar het bodemprofiel intact is. Onder het antropogene dek kunnen archeologische waarden aanwezig zijn. Deze worden in dat geval bij de ontwikkeling vergraven. Daarom wordt aanbevolen een proefsleuvenonderzoek uit te voeren om de aan- of afwezigheid van eventuele archeologische waarden nader te bepalen.

 • Other research product . Other ORP type . 2018
  Open Access Dutch
  Authors: 
  Vansweevelt, J. (RAAP Archeologisch Adviesbureau);
  Publisher: RAAP Archeologisch Adviesbureau

  verkennend booronderzoek n.a.v. geplande bouw van een woning

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Koeman, S.M. (Synthegra BV);
  Publisher: Synthegra BV

  Booronderzoek ivm nieuwbouw 5 woningen. Synthegra rapport S100295.

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Isendoorn, A.J.D. (Archeomedia / Arnicon); Wagner, A. (Archeomedia / Arnicon);
  Publisher: Archeomedia / Arnicon

  Onderzoeksrapport

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Exaltus, R. (Archeopro); Orbons, J. (Archeopro);
  Publisher: Archeopro

  Onderzoeksrapport

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Dutch
  Authors: 
  Stiekema, M. (ADC ArcheoProjecten);
  Publisher: ADC ArcheoProjecten

  In opdracht van Econsultancy bv heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Engweg 1 te Zelhem in de gemeente Bronckhorst. In het plangebied zullen de huidige stallen van de boerderij worden omgebouwd voor woondoeleinden. Het onderzoek was noodzakelijk om te bepalen of bij de voorgenomen activiteiten de kans bestaat dat archeologische resten in de ondergrond worden aangetast.Uit het bureauonderzoek komt naar voren dat de kans op het voorkomen van archeologische resten hoog is indien een (gedeeltelijk) intact esdek in het plangebied aanwezig is. In dat geval komen de archeologische resten voor onder in het esdek en in de top van de oorspronkelijke C- horizont. De verwachting is middelhoog indien geen sprake is van een esdek en de kans op (recente) verstoring groot is. De archeologische resten komen dan namelijk direct aan of onder het maaiveld voor. De verwachting is laag als de bodem in het plangebied bij de afgraving ten noordwesten van het plangebied, of bij de aanlag van de huidige boerderij verstoord is tot in de dekzandafzettingen.Uit het booronderzoek blijkt dat het bodemprofiel in een groot deel van het plangebied tot in de dekzandafzettingen verstoord is door graafwerkzaamheden. Bij boring 1 is nog een (gedeeltelijk) intact beekeerdprofiel en bij boring 5 een (gedeeltelijk) intact enkeerdprofiel aangetroffen.ADC ArcheoProjecten adviseert om in het plangebied geen aanvullend archeologisch onderzoek uit te voeren. Wat betreft de archeologie is er geen belemmering om het terrein vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling. Het is echter niet volledig uit te sluiten dat binnen het onderzochte gebied toch nog archeologische resten voorkomen. Het verdient daarom aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht archeologische vondsten te melden bij het bevoegd gezag, zoals aangegeven in de Monumentenwet.

 • Other research product . Other ORP type . 2018
  Open Access Dutch
  Authors: 
  Boer, E. de (Bureau Interdisciplinaire Landschapsanalyse);
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  ABO

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
14,233 Research products, page 1 of 1,424
 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Dutch
  Authors: 
  Popta, Y.T. van (RAAP Archeologisch Adviesbureau BV);
  Publisher: RAAP Archeologisch Adviesbureau BV

  Op de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE), een product van de provincie Friesland in samenwerking met het rijk en Friese gemeenten, worden per plangebied twee adviezen gegeven: één voor de periode steentijd-bronstijd (300.000 – 800 BC) en één voor de periode ijzertijd – middeleeuwen (800 BC – 1500 AD) die zijn opgesomd per plangebied. De lengte van de tracés varieert van 500 tot 3300 m. De geplande ingrepen bestaan o.a. uit het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het uitgraven van slenken, het aanbrengen van palenrijen, het verdiepen van sloten en het uitgraven van rietoevers. De breedte van de ingreep varieert van 5 tot 10 m.

