Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters
Filters

Digital Humanities and Cultural Heritage

Filters

Digital Humanities and Cultural Heritage

The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
4,060,545 research outcomes, page 1 of 406,055
 • publication . Article . 9999
  Open Access Italian
  Authors:
  Berti, Emanuele;
  Persistent Identifiers

  In Seneca the Elder’s suasoria 7 Cicero deliberates whether to burn his writings in change of his life, promitted by Antony. This declamatory subject finds no correspondence in the historical reality of Cicero’s death, and is clearly a product of rhetorical fantasy. But...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . Report . 3013
  English
  Authors:
  Archaeological Services University Of Durham;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Archaeology Data Service
  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . Report . 2912
  English
  Authors:
  Humber Field Archaeology;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Archaeology Data Service
  Add to ORCID
 • ภูมิปัญญาอาหารไทยเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ และเป็นวัฒนธรรมของประเทศไทยที่มีความสำคัญ แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และเอกลักษณ์ทางขนบธรรมเนียมที่งดงาม และนำมาซึ่งผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ดังนั้นภูมิปัญญาอาหารไทยจึงควรได้รับการรักษา และสืบสานต่อไปยังคนรุ่นต...

  Add to ORCID
 • งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีปัญญา ประดิษฐ์แชทบอท รวมถึงความพร้อมของระบบนิเวศเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แชทบอทในบริบทประเทศไทย เพื่อเสนอแนวทางการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แชทบอทไปใช้การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรต่าง ๆ การศึกษานี้ดำเนิ...

  Add to ORCID
 • การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวคิด ทัศนะ และภูมิหลังของครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ระดับประถมศึกษา และ 2) ศึกษาการตีความและให้ความหมายประสบการณ์ในการจัด การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในบริบทอาเซียนของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจ...

  Add to ORCID
 • งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดการองค์ความรู้หมากรุกไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน และนำเสนอแนวทางการจัดการองค์ความรู้หมากรุกไทย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสังเกตการณ์ การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก กับกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่ออ...

  Add to ORCID
 • การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อวิเคราะห์การสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรมของหนังสือแบบเรียนวิชาดนตรี และ 2) เพื่อเสนอแนะการสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรม ของหนังสือแบบเรียนวิชาดนตรี งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มจากผู้สอนวิชา...

  Add to ORCID
 • งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสงวนรักษาผ้าหมักโคลนที่บ้านนาต้นจั่น อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และเพื่อเสนอแนวทางการสงวนรักษาผ้าหมักโคลน ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่เน้นการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องผลการศึกษาพบว่ากระบวนการสง...

  Add to ORCID
 • งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์และรูปแบบการนำมวยไทยซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้มาพัฒนาเชิงพาณิชย์ และ 2) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเชิงพาณิชย์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก...

  Add to ORCID
4,060,545 research outcomes, page 1 of 406,055