Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Subject
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:

Filters

Filters temporarily unavailable. Please try again later.
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
4,661 Research products, page 1 of 467

 • Digital Humanities and Cultural Heritage

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access English
  Authors: 
  Antonis Danos;
  Country: Cyprus
 • Research data . 2016
  Open Access
  Authors: 
  The Museum of Modern Art (MoMA);
  Publisher: Zenodo

  Basic catalog information for artists with works in the collection of The Museum of Modern Art (MoMA), including artist name, nationality, gender, birth year, death year, Wiki QID and Getty ULAN ID.

 • Publication . Master thesis . 2011
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Akyol, Kadir;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Çağdaş Sanatta melez Yaklaşımlar başlıklı bu çalışma; yaşadığımız ortamda, bilim ve teknolojiden ekonomik ve toplumsal alanlara kadar, ortaya çıkan türlü değişimler bugünün sanatçısını etkilemekte, ona yeni anlatım olanakları sunmakta, bu arada da modernist sanatın dışına itmektedir. Kantçı bir estetikten beslenen modernist sanat, pürizme eğilimliydi. Bugün sanatın pür (arı, katışıksız) kalamayacağı iyice ortaya çıkmış görünmektedir. Modernizmin kapı dışarı etmek istediği figür, temsil, konu anlatma, öyküleme ve resimleme (ilüstrasyon) gibi yöntem ve değerler bugün yeniden gündemdedir.Kübizm ile başlayan ve farklı sanatsal eğilimlerde kendini gösteren kolaj, montaj, asamlaj gibi `sanat dışı' nesne, kavram ve yöntemlerin sanatta kullanılması bugün artarak devam etmektedir. `Sanat dışı' nesne, kavram ve yöntemlerin sanata dâhil edilmesi melez oluşumların fitilini ateşlenmesiyle teknolojik, bilimsel, toplumsal ve siyasal açılardan değişimlerin yaşandığı bir süreç olmasıyla toplumda yaşayış ve düşünüşteki farklılıkları da beraberinde getirmiştir. Sanata ilişkin kalıpların ve yargılarımızın da değiştiği, birbirini izleyen bir sürü akımın, hareketin sonunda günümüzde sanat üretilen ve izlenen bir nesne olmaktan çıkıp, düşünce olgusuna dönüşmesine ve sanat nesnesi bir bilgi nesnesine dönüşmüştür. Bugün bu anlatım yöntemlerine dijital teknoloji de dâhil edildiğinden çalışma alanı daha da genişlemiştir.Günümüz sanatında yeni eğilimler, farklı teknik, malzeme ve disiplinlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan melez oluşumlar kültürel ve sosyal arka plan dâhilinde, bilimsel ve teknolojik öğelerin çoğalarak sanatta yeni disiplinler açmıştır. Bu açılımların doğrudan yaşamın içine akması ve sanatçıların toplumdaki duruşlarının temsille olan ilişkisini değiştirmiş ve melez sanat yapıtlarının meydana gelmesiyle disiplinlerarasılığa geçişi, iletişimi ve çağına uygunluğa imkân tanımasıyla gelişen teknolojinin hayatımıza ve dolayısıyla çağdaş sanatta melez yansımalarını teknolojinin sunduğu olanaklarla görmekteyiz. The study titled Hybrid Approaches in Modern Art; in the media we are living in, the emerging various changes from science and technology to the economic and social fields influence today?s artist and offers him new expression possibilities and meanwhile push him out of the modernist art.Modern art which feeds on Kantian aesthetic was prone to purism. At the time present, it is obviously seen that art cannot remain pure (clean, absolute). Methods and values such as figure, representation, subject expression, narration and illustration that modernism has dismissed are once more on the front burner today.The use of ?non-art? object, concepts and methods such as clip art, montage and assembly that had began with cubism and demonstrated itself in different artistic tendencies in art is increasingly continuing.Inclusion of ?non-art? object, concepts and methods in art by igniting the wick of hybrid compositions and by becoming a process where technologic, scientific, social and political changes were experienced had brought along differences of lifestyles and thinking of the society as well.A spate of trends following each other in which artistic frames and our judgments changed, had deviated from being an object in which art is produced and observed in the end of the movement have turned into thinking fact and information object as an artistic one. As digital technology was also included in these expression methods today, working area has become wider.Hybrid compositions which emerged by the combination of new inclinations, different technique, material and disciplines in today?s art has opened new disciplines by scientific and technological items being increased within cultural and social background plan.Flowing of these developments directly in life and changing artists? positions relationship with representation and the emergence of work of hybrid art providing possibility for transition to inter-discipline, communication and being in tune with the times which had let us view hybrid reflections to our life directly by the progressing technology and indirectly to the modern art with the possibilities offered by technology. 147

