Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Subject
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
22,154 Research products, page 1 of 2,216

 • Digital Humanities and Cultural Heritage

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Research data . 2013
  English
  Authors: 
  Waris, Andreas;
  Publisher: University of Southern California Digital Library (USC.DL)

  This text is a poetic analysis that explores concepts of diffusion, dissolution, and limitlessness. In this text, the condition of the self is considered as a state of remoteness and the presence of an absence. Guided by Roland Barthes’ notion of NVS--le non vouloir -saisir (the non-will-to possess) which is introduced in the final chapter Sobria Ebrietas in A Lover’s Discourse, this text parallels the process of (self) affirmation with the process of the subject disintegrating into the world of things. This imagined condition is further informed by Jean -Paul Sartre’s notion of Viscosity in which the self experiences a threat of dissolution while in a state of flux. Applying these two models, the notion of the self as an autonomous and self-reliant subject is undone, presenting instead a self that is an indefinite figure which perpetually seeks meaning through an insatiable process of appropriation.

 • English
  Authors: 
  Osborn, Thomas Rodd;
  Publisher: University of Southern California Digital Library (USC.DL)
 • Other research product . Other ORP type . 2017
  Open Access English
  Authors: 
  Kamali Jamil, Hassan;
  Country: Canada

  Alternate Reality is a self-analytical study in self-portraiture in light of a mirroring notion that can materialize thoughts and emotions, and represent out-of-place reflections of the portrait, surrounded by symbolically charged forms of animals and organic shapes. The mirrored image represents an unspoiled and immortal vision of existence, with death being the only concept that is absent.

 • English
  Authors: 
  Adolph, Erik Christian;
  Publisher: University of Southern California Digital Library (USC.DL)
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Kalyoncu, Zeynep Özge;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Canlandırma sinema filmleri ülkemizde gün geçtikçe sayısını arttırarak, başta çocuklar olmak üzere her yaştan büyük izleyici kitlelerine ulaşmaktadır. Canlandırma filmlerin anlatılarının bu aktarım gücü dolayısıyla barındırdıkları mesajlar önem taşımaktadır. Değerler ise; geçmişten günümüze kadar, düşünürlerin ve beşeri bilimlerin üzerinde durdukları bir olgu olarak süregelmiştir. Buradan hareketle yapılan çalışmanın amacı; Türk canlandırma sinema filmlerinde temsil edilen değerlerin tespitidir. Amaç doğrultusunda yapılan çalışmanın evrenini Türk canlandırma sinema filmleri oluşturmaktadır, Canlandırma sinema filmleri görsel, işitsel ve anlatı olmak üzere girift bir yapıya sahiptir. Çalışmanın amacı doğrultusunda, bu girift yapının bütün unsurlarıyla incelenmesine olanak sağlayan göstergebilimsel analiz yöntemi benimsenmiştir. Göstergebilimsel metod, Hünerli'nin (2000) Türk Canlandırma Sinemasında Türk Yazını Uyarlamaları: Gösterge Çözümlemesi Modeli'nden ve Adanır'ın (1987) Sinemada Anlam ve Anlatım çalışması ile Greimas Eyleyenler Modeli çözümleme yaklaşımlarından hareketle oluşturulmuştur. Değerlerin tespiti ve sınıflandırmasına yönelik olarak da Schwartz ve arkadaşları (2012) tarafından geliştirilen `Temel İnsani Değerler Modeli` kullanılmıştır.Çalışmanın örneklem kümesi beş filmle sınırlandırılmış ve en çok izleyiciye ulaşan `Kötü Kedi Şerafettin` (2016), `RGG Ayas` (2013), `Canım Kardeşim Benim, Uzaylılar mı Gelmiş?` (2016), `Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu` (2014) ve `Uzay Kuvvetleri 2911` (2014) filmleri incelenmiştir. Yapılan analizler doğrultusunda, görsel, işitsel ve anlatı göstergelerinin değerler temsiliyle örüldüğü tespit edilmiştir. Ayrıca ulusal değerler sisteminin yansımaları da tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda en yoğun olarak işlenen ilk üç değer tipleri sırasıyla; geleneksellik %12,1, yardımseverlik-önemseme %9,7, özerklik-düşünce %9,2'dir. En az temsil edilen üç değer tipinin ise; başarı %1,2, tevazu %0,9 ve itibar %0,8 olduğu tespit edilmiştir. Animation cinema films attract the attention of audiences of all ages especially children and it is developing rapidly in Turkey. The narratives of animation films convey messages strongly. Also from past to present, many thinkers and humanities have emphasized the phenomenon of values. The aim of this study is the determination of the values represented in Turkish animation films. Animation films have a complex structure including visual, auditory and narrative. For the purpose of this study, semiotic analysis method was adopted which allows to examine all elements of this complex structure. The semiotic method is based on Hünerli's (2000) `Türk Canlandırma Sinemasında Türk Yazını Uyarlamaları: Gösterge Çözümlemesi` Modeli, Adanır's (1987) `Sinemada Anlam ve Anlatım` and Greima's `Actantial Model` approaches. For the determination and classification of values, the `Refining the Theory of Basic Individual Values` puplished by Shwartz et. al.'s (2012) was used.The study, was limited to five films was chosen to reach the audience the most. These films are: `Kötü Kedi Şerafettin` (2016), `RGG Ayas` (2013), `Canım Kardeşim Benim, Uzaylılar mı Gelmiş?` (2016), `Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu` (2014) ve `Uzay Kuvvetleri 2911` (2014). According to the analysis, visual, auditory and narrative indicators were found to contain values representations. Reflections of the national values system were also determined. If we look at the frequency of value types, the first three value types which are handled most intensively, respectively; tradition is 12,1%, benovlance-caring 9,7%, self-direction-thought is 9,2%. The three least-represented types are; achivement was found to be 1.2%, situmulation was 0.9% and the face was 0.8%.Key Words: Cartoon, Animation, Schwartz Basic Human Values, Cinema, Semiotic 201

