Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
3,651 Research products, page 1 of 366

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Catalan; Valencian

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Districte 9. Sant Andreu;
  Country: Spain

  Aprovades per la Comissió de Govern de 26-01-2023

 • Publication . Book . 2023
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Roca Vernet, Jordi; González y Sugrañes, Miquel, 1838-1924; Puente, Ginés; Direcció de Serveis Editorials;
  Publisher: Ajuntament de Barcelona
  Country: Spain

  Col·lecció : Barcelona, Ciutat i Barris

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Noble Mor, Claudia;
  Country: Spain

  El present treball de fi de grau té com a objectiu dur a terme una anàlisi del discurs de la identitat transgènere en la història del cinema. Innegablement, la percepció de la identitat trans ha estat i és configurada per imatges construïdes culturalment. Per aquest motiu, en la primera part de l’escrit es pretén contextualitzar la representació de les persones trans en la contemporaneïtat, moment en què estem vivint un augment de la seva visibilitat en el cinema, la qual cosa ha aportat actituds i opinions en el públic general i ha contribuït a la discussió pública. Se li atorgarà el pes al cinema de ficció, atès que a la segona part s’analitzaran tres llargmetratges realitzats a la dècada del 2010 per a posteriorment posar en relleu com ha canviat la percepció de la identitat transgènere des dels inicis de la seva representació en l’art cinematogràfic fins a l’actualitat; és a dir, com ha estat la situació aquests darrers deu anys i quins canvis ha comportat. Així mateix, és fonamental que sigui un estudi que serveixi per donar visibilitat al col·lectiu LGBTIQ+, en concret a la representació passada i actual – sovint, més adequada – de les persones trans. Treballs Finals de Grau d'Història de l'Art, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Marta Piñol Lloret

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Sebastià Giralt;
  Publisher: Editorial CSIC,
  Country: Spain

  El regnat de Pere el Cerimoniós és sens dubte el període de més esplendor per a l'astronomia i l'astrologia a la Corona d'Aragó, gràcies al decidit impuls d'aquest monarca. El seu interès per la ciència dels estels es manifestà en l'adquisició i fabricació d'instruments astronòmics i en la pro- moció d'un ambiciós conjunt d'obres d'astronomia i astrologia. En conseqüència, al llarg del seu regnat, més d'una dotzena d'astrònoms-astròlegs consta que van estar al servei del rei Pere, sigui per a treballs puntuals sigui per una vinculació continuada. Aquest article pretén oferir una visió sobre el perfil biogràfic i professional d'aquests experts, especialment pel que fa a la seva relació amb la Corona, a partir no solament de la revisió dels testimonis ja coneguts sinó també de documents que fins ara havien passat desapercebuts o havien estat poc estudiats. The reign of Peter the Ceremonious is undoubtedly the period of greatest splendour for astronomy and astrology in the Crown of Aragon, thanks to the determined support given by this king. His interest in the science of the stars is shown in the acquisition and manufacture of astronomical instruments and in the promotion of an ambitious set of works on astronomy and astrology. Consequently, during his reign, more than a dozen astronomers-astrologers are known to have been in the service of King Peter, either for occasional work or through ties over a long period. This article aims to provide an insight into the biographical and professional profile of these experts, especially regarding their relationship with the Crown, based not only on the review of well-known witnesses but also on documents that had hitherto gone unnoticed or had been scarcely studied.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Pere Quetglas Nicolau;
  Publisher: Universitat de Barcelona
  Country: Spain