 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Closed Access Italian
  Authors: 
  Quercioli, Laura;
  Publisher: Giuntina
  Country: Italy
 • Publication . Other literature type . 2013
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors: 
  Elias, Willem;
  Country: Belgium

  Moderne kunst als kind van de Verlichting

 • Publication . Part of book or chapter of book . 2012
  Restricted English
  Authors: 
  Jalving, Camilla;
  Publisher: Hatje Cantz Verlag
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Akpinar, Fatih;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Teknoloji bazen bir silah bazen de büyük bir kurtuluş olmuştur. Hakkında bazen övgü ile bazen de nefret ile konuşulurken, sanatın, 19. Yüzyılın ikinci yarısında bugün bilinen teknolojiyi kullanmaya başlaması, ciddi bir ivme kazanmasına sebep olmuş ve sanatçılar tarafından geniş bir zemin üzerinde güçlü bir malzemeye dönüştürülerek yine sanatın güçlü bir ifade biçimi haline gelmiştir.Teknoloji sanat akımlarının çoğalmaya başlamasına olanak tanırken kabuk değiştirme, modern süreç için sağlam bir alt yapı hazırlamıştır. Teknolojik gelişmelerin desteği ile pozitif bilimler, sosyal bilimler, endüstri ve sanayi gelişirken, eskiden yeniye süregelen sanat, teknolojik malzemenin bolluğu ile değişim sürecine girmiş, ekonomik etkenler, makineleşme ve mekanik çözümler, endüstri ve sanayideki pazarın etkisi, yeni icatların yeni buluşların temelini oluşturmuştur. Bu buluşlar sanatı doğrudan etkileyecek köklü fikirleri de beraberinde getirmiştir. Teknoloji, sanatsal, bilimsel, kültürel ve sosyolojik çalışmalar üzerinde olumlu gelişmelere imkân sağlamış, seri üretim bantları, makineleşen insanların, sayısını çoğaltmış, gittikçe hızlanan bir dünyada, ekonomik kaygılar, toplumsal hırslar, iktidar savaşları yenidünya da yerini almıştır. Bu durumun oluşturduğu çelişki ve kaos ise sanatın temel malzemesi olmuştur.Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki, teknoloji, modern sanat içerisinde, artık, sanatın ve sanatçının vazgeçilemez bir malzemesi olmuştur. Teknoloji ile büyüyen/gelişen bütün alanlar gibi sanatta kendini teknolojinin var olduğu tüm alanlarda da kendini ifade etmiştir ve edecektir. Technology occasionally has become a weapon and a great salvation at times. Owing to the fact that the art started to use technology which was known today in the second half of 19th century, it made an important progress and became a strong locution of art being turned into a strong material on a wide platformby artists while it was being sometimes remembered with praise and also with anger.Technology prepared a robust substructure for changing shell and modern process when it enabled to increase the number of art movements. While positive and social sciences, industry and trade were improving with the support of technological developments, the ongoing art entered into the period of change with the abundance of technological materials and the economic factors, mechanization and mechanical solutions and also the impact of the industrial and commercial market formed the basis of new inventions and discoveries. Those inventions brought along radical ideas which would directly influence the art. Technology provided opportunities for positive developments of artistic, scientific, cultural and sociological works and the serial production lines augmented the number of mechanized human and the economic concerns, social ambitions, power struggles took their places in the new world constantly evolving.And the contradictions and chaos emerged with that situation became the basic material of art.Here we can say that technology has become an essential material of art and artist within the modern art. Art has expressed itself and will express in all areas of technology as well as other fields growing/developing with the technology. 72

 • Closed Access English
  Authors: 
  Leigh, M.A.;
  Country: Netherlands

  The Rhetoric of Two Museums and the Representation and Canonization of Modern Art (1935-1975): The Stedelijk Museum in Amsterdam and the Museum of Modern Art in New York Museums of modern art have determined the course of modern art history. Their contributions to the representation and canonization of modern art have been shaped by how they have presented art in their (temporary) exhibitions and publications. They have provided the public with a verbal and visual story of modern art. In order to provide greater insight into the process of the creation of the museums__ stories, this book uses __rhetoric__ to deconstruct their stories of modern art. Rhetoric is used as an analytical model to investigate the communications of modern art museums. Their goals are to communicate their stories and to persuade their various audiences of the importance of modern art. The principal strategies of classical rhetoric ethos, pathos and logos are used as the main entries for this book. Two influential museums are compared: the Museum of Modern Art (New York) and the Stedelijk Museum (Amsterdam). The differences in their goals, financing, audiences and positions in their societies, have determined their different persuasive strategies. By analyzing these museums as orators and deconstructing their verbal and visual rhetoric, the process of representation and canonization is clarified.

 • Open Access Spanish; Castilian
  Authors: 
  Peist, Nuria;
  Publisher: Universitat de Barcelona
  Country: Spain

  En el present article s’analitzen els mecanismes que permeteren als artistes moderns —pintors i escultors— d’aconseguir l’èxit. Aquesta anàlisi parteix de l’estudi de les trajectòries de dos grups d’artistes que començaren la seva carrera en les d`ecades de 1900 i 1940, representatius de les primeres i de les segones avantguardes. L’historiador de l’art Alan Bowness proposa quatre cercles de reconeixement —pares, crítics, mercat i públic— pels que passen sucessivament els artistes. Aquí, en canvi, defensem l’existència de dos moments principals en el procés de consagració, i en els que actuen diferents agents. En el primer moment hi ha un nucli inicial conformat per una xarxa informal per la qual circulen i es consagren artistes, col·leccionistes, crítics i marxants. Posteriorment, en la fase de consolidació, trobem l’acció legitimadora d’institucions com els museus i la literatura especialitzada. The present article analyses the mechanisms that allow modern artists (painters and sculptors) to achieve success. The analysis is based on the study of two groups of artists who began their careers in the decades of 1900 and 1940, representatives of the first and second avant-gardes. Art historian Alan Bowness suggests that artists must pass through four stages of recognition —recognition by peers, by critics, by the market, and by the public. Here, we argue that modern artists in fact go through just two main stages. In the initial stage we find a nucleus comprising an informal network of artists, collectors, critics and art dealers. In the second stage (the stage of consolidation) we find the author accepted —legitimated— by institutions, museums and the specialist literature.

 • Publication . Master thesis . 2016
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Ankut, Işik;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Tipografi, yazı tipi, punto büyüklüğü, satır uzunluğu, satır arası boşluk ve benzer etkenlerin kombinasyonları ile yapılır. Harf ve yazınsal-görsel iletişime ilişkin diğer elemanların hem görsel, fonksiyonel ve sanatsal düzenlemesi hem de bu elemanlarla oluşturulan bir tasarım dili, anlayışıdır. Tipografi yazı karakterleri, kitap, kitap kapakları, afiş, dergi, broşür, gazete, web sayfaları v.s. gibi her türlü alanda kullanılmıştır. Yazının bulunuşuyla birlikte farklı coğrafyada yaşayan insanlar arasında teknik alanda birçok ilerleme kaydedilmiş, bu teknik ilerleme nesilden nesile bir uygarlıktan diğer uygarlığa kadar aktarılmıştır. Yazının uygulanışından sonra ortaya çıkan teknik gelişmeler sayesinde tipografi sanatı ortaya çıkmış ve böylece tipografi sanatı teknik yöntemler sayesinde yazının genel uygulaması olmuştur. Böylece söz ve düşünceler tipografi sayesinde görsel kimliğe bürünerek insanlara ulaşmıştır. Grafik tasarım içerisinde tipografinin yeri ve önemi çok büyüktür. Modern sanatın doğuşundan günümüze hem sanatın hem de grafik tasarımının geldiği boyutlar hızla değişmekte ve her geçen gün yeni teknolojilerin üretilmesiyle hem günlük hayatımızın içinde, hem de tasarım dünyasının içinde değişimler yaşanmaktadır.Sanat her zaman sanatla beslenmiş, sanatçılarda başka sanatçıların buluşlarını olumlu ve olumsuz yönde kullanmışlardır. Modern sanatın öyküsü çoğu zaman 20. Yüzyılın başlarında ortaya çıkan Kübizm, Fütürizm, Dada, Sürrealizm, De Stijl, Süprematizm, Konstrüktivizm, Bauhaus gibi modern sanat akımları ele alınarak anlatılmış ve bu sebeple dönemin grafik tasarımını da yakından etkilemişlerdir.Anahtar Kelimeler: Tipografi, Sanat, Modern Sanat Akımları, Grafik Tasarım Typography is with some similar factors just like combination of font, font size, line lenght, line spacing typography is design language understanding which created elements about letter and litarature. Visual commination This on design understanding is inter ested with fixation and creation of visual and artistic elements. Typography fonts, books, book covers, posters, magazines, brochures, newspapers, web pages etc suches are used in any area a with the discovery of writing a lot of progress in technical area between developed. Who people living different regions. This technical progress was tranferred by one generation to another technical developments transferred one civilization to other civilization. That was kept gone and gone thanks to the technical developments oceuring after the type of aplication and two emergethy typography has been the general practice of the summer thats to typography art technical methods. So thanks to typography words and thoghts cearhed people dressed up in a visual indetity. Typography art emerged thanks to the technical developments that arise after the implementation of the writing and thus typography art has been the writing of general application thanks to tecnical methods. So thanks to typography words and thougts reached people as in a visual identity. The importance of typography in graphic design is very great. From the birth of modern art to the present day the dimension of origin of both art and graphic design is changing rapidly and every day with the generation of new technologies both the generation of new technologies and in our daily lives experienced changes.Art has always been fed with art and artistic have been used the other artists inventions positive or negative way. İn the happining 20 th century the story of modern art often are told by art movements of Cubism, Futurism, dada, Surrealism, de Stijl, Suprematism, Constructivism, Bauhaus and were closely affected by the graffic design there fore period. Keywords: Typography, Art, Modern Art Movement, Graphic Design 164

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Subject
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
4,661 Research products, page 1 of 467
 • Open Access English
  Authors: 
  Antonis Danos;
  Country: Cyprus
 • Research data . 2016
  Open Access
  Authors: 
  The Museum of Modern Art (MoMA);
  Publisher: Zenodo

  Basic catalog information for artists with works in the collection of The Museum of Modern Art (MoMA), including artist name, nationality, gender, birth year, death year, Wiki QID and Getty ULAN ID.

