Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
82,655 Research products, page 1 of 8,266

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Other ORP type
 • Digital Humanities and Cultural Heritage

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Boer, A. de (Bureau voor Archeologie);
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd voor de Donksestraat te Den Dungen.

 • Dutch
  Authors: 
  Bergman, W.A. (BAAC);
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Op basis van een eerder uitgevoerd bureauonderzoek blijkt dat bepaalde delen van het traject in een zone met een lage archeologische verwachting vallen en andere delen in een zone met middelhoge tot hoge archeologische verwachting. Onderhavig onderzoek richt zich op de laatst genoemde categorieën. Uit het veldonderzoek blijkt dat over het gehele traject van het bestaande wegtracé grond is opgebracht of dat lokaal de bovengrond is verwijderd. Het pakket opgebrachte dan wel verstoorde grond heeft doorgaans een dikte van meer dan een halve meter en reikt in veel gevallen tot meer dan een meter. De overgangen tussen de opgebrachte/verstoorde grond naar de ongeroerde ondergrond (C-horizont) verloopt steeds met een scherpe grens dat kan duiden op egalisatie, waarbij eventuele grondsporen vernietigd zijn. Aan de zuidzijde van het wegtracé met bermen zijn een vijftal boringen in grasland gezet. Hier komt een circa 30 cm dikke Ap-horizont op de C-horizont voor. De grondwaterspiegel ligt bovenin de C-horizont. De C-horizont binnen het hele traject bestaat uit sneeuwsmeltwater- en beekafzettingen en verspoeld dekzand. In het plangebied zijn geen cultuurlagen waargenomen. Op basis van het niet aantreffen van een natuurlijke bodem kan de verwachting op resten op kampementen uit het paleolithicum tot en met het neolithicum naar laag worden bijgesteld. Op basis van het ontbreken van het oorspronkelijke niveau, cultuurlagen en de matige landschappelijke omstandigheden kan ook de verwachting op de overige periodes naar laag worden bijgesteld.

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Bureau voor Archeologie;
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een bureauonderzoek uitgevoerd voor aanleg van recreatie- en natuurgebied in de Polder Groot-Mijdrecht te Vinkeveen.

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Jong, C. de (Bureau voor Archeologie);
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een bureauonderzoek uitgevoerd voor bouwwerkzaamheden aan de De Stoevelaar te Goor.

 • Dutch
  Authors: 
  Groot, A.S. de;
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Het stationsgebied in Hoorn zal samen met het gebied Pelmolenpad worden ontwikkeld tot de ‘Poort van Hoorn’. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuwe bestemmingsplan voor het stationsgebied. Daarin zijn ook de nieuwe bouwvlakken vastgelegd die in de toekomst zullen worden ontwikkeld. Op een aantal plaatsen staat nieuwbouw in de planning. Het plangebied ligt grotendeels net buiten het historisch centrum van de stad Hoorn. Het was lang in gebruik als weideland, gelegen tussen het Keern en de Koepoortsweg. Bovenop het Keern werd in de 15de eeuw voor het eerst een houten stadspoort gebouwd. De poort werd later vervangen door een stenen poort. Begin 16de eeuw vond een stadsuitbreiding plaats, waarbij een nieuwe stadsgracht met poorten en torens werd aangelegd binnen het plangebied. Vanaf het einde van de 19de eeuw is het gebied opnieuw ingericht en omgevormd tot stationsgebied. Binnen het plangebied zijn resten aanwezig horende bij de loop van het Keern, de Noorderpoortsgracht, een deel van de stadsmuur, de Admiraliteitstoren, een waterpoort (met sluisje), een stenen beer met monnik, historische (bebouwde) percelen ten noorden van de gracht, een singel met bomen en de koeien- en paardenmarkt. In onderhavig bureauonderzoek ligt de nadruk op de nieuwe (nu nog niet bebouwde) bouwvlakken die volgens de beleidskaart archeologie nog niet volledig zijn vrijgesteld met betrekking tot het aspect archeologie. Van bovengenoemde structuren vallen het Keern en de historische percelen ten noorden van de gracht samen met de nieuwe bouwvlakken in het stationsgebied. Gezien de hoge archeologische waarde en de te verwachten structuren binnen delen van het plangebied, wordt geadviseerd om de bouwwerkzaamheden in de noordwesthoek van het plangebied (bouwvlak 1) en ten zuiden van het spoor naast de huidige fietsenwinkel (bouwvlak 2) archeologisch te laten begeleiden. Binnen het bouwvlak in de zuidoosthoek van het plangebied (bouwvlak 3) dient een archeologische opgraving te worden uitgevoerd. Buiten de op de advieskaart aangegeven vlakken die nader onderzocht dienen te worden, blijft het vigerend beleid van kracht. Eventuele verdere ingrepen dienen apart te worden getoetst.

