Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
446 research outcomes, page 5 of 45
 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Müllerová, Markéta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Ve své práci se věnuji historii sakrálních staveb na Nýřansku. Hlavním cílem práce je popsání a zdůraznění jejich historie a prozkoumání jejich současného stavu. Stručně je zde popsána také oblast Nýřanska jako takového z hlediska historického, demografického, správního...

 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Kuncová, Sandra;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato práce se zabývá Hrdelním řádem Josefa I, a změnami, které do trestního práva v 18. století přinesl. Práce je členěna do 4 kapitol, přičemž první kapitola umožňuje podívat se na předchozí vývoj zemského a městské trestního práva. Druhá a třetí kapitola je věnována v...

 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Soukup, Roman;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Práce je věnována řešení problému ochranných prvků a pojícímu se tématu padělání peněz. V práci jsou popsány mince, bankovky a jejich ochranné prvky. Ochranné prvky jsou popsány ve smyslu, jaké existují, jak vznikají, kde je nalezneme, jak je odhalíme a jak se v průběhu...

 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Řezáčová, Jana;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Cílem mé diplomové práce je popsat právní úpravu náležitostí a ochranných prvků hotovostního oběživa v České republice. Nejprve se zabývá pojmem a funkcemi peněz. Následující kapitola představuje vývoj peněz na území České republiky. Čtvrtá kapitola se věnuje úloze Česk...

 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Dušková, Linda;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Rigorózní práce pojednává o ukotvení a historii trestu domácího vězení, dále o jeho postavení v trestních předpisech České republiky, o probační a mediační službě včetně její úlohy při výkonu trestu domácího vězení. Část práce je zaměřena na elektronický monitoring, zpr...

 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Malecha, Petr;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  V diplomové práci se zabývám aplikací moderních technologií do výuky dějepisu v českém primárním vzdělávání. Zaobírám se otázkou historického vývoje v oblasti integrace moderních technologií do vzdělávání. Věnuji prostor pojmosloví a teoretickým problémům, které se v ob...

 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Trnka, Michal;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Diplomová práce se zabývá osídlením severního Plzeňska v období pravěku, se zaměřením na jednotlivé kultury v průběhu tohoto historického období. Získané a zpracované informace lze využít k doplnění a oživení učiva při výuce dějepisu 6. ročníků základních škol nebo více...

 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Součková, Jana;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Diplomová práce představuje historii a současnost amatérského ochotnického divadelního souboru Kolofantí. V práci jsou uveřejněny rozhovory s režisérem souboru Martinem Volfem a některými dalšími členy souboru. Práce je také zaměřena na jednotlivé divadelní hry pana Vol...

 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Topitschová, Petra;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Diplomová práce je rozdělena na dvě stěžejní části. První část se zaměřuje na historii města Tachova. Obsahem druhé části diplomové práce jsou didaktické aktivity, které lze využít v hodinách vlastivědy v 5. ročníku ZŠ. Celá diplomová práce je doplněna obrázkovými přílo...

 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Heicl, Jakub;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Diplomová práce si klade za cíl porovnat rozvoj průmyslu v různých historických obdobích města Plzně. Diplomová práce je rozdělena teoretickou a praktickou část. V teoretické části se věnuji především pojmům a teoriím, které souvisejí s daným tématem. V praktické části ...

446 research outcomes, page 5 of 45