 • Publication . Doctoral thesis . 2019
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Uğuz, Özgür;
  Publisher: Güzel Sanatlar Enstitüsü

  Modern Dönem içerisinde baskıresmin politik eğilimlerini ortaya çıkartmayaodaklanmış bu çalışma, üç eksen üzerinden konuya yaklaşımını belirlemiştir. Üç anaekseni oluşturan; Tarihsel Süreç, Sanatsal Süreç ve Siyasal Sürecin birbirleriyle olanilişkisi baskıresim merkezli bir bakma şekliyle bir araya getirilmiştir.İlk bölümde sanat ve siyaset ilişkisinin kökeni açığa çıkartılmış, modern dönemeyansımaları olan bu ilişkinin süreç içerisinde nasıl bir yapıda varlık gösterdiği ne gibideğişimlere uğradığı kuramsal bir yapıda ele alınmıştır.İkinci bölümde ise modern dönem içerisinde bu ilişkinin nasıl bir dönüşümeuğradığı ortaya konulmaya çalışılmış, kuramsal olarak bu değişimlere değinilmiştir.Toplumsal, sosyolojik ve siyasal anlamda önemli farkların oluştuğu Modern dönemde,sanat ve siyaset ilişkisinin sergilediği özel yapılar yine bu bölümde açıklanmıştır.Üçüncü bölümde sanat ve siyaset ilişkisinin baskıresime yansımaları incelenerek,baskıresimin süregelen yapısı içerisinde bu ilişkinin başlangıcından itibaren varlıkgösterdiği örneklerle ortaya konulmuştur. Tarihsel başlangıcı oldukça gerilere kadargiden bu ilişki içinde baskıresim sanatının tarihsel süreç içerisinde siyasetin aktif biröznesi olduğu ve modern dönem içerisinde de bu geleneğini sürdürdüğünü örneklerleortaya konulmaktadır. Modern dönem içerisinde baskıresimin gelenekselleşen buyapısının ele alındığı son bölümde, önceki süreçlerle kıyaslandığında daha girift bir halalan ve özel yapılar kuran sanat ve siyaset ilişkisi içerisinde baskıresimin konumu, 'Ulusİnşası', 'Sanatsal Özerklik' ve 'Avangard' olarak adlandırılan üç model üzerindensorgulanmış ve sonuca ulaşılmıştır. This study determined its approach to the issue through three axes, focusing onrevealing the political tendencies of printmaking in the Modern Period. Forming threemain axes; the relationship among the Historical Process, the Artistic Process and thePolitical Process is brought together in a print-centered manner.In the first part, the origin of the relationship between art and politics is revealed,how this structure, which has reflections to the modern period, changed in the processand what changes it discussed in a theoretical structure. In the second part, it has beentried to put forward how this relationship was transformed into the modern period andthese changes have been mentioned in theoretically. In the Modern Era, when social,sociological and political differences occur, special structures exhibited by therelationship between art and politics are also explained in this section. In the third chapter,the reflections of the relationship between art and politics on printmaking have beenexamined and it has been put forward with the examples that this relationship has been insince the beginning of the ongoing structure of printmaking. In this relationship, whosehistorical beginnings go back far, it is revealed with the examples that printmaking is anactive subject of politics in the historical process and that it continues this tradition in theModern Period. In the last part, where this traditional structure of printmaking in theModern Period has been mentioned, the position of printmaking in the relationshipbetween art and politics, which became more complex compared to the previousprocesses and establishes special structures, is based on three models called 'NationConstruction', 'Artistic Autonomy' and 'Avant-garde' and finally the result has beenreached. 217

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Kapar, Selda;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Bu tez çalışmasında, Cumhuriyet döneminden günümüze bir tema olarak emek ve emekçi kavramlarının Türk resim sanatında gelişim süreci ele alınmıştır. Türk resim sanatında emek ve emekçi konulu çalışmalar yapan sanatçıların ortaya çıkışı, tarihi süreç içinde incelenmiştir. Öncelikle Cumhuriyet dönemi hakkında genel bilgi verilmiş ve dönemsel olaylar kısaca anlatılmıştır. Bu süreçte sanatçıların çalışmaları kronolojik olarak incelenmiş, sonrasında tümden gelim yöntemi ile sanatçılara ve sanatçıların eserlerine ulaşılmıştır. Eserlerin hangi dönemde ve hangi sanat anlayışı içerisinde yapıldıklarının önemli olduğu görüşüne varılmış, sanatçıların biyografilerine de yer verilmiştir. Emek ve emekçi kavramlarını değişik tekniklerde konu edinmiş bazı sanatçılar, incelenmiş ve sanatçıların eserlerinde çözümlemeler yapılmıştır.İçerik kısmında sanatçıların sanat görüşlerine yer verilmiş; eserleri, renk ve biçim yönünden incelenmiştir. Sanatçıların emek ve emekçi kavramlarını algılayışına ve algıyı ifade etme biçimlerine açıklık getirilmiştir. Uygulama çalışmalarım kapsamında Cumhuriyet dönemi Türk resmini biçimlendiren sanatsal eğilimlerin etkisinde geliştirdiğim emekçi teması ile birlikte kendi sanat görüşümü oluşturdum. Ürettiğim bu çalışmalarımda, farklı mekânlardaki emekçiler ve çalışanlara dayalı araçlar resmedilmiştir. Teknik açıdan esinlendiğim ?Yeniler ve Liman? grubu sanatçılarının üslup yaklaşımlarından da yararlanarak tasarladığım bu resimlerde emekçi gerçekliğini figüratif açıdan çözümlemeyi amaçladım bu çalışmalarım bu anlayışın ürünü olarak tez çalışmalarım kapsamında yer almıştır. Sonuç kısmında ise araştırma hakkında genel olarak değerlendirme yapılmıştır. Anahtar Kelimeler; Emek, Emekçi, Toplumsal Gerçekçilik n this thesis study, the development process of the concepts labour and labourer in Turkish painting art as a theme from the Republic period up to this day has been discussed. The occurrence of the artists who made artworks themed labour and labourer in Turkish painting art has been analysed in historical process. First of all, it has been given a general information about Republic period and periodic events have been shortly explained. The works of the artists have been examined chronologically during this process, later on, the artists and their artworks have been reached through deductive method. It has been come to the conclusion that in which period and in which sense of art the artworks were made is important; so it has been given place to the biographies of the artists as well. Some artists who used the concepts of labour and labourer in different techniques have been examined and resolutions have been made in the works of the artists. In the content, it has been given place to the views of the artists; their works have been examined in terms of colour and form. The perception of artists and their ways to express their perception have been clarified. With the context of my practical studies, I produced my own view of art within the perception of labourer which I improved under the influence of artistic tendencies that form the Republic period in Turkish painting. Labourers in different places and means based on the workers have been portrayed in these studies. In these paintings which I designed by benefiting from the style approaches of the artists of the group `Yeniler and Liman` and I was inspired from its technical aspect, I aimed to resolve the reality of labourer on figurative terms. These studies have been taken place as the product of this perception within this thesis. As for the conclusion part, it has been made a general remark about the research. Key Words; Labour, Labourer, Social Reali 107

