Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
206,143 Research products, page 5 of 20,615

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Other research products
 • 2018-2022
 • Danish

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Museum Sønderjylland;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 0000 : Fund af stenlægning under flad mark - 1/4 69.0000 : Fund af stenlægning under flad mark - 1/4 69.

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  ARKVEST Arkæologi Vestjylland;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1995-08-01: Indberetning af muligvis 2 (hul ?)-vejsforløb. Eneste beskrivelse er et medsendt kortudsnit med markering afstedet. Højdereliefkortet antyder, at der er tale om to Ø/V-orienterede vejspor nord for den tværgående skovvej.

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Museum Østjylland;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 2005 : Byggemodning af et 180.000 m2 stort areal.2005-11-09: På det store areal fremkom meget få kulturspor. Der fandtes lidt flintafslag fra yngre stenalder samt en enkeltfundet, oprindelig hel lerskål fra middelalder. Herudover konstateredes spor efter en markvej fra nyere tid samt spor efter et større reguleringsarbejde, ligeledes fra nyere tid.

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Museum Sydøstdanmark;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1943 : Findested for Elsdyrmejsel og skæv Pilespids.

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Museum Vestsjælland;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 2005-06-24: Planlagt byggeri af motortrafikvej.2006-11-10: Ved forundersøgelse af OKM 1886, Lundegård (OHM 1561 Lok. 9) forud for anlæggelse af motortrafikvej gennem Odsherred fandtes gruber, stolpehuller og kogegruber. En grube har et kompakt stenlag i overfladen og kan evt. være en grav. Der er lidt keramik fra pladsen, der daterer til bronze- eller jernalder. Pladsen ligger højt med et forholdvist brat fald til en lavtliggende mose mod nord.2012-11-12: Forundersøgelse af udsætningsområde, omfattede to separate arealer i et let kuperet terræn øst for Smidsbjergvej, ved Engelstrup. Antallet af anlægspor var forholdsvist beskedent på det østlige areal, hovedsagligt bestående af enkelte gruber, kogegruber og et udsmidslag i forbindelse med vådbund. Der blev fundet enkelte flintafslag og en del keramikskår i specielt to af gruberne. Keramikken kan dateres til jernalder. Også i det vestlige område var antallet af anlæg i form af gruber, kogegruber og lignende meget sparsomt. Et felt på ca. 360 m2 blev afrømmet efter fund af to stolpehuller i en af søgegrøfterne. Afrømningen resulterede i fund af yderligere 21 stolpehuller i dette område. To tre-skibede langhuse med hver 4 sæt tagbærende stolpesæt kunne udskilles. Derudover yderligere to sæt tagbærende stolpesæt der enten har været en del af det ene hus eller en selvstændig bygning. Området omkring husene anses som færdigundersøgt. Der blev ikke fundet yderligere spor efter bebyggelse i feltets østlige eller vestlige del, og nord samt syd for husene anses sådanne spor for værende ødelagt af omtalte recente opfyldninger. Sammenholdt med de to arealers generelt fåtallige oldtidsanlæg er der ikke basis for en egentlig udgravning. Udsætningsområdet er derfor frigivet til Vejdirektoratet.2011-08-03: Arkæologisk udgravning af oldtidsbosættelse forud for anlæggelse af motortrafikvej.Spredte stolpehuller, gruber og en mulig ovn fra ældre jernalder.