 • Dutch
  Authors: 
  Bergman, WA (BAAC);
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Uit het veldonderzoek blijkt dat onder een laag opgebrachte/geroerde grond vanaf circa 0,5 m – mv een 35 tot 45 cm dik plaggendek voorkomt. In twee boringen is onder dit plaggendek een 5 tot 55 cm dikke gemêleerde laag aangetroffen. In twee andere boringen gaat het plaggendek direct over in het dekzand van de C-horizont. De gemêleerde grondlagen onder het plaggendek betreffen mogelijk grondsporen. De top van het dekzand (vanaf 0,85 m -mv) betreft een potentieel archeologisch niveau. Anders dan verwacht op basis van de resultaten van het bureauonderzoek is geen laarpodzol- of gooreerdgrond aangetroffen maar een enkeerdgrond. De eerdlaag kan een beschermde werking op het potentieel archeologisch niveau hebben gehad.

 • Dutch
  Authors: 
  Fens, R;
  Publisher: Antea Group, Heerenveen

  In februari 2020 heeft Antea Group een archeologische bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied van project Zeearend aan de locatie Berkummerbroekweg, ter hoogte van nummer 26, te Zwolle, gemeente Zwolle. De aanleiding van het archeologisch onderzoek is de voorgenomen bouw van een opslagloods. De vraag bij het voorliggende rapport is: waaruit bestaan eventueel te verwachten archeologische resten en in hoeverre worden deze bedreigd door de voorgenomen ontwikkeling? Aan het plangebied wordt over het geheel gesproken een lage verwachting toegekend. Het gebied ligt op lager gelegen beekeerdgrond in een verspoelde dekzandvlakte en is in historische periode gebruikt als hooiland of weiland. Er zijn op basis van historische kaarten geen aanwijzingen gevonden dat er in het plangebied bebouwing heeft gestaan. Het plangebied is ook geen onderdeel van de tuininrichting van de buitenplaatsen langs de Overijsselse Vecht. De Bodemkaart toont (vervlakte) dekzandruggen in de omgeving van het plangebied. Losse waarnemingen op of nabij deze dekzandruggen wijzen op bewoning of activiteiten in de nabijheid van het plangebied vanaf in het mesolithicum, neolithicum en de midden-Romeinse tijd (2e eeuw na Chr.). De activiteiten in het mesolithicum en de midden-Romeinse tijd houden waarschijnlijk verband met bewoning op dekzandruggen. Dekzandruggen zijn wel in het onderzoeksgebied aanwezig, maar er zijn geen aanwijzingen om deze in het plangebied te verwachten. De neolithische bijl betreft een depotvondst in condities vergelijkbaar met de condities van het plangebied. Overblijfselen van offerandes in het beekdal (bijvoorbeeld van geslepen vuurstenen bijlen) zijn binnen het plangebied zijn daarom niet uit te sluiten. Uit het bovenstaande volgt dat het plangebied in een beekdalzone ligt zonder verwachting op bewoningsresten, maar met kans op de aanwezigheid van losse depotvondsten uit de prehistorie aan de onderzijde van de humeuze eerdlaag. Het type vondst is dermate zeldzaam dat de kans dat deze zich binnen het plangebied bevindt zeer gering is. Het opsporen hiervan met een veldonderzoek is praktisch nauwelijks mogelijk en het type vondst is derhalve te categoriseren als toevalsvondst. Wij adviseren tot vrijgave van het plangebied ten aanzien van het archeologische aspect, met als vrijblijvende voorwaarde dat er in de werkinstructie naar de uitvoerder een nadrukkelijke vermelding naar de wettelijke meldingsplicht voor archeologische toevalsvondsten wordt gedaan. Op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet dient zo spoedig mogelijk melding te worden gemaakt van de vondst bij de Minister (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: telefoon 033-4217456). Een vondstmelding bij de gemeente is hier echter aan te bevelen: via het telefonisch loket t. 14038 en doorverbinding met Team Monumentenzorg en Archeologie. Ons advies is conform het beleid voor een lage archeologische verwachting én conform de regelgeving in het bestemmingsplan. Het plangebied is daarmee formeel reeds door de bevoegde overheid vrijgegeven. De rol van het onderhavige rapport is daarmee achtergrond bieden in het omgevingsaspect archeologie en maakt geen onderdeel uit van een ruimtelijke procedure.