  The decoration of the Paranimf (Auditorium) of the University of Barcelona contains, among others, two outstanding elements: the representative inscriptions of the faculties at the time of the construction of the building and the pictorial program that pretends to be a representation of the different cultural stages of the country. The article offers, on the one hand, the justification of the most outstanding inscriptions and discovers the existence of an inscription hitherto ignored and which is present in the painting of Dinonís Baixeras relating to the IV Council of Toledo. La decoración del Paraninfo (Auditorium) de la Universidad de barcelona contiene, entre otros, dos relevantes elementos: las inscripciones representativas de las facultades en la época de la construcción del edificio y el programa pictórico que pretende ser una representación de las diferentes etapas culturales del país. El artículo ofrece, de un lado, la justificación de las inscripciones más destacadas y, por otro lado, el descubrimiento de una inscripción inédita hasta ahora y que se conserva en la pintura de Dionis Baixeras, relativa al IV Council of Toledo. La decoració del Paranimf de la Universitat de Barcelona conté, entre d’altres, dos elements destacats: les inscripcions representatives de les facultats en el moment de la construcció de l’edifici i el programa pictòric que pretén ser una representació de les diferents etapes culturals del país. En l’article, s’ofereix, d’una banda, la justificació de les inscripcions més destacades i es descobreix l’existència una inscripció fins ara ignorada i que es troba present en la pintura de Dinonís Baixeras relativa al IV Concili de Toledo.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Regidoria de Memòria Democràtica; Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat; Institut de Cultura de Barcelona;
  Country: Spain

  Presentada pel delegat de Drets Culturals el 14-12-2022 La missió d’aquesta vuitena mesura és reforçar els grans equipaments museístics i patrimonials de la ciutat, com a espais de referència en l’articulació i la promoció del conjunt de drets culturals; i impulsar, en les seves estratègies, noves dinàmiques a l’entorn de l’accés, la creació, l’acció comunitària i els lligams territorials.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Carles Santacana;
  Publisher: Universitat de Barcelona

  ressenya de: Jaume Guillamet Lloveras, El periodisme català contemporani: Diaris,partits polítics i llengües, 1875-1939, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans,2022, 423 p. Reseña de: Jaume Guillamet Lloveras, El periodisme català contemporani: Diaris,partits polítics i llengües, 1875-1939, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans,2022, 423 p. review: Jaume Guillamet Lloveras, El periodisme català contemporani: Diaris,partits polítics i llengües, 1875-1939, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans,2022, 423 p.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Núria Obiols; Gerardo Fernández;
  Publisher: Universitat de Barcelona

  El primer tercio del siglo *xx tuvo un significado especial para la producción de la literatura infantil. Con el término poco políticamente correcto de sandeces, inspirado en cómo tildaba la literatura infantil el escritor Carles *Riba, se pretende tratar en este artículo qué significó el libro destinado a los niños durante el primer tercio del siglo *xx y, específicamente, indagar como se entendía la literatura infantil en aquel momento. Con este propósito se ha seleccionado un total de treinta y cuatro obras destinadas al público infantil, editadas en Cataluña entre los años 1907 y 1940, atendiendo su reconocimiento y su difusión. Los resultados muestran una importante consideración de la literatura destinada a los niños porque era objeto de interés de autores e ilustradores de prestigio, hecho que se suma a la priorización de la publicación de obras de calidad por parte del ámbito editorial, un reconocido apoyo institucional y una firme valoración pedagógica de la importancia de la literatura en la educación. Todo ello, con una clara y potente influencia cultural europea. El primer terç del segle xx va tenir un significat especial per a la producció de la literatura infantil. Amb el terme poc políticament correcte de bajanades, inspirat en com titllava la literatura infantil l’escriptor Carles Riba, es pretén tractar en aquest article què va significar el llibre destinat als infants durant el primer terç del segle xx i, específicament, indagar coms’entenia la literatura infantil en aquell moment. Amb aquest propòsit s’ha seleccionat un total de trenta-quatre obres destinades al públic infantil, editades a Catalunya entre els anys 1907 i 1940, atenent el seu reconeixement i la seva difusió. Els resultats mostren una important consideració de la literatura destinada als infants perquè era objecte d’interès d’autors i il·lustradors de prestigi, fet que se suma a la priorització de la publicació d’obres de qualitat per part de l’àmbit editorial, un reconegut suport institucional i una ferma valoració pedagògica de la importància de la literatura en l’educació. Tot plegat, amb una clara i potent influència cultural europea. The first third of the 20th century was especially meaningful forthe production of children’s literature. Using the perhaps politically incorrectterm Foolishness, inspired by how the writer Carles Riba criticized children’sliterature, in this paper we propose what books for children during the firstthird of the 20th century meant in Catalonia, and, specifically, we investigatehow children’s literature was understood then. With this purpose, we havechosen 34 books for children, published between 1907 and 1940, taking intoaccount their consideration and diffusion. The results revealed an importantrelevance of this children’s literature, which attracted the talents of reputablewriters and illustrators and, added to the priority of publishing houses forproducing quality books, brought institutional recognition and the strongeducational validation of the importance of children’s literature; all of thiswith an evident and powerful cultural European influence.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Giovanni C. Cattini;
  Publisher: Universitat de Barcelona