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Museum Vestsjælland;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1940 : Høj, 2 x 19 m. Lidt fladagtig ujævn Overflade. Bevokset med Græs og et Par Buske. I Ager.1883 : Paa Loddens højeste Punkt har ligget en Gruppe af 5 Høje;... de to [sb. 2-3] meget afgravede.Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat1918 : Høj, 2,25 m. h., Diam. 16 m. I Sydsiden en gammel Afgravning.Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat1983-11-22: Høj, 2,2 x 19 m.Højde 2 - 2,2 m.Toppen affladet, skråner mod Ø. I NØ lav fordybning med ca.1,5 m diam., i østre højside et 1,5 - 2m stort og 0,3 mdybt hul.Højfoden virker afpløjet i gammel tid.Der ligger nogle ikke nylig opkastede marksten på højen.Græsklædt med buskkrat i østlige halvdelBeliggende på bakketop, ca. 50 m S for 3426-3, i ager, ca.400 m fra offentlig vej.Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat2011-03-24: Pleje bør foretages ved fortidsmindet.1940 : Høj, 2 x 19 m. Lidt fladagtig ujævn Overflade. Bevokset med Græs og et Par Buske. I Ager.1883 : Paa Loddens højeste Punkt har ligget en Gruppe af 5 Høje;... de to [sb. 2-3] meget afgravede.Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat1918 : Høj, 2,25 m. h., Diam. 16 m. I Sydsiden en gammel Afgravning.Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat1983-11-22: Høj, 2,2 x 19 m.Højde 2 - 2,2 m.Toppen affladet, skråner mod Ø. I NØ lav fordybning med ca.1,5 m diam., i østre højside et 1,5 - 2m stort og 0,3 mdybt hul.Højfoden virker afpløjet i gammel tid.Der ligger nogle ikke nylig opkastede marksten på højen.Græsklædt med buskkrat i østlige halvdelBeliggende på bakketop, ca. 50 m S for 3426-3, i ager, ca.400 m fra offentlig vej.Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat2011-03-24: Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Museum Østjylland;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1915-05 : N01 266/15; 703/14. Sb. 14.08.02-5. NM C 16553-59.Romersk Jernaldersgrav paa Matr. Nr. 15a af Holbæk By og Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt.Omtrent 100 m. Vest til Nord for det Sted, hvor der i fjor af Inspekt. H. Kjær optoges en romersk Jernaldersgrav, blev af Undertegnede i Mai Maaned i Aar udgravet en lignende.Ved Pløjning var der funden Sten, som indrammede Graven paa alle Sider. De dannede et rektangulært Gravrum, som var 1.40 m langt i ØSØ-VNV og 1.10 m bredt.Gravens Vestende var dannet af en 0.85 m lang Sten, Nordsiden af 3, Østenden af en stor og 3 smaa Sten og Sydsiden af 3 Sten.Stenene for Enderne var lidt lavere end de ved Siderne. Til Gravens Bund mellem 0.40 m og 0.46 m.I Gravens sydlige Halvdel stod 7 Lerkar. Ved Vestenden en lille Vase, i det sydvestlige Hjørne et Hankekar, lidt østligere et Bæger og en lille Kop ved Siden af hinanden. Omtrent midt for Sydvægen og op mod denne stod en stor Vase og øst derofr op til den et Fad med en Skaal indeni. Fadet var trykket ned, den store Vase ligeledes og af den lille Vase og Hankekarret var lidt af Randen borte. Karrene stod alle paa deres Bund, kun Bægeret hældede lidt indad mod Gravens Midte.Der fandtes ikke andre Oldsager i Graven og der var intet tilbage af Skeletet.Graven blev opmaalt og fotograferet. Tegning og Fotografier vedlagt. (2 Plancher)København, den 13 Septbr. 1915G. RosenbergVedlagt sagen:2 stk. sort-hvid fotografier.Dokumentation (profil- og anlægstegning).Kort med fundsted afsat.Korrespondance af d. 9/10; 10/10; 12/10 1914 og d. 22/4; 26/4; 22/5 1915 ml. Gaardejer Mads Jensen Kudsk, Holbæk pr. Ørsted, og N01. Korrespondance af d. 7/5 1915 ml. G. Rosenberg, og N01.1915 : Holbæk 15a. Romersk Jernalders Grav under flad Mark, undersøgt 1915. C 16553-59.1915 : Holbæk 15a. Romersk Jernalders Grav. C 16553-59

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Odense Bys Museer;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1976 : Lokaliteten omfatter 3 marker, j.nr. 2170, 2331, 4061 og 4062.Fra marken j.nr. 2170 er opsamlet spredt affaldsflint og enkelte flintredskaber samt 2 skår af sortgods. I den nordlige del af marken fandtes rester af en formodet teglovn.1976 : Oldsagslisten til j.nr. 4061, den vestlige del af lokaliteten, mangler. Spredte markeringer rekognosceringskort.1976 : På den østligste mark, j.nr. 4063 er opsamlet spredte afslag og et oldtidsskår.1979 : Fra 2331 mod Ø er ikke bevaret fundliste eller rekognosceringskort i sagen.

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Museum Lolland-Falster;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: Brudstykke af dirhem. 2013-01-01: Fragment af en guldring med indlægning samt brudstykke af dirhem fundet ved systematisk detektering. 2014-03-07: To genstande, hhv. brudstykke af guldring og dirhem, fundet ved systematisk detektering, indsendes til danefævurdering på Nationalmuseet.2015-08-10: FP 106611. Kalifatet, sandsynligvis abbaside-dynasti, dirhem, ca. 750-1000 AD, x2MLF 01175

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Museet på Koldinghus;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: Løsfund. 2001 : MKH 1700x1-15: Opsamling. Flitenborgs samling. Tinghøj plads KJP. Ældre og yngre stenalder; Maglemose og SN samt VIK. [Sb. 120 og sb. 121.]. Privat opsamling foretaget af Ingvor Filtenborg, St. Andst. Tilgået MKH d. 7/10 2001. Pladsen lå på en nordvendt skråning N for Tinghøj ca. 48 m.o.h. Pladsen indgik i et større kompleks af stenalderbopladser mellem Tinghøj og den nord for liggende mose.1 skiveøkse.1 fragment af tyknakket økse.1 stor lancetformet maglemose pilespids.2010-07-31: Registrering.1980-01-01: Privat opsamling. Enkelt genstand fra vikingetiden.