 • Publication . Doctoral thesis . 2019
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Baigutov, Karim;
  Publisher: Güzel Sanatlar Enstitüsü

  Tez çalışması kapsamında yapılan araştırmalar Kazak resim sanatı tarihinde Kazak mitolojisinin oluşumuyla ilgili eserlerin önemli bir yere sahip olduğunu göstermiştir. Bu konuda yapılan çeşitli araştırmalar, bilimsel çalışmalar, yorumlar ile tahliller ve karşılaştırmalar Kazak mitolojisinin başlangıcından bugüne kadarki Kazak mitlerinin birbiriyle sıkı bağlantılı olduğunu ortaya koymuştur. Mitoloji ile ilgili araştırmalar başta tarih olmak üzere edebiyat, felsefe, din ve kültür gibi alanlarda da yapılmış ve Kazak mitolojisini zenginleştirecek olan materyaller elde edilmiştir. Sanat alanında ise mitoloji ile ilgili incelemeler ve çalışmalar yeterli değildir. Özellikle resim sanatı bu konuda zayıftır. Bundan dolayı resim sanatındaki mitoloji ile ilgili çalışmaların tespit edilmesi, incelenmesi ve özellikle Kazak mitolojisinin resimsel çözümlemesinin yapılması için böyle bir tez konusu seçilmiştir. Tez çalışmasında, Kazak mitolojisinin tanımı ile tarihine yer verilmiş ve araştırmacıların mitolojiyle ilgili çalışmalarından bahsedilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde mitoloji ve sanat ilişkisi üzerinde durulmuştur. Bununla birlikte Kazak sanat tarihindeki Kazak mitolojisinin önemli konuları tespit edilmiş ve onların ressamların çalışmalarını ne şekilde etkilediği incelenerek karşılaştırmalı bir biçimde yorumlanmıştır. Kazak resim sanatının tarihî oluşumunun ilk dönemlerindeki ile günümüzdeki çağdaş ressamların `Kazak Mitolojisi` kavramı çerçevesinde yapmış oldukları çalışmalar tahlil edilmiştir. Yapılan çeşitli araştırmalar neticesinde Kazak mitolojisinin başka milletlerin mitolojisine nazaran daha evrensel olduğu ortaya konmuştur. Kazakların dünya görüşü ile mitolojisini tamamıyla anlatan `Er Töstik` mitindeki olay örgüsüne göre resimsel çözümlemeler yapılmıştır. `Er Töstik` miti eski ve yeni geleneği birbiriyle bağdaştıran Kazak mitolojisinin en önemli mitlerinden biridir. Kazak mitolojisinin atası sayılan `Er Töstik` mitinin resimsel çözümlemesini yapmak için ağaç baskı tekniğine başvurulmuştur. Tez kapsamında yapılan resimler `Er Tostik` mitinden esinlenerek, insanların ve kendi hayatımda yaşadığım olayların hem biçimsel bir formda hem de kompozisyon yapısı, renk, görsel, imge açısından nasıl etkilenildiği üzerinde durulmuştur. Anahtar sözcükler: Kazak mitolojisi, Kazak ressamları, Er Töstik, sanat, resim, ağaç baskı tekniği. ABSTRACTThe research conducted within the scope of a dissertation shows that the works related to the formation of Kazakh mythology have an important place in the history of Kazakh painting. Various scientific studies, interpretations, analyses and comparisons have revealed a strong link in origin of Kazakh mythology in the contemporary Kazakh society. The main problem in this lies in the fact that existing research on mythology has always centered in fields of literature, philosophy, religion and culture, and history. Previous scholars have ways overlooked the study of mythology in the field of art. In this regard research on painting is particularly weak and undermine. It's for this reason, that this research a thesis centered on the mythology in the art of painting and especially pictorial analysis of Kazakh mythology.In thesis includes the definition and history of Kazakh mythology alongside existing studies on the subject. The outcome of the analysis emphasized on the relationship between mythology and art. In addition, aspects of Kazakh mythology were determined and how their effect on the works of painters was examined and interpreted in a comparative manner. Also, within the within the framework of the concept of `Kazakh Mythology`, an analysis was alos made on the works done by contemporary painters in the early period of the historical formation of Kazakh painting art. As a result of various studies carried out, it has been revealed that Kazakh mythology is more universal than the mythology of other nations. Wood printing technique was used to establish a pictorial analysis of the myth of `Er Tostik`, who is considered as the ancestor of Kazakh mythology. The pictorial analyzes made according to the plot in the myth of `Er Tostik`, fully describes the Kazakh worldview and mythology. The `Er Tostik` myth is one of the most important myths of Kazakh mythology, it reconciles old and new traditions. Wood printing technique was used to make a pictorial analysis of the myth of `Er Tostik`, which is considered the ancestor of Kazakh mythology. The paintings made within the scope of the thesis are inspired by the myth of `Er Tostik` and how they affect people and the events in my own life both in a formal form and in terms of composition, color, visual and image.Keywords: Kazakh mythology, Kazakh painters, Er Tostik, art, painting, woodcut technique. 221