  Ressenya de Joseba Agirreazkuenaga i Mikel Urquijo (dirs.), Diccionario biográficode los diputados y diputadas del Parlamento Vasco (1980-1984), 2 vols.,Bilbao, Eusko Legebiltzarra / Parlamento Vasco, 2021. Reseña de Joseba Agirreazkuenaga i Mikel Urquijo (dirs.), Diccionario biográficode los diputados y diputadas del Parlamento Vasco (1980-1984), 2 vols.,Bilbao, Eusko Legebiltzarra / Parlamento Vasco, 2021. Review Joseba Agirreazkuenaga i Mikel Urquijo (dirs.), Diccionario biográficode los diputados y diputadas del Parlamento Vasco (1980-1984), 2 vols.,Bilbao, Eusko Legebiltzarra / Parlamento Vasco, 2021.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Pep Rueda;
  Publisher: Universitat de Barcelona

  ressenya de: Enrico Francia i Carlotta Sorba (eds.), Political objects in the age ofrevolutions: Material culture, national identities, political practices,Roma, Viella, 2021. review: Enrico Francia i Carlotta Sorba (eds.), Political objects in the age ofrevolutions: Material culture, national identities, political practices,Roma, Viella, 2021. Reseña: Enrico Francia i Carlotta Sorba (eds.), Political objects in the age ofrevolutions: Material culture, national identities, political practices,Roma, Viella, 2021.

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
3,651 Research products, page 1 of 366
 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Districte 9. Sant Andreu;
  Country: Spain

  Aprovades per la Comissió de Govern de 26-01-2023

 • Publication . Book . 2023
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Roca Vernet, Jordi; González y Sugrañes, Miquel, 1838-1924; Puente, Ginés; Direcció de Serveis Editorials;
  Publisher: Ajuntament de Barcelona
  Country: Spain

  Col·lecció : Barcelona, Ciutat i Barris

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Noble Mor, Claudia;
  Country: Spain

  El present treball de fi de grau té com a objectiu dur a terme una anàlisi del discurs de la identitat transgènere en la història del cinema. Innegablement, la percepció de la identitat trans ha estat i és configurada per imatges construïdes culturalment. Per aquest motiu, en la primera part de l’escrit es pretén contextualitzar la representació de les persones trans en la contemporaneïtat, moment en què estem vivint un augment de la seva visibilitat en el cinema, la qual cosa ha aportat actituds i opinions en el públic general i ha contribuït a la discussió pública. Se li atorgarà el pes al cinema de ficció, atès que a la segona part s’analitzaran tres llargmetratges realitzats a la dècada del 2010 per a posteriorment posar en relleu com ha canviat la percepció de la identitat transgènere des dels inicis de la seva representació en l’art cinematogràfic fins a l’actualitat; és a dir, com ha estat la situació aquests darrers deu anys i quins canvis ha comportat. Així mateix, és fonamental que sigui un estudi que serveixi per donar visibilitat al col·lectiu LGBTIQ+, en concret a la representació passada i actual – sovint, més adequada – de les persones trans. Treballs Finals de Grau d'Història de l'Art, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Marta Piñol Lloret

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Sebastià Giralt;
  Publisher: Editorial CSIC,
  Country: Spain

