Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
453 research outcomes, page 1 of 46
 • other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Hubáčková, Karolína;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Cílem této práce je podání uceleného přehledu o dějinách města Sušice během třicetileté války. V úvodní kapitole jsou rozebírány dějiny města do vypuknutí konfliktu, dále je pojednáno o vzhledu města před válkou. Popsán je také stav měst v raném novověku obecně a čtenář...

 • other research product . 2017
  Open Access Czech
  Authors:
  Brada, Robert;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Cílem předkládané bakalářské práce je prozkoumat různé techniky identifikace rodného jazyka pisatelů na základě anglicky psaných esejů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část představuje stručný teoretický úvod do oblasti strojového učení a zpra...

 • other research product . 2012
  Open Access English
  Authors:
  Procházka, Tomáš;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato práce poskytuje celistvý pohled na vývoj velštiny ve Velké Británii od příchodu keltů až po současnost a na základě zkoumaných skutečností se pokouší konstatovat její udržitelnost. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část podává svědectví o příchodu kel...

 • other research product . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Laňka, Tomáš;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato práce se zaměřuje na chrámový komplex v Baalbeku, který je jedním z velkých historických pomníků evropské architektury a bez obav ho můžeme označovat za ztělesnění superlativů. V první části práce se budeme věnovat obecné charakteristice města Baalbek a jeho histor...

 • other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Toncarová, Nikola;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce pojednává o úpravě veřejného knihovnictví v Československé a později v České republice. Je zde rozebrán první knihovnický zákon o veřejných knihovnách obecních, který byl přijat v roce 1919, včetně jeho přípravy a fungování v praxi. Dále je tu pops...

 • other research product . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Heicl, Jakub;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce se zabývá chronologicky uspořádanými dějinami plzeňské radnice. Významné historické období jsou více rozepsány. Část této bakalářské práce tvoří také empirické dotazník, který se zaobírá plzeňskou radnicí. Katedra historie Obhájeno This thesis deal...

 • other research product . 2011
  Open Access Czech
  Authors:
  Grössl, Miloš;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předkládaná diplomová práce je zaměřena na vývoj a rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice. Je zde zahrnutý základní rozbor obnovitelných zdrojů energie, technické podmínky, legislativa a v poslední částí vývoj a náhled do budoucnosti obnovitelných zdrojů ...

 • other research product . 2015
  Open Access Czech
  Authors:
  Vallová, Simona;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce pojednává o různých teoriích kolektivní paměti na poli filozofie, sociologie, historie a antropologie. Tyto teorie jsou konfrontovány s kolektivní pamětí na osobnost Eduarda Čecha. Práce je obohacena o vlastní rozhovory s pamětníky a o vlastní překlad je...

 • other research product . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Zitta, Daniel;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Série osmi obrazů s groteskním motivem inspirovaná tvorbou českých groteskních autorů 60. a 70. let Obhájeno Collection of eight paintings inspired by art of Czech grotesque authors from sixties and seventies of twentieth century.

 • other research product . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Ratajová, Blanka;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Obsahem bakalářské práce je historie a vývoj ozařovacích technik od prvopočátku, tedy od objevení rentgenového záření až po současné moderní ozařovací techniky. Zahrnuje modulaci svazku záření. Charakterizuje jednotlivé ozařovací techniky, teleradioterapii i brachyradio...

453 research outcomes, page 1 of 46