 • Publication . Doctoral thesis . 2020
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Batur, Rifat;
  Publisher: Güzel Sanatlar Enstitüsü

  Yapay ve doğal formlar sanatın varoluşuna kaynaklık etmektedir. Bu iki yapıözelde doğayı anlama, dönüştürme aracı olan makine ve canlıya ait parça olaraktanımlanan anatomik formlardır. Mekamorfi ve anatomi olarak ifade edilen bu formikiliği arasında varoluşsal bağlamda diyalektik bir ilişki vardır. Tez kapsamındayapılan teorik çalışma zıt kutuplu biçim ikiliğinin diyalektik ilişkisini ortaya koymayaodaklanırken, uygulama çalışmaları bu ilişkiyi diyalektik imgeye dönüştürmeyiamaçlar.Tarihsel olarak makinelerin geçirdiği evrim ve bedenin bu yeni formlarla ilişkisisanat eserlerine de yansır. Ancak teknolojide yaşanan gelişmeler, makine vebedeni birbirinden ayıran sınırları belirsiz hale getirmiş ve bu iki çatışmalı biçimimekamorfi ve anatomiyi harmonik bir yumağa dönüştürmüştür. Bu yumak aynızamanda diyalektik açıdan bir sentez olarak tanımlanabilecek yeni bir yaşamformudur. Tezin sanatta biçime dönüştürme süreci bu yeni yaşam formundan yolaçıkan plastik arayışlardan oluşmaktadır.Mekamorfi ve anatominin diyalektik ilişkisine odaklanan tezin kapsamında insan vemakine arasındaki diyalektik ilişkinin felsefik bağları incelenmiş, ardındanmekamorfik ve anatomik biçimlerin sanatta nasıl ele alındığı ve bu diyalektikbirlikteliğin günümüz teknolojisinin sunduğu yeni olanaklarla çağdaş sanatçılarayansımaları analiz edilmiştir. Araştırmalar ve incelemeler doğrultusunda mekamorfive anatominin kavramsal ve biçimsel zıtlığından yola çıkan diyalektik yaklaşımlarlaplastik çözümlemeler ve analizler yapılmıştır.Anahtar Sözcükler: Mekamorfi, anatomi, diyalektik, makine, sanat, resim Artificial and natural forms are the source of the existence of art. In particular,these two structures are the anatomical forms that we can define as the machinewhich are tools for understanding and transforming nature and the part of livingthings. There is a dialectical relationship in this existential context between thisform duality, which can be defined as mechamorphy and anatomy. While thetheoretical study conducted within the scope of the thesis focuses on revealing thedialectical relationship of the polar polarity duality, the application studies aim toturn this dialectical relationship into artistic form.The evolution of machines historically and the relationship of the body with thesenew forms are reflected in works of art. However, advances in technology havemade the boundaries separating the machine and the body uncertain, and thesetwo conflicting forms have transformed the mechamorphy and anatomy into aharmonic build. This build is also a new form of life that can be described as adialectical synthesis. The process of transforming the thesis into form in artconsists of the searches for plastic starting from this new life form.Within the scope of the thesis, which focuses on the dialectical relationship ofmechamorphy and anatomy, firstly, the philosophical bonds of the dialecticalrelationship between man and machine are examined, then how themechamorphic and anatomical forms are handled in art and the reflections of thisdialectical association to contemporary artists with the new possibilities offered bytodays technology. In line with these researches and investigations, plasticanalyzes and analyzes were carried out with dialectical approaches based on theconceptual and formal contrast of mechamorphy and anatomy.Keywords: Mechamorphy, anatomy, dialectic, machine, art, painting 102

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Mustafaoğlu, Ferhat;
  Publisher: Güzel Sanatlar Enstitüsü

  Varlık aleminden ayrı biçimde insanın şahsi aleminde kendini ifade edebileceği hazır bir lisanı yoktur. İnsanın iç alemi kendi ifade biçimini kendi oluşturmak zorundadır. İşte bu manada her türlü anlatma biçiminin koşulu aykırı felsefeyle de ortaya çıkmaktadır. Dadaizm de sanat kuralları dışındaki kuralsız biçimler dünyasıdır.Dada hareketinin felsefesi ise kuralsızlıktan hareket eden kuralları değiştirme ya da sonradan düzenleme çabasıdır. Dadaizm anlamları temelden kaldırmaktır. Sanatçıyı aykırılığa iten faktör ise endüstrileşmeyle ortaya çıkan bilimsel, teknik, düşünsel alanda gelişimlerin süratli görüldüğü bir dönemdir. Bu temalardaki hızlı gelişim dada felsefesinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır.Dadaizm de sanat tarihi akışı içinde görsel, plastik bağlamda ele alınarak, simge, hazır nesne olguları, ifadeci ve imgesel ilişkiler bütünlük içerisinde irdelenmiştir. Çalışmada sanatta dada kavramının içerisindeki kurallara tepkinin neden ve nasıl oluştuğu ve sanatçıların bu yansıtma biçimini nasıl ele aldığı irdelenmeye çalışılmıştır. Sanatçının Dadaizm ile özünü, bireyi, felsefeyi yani yaşamın bütününü sorgulaması ve anlama gayretinin sebepleri sonuçları üzerinde durulmuştur.Bu çalışmada dada hareketinin felsefesi içerisinde aykırılıkları, sanatçıları, eserleri esas alınmıştır. Bu amaçla Dadaizm in gelişen ve değişen düşünce kaygıları amaçlanmıştır.Aykırı oluşumlar kavramın gelişimi gerçek kimliğini kazanan modern felsefenin değişimine paralel olarak yansıtılmıştır. Bu doğrultuda dada hareketinin başlama nedenleri tarihsel olarak irdelenmiştir.Yıkımların ardından bireyi isyana ve yenilikçiliğe götüren nedenin, ruhsal çöküntüden kurtulma isteği ve emperyalist anlayışa başkaldırış olduğu belirlenmiştir.Genel geçer kurallardan sıyrılıp yepyeni pencere açmaya çalışan sanatçı tarafından, imgelerin yüklendiği yeni anlamlar ve geçmişten uzak düşünsel ve ruhsal anlamlar yeniden ortaya konmuştur.Anahtar Kelimeler: Sanat, Dadaizm, Felsefe, Aykırılık, Protesto ABSTRACTApart from the realm of being, there is no ready language in which one can express himself in the personal realm. The inner world of man has to form his own expression. In this sense, the condition of all forms of expression emerges with contradictory philosophy. Dadaism is a world of unregulated forms outside the rules of art.The philosophy of the Dada movement is the attempt to change the rules that move from the rules or to edit them afterwards. Dadaism is to remove meanings from the foundation. The factor that pushes the artist to contradiction is a period in which the developments in the scientific, technical and intellectual fields emerged by industrialization are seen rapidly. The rapid development of these themes has played an important role in the development of dada philosophy.Dadaism has been examined in visual, plastic context in the course of art history and symbol, ready-made object phenomena, expressionist and imaginary relations have been examined in integrity. In this study, it is tried to examine why and how the reaction to the rules in the concept of dada in art and how artists treat this reflection form. With Dadaism, the artist's questioning the essence, the individual, the philosophy, the whole of life, and the reasons for the endeavor of understanding are discussed.In this study, the contradictions, artists and works of the Dada movement were taken as basis. To this end, Dadaism s developing and changing thinking concerns are aimed.The contradictory formations are reflected in parallel with the change of the modern philosophy, which gains the true identity of the development of the concept. In this respect, the reasons for the beginning of dada movement have been examined historically.After the destruction, the reason that led the individual to rebellion and innovation was determined to be the desire to get rid of the psychological collapse and to revolt against the imperialist understanding.The artist, who strives from the general rules and tries to open a new window, reveals the new meanings that the images are loaded and the intellectual and spiritual meanings far from the past.Keywords: Art, Dadaism, Philosophy, Contradiction, Protest 101