  El regnat de Pere el Cerimoniós és sens dubte el període de més esplendor per a l'astronomia i l'astrologia a la Corona d'Aragó, gràcies al decidit impuls d'aquest monarca. El seu interès per la ciència dels estels es manifestà en l'adquisició i fabricació d'instruments astronòmics i en la pro- moció d'un ambiciós conjunt d'obres d'astronomia i astrologia. En conseqüència, al llarg del seu regnat, més d'una dotzena d'astrònoms-astròlegs consta que van estar al servei del rei Pere, sigui per a treballs puntuals sigui per una vinculació continuada. Aquest article pretén oferir una visió sobre el perfil biogràfic i professional d'aquests experts, especialment pel que fa a la seva relació amb la Corona, a partir no solament de la revisió dels testimonis ja coneguts sinó també de documents que fins ara havien passat desapercebuts o havien estat poc estudiats. The reign of Peter the Ceremonious is undoubtedly the period of greatest splendour for astronomy and astrology in the Crown of Aragon, thanks to the determined support given by this king. His interest in the science of the stars is shown in the acquisition and manufacture of astronomical instruments and in the promotion of an ambitious set of works on astronomy and astrology. Consequently, during his reign, more than a dozen astronomers-astrologers are known to have been in the service of King Peter, either for occasional work or through ties over a long period. This article aims to provide an insight into the biographical and professional profile of these experts, especially regarding their relationship with the Crown, based not only on the review of well-known witnesses but also on documents that had hitherto gone unnoticed or had been scarcely studied.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Pere Quetglas Nicolau;
  Publisher: Universitat de Barcelona
  Country: Spain

  The decoration of the Paranimf (Auditorium) of the University of Barcelona contains, among others, two outstanding elements: the representative inscriptions of the faculties at the time of the construction of the building and the pictorial program that pretends to be a representation of the different cultural stages of the country. The article offers, on the one hand, the justification of the most outstanding inscriptions and discovers the existence of an inscription hitherto ignored and which is present in the painting of Dinonís Baixeras relating to the IV Council of Toledo. La decoración del Paraninfo (Auditorium) de la Universidad de barcelona contiene, entre otros, dos relevantes elementos: las inscripciones representativas de las facultades en la época de la construcción del edificio y el programa pictórico que pretende ser una representación de las diferentes etapas culturales del país. El artículo ofrece, de un lado, la justificación de las inscripciones más destacadas y, por otro lado, el descubrimiento de una inscripción inédita hasta ahora y que se conserva en la pintura de Dionis Baixeras, relativa al IV Council of Toledo. La decoració del Paranimf de la Universitat de Barcelona conté, entre d’altres, dos elements destacats: les inscripcions representatives de les facultats en el moment de la construcció de l’edifici i el programa pictòric que pretén ser una representació de les diferents etapes culturals del país. En l’article, s’ofereix, d’una banda, la justificació de les inscripcions més destacades i es descobreix l’existència una inscripció fins ara ignorada i que es troba present en la pintura de Dinonís Baixeras relativa al IV Concili de Toledo.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Regidoria de Memòria Democràtica; Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat; Institut de Cultura de Barcelona;
  Country: Spain

  Presentada pel delegat de Drets Culturals el 14-12-2022 La missió d’aquesta vuitena mesura és reforçar els grans equipaments museístics i patrimonials de la ciutat, com a espais de referència en l’articulació i la promoció del conjunt de drets culturals; i impulsar, en les seves estratègies, noves dinàmiques a l’entorn de l’accés, la creació, l’acció comunitària i els lligams territorials.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Carles Santacana;
  Publisher: Universitat de Barcelona

  ressenya de: Jaume Guillamet Lloveras, El periodisme català contemporani: Diaris,partits polítics i llengües, 1875-1939, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans,2022, 423 p. Reseña de: Jaume Guillamet Lloveras, El periodisme català contemporani: Diaris,partits polítics i llengües, 1875-1939, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans,2022, 423 p. review: Jaume Guillamet Lloveras, El periodisme català contemporani: Diaris,partits polítics i llengües, 1875-1939, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans,2022, 423 p.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Núria Obiols; Gerardo Fernández;
  Publisher: Universitat de Barcelona