 • Publication . Master thesis . 2011
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Akyol, Kadir;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Çağdaş Sanatta melez Yaklaşımlar başlıklı bu çalışma; yaşadığımız ortamda, bilim ve teknolojiden ekonomik ve toplumsal alanlara kadar, ortaya çıkan türlü değişimler bugünün sanatçısını etkilemekte, ona yeni anlatım olanakları sunmakta, bu arada da modernist sanatın dışına itmektedir. Kantçı bir estetikten beslenen modernist sanat, pürizme eğilimliydi. Bugün sanatın pür (arı, katışıksız) kalamayacağı iyice ortaya çıkmış görünmektedir. Modernizmin kapı dışarı etmek istediği figür, temsil, konu anlatma, öyküleme ve resimleme (ilüstrasyon) gibi yöntem ve değerler bugün yeniden gündemdedir.Kübizm ile başlayan ve farklı sanatsal eğilimlerde kendini gösteren kolaj, montaj, asamlaj gibi `sanat dışı' nesne, kavram ve yöntemlerin sanatta kullanılması bugün artarak devam etmektedir. `Sanat dışı' nesne, kavram ve yöntemlerin sanata dâhil edilmesi melez oluşumların fitilini ateşlenmesiyle teknolojik, bilimsel, toplumsal ve siyasal açılardan değişimlerin yaşandığı bir süreç olmasıyla toplumda yaşayış ve düşünüşteki farklılıkları da beraberinde getirmiştir. Sanata ilişkin kalıpların ve yargılarımızın da değiştiği, birbirini izleyen bir sürü akımın, hareketin sonunda günümüzde sanat üretilen ve izlenen bir nesne olmaktan çıkıp, düşünce olgusuna dönüşmesine ve sanat nesnesi bir bilgi nesnesine dönüşmüştür. Bugün bu anlatım yöntemlerine dijital teknoloji de dâhil edildiğinden çalışma alanı daha da genişlemiştir.Günümüz sanatında yeni eğilimler, farklı teknik, malzeme ve disiplinlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan melez oluşumlar kültürel ve sosyal arka plan dâhilinde, bilimsel ve teknolojik öğelerin çoğalarak sanatta yeni disiplinler açmıştır. Bu açılımların doğrudan yaşamın içine akması ve sanatçıların toplumdaki duruşlarının temsille olan ilişkisini değiştirmiş ve melez sanat yapıtlarının meydana gelmesiyle disiplinlerarasılığa geçişi, iletişimi ve çağına uygunluğa imkân tanımasıyla gelişen teknolojinin hayatımıza ve dolayısıyla çağdaş sanatta melez yansımalarını teknolojinin sunduğu olanaklarla görmekteyiz. The study titled Hybrid Approaches in Modern Art; in the media we are living in, the emerging various changes from science and technology to the economic and social fields influence today?s artist and offers him new expression possibilities and meanwhile push him out of the modernist art.Modern art which feeds on Kantian aesthetic was prone to purism. At the time present, it is obviously seen that art cannot remain pure (clean, absolute). Methods and values such as figure, representation, subject expression, narration and illustration that modernism has dismissed are once more on the front burner today.The use of ?non-art? object, concepts and methods such as clip art, montage and assembly that had began with cubism and demonstrated itself in different artistic tendencies in art is increasingly continuing.Inclusion of ?non-art? object, concepts and methods in art by igniting the wick of hybrid compositions and by becoming a process where technologic, scientific, social and political changes were experienced had brought along differences of lifestyles and thinking of the society as well.A spate of trends following each other in which artistic frames and our judgments changed, had deviated from being an object in which art is produced and observed in the end of the movement have turned into thinking fact and information object as an artistic one. As digital technology was also included in these expression methods today, working area has become wider.Hybrid compositions which emerged by the combination of new inclinations, different technique, material and disciplines in today?s art has opened new disciplines by scientific and technological items being increased within cultural and social background plan.Flowing of these developments directly in life and changing artists? positions relationship with representation and the emergence of work of hybrid art providing possibility for transition to inter-discipline, communication and being in tune with the times which had let us view hybrid reflections to our life directly by the progressing technology and indirectly to the modern art with the possibilities offered by technology. 147

 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Closed Access Italian
  Authors: 
  Quercioli, Laura;
  Publisher: Giuntina
  Country: Italy
 • Publication . Other literature type . 2013
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors: 
  Elias, Willem;
  Country: Belgium

  Moderne kunst als kind van de Verlichting

 • Publication . Part of book or chapter of book . 2012
  Restricted English
  Authors: 
  Jalving, Camilla;
  Publisher: Hatje Cantz Verlag
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Akpinar, Fatih;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Teknoloji bazen bir silah bazen de büyük bir kurtuluş olmuştur. Hakkında bazen övgü ile bazen de nefret ile konuşulurken, sanatın, 19. Yüzyılın ikinci yarısında bugün bilinen teknolojiyi kullanmaya başlaması, ciddi bir ivme kazanmasına sebep olmuş ve sanatçılar tarafından geniş bir zemin üzerinde güçlü bir malzemeye dönüştürülerek yine sanatın güçlü bir ifade biçimi haline gelmiştir.Teknoloji sanat akımlarının çoğalmaya başlamasına olanak tanırken kabuk değiştirme, modern süreç için sağlam bir alt yapı hazırlamıştır. Teknolojik gelişmelerin desteği ile pozitif bilimler, sosyal bilimler, endüstri ve sanayi gelişirken, eskiden yeniye süregelen sanat, teknolojik malzemenin bolluğu ile değişim sürecine girmiş, ekonomik etkenler, makineleşme ve mekanik çözümler, endüstri ve sanayideki pazarın etkisi, yeni icatların yeni buluşların temelini oluşturmuştur. Bu buluşlar sanatı doğrudan etkileyecek köklü fikirleri de beraberinde getirmiştir. Teknoloji, sanatsal, bilimsel, kültürel ve sosyolojik çalışmalar üzerinde olumlu gelişmelere imkân sağlamış, seri üretim bantları, makineleşen insanların, sayısını çoğaltmış, gittikçe hızlanan bir dünyada, ekonomik kaygılar, toplumsal hırslar, iktidar savaşları yenidünya da yerini almıştır. Bu durumun oluşturduğu çelişki ve kaos ise sanatın temel malzemesi olmuştur.Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki, teknoloji, modern sanat içerisinde, artık, sanatın ve sanatçının vazgeçilemez bir malzemesi olmuştur. Teknoloji ile büyüyen/gelişen bütün alanlar gibi sanatta kendini teknolojinin var olduğu tüm alanlarda da kendini ifade etmiştir ve edecektir. Technology occasionally has become a weapon and a great salvation at times. Owing to the fact that the art started to use technology which was known today in the second half of 19th century, it made an important progress and became a strong locution of art being turned into a strong material on a wide platformby artists while it was being sometimes remembered with praise and also with anger.Technology prepared a robust substructure for changing shell and modern process when it enabled to increase the number of art movements. While positive and social sciences, industry and trade were improving with the support of technological developments, the ongoing art entered into the period of change with the abundance of technological materials and the economic factors, mechanization and mechanical solutions and also the impact of the industrial and commercial market formed the basis of new inventions and discoveries. Those inventions brought along radical ideas which would directly influence the art. Technology provided opportunities for positive developments of artistic, scientific, cultural and sociological works and the serial production lines augmented the number of mechanized human and the economic concerns, social ambitions, power struggles took their places in the new world constantly evolving.And the contradictions and chaos emerged with that situation became the basic material of art.Here we can say that technology has become an essential material of art and artist within the modern art. Art has expressed itself and will express in all areas of technology as well as other fields growing/developing with the technology. 72

 • Closed Access English
  Authors: 
  Leigh, M.A.;
  Country: Netherlands

  The Rhetoric of Two Museums and the Representation and Canonization of Modern Art (1935-1975): The Stedelijk Museum in Amsterdam and the Museum of Modern Art in New York Museums of modern art have determined the course of modern art history. Their contributions to the representation and canonization of modern art have been shaped by how they have presented art in their (temporary) exhibitions and publications. They have provided the public with a verbal and visual story of modern art. In order to provide greater insight into the process of the creation of the museums__ stories, this book uses __rhetoric__ to deconstruct their stories of modern art. Rhetoric is used as an analytical model to investigate the communications of modern art museums. Their goals are to communicate their stories and to persuade their various audiences of the importance of modern art. The principal strategies of classical rhetoric ethos, pathos and logos are used as the main entries for this book. Two influential museums are compared: the Museum of Modern Art (New York) and the Stedelijk Museum (Amsterdam). The differences in their goals, financing, audiences and positions in their societies, have determined their different persuasive strategies. By analyzing these museums as orators and deconstructing their verbal and visual rhetoric, the process of representation and canonization is clarified.

 • Open Access Spanish; Castilian
  Authors: 
  Peist, Nuria;
  Publisher: Universitat de Barcelona
  Country: Spain

  En el present article s’analitzen els mecanismes que permeteren als artistes moderns —pintors i escultors— d’aconseguir l’èxit. Aquesta anàlisi parteix de l’estudi de les trajectòries de dos grups d’artistes que començaren la seva carrera en les d`ecades de 1900 i 1940, representatius de les primeres i de les segones avantguardes. L’historiador de l’art Alan Bowness proposa quatre cercles de reconeixement —pares, crítics, mercat i públic— pels que passen sucessivament els artistes. Aquí, en canvi, defensem l’existència de dos moments principals en el procés de consagració, i en els que actuen diferents agents. En el primer moment hi ha un nucli inicial conformat per una xarxa informal per la qual circulen i es consagren artistes, col·leccionistes, crítics i marxants. Posteriorment, en la fase de consolidació, trobem l’acció legitimadora d’institucions com els museus i la literatura especialitzada. The present article analyses the mechanisms that allow modern artists (painters and sculptors) to achieve success. The analysis is based on the study of two groups of artists who began their careers in the decades of 1900 and 1940, representatives of the first and second avant-gardes. Art historian Alan Bowness suggests that artists must pass through four stages of recognition —recognition by peers, by critics, by the market, and by the public. Here, we argue that modern artists in fact go through just two main stages. In the initial stage we find a nucleus comprising an informal network of artists, collectors, critics and art dealers. In the second stage (the stage of consolidation) we find the author accepted —legitimated— by institutions, museums and the specialist literature.