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Bureau voor Archeologie;
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor woningbouw op het terrein van de voormalige fietsenfabriek Rodeo te Broek op Langedijk. Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Bureau voor Archeologie;
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureauonderzoek voor het opstellen van een programma van eisen archeologische begeleiding.

 • Dutch
  Authors: 
  Bergman, W (BAAC);
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Uit het veldonderzoek blijkt dat beek- en dekzand afzettingen voorkomen. In de laag gelegen beekafzettingen in het zuidelijke deel van het plangebied is naast kleiige afzettingen ook veen aangetroffen dat duidt op moerassige drassige omstandigheden. De huidige bebouwing en oprit en als denkbeeldige lijn de verlenging hiervan liggen op de grens tussen (verspoeld) dekzand en de beekafzettingen. Onder de 15 à 35 cm dikke bouwvoor is ter plaatse van de dekzandafzettingenhet dekzand een 20 tot 35 cm dikke cultuurlaag waargenomen. Ter plaatse van de huidige en historische voormalige bebouwing is een dikkere cultuurlaag aangetroffen die tot 1,7 m -mv kan reiken.

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
82,655 Research products, page 1 of 8,266
 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Boer, A. de (Bureau voor Archeologie);
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd voor de Donksestraat te Den Dungen.

 • Dutch
  Authors: 
  Bergman, W.A. (BAAC);
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Op basis van een eerder uitgevoerd bureauonderzoek blijkt dat bepaalde delen van het traject in een zone met een lage archeologische verwachting vallen en andere delen in een zone met middelhoge tot hoge archeologische verwachting. Onderhavig onderzoek richt zich op de laatst genoemde categorieën. Uit het veldonderzoek blijkt dat over het gehele traject van het bestaande wegtracé grond is opgebracht of dat lokaal de bovengrond is verwijderd. Het pakket opgebrachte dan wel verstoorde grond heeft doorgaans een dikte van meer dan een halve meter en reikt in veel gevallen tot meer dan een meter. De overgangen tussen de opgebrachte/verstoorde grond naar de ongeroerde ondergrond (C-horizont) verloopt steeds met een scherpe grens dat kan duiden op egalisatie, waarbij eventuele grondsporen vernietigd zijn. Aan de zuidzijde van het wegtracé met bermen zijn een vijftal boringen in grasland gezet. Hier komt een circa 30 cm dikke Ap-horizont op de C-horizont voor. De grondwaterspiegel ligt bovenin de C-horizont. De C-horizont binnen het hele traject bestaat uit sneeuwsmeltwater- en beekafzettingen en verspoeld dekzand. In het plangebied zijn geen cultuurlagen waargenomen. Op basis van het niet aantreffen van een natuurlijke bodem kan de verwachting op resten op kampementen uit het paleolithicum tot en met het neolithicum naar laag worden bijgesteld. Op basis van het ontbreken van het oorspronkelijke niveau, cultuurlagen en de matige landschappelijke omstandigheden kan ook de verwachting op de overige periodes naar laag worden bijgesteld.

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Bureau voor Archeologie;
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een bureauonderzoek uitgevoerd voor aanleg van recreatie- en natuurgebied in de Polder Groot-Mijdrecht te Vinkeveen.