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Loonen, A. (Archeodienst Gelderland BV); Hubers, J. (Archeodienst Gelderland BV);
  Publisher: Archeodienst Gelderland BV

  Onderzoeksrapport

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Wijnen, J.J.A. (Laagland Archeologie);
  Publisher: Laagland Archeologie

  Laagland Archeologie heeft in december 2019 een Archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd aan de Verlengde Hoogeveense Vaart 80 te Zwinderen. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure rondom de geplande bouw van een aardappelloods. Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Centraal staat daarbij de vraag of en zo ja welke archeologische resten (complextype, datering, diepteligging en gaafheid) in het plangebied kunnen worden verwacht. Hiertoe zijn landschappelijke, archeologische en historische bronnen geraadpleegd. Op basis van het bureauonderzoek ligt het plangebied grotendeels in het beekdal, maar heeft een vrij goede waterhuishouding omdat het in een hoger deel van het beekdal ligt. Het plangebied ligt op de beekdalhelling. Waarschijnlijk heeft de sedimentatie en veengroei daar niet direct plaatsgehad gedurende het Holoceen, maar was het terrein daar vrij droog. Het van nature aanwezige bodemtype is een veldpodzolgrond bestaande uit sterk lemig, zeer fijn zand op keileem. In de omgeving van het plangebied zijn archeologische resten uit het Paleolithicum tot Late Middeleeuwen bekend. Resten uit deze periode kunnen ook in het plangebied worden verwacht. Eventuele resten bestaan uit vuursteenstrooiingen (voornamelijk Neolithicum, in mindere mate Bronstijd en IJzertijd). Daarnaast kan (gefragmenteerd) aardewerk worden verwacht, evenals houtskool, verbrande huttenleem en natuursteen. Vanaf ongeveer de 17e eeuw is ook baksteen te verwachten (rurale gebieden). Deze vondstcategorieën bevinden zich aan of in het pleistocene zand, direct onder een bouwvoor. Daarnaast kunnen grondsporen worden verwacht, waarbij het overwegend om paalkuilen, greppels en afvalkuilen en dergelijke gaat. Deze bevinden zich in de top van de pleistocene ondergrond en kunnen zich tot op grote diepte uitstrekken. In historische tijden (vanaf circa 1832) lag het plangebied binnen een heidegebied dat volgens de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel in gebruik was als weiland. De eerste bebouwing in de directe nabijheid van het plangebied is in 1900 gebouwd. Het plangebied is waarschijnlijk eind 19e eeuw in ontginning gebracht. Het bodemprofiel is vermoedelijk verstoord. In 1994 is het terrein afgegraven om zand te winnen voor een naburige nieuwbouwlocatie van een loods. Verder is gebleken dat de geplande graafwerkzaamheden al hebben plaatsgevonden, voordat de aangevraagde omgevingsvergunning werd verleend. Omdat de locatie al verstoord is wordt geadviseerd de locatie verder vrij te stellen van archeologisch onderzoek. De implementatie van dit advies is in handen van de bevoegde overheid, de gemeente Coevorden. De gemeente wordt hierin vertegenwoordigd door haar deskundige, de heer J. Molema. Mochten tijdens de werkzaamheden onverhoopt toch archeologische resten worden aangetroffen, of resten waarvan redelijkerwijze kan worden vermoed dat het om archeologische resten gaat, dan geldt op grond van de Erfgoedwet (art. 5.4) een meldingsplicht. Dit kan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE, www.cultureelerfgoed). Samenvatting

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Miedema, F (Bureau voor Archeologie);
  Publisher: Bureau voor Archeologie

