Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
13,489 Research products, page 1 of 1,349

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Research data
 • 2022-2022
 • Dataset

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities Of The Netherlands;
  Publisher: DANS/KNAW
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00096640

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  J.E.M. Wattenberghe;
  Publisher: Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed
  Country: Netherlands

  De initiatiefnemer heeft het voornemen om een woning te bouwen in de huidige tuin ten noorden van het huis aan de Goessestraatweg 10 te Kapelle. In het kader van de benodigde bestemmingsplanwijziging heeft Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed in opdracht van Juust een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen in het plangebied uitgevoerd. In het kader van het bureauonderzoek werd een groot aantal bronnen bestudeerd die geleid hebben tot een gespecificeerd verwachtingsmodel voor het plangebied. Dit model werd vervolgens getoetst door het uitvoeren van een verkennend booronderzoek. Op basis van de resultaten dit onderzoek kan gesteld worden dat: - In het plangebied geulafzettingen van het Laagpakket van Walcheren, op geërodeerd Hollandveen, op kwelderafzettingen van het Laagpakket van Wormer aanwezig zijn; - Geen aanwijzingen zijn aangetroffen voor de mogelijke aanwezigheid van een archeologische vindplaats; - De archeologische verwachting voor het plangebied kan worden bijgesteld naar laag voor alle perioden vanaf het Neolithicum.

 • Open Access
  Authors: 
  Jansma, Esther; Elsemieke Spoor-Hanraets;
  Country: Netherlands

  Dendrochronological research project

 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00099111

 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities Of The Netherlands;
  Publisher: DANS/KNAW
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00013038

 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities Of The Netherlands;
  Publisher: DANS/KNAW
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00003489

 • Open Access
  Authors: 
  Drs. R.A.C. Kroes;
  Country: Netherlands

  In opdracht van Amvest heeft RAAP in juni 2022 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek uitgevoerd voor een deel van het plangebied Dever-Zuid en Geestwater te Lisse in de gemeente Lisse. Het onderzoek vond plaats in het kader van een nieuw bestemmingsplan en vormt een aanvulling op eerder uitgevoerd onderzoek in de rest van het plangebied. Op grond van de onderzoeksresultaten en onder verwijzing naar de doelstellingen, kunnen de volgende uitspraken worden gedaan ten aanzien van het deel van het plangebied dat in het voorliggende bureauonderzoek is onderzocht (nrs 2 & 3 in figuur 1): • In het gehele plangebied worden archeologische resten verwacht uit de tijd van de eerste landbouwers tot de 17e eeuw. Het betreft resten van bewoning op de flank van een strandwal, afgedekt met veen en een laatmiddeleeuws plaggendek van minimaal 50 m dik. • Van de 17e eeuw tot heden heeft in het plangebied geen bewoning plaatsgevonden. • Bewoning en bebouwing van het vlak ten westen van het plangebied gelegen landgoed/kasteel Huis Dever heeft zich (net) buiten het plangebied afgespeeld. Resten van bewoning worden in het plangebied niet verwacht, maar langs de westelijke rand van het plangebied wel van andere menselijke activiteiten die samenhangen met dit landgoed zoals tuinaanleg en buitengrachten. Op basis van de resultaten van het onderzoek blijkt dat in het plangebied (mogelijk) archeologische resten bedreigd worden door de voorgenomen bodemingrepen. Indien planaanpassing niet mogelijk is, wordt aanbevolen in het kader van de bestaande planvorming de onderstaande vervolgstap uit het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) te nemen. Om de gespecificeerde verwachting aan te vullen en te verfijnen wordt een vervolgonderzoek geadviseerd in de vorm van een inventariserend veldonderzoek door middel van een verkennend booronderzoek. Een dergelijk vervolgonderzoek heeft tot doel de opbouw van de ondergrond, de bodemopbouw en/of bodemverstoringen gedetailleerd in kaart te brengen. Aan de hand daarvan kan de in dit bureauonderzoek opgestelde archeologische verwachting worden getoetst en kunnen concrete gegevens worden verzameld over gaafheid en diepteligging van de verwachte archeologische resten. Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Het is aan de bevoegde overheid, de gemeente Lisse, deze al dan niet over te nemen in de vorm van een (selectie)besluit.

 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities Of The Netherlands;
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00003554

 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Publisher: DANS Data Station Archaeology
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00100575

 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Publisher: DANS/KNAW
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00111074