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Jong, C. de (Bureau voor Archeologie);
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een bureauonderzoek uitgevoerd voor bouwwerkzaamheden aan de De Stoevelaar te Goor.

 • Dutch
  Authors: 
  Groot, A.S. de;
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Het stationsgebied in Hoorn zal samen met het gebied Pelmolenpad worden ontwikkeld tot de ‘Poort van Hoorn’. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuwe bestemmingsplan voor het stationsgebied. Daarin zijn ook de nieuwe bouwvlakken vastgelegd die in de toekomst zullen worden ontwikkeld. Op een aantal plaatsen staat nieuwbouw in de planning. Het plangebied ligt grotendeels net buiten het historisch centrum van de stad Hoorn. Het was lang in gebruik als weideland, gelegen tussen het Keern en de Koepoortsweg. Bovenop het Keern werd in de 15de eeuw voor het eerst een houten stadspoort gebouwd. De poort werd later vervangen door een stenen poort. Begin 16de eeuw vond een stadsuitbreiding plaats, waarbij een nieuwe stadsgracht met poorten en torens werd aangelegd binnen het plangebied. Vanaf het einde van de 19de eeuw is het gebied opnieuw ingericht en omgevormd tot stationsgebied. Binnen het plangebied zijn resten aanwezig horende bij de loop van het Keern, de Noorderpoortsgracht, een deel van de stadsmuur, de Admiraliteitstoren, een waterpoort (met sluisje), een stenen beer met monnik, historische (bebouwde) percelen ten noorden van de gracht, een singel met bomen en de koeien- en paardenmarkt. In onderhavig bureauonderzoek ligt de nadruk op de nieuwe (nu nog niet bebouwde) bouwvlakken die volgens de beleidskaart archeologie nog niet volledig zijn vrijgesteld met betrekking tot het aspect archeologie. Van bovengenoemde structuren vallen het Keern en de historische percelen ten noorden van de gracht samen met de nieuwe bouwvlakken in het stationsgebied. Gezien de hoge archeologische waarde en de te verwachten structuren binnen delen van het plangebied, wordt geadviseerd om de bouwwerkzaamheden in de noordwesthoek van het plangebied (bouwvlak 1) en ten zuiden van het spoor naast de huidige fietsenwinkel (bouwvlak 2) archeologisch te laten begeleiden. Binnen het bouwvlak in de zuidoosthoek van het plangebied (bouwvlak 3) dient een archeologische opgraving te worden uitgevoerd. Buiten de op de advieskaart aangegeven vlakken die nader onderzocht dienen te worden, blijft het vigerend beleid van kracht. Eventuele verdere ingrepen dienen apart te worden getoetst.

 • Dutch
  Authors: 
  Bergman, WA (BAAC);
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Uit het veldonderzoek blijkt dat onder een laag opgebrachte/geroerde grond vanaf circa 0,5 m – mv een 35 tot 45 cm dik plaggendek voorkomt. In twee boringen is onder dit plaggendek een 5 tot 55 cm dikke gemêleerde laag aangetroffen. In twee andere boringen gaat het plaggendek direct over in het dekzand van de C-horizont. De gemêleerde grondlagen onder het plaggendek betreffen mogelijk grondsporen. De top van het dekzand (vanaf 0,85 m -mv) betreft een potentieel archeologisch niveau. Anders dan verwacht op basis van de resultaten van het bureauonderzoek is geen laarpodzol- of gooreerdgrond aangetroffen maar een enkeerdgrond. De eerdlaag kan een beschermde werking op het potentieel archeologisch niveau hebben gehad.