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Subject
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
22,154 Research products, page 1 of 2,216
 • Research data . 2013
  English
  Authors: 
  Waris, Andreas;
  Publisher: University of Southern California Digital Library (USC.DL)

  This text is a poetic analysis that explores concepts of diffusion, dissolution, and limitlessness. In this text, the condition of the self is considered as a state of remoteness and the presence of an absence. Guided by Roland Barthes’ notion of NVS--le non vouloir -saisir (the non-will-to possess) which is introduced in the final chapter Sobria Ebrietas in A Lover’s Discourse, this text parallels the process of (self) affirmation with the process of the subject disintegrating into the world of things. This imagined condition is further informed by Jean -Paul Sartre’s notion of Viscosity in which the self experiences a threat of dissolution while in a state of flux. Applying these two models, the notion of the self as an autonomous and self-reliant subject is undone, presenting instead a self that is an indefinite figure which perpetually seeks meaning through an insatiable process of appropriation.

 • English
  Authors: 
  Osborn, Thomas Rodd;
  Publisher: University of Southern California Digital Library (USC.DL)
 • Other research product . Other ORP type . 2017
  Open Access English
  Authors: 
  Kamali Jamil, Hassan;
  Country: Canada

  Alternate Reality is a self-analytical study in self-portraiture in light of a mirroring notion that can materialize thoughts and emotions, and represent out-of-place reflections of the portrait, surrounded by symbolically charged forms of animals and organic shapes. The mirrored image represents an unspoiled and immortal vision of existence, with death being the only concept that is absent.

 • English
  Authors: 
  Adolph, Erik Christian;
  Publisher: University of Southern California Digital Library (USC.DL)
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Kalyoncu, Zeynep Özge;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Canlandırma sinema filmleri ülkemizde gün geçtikçe sayısını arttırarak, başta çocuklar olmak üzere her yaştan büyük izleyici kitlelerine ulaşmaktadır. Canlandırma filmlerin anlatılarının bu aktarım gücü dolayısıyla barındırdıkları mesajlar önem taşımaktadır. Değerler ise; geçmişten günümüze kadar, düşünürlerin ve beşeri bilimlerin üzerinde durdukları bir olgu olarak süregelmiştir. Buradan hareketle yapılan çalışmanın amacı; Türk canlandırma sinema filmlerinde temsil edilen değerlerin tespitidir. Amaç doğrultusunda yapılan çalışmanın evrenini Türk canlandırma sinema filmleri oluşturmaktadır, Canlandırma sinema filmleri görsel, işitsel ve anlatı olmak üzere girift bir yapıya sahiptir. Çalışmanın amacı doğrultusunda, bu girift yapının bütün unsurlarıyla incelenmesine olanak sağlayan göstergebilimsel analiz yöntemi benimsenmiştir. Göstergebilimsel metod, Hünerli'nin (2000) Türk Canlandırma Sinemasında Türk Yazını Uyarlamaları: Gösterge Çözümlemesi Modeli'nden ve Adanır'ın (1987) Sinemada Anlam ve Anlatım çalışması ile Greimas Eyleyenler Modeli çözümleme yaklaşımlarından hareketle oluşturulmuştur. Değerlerin tespiti ve sınıflandırmasına yönelik olarak da Schwartz ve arkadaşları (2012) tarafından geliştirilen `Temel İnsani Değerler Modeli` kullanılmıştır.Çalışmanın örneklem kümesi beş filmle sınırlandırılmış ve en çok izleyiciye ulaşan `Kötü Kedi Şerafettin` (2016), `RGG Ayas` (2013), `Canım Kardeşim Benim, Uzaylılar mı Gelmiş?` (2016), `Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu` (2014) ve `Uzay Kuvvetleri 2911` (2014) filmleri incelenmiştir. Yapılan analizler doğrultusunda, görsel, işitsel ve anlatı göstergelerinin değerler temsiliyle örüldüğü tespit edilmiştir. Ayrıca ulusal değerler sisteminin yansımaları da tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda en yoğun olarak işlenen ilk üç değer tipleri sırasıyla; geleneksellik %12,1, yardımseverlik-önemseme %9,7, özerklik-düşünce %9,2'dir. En az temsil edilen üç değer tipinin ise; başarı %1,2, tevazu %0,9 ve itibar %0,8 olduğu tespit edilmiştir. Animation cinema films attract the attention of audiences of all ages especially children and it is developing rapidly in Turkey. The narratives of animation films convey messages strongly. Also from past to present, many thinkers and humanities have emphasized the phenomenon of values. The aim of this study is the determination of the values represented in Turkish animation films. Animation films have a complex structure including visual, auditory and narrative. For the purpose of this study, semiotic analysis method was adopted which allows to examine all elements of this complex structure. The semiotic method is based on Hünerli's (2000) `Türk Canlandırma Sinemasında Türk Yazını Uyarlamaları: Gösterge Çözümlemesi` Modeli, Adanır's (1987) `Sinemada Anlam ve Anlatım` and Greima's `Actantial Model` approaches. For the determination and classification of values, the `Refining the Theory of Basic Individual Values` puplished by Shwartz et. al.'s (2012) was used.The study, was limited to five films was chosen to reach the audience the most. These films are: `Kötü Kedi Şerafettin` (2016), `RGG Ayas` (2013), `Canım Kardeşim Benim, Uzaylılar mı Gelmiş?` (2016), `Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu` (2014) ve `Uzay Kuvvetleri 2911` (2014). According to the analysis, visual, auditory and narrative indicators were found to contain values representations. Reflections of the national values system were also determined. If we look at the frequency of value types, the first three value types which are handled most intensively, respectively; tradition is 12,1%, benovlance-caring 9,7%, self-direction-thought is 9,2%. The three least-represented types are; achivement was found to be 1.2%, situmulation was 0.9% and the face was 0.8%.Key Words: Cartoon, Animation, Schwartz Basic Human Values, Cinema, Semiotic 201

