Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
129,623 Research products, page 1 of 12,963

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Publications
 • Research data
 • Dataset
 • NL

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Closed Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Haneca, K. (Dr. Ir. );
  Country: Netherlands

  Deze bestanden bevatten jaarringreeksen (120 reeksen) en meta-data van archeologisch eikenhout, afkomstig van de middeleeuwse site ‘Verdronken weide’ te Ieper. De veldata situeren zich vanaf de tweede helft van de 13de eeuw. ). Deze data worden opgenomen in de DCCB in 2010. Zie 'relations' voor de website van het DCCD, het interactief digitaal archief van jaarringgegevens.

 • Research data . 2020
  Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Publisher: DANS Data Station Archaeology
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00075595

 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities Of The Netherlands;
  Publisher: DANS/KNAW
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00096640

 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities Of The Netherlands;
  Publisher: DANS/KNAW
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00033495

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  J.E.M. Wattenberghe;
  Publisher: Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed
  Country: Netherlands

  De initiatiefnemer heeft het voornemen om een woning te bouwen in de huidige tuin ten noorden van het huis aan de Goessestraatweg 10 te Kapelle. In het kader van de benodigde bestemmingsplanwijziging heeft Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed in opdracht van Juust een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen in het plangebied uitgevoerd. In het kader van het bureauonderzoek werd een groot aantal bronnen bestudeerd die geleid hebben tot een gespecificeerd verwachtingsmodel voor het plangebied. Dit model werd vervolgens getoetst door het uitvoeren van een verkennend booronderzoek. Op basis van de resultaten dit onderzoek kan gesteld worden dat: - In het plangebied geulafzettingen van het Laagpakket van Walcheren, op geërodeerd Hollandveen, op kwelderafzettingen van het Laagpakket van Wormer aanwezig zijn; - Geen aanwijzingen zijn aangetroffen voor de mogelijke aanwezigheid van een archeologische vindplaats; - De archeologische verwachting voor het plangebied kan worden bijgesteld naar laag voor alle perioden vanaf het Neolithicum.

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Henk, Y.E.M.;
  Country: Netherlands

  onderzoeksrapport

 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities Of The Netherlands;
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00000856

 • Research data . 2015
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  N. Van Malssen;
  Country: Netherlands

  Archeodienst BV heeft een bureau- en booronderzoek uitgevoerd voor twee locaties aan de Schoolstraat in Oosterend (gemeente Texel). Het onderzoek is uitgevoerd voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een woning (nr. 26) en de uitbreiding van een bestaand kerkgebouw (nr. 29). De bodem zal door graafwerkzaamheden tot een diepte van > 0,5 m -mv worden verstoord. Eventueel aanwezige archeologische resten zullen daarbij verloren gaan. Archeologische interpretatie De beide plangebieden liggen op de rand van de op de Bodemkaart aangegeven eerdgrond. Op de locatie is duidelijk te zien dat ca. 10 m naar het zuidwesten het landschap een stuk lager ligt. Hier zal de eerdgrond niet meer aanwezig zijn. De eerdgrond, ook wel esdek genoemd, is homogeen van samenstelling en donker van kleur. Beide factoren wijzen op een eerdgrond die jarenlang (machinaal) geploegd is en waarschijnlijk dateert vanaf de (Late) Middeleeuwen tot in de Nieuwe tijd. Onder de eerdgrond is een dekzandrug aanwezig. De vondsten die in het veld verzameld zijn, bestaan uit hele kleine scherven aardewerk. Deze kleine scherven werden alle gevonden direct onder de eerdlaag en in de top van het dekzand, dus op de overgang van de A- naar de B-, B/C- of C-horizont. Door het formaat van de scherven zijn deze moeilijk te dateren. Twee scherven van een iets groter formaat (ca. 1 cm) zijn echter duidelijk handgevormd en dateren uit de periode IJzertijd - Vroege Middeleeuwen, waarbij op basis van uiterlijk en hardheid een datering in de IJzertijd of Romeinse Tijd het meest waarschijnlijk is. Deze scherven werden gevonden in de zeefresidu’s van boringen 8 en 12. De aanwezigheid van aardewerk in negen boringen wijst op bewoning van de dekzandrug in het verleden. Indien er daadwerkelijk bewoning heeft plaatsgevonden zullen hiervan grondsporen en gebruiksmaterialen in het dekzand zijn achtergebleven. Doordat in het plangebied nog een deel van de B-horizont intact is, kan ervan uitgegaan worden dat zeker de diepere grondsporen nog voldoende bewaard gebleven zijn om een interpretatie van deze archeologische resten mogelijk te maken. De eerdlaag is nadat de bewoning op de dekzandrug ten einde was, aangebracht. De eerdlaag bedekt de archeologische resten en zorgt nu voor bescherming hiervan tegen verstoringen, zoals ploegen. Door het ontbreken van onderkeldering van de huidige gebouwen op het perceel van Schoolstraat 26 is er geen reden aan te nemen dat de aanleg van deze gebouwen geleid heeft tot een verstoring van het bodemprofiel. Temeer in ieder geval een deel van de schuren op platen lijkt te zijn gebouwd. De bouwplannen voor Schoolstraat 29 bestaan uit een aanbouw. Hiervoor zullen geen uitgebreide sloopwerkzaamheden plaatsvinden. Archeodienst BV adviseert een vervolgonderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek om vast te stellen of in het plangebied archeologische resten aanwezig zijn en zo ja, welke waardering hieraan gegeven kan worden.

 • Research data . 2021
  Restricted
  Authors: 
  Susperregi, Js;
  Country: Netherlands

  Dendrochronological research project

 • Research data . 2013
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Nollen, J.H.; Jonge, L. de;
  Country: Netherlands

  In opdracht van Mevr. Ph. Dinklo-Koot heeft Afdeling Ruimte van de gemeente Breda op 17 juni 2013 een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd op de locatie Dr. Batenbruglaan 171 te Breda. Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen sloop van de huidige bebouwing en de nieuwbouw van een woning, waarbij bodemverstorende werkzaamheden zullen plaatsvinden. Tijdens het veldonderzoek is een greppel en een gracht aangetroffen, die in verband gebracht kunnen worden met de buitenwal uit het beleg van 1637. Er is een depressie aangetroffen die vermoedelijk in relatie staat met de voormalige lokale weg ‘wegje naar de steenoven’. Verder zijn er enkele paalsporen en een greppeltje gevonden, waarvan het verband en de datering onbekend is. Vermoedelijk zijn deze sporen recent van aard.