  Het plangebied ligt in de NOaA regio 'het Brabants zandgebied'. De bodemopbouw bestaat waarschijnlijk uit zandgronden met daarop een antropogeen dek. Onder het antropogene dek kunnen archeologische resten aanwezig zijn uit alle archeologische perioden. Door ploegactiviteiten zullen archeologische resten van kampementen zijn verstoord. Volgens de Turfdatabank ligt het plangebied in een (moeras)concessie uit de Late Middeleeuwen, wat kan betekenen dat het plangebied langdurig (tot aan de ontginning van het moeras) onbewoonbaar is geweest. Om de aard en intactheid van het bodemprofiel te bepalen is in het plangebied een booronderzoek uitgevoerd bestaande uit vijf boringen tot maximaal 125 cm -mv. Hierbij zijn geen aanwijzingen voor veenbegroeiing en of vervening aangetroffen. In drie boringen is sprake van een dikke (>50 cm) A horizont op dekzand. De dikke A horizont is waarschijnlijk deels door het systeem van potstalbemesting ontstaan en vormt een antropogeen dek. In het noorden, naast de parkeerplaats is het bodemprofiel bij één boring verstoord en zijn eventuele archeologische sporen niet (meer) aanwezig. Bij een boorprofiel ten oosten van de huidige bebouwing reikt de bodemverstoring tot 65 cm diep. Uit vergelijking met de diepteligging van de top van de C horizont in andere boorprofielen volgt dat eventuele archeologische sporen hier nog wél aanwezig zouden kunnen zijn. De nieuwbouw wordt gerealiseerd in zones waar het bodemprofiel intact is. Onder het antropogene dek kunnen archeologische waarden aanwezig zijn. Deze worden in dat geval bij de ontwikkeling vergraven. Daarom wordt aanbevolen een proefsleuvenonderzoek uit te voeren om de aan- of afwezigheid van eventuele archeologische waarden nader te bepalen.

 • Other research product . Other ORP type . 2018
  Open Access Dutch
  Authors: 
  Vansweevelt, J. (RAAP Archeologisch Adviesbureau);
  Publisher: RAAP Archeologisch Adviesbureau

  verkennend booronderzoek n.a.v. geplande bouw van een woning

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Koeman, S.M. (Synthegra BV);
  Publisher: Synthegra BV

  Booronderzoek ivm nieuwbouw 5 woningen. Synthegra rapport S100295.

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Isendoorn, A.J.D. (Archeomedia / Arnicon); Wagner, A. (Archeomedia / Arnicon);
  Publisher: Archeomedia / Arnicon

  Onderzoeksrapport

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Exaltus, R. (Archeopro); Orbons, J. (Archeopro);
  Publisher: Archeopro

  Onderzoeksrapport

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Dutch
  Authors: 
  Stiekema, M. (ADC ArcheoProjecten);
  Publisher: ADC ArcheoProjecten

  In opdracht van Econsultancy bv heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Engweg 1 te Zelhem in de gemeente Bronckhorst. In het plangebied zullen de huidige stallen van de boerderij worden omgebouwd voor woondoeleinden. Het onderzoek was noodzakelijk om te bepalen of bij de voorgenomen activiteiten de kans bestaat dat archeologische resten in de ondergrond worden aangetast.Uit het bureauonderzoek komt naar voren dat de kans op het voorkomen van archeologische resten hoog is indien een (gedeeltelijk) intact esdek in het plangebied aanwezig is. In dat geval komen de archeologische resten voor onder in het esdek en in de top van de oorspronkelijke C- horizont. De verwachting is middelhoog indien geen sprake is van een esdek en de kans op (recente) verstoring groot is. De archeologische resten komen dan namelijk direct aan of onder het maaiveld voor. De verwachting is laag als de bodem in het plangebied bij de afgraving ten noordwesten van het plangebied, of bij de aanlag van de huidige boerderij verstoord is tot in de dekzandafzettingen.Uit het booronderzoek blijkt dat het bodemprofiel in een groot deel van het plangebied tot in de dekzandafzettingen verstoord is door graafwerkzaamheden. Bij boring 1 is nog een (gedeeltelijk) intact beekeerdprofiel en bij boring 5 een (gedeeltelijk) intact enkeerdprofiel aangetroffen.ADC ArcheoProjecten adviseert om in het plangebied geen aanvullend archeologisch onderzoek uit te voeren. Wat betreft de archeologie is er geen belemmering om het terrein vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling. Het is echter niet volledig uit te sluiten dat binnen het onderzochte gebied toch nog archeologische resten voorkomen. Het verdient daarom aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht archeologische vondsten te melden bij het bevoegd gezag, zoals aangegeven in de Monumentenwet.

 • Other research product . Other ORP type . 2018
  Open Access Dutch
  Authors: 
  Boer, E. de (Bureau Interdisciplinaire Landschapsanalyse);
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  ABO