 • Publication . Doctoral thesis . 2019
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Uğuz, Özgür;
  Publisher: Güzel Sanatlar Enstitüsü

  Modern Dönem içerisinde baskıresmin politik eğilimlerini ortaya çıkartmayaodaklanmış bu çalışma, üç eksen üzerinden konuya yaklaşımını belirlemiştir. Üç anaekseni oluşturan; Tarihsel Süreç, Sanatsal Süreç ve Siyasal Sürecin birbirleriyle olanilişkisi baskıresim merkezli bir bakma şekliyle bir araya getirilmiştir.İlk bölümde sanat ve siyaset ilişkisinin kökeni açığa çıkartılmış, modern dönemeyansımaları olan bu ilişkinin süreç içerisinde nasıl bir yapıda varlık gösterdiği ne gibideğişimlere uğradığı kuramsal bir yapıda ele alınmıştır.İkinci bölümde ise modern dönem içerisinde bu ilişkinin nasıl bir dönüşümeuğradığı ortaya konulmaya çalışılmış, kuramsal olarak bu değişimlere değinilmiştir.Toplumsal, sosyolojik ve siyasal anlamda önemli farkların oluştuğu Modern dönemde,sanat ve siyaset ilişkisinin sergilediği özel yapılar yine bu bölümde açıklanmıştır.Üçüncü bölümde sanat ve siyaset ilişkisinin baskıresime yansımaları incelenerek,baskıresimin süregelen yapısı içerisinde bu ilişkinin başlangıcından itibaren varlıkgösterdiği örneklerle ortaya konulmuştur. Tarihsel başlangıcı oldukça gerilere kadargiden bu ilişki içinde baskıresim sanatının tarihsel süreç içerisinde siyasetin aktif biröznesi olduğu ve modern dönem içerisinde de bu geleneğini sürdürdüğünü örneklerleortaya konulmaktadır. Modern dönem içerisinde baskıresimin gelenekselleşen buyapısının ele alındığı son bölümde, önceki süreçlerle kıyaslandığında daha girift bir halalan ve özel yapılar kuran sanat ve siyaset ilişkisi içerisinde baskıresimin konumu, 'Ulusİnşası', 'Sanatsal Özerklik' ve 'Avangard' olarak adlandırılan üç model üzerindensorgulanmış ve sonuca ulaşılmıştır. This study determined its approach to the issue through three axes, focusing onrevealing the political tendencies of printmaking in the Modern Period. Forming threemain axes; the relationship among the Historical Process, the Artistic Process and thePolitical Process is brought together in a print-centered manner.In the first part, the origin of the relationship between art and politics is revealed,how this structure, which has reflections to the modern period, changed in the processand what changes it discussed in a theoretical structure. In the second part, it has beentried to put forward how this relationship was transformed into the modern period andthese changes have been mentioned in theoretically. In the Modern Era, when social,sociological and political differences occur, special structures exhibited by therelationship between art and politics are also explained in this section. In the third chapter,the reflections of the relationship between art and politics on printmaking have beenexamined and it has been put forward with the examples that this relationship has been insince the beginning of the ongoing structure of printmaking. In this relationship, whosehistorical beginnings go back far, it is revealed with the examples that printmaking is anactive subject of politics in the historical process and that it continues this tradition in theModern Period. In the last part, where this traditional structure of printmaking in theModern Period has been mentioned, the position of printmaking in the relationshipbetween art and politics, which became more complex compared to the previousprocesses and establishes special structures, is based on three models called 'NationConstruction', 'Artistic Autonomy' and 'Avant-garde' and finally the result has beenreached. 217