 • Dutch
  Authors: 
  Fens, R;
  Publisher: Antea Group, Heerenveen

  In februari 2020 heeft Antea Group een archeologische bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied van project Zeearend aan de locatie Berkummerbroekweg, ter hoogte van nummer 26, te Zwolle, gemeente Zwolle. De aanleiding van het archeologisch onderzoek is de voorgenomen bouw van een opslagloods. De vraag bij het voorliggende rapport is: waaruit bestaan eventueel te verwachten archeologische resten en in hoeverre worden deze bedreigd door de voorgenomen ontwikkeling? Aan het plangebied wordt over het geheel gesproken een lage verwachting toegekend. Het gebied ligt op lager gelegen beekeerdgrond in een verspoelde dekzandvlakte en is in historische periode gebruikt als hooiland of weiland. Er zijn op basis van historische kaarten geen aanwijzingen gevonden dat er in het plangebied bebouwing heeft gestaan. Het plangebied is ook geen onderdeel van de tuininrichting van de buitenplaatsen langs de Overijsselse Vecht. De Bodemkaart toont (vervlakte) dekzandruggen in de omgeving van het plangebied. Losse waarnemingen op of nabij deze dekzandruggen wijzen op bewoning of activiteiten in de nabijheid van het plangebied vanaf in het mesolithicum, neolithicum en de midden-Romeinse tijd (2e eeuw na Chr.). De activiteiten in het mesolithicum en de midden-Romeinse tijd houden waarschijnlijk verband met bewoning op dekzandruggen. Dekzandruggen zijn wel in het onderzoeksgebied aanwezig, maar er zijn geen aanwijzingen om deze in het plangebied te verwachten. De neolithische bijl betreft een depotvondst in condities vergelijkbaar met de condities van het plangebied. Overblijfselen van offerandes in het beekdal (bijvoorbeeld van geslepen vuurstenen bijlen) zijn binnen het plangebied zijn daarom niet uit te sluiten. Uit het bovenstaande volgt dat het plangebied in een beekdalzone ligt zonder verwachting op bewoningsresten, maar met kans op de aanwezigheid van losse depotvondsten uit de prehistorie aan de onderzijde van de humeuze eerdlaag. Het type vondst is dermate zeldzaam dat de kans dat deze zich binnen het plangebied bevindt zeer gering is. Het opsporen hiervan met een veldonderzoek is praktisch nauwelijks mogelijk en het type vondst is derhalve te categoriseren als toevalsvondst. Wij adviseren tot vrijgave van het plangebied ten aanzien van het archeologische aspect, met als vrijblijvende voorwaarde dat er in de werkinstructie naar de uitvoerder een nadrukkelijke vermelding naar de wettelijke meldingsplicht voor archeologische toevalsvondsten wordt gedaan. Op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet dient zo spoedig mogelijk melding te worden gemaakt van de vondst bij de Minister (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: telefoon 033-4217456). Een vondstmelding bij de gemeente is hier echter aan te bevelen: via het telefonisch loket t. 14038 en doorverbinding met Team Monumentenzorg en Archeologie. Ons advies is conform het beleid voor een lage archeologische verwachting én conform de regelgeving in het bestemmingsplan. Het plangebied is daarmee formeel reeds door de bevoegde overheid vrijgegeven. De rol van het onderhavige rapport is daarmee achtergrond bieden in het omgevingsaspect archeologie en maakt geen onderdeel uit van een ruimtelijke procedure.

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Bureau voor Archeologie;
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor woningbouw op het terrein van de voormalige fietsenfabriek Rodeo te Broek op Langedijk. Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Bureau voor Archeologie;
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureauonderzoek voor het opstellen van een programma van eisen archeologische begeleiding.

 • Dutch
  Authors: 
  Bergman, W (BAAC);
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Uit het veldonderzoek blijkt dat beek- en dekzand afzettingen voorkomen. In de laag gelegen beekafzettingen in het zuidelijke deel van het plangebied is naast kleiige afzettingen ook veen aangetroffen dat duidt op moerassige drassige omstandigheden. De huidige bebouwing en oprit en als denkbeeldige lijn de verlenging hiervan liggen op de grens tussen (verspoeld) dekzand en de beekafzettingen. Onder de 15 à 35 cm dikke bouwvoor is ter plaatse van de dekzandafzettingenhet dekzand een 20 tot 35 cm dikke cultuurlaag waargenomen. Ter plaatse van de huidige en historische voormalige bebouwing is een dikkere cultuurlaag aangetroffen die tot 1,7 m -mv kan reiken.