  El primer tercio del siglo *xx tuvo un significado especial para la producción de la literatura infantil. Con el término poco políticamente correcto de sandeces, inspirado en cómo tildaba la literatura infantil el escritor Carles *Riba, se pretende tratar en este artículo qué significó el libro destinado a los niños durante el primer tercio del siglo *xx y, específicamente, indagar como se entendía la literatura infantil en aquel momento. Con este propósito se ha seleccionado un total de treinta y cuatro obras destinadas al público infantil, editadas en Cataluña entre los años 1907 y 1940, atendiendo su reconocimiento y su difusión. Los resultados muestran una importante consideración de la literatura destinada a los niños porque era objeto de interés de autores e ilustradores de prestigio, hecho que se suma a la priorización de la publicación de obras de calidad por parte del ámbito editorial, un reconocido apoyo institucional y una firme valoración pedagógica de la importancia de la literatura en la educación. Todo ello, con una clara y potente influencia cultural europea. El primer terç del segle xx va tenir un significat especial per a la producció de la literatura infantil. Amb el terme poc políticament correcte de bajanades, inspirat en com titllava la literatura infantil l’escriptor Carles Riba, es pretén tractar en aquest article què va significar el llibre destinat als infants durant el primer terç del segle xx i, específicament, indagar coms’entenia la literatura infantil en aquell moment. Amb aquest propòsit s’ha seleccionat un total de trenta-quatre obres destinades al públic infantil, editades a Catalunya entre els anys 1907 i 1940, atenent el seu reconeixement i la seva difusió. Els resultats mostren una important consideració de la literatura destinada als infants perquè era objecte d’interès d’autors i il·lustradors de prestigi, fet que se suma a la priorització de la publicació d’obres de qualitat per part de l’àmbit editorial, un reconegut suport institucional i una ferma valoració pedagògica de la importància de la literatura en l’educació. Tot plegat, amb una clara i potent influència cultural europea. The first third of the 20th century was especially meaningful forthe production of children’s literature. Using the perhaps politically incorrectterm Foolishness, inspired by how the writer Carles Riba criticized children’sliterature, in this paper we propose what books for children during the firstthird of the 20th century meant in Catalonia, and, specifically, we investigatehow children’s literature was understood then. With this purpose, we havechosen 34 books for children, published between 1907 and 1940, taking intoaccount their consideration and diffusion. The results revealed an importantrelevance of this children’s literature, which attracted the talents of reputablewriters and illustrators and, added to the priority of publishing houses forproducing quality books, brought institutional recognition and the strongeducational validation of the importance of children’s literature; all of thiswith an evident and powerful cultural European influence.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Giovanni C. Cattini;
  Publisher: Universitat de Barcelona

  Ressenya de Joseba Agirreazkuenaga i Mikel Urquijo (dirs.), Diccionario biográficode los diputados y diputadas del Parlamento Vasco (1980-1984), 2 vols.,Bilbao, Eusko Legebiltzarra / Parlamento Vasco, 2021. Reseña de Joseba Agirreazkuenaga i Mikel Urquijo (dirs.), Diccionario biográficode los diputados y diputadas del Parlamento Vasco (1980-1984), 2 vols.,Bilbao, Eusko Legebiltzarra / Parlamento Vasco, 2021. Review Joseba Agirreazkuenaga i Mikel Urquijo (dirs.), Diccionario biográficode los diputados y diputadas del Parlamento Vasco (1980-1984), 2 vols.,Bilbao, Eusko Legebiltzarra / Parlamento Vasco, 2021.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Pep Rueda;
  Publisher: Universitat de Barcelona

  ressenya de: Enrico Francia i Carlotta Sorba (eds.), Political objects in the age ofrevolutions: Material culture, national identities, political practices,Roma, Viella, 2021. review: Enrico Francia i Carlotta Sorba (eds.), Political objects in the age ofrevolutions: Material culture, national identities, political practices,Roma, Viella, 2021. Reseña: Enrico Francia i Carlotta Sorba (eds.), Political objects in the age ofrevolutions: Material culture, national identities, political practices,Roma, Viella, 2021.