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Kapar, Selda;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Bu tez çalışmasında, Cumhuriyet döneminden günümüze bir tema olarak emek ve emekçi kavramlarının Türk resim sanatında gelişim süreci ele alınmıştır. Türk resim sanatında emek ve emekçi konulu çalışmalar yapan sanatçıların ortaya çıkışı, tarihi süreç içinde incelenmiştir. Öncelikle Cumhuriyet dönemi hakkında genel bilgi verilmiş ve dönemsel olaylar kısaca anlatılmıştır. Bu süreçte sanatçıların çalışmaları kronolojik olarak incelenmiş, sonrasında tümden gelim yöntemi ile sanatçılara ve sanatçıların eserlerine ulaşılmıştır. Eserlerin hangi dönemde ve hangi sanat anlayışı içerisinde yapıldıklarının önemli olduğu görüşüne varılmış, sanatçıların biyografilerine de yer verilmiştir. Emek ve emekçi kavramlarını değişik tekniklerde konu edinmiş bazı sanatçılar, incelenmiş ve sanatçıların eserlerinde çözümlemeler yapılmıştır.İçerik kısmında sanatçıların sanat görüşlerine yer verilmiş; eserleri, renk ve biçim yönünden incelenmiştir. Sanatçıların emek ve emekçi kavramlarını algılayışına ve algıyı ifade etme biçimlerine açıklık getirilmiştir. Uygulama çalışmalarım kapsamında Cumhuriyet dönemi Türk resmini biçimlendiren sanatsal eğilimlerin etkisinde geliştirdiğim emekçi teması ile birlikte kendi sanat görüşümü oluşturdum. Ürettiğim bu çalışmalarımda, farklı mekânlardaki emekçiler ve çalışanlara dayalı araçlar resmedilmiştir. Teknik açıdan esinlendiğim ?Yeniler ve Liman? grubu sanatçılarının üslup yaklaşımlarından da yararlanarak tasarladığım bu resimlerde emekçi gerçekliğini figüratif açıdan çözümlemeyi amaçladım bu çalışmalarım bu anlayışın ürünü olarak tez çalışmalarım kapsamında yer almıştır. Sonuç kısmında ise araştırma hakkında genel olarak değerlendirme yapılmıştır. Anahtar Kelimeler; Emek, Emekçi, Toplumsal Gerçekçilik n this thesis study, the development process of the concepts labour and labourer in Turkish painting art as a theme from the Republic period up to this day has been discussed. The occurrence of the artists who made artworks themed labour and labourer in Turkish painting art has been analysed in historical process. First of all, it has been given a general information about Republic period and periodic events have been shortly explained. The works of the artists have been examined chronologically during this process, later on, the artists and their artworks have been reached through deductive method. It has been come to the conclusion that in which period and in which sense of art the artworks were made is important; so it has been given place to the biographies of the artists as well. Some artists who used the concepts of labour and labourer in different techniques have been examined and resolutions have been made in the works of the artists. In the content, it has been given place to the views of the artists; their works have been examined in terms of colour and form. The perception of artists and their ways to express their perception have been clarified. With the context of my practical studies, I produced my own view of art within the perception of labourer which I improved under the influence of artistic tendencies that form the Republic period in Turkish painting. Labourers in different places and means based on the workers have been portrayed in these studies. In these paintings which I designed by benefiting from the style approaches of the artists of the group `Yeniler and Liman` and I was inspired from its technical aspect, I aimed to resolve the reality of labourer on figurative terms. These studies have been taken place as the product of this perception within this thesis. As for the conclusion part, it has been made a general remark about the research. Key Words; Labour, Labourer, Social Reali 107

 • Publication . Doctoral thesis . 2019
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Baigutov, Karim;
  Publisher: Güzel Sanatlar Enstitüsü

  Tez çalışması kapsamında yapılan araştırmalar Kazak resim sanatı tarihinde Kazak mitolojisinin oluşumuyla ilgili eserlerin önemli bir yere sahip olduğunu göstermiştir. Bu konuda yapılan çeşitli araştırmalar, bilimsel çalışmalar, yorumlar ile tahliller ve karşılaştırmalar Kazak mitolojisinin başlangıcından bugüne kadarki Kazak mitlerinin birbiriyle sıkı bağlantılı olduğunu ortaya koymuştur. Mitoloji ile ilgili araştırmalar başta tarih olmak üzere edebiyat, felsefe, din ve kültür gibi alanlarda da yapılmış ve Kazak mitolojisini zenginleştirecek olan materyaller elde edilmiştir. Sanat alanında ise mitoloji ile ilgili incelemeler ve çalışmalar yeterli değildir. Özellikle resim sanatı bu konuda zayıftır. Bundan dolayı resim sanatındaki mitoloji ile ilgili çalışmaların tespit edilmesi, incelenmesi ve özellikle Kazak mitolojisinin resimsel çözümlemesinin yapılması için böyle bir tez konusu seçilmiştir. Tez çalışmasında, Kazak mitolojisinin tanımı ile tarihine yer verilmiş ve araştırmacıların mitolojiyle ilgili çalışmalarından bahsedilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde mitoloji ve sanat ilişkisi üzerinde durulmuştur. Bununla birlikte Kazak sanat tarihindeki Kazak mitolojisinin önemli konuları tespit edilmiş ve onların ressamların çalışmalarını ne şekilde etkilediği incelenerek karşılaştırmalı bir biçimde yorumlanmıştır. Kazak resim sanatının tarihî oluşumunun ilk dönemlerindeki ile günümüzdeki çağdaş ressamların `Kazak Mitolojisi` kavramı çerçevesinde yapmış oldukları çalışmalar tahlil edilmiştir. Yapılan çeşitli araştırmalar neticesinde Kazak mitolojisinin başka milletlerin mitolojisine nazaran daha evrensel olduğu ortaya konmuştur. Kazakların dünya görüşü ile mitolojisini tamamıyla anlatan `Er Töstik` mitindeki olay örgüsüne göre resimsel çözümlemeler yapılmıştır. `Er Töstik` miti eski ve yeni geleneği birbiriyle bağdaştıran Kazak mitolojisinin en önemli mitlerinden biridir. Kazak mitolojisinin atası sayılan `Er Töstik` mitinin resimsel çözümlemesini yapmak için ağaç baskı tekniğine başvurulmuştur. Tez kapsamında yapılan resimler `Er Tostik` mitinden esinlenerek, insanların ve kendi hayatımda yaşadığım olayların hem biçimsel bir formda hem de kompozisyon yapısı, renk, görsel, imge açısından nasıl etkilenildiği üzerinde durulmuştur. Anahtar sözcükler: Kazak mitolojisi, Kazak ressamları, Er Töstik, sanat, resim, ağaç baskı tekniği. ABSTRACTThe research conducted within the scope of a dissertation shows that the works related to the formation of Kazakh mythology have an important place in the history of Kazakh painting. Various scientific studies, interpretations, analyses and comparisons have revealed a strong link in origin of Kazakh mythology in the contemporary Kazakh society. The main problem in this lies in the fact that existing research on mythology has always centered in fields of literature, philosophy, religion and culture, and history. Previous scholars have ways overlooked the study of mythology in the field of art. In this regard research on painting is particularly weak and undermine. It's for this reason, that this research a thesis centered on the mythology in the art of painting and especially pictorial analysis of Kazakh mythology.In thesis includes the definition and history of Kazakh mythology alongside existing studies on the subject. The outcome of the analysis emphasized on the relationship between mythology and art. In addition, aspects of Kazakh mythology were determined and how their effect on the works of painters was examined and interpreted in a comparative manner. Also, within the within the framework of the concept of `Kazakh Mythology`, an analysis was alos made on the works done by contemporary painters in the early period of the historical formation of Kazakh painting art. As a result of various studies carried out, it has been revealed that Kazakh mythology is more universal than the mythology of other nations. Wood printing technique was used to establish a pictorial analysis of the myth of `Er Tostik`, who is considered as the ancestor of Kazakh mythology. The pictorial analyzes made according to the plot in the myth of `Er Tostik`, fully describes the Kazakh worldview and mythology. The `Er Tostik` myth is one of the most important myths of Kazakh mythology, it reconciles old and new traditions. Wood printing technique was used to make a pictorial analysis of the myth of `Er Tostik`, which is considered the ancestor of Kazakh mythology. The paintings made within the scope of the thesis are inspired by the myth of `Er Tostik` and how they affect people and the events in my own life both in a formal form and in terms of composition, color, visual and image.Keywords: Kazakh mythology, Kazakh painters, Er Tostik, art, painting, woodcut technique. 221

