Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
279 research outcomes, page 5 of 28
 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Šťastná, Lucie;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Kniha Hadi a lidi mapuje proměnlivý vztah člověka a hada napříč historií i kontinenty. Obhájeno Book Snakes and men shows variable relationship between humans and snakes through history and across all the continents.

 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Čupková, Zuzana;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tématem mé diplomové práce je krátká ilustrovaná kniha non-fiction kniha. Za svůj námět jsem si zvolila čaj. Kniha obsahuje všechny důležité informace o tomto nápoji a měla by čtenáře pro tento nápoj nadchnout. Pomocí ilustrací jsou ztvárněny jednotlivé kroky výroby a p...

 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Pavezová, Markéta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato diplomová práce se zaměřuje na historii regionu Nýřansko a na možnosti využití regionální historie ve vyučování na 1. stupni základní školy. První, teoretická část, zpřehledňuje dějiny Nýřanska od pravěkého osídlení až po současnost. V druhé, praktické části, je př...

 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Hubička, Štěpán;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Smyslem této rigorózní práce je navázat na předcházející diplomovou práci z roku 2018 s názvem Advokacie v pražském Karlíně a na Žižkově v době první republiky, jejímž účelem bylo zejména zmapovat prvorepublikovou advokacii na území dnešních pražských čtvrtí Karlína a Ž...

 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Müllerová, Markéta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Ve své práci se věnuji historii sakrálních staveb na Nýřansku. Hlavním cílem práce je popsání a zdůraznění jejich historie a prozkoumání jejich současného stavu. Stručně je zde popsána také oblast Nýřanska jako takového z hlediska historického, demografického, správního...

 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Kuncová, Sandra;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato práce se zabývá Hrdelním řádem Josefa I, a změnami, které do trestního práva v 18. století přinesl. Práce je členěna do 4 kapitol, přičemž první kapitola umožňuje podívat se na předchozí vývoj zemského a městské trestního práva. Druhá a třetí kapitola je věnována v...

 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Soukup, Roman;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Práce je věnována řešení problému ochranných prvků a pojícímu se tématu padělání peněz. V práci jsou popsány mince, bankovky a jejich ochranné prvky. Ochranné prvky jsou popsány ve smyslu, jaké existují, jak vznikají, kde je nalezneme, jak je odhalíme a jak se v průběhu...

 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Řezáčová, Jana;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Cílem mé diplomové práce je popsat právní úpravu náležitostí a ochranných prvků hotovostního oběživa v České republice. Nejprve se zabývá pojmem a funkcemi peněz. Následující kapitola představuje vývoj peněz na území České republiky. Čtvrtá kapitola se věnuje úloze Česk...

 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Matějková, Denisa;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Rigorózní práce pojednává o ukotvení a historii trestu domácího vězení, dále o jeho postavení v trestních předpisech České republiky, o probační a mediační službě včetně její úlohy při výkonu trestu domácího vězení. Část práce je zaměřena na elektronický monitoring, zpr...

 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Malecha, Petr;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  V diplomové práci se zabývám aplikací moderních technologií do výuky dějepisu v českém primárním vzdělávání. Zaobírám se otázkou historického vývoje v oblasti integrace moderních technologií do vzdělávání. Věnuji prostor pojmosloví a teoretickým problémům, které se v ob...

279 research outcomes, page 5 of 28