 • Publication . Master thesis . 2016
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Ankut, Işik;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Tipografi, yazı tipi, punto büyüklüğü, satır uzunluğu, satır arası boşluk ve benzer etkenlerin kombinasyonları ile yapılır. Harf ve yazınsal-görsel iletişime ilişkin diğer elemanların hem görsel, fonksiyonel ve sanatsal düzenlemesi hem de bu elemanlarla oluşturulan bir tasarım dili, anlayışıdır. Tipografi yazı karakterleri, kitap, kitap kapakları, afiş, dergi, broşür, gazete, web sayfaları v.s. gibi her türlü alanda kullanılmıştır. Yazının bulunuşuyla birlikte farklı coğrafyada yaşayan insanlar arasında teknik alanda birçok ilerleme kaydedilmiş, bu teknik ilerleme nesilden nesile bir uygarlıktan diğer uygarlığa kadar aktarılmıştır. Yazının uygulanışından sonra ortaya çıkan teknik gelişmeler sayesinde tipografi sanatı ortaya çıkmış ve böylece tipografi sanatı teknik yöntemler sayesinde yazının genel uygulaması olmuştur. Böylece söz ve düşünceler tipografi sayesinde görsel kimliğe bürünerek insanlara ulaşmıştır. Grafik tasarım içerisinde tipografinin yeri ve önemi çok büyüktür. Modern sanatın doğuşundan günümüze hem sanatın hem de grafik tasarımının geldiği boyutlar hızla değişmekte ve her geçen gün yeni teknolojilerin üretilmesiyle hem günlük hayatımızın içinde, hem de tasarım dünyasının içinde değişimler yaşanmaktadır.Sanat her zaman sanatla beslenmiş, sanatçılarda başka sanatçıların buluşlarını olumlu ve olumsuz yönde kullanmışlardır. Modern sanatın öyküsü çoğu zaman 20. Yüzyılın başlarında ortaya çıkan Kübizm, Fütürizm, Dada, Sürrealizm, De Stijl, Süprematizm, Konstrüktivizm, Bauhaus gibi modern sanat akımları ele alınarak anlatılmış ve bu sebeple dönemin grafik tasarımını da yakından etkilemişlerdir.Anahtar Kelimeler: Tipografi, Sanat, Modern Sanat Akımları, Grafik Tasarım Typography is with some similar factors just like combination of font, font size, line lenght, line spacing typography is design language understanding which created elements about letter and litarature. Visual commination This on design understanding is inter ested with fixation and creation of visual and artistic elements. Typography fonts, books, book covers, posters, magazines, brochures, newspapers, web pages etc suches are used in any area a with the discovery of writing a lot of progress in technical area between developed. Who people living different regions. This technical progress was tranferred by one generation to another technical developments transferred one civilization to other civilization. That was kept gone and gone thanks to the technical developments oceuring after the type of aplication and two emergethy typography has been the general practice of the summer thats to typography art technical methods. So thanks to typography words and thoghts cearhed people dressed up in a visual indetity. Typography art emerged thanks to the technical developments that arise after the implementation of the writing and thus typography art has been the writing of general application thanks to tecnical methods. So thanks to typography words and thougts reached people as in a visual identity. The importance of typography in graphic design is very great. From the birth of modern art to the present day the dimension of origin of both art and graphic design is changing rapidly and every day with the generation of new technologies both the generation of new technologies and in our daily lives experienced changes.Art has always been fed with art and artistic have been used the other artists inventions positive or negative way. İn the happining 20 th century the story of modern art often are told by art movements of Cubism, Futurism, dada, Surrealism, de Stijl, Suprematism, Constructivism, Bauhaus and were closely affected by the graffic design there fore period. Keywords: Typography, Art, Modern Art Movement, Graphic Design 164