 • Publication . Doctoral thesis . 2020
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Batur, Rifat;
  Publisher: Güzel Sanatlar Enstitüsü

  Yapay ve doğal formlar sanatın varoluşuna kaynaklık etmektedir. Bu iki yapıözelde doğayı anlama, dönüştürme aracı olan makine ve canlıya ait parça olaraktanımlanan anatomik formlardır. Mekamorfi ve anatomi olarak ifade edilen bu formikiliği arasında varoluşsal bağlamda diyalektik bir ilişki vardır. Tez kapsamındayapılan teorik çalışma zıt kutuplu biçim ikiliğinin diyalektik ilişkisini ortaya koymayaodaklanırken, uygulama çalışmaları bu ilişkiyi diyalektik imgeye dönüştürmeyiamaçlar.Tarihsel olarak makinelerin geçirdiği evrim ve bedenin bu yeni formlarla ilişkisisanat eserlerine de yansır. Ancak teknolojide yaşanan gelişmeler, makine vebedeni birbirinden ayıran sınırları belirsiz hale getirmiş ve bu iki çatışmalı biçimimekamorfi ve anatomiyi harmonik bir yumağa dönüştürmüştür. Bu yumak aynızamanda diyalektik açıdan bir sentez olarak tanımlanabilecek yeni bir yaşamformudur. Tezin sanatta biçime dönüştürme süreci bu yeni yaşam formundan yolaçıkan plastik arayışlardan oluşmaktadır.Mekamorfi ve anatominin diyalektik ilişkisine odaklanan tezin kapsamında insan vemakine arasındaki diyalektik ilişkinin felsefik bağları incelenmiş, ardındanmekamorfik ve anatomik biçimlerin sanatta nasıl ele alındığı ve bu diyalektikbirlikteliğin günümüz teknolojisinin sunduğu yeni olanaklarla çağdaş sanatçılarayansımaları analiz edilmiştir. Araştırmalar ve incelemeler doğrultusunda mekamorfive anatominin kavramsal ve biçimsel zıtlığından yola çıkan diyalektik yaklaşımlarlaplastik çözümlemeler ve analizler yapılmıştır.Anahtar Sözcükler: Mekamorfi, anatomi, diyalektik, makine, sanat, resim Artificial and natural forms are the source of the existence of art. In particular,these two structures are the anatomical forms that we can define as the machinewhich are tools for understanding and transforming nature and the part of livingthings. There is a dialectical relationship in this existential context between thisform duality, which can be defined as mechamorphy and anatomy. While thetheoretical study conducted within the scope of the thesis focuses on revealing thedialectical relationship of the polar polarity duality, the application studies aim toturn this dialectical relationship into artistic form.The evolution of machines historically and the relationship of the body with thesenew forms are reflected in works of art. However, advances in technology havemade the boundaries separating the machine and the body uncertain, and thesetwo conflicting forms have transformed the mechamorphy and anatomy into aharmonic build. This build is also a new form of life that can be described as adialectical synthesis. The process of transforming the thesis into form in artconsists of the searches for plastic starting from this new life form.Within the scope of the thesis, which focuses on the dialectical relationship ofmechamorphy and anatomy, firstly, the philosophical bonds of the dialecticalrelationship between man and machine are examined, then how themechamorphic and anatomical forms are handled in art and the reflections of thisdialectical association to contemporary artists with the new possibilities offered bytodays technology. In line with these researches and investigations, plasticanalyzes and analyzes were carried out with dialectical approaches based on theconceptual and formal contrast of mechamorphy and anatomy.Keywords: Mechamorphy, anatomy, dialectic, machine, art, painting 102

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Mustafaoğlu, Ferhat;
  Publisher: Güzel Sanatlar Enstitüsü

  Varlık aleminden ayrı biçimde insanın şahsi aleminde kendini ifade edebileceği hazır bir lisanı yoktur. İnsanın iç alemi kendi ifade biçimini kendi oluşturmak zorundadır. İşte bu manada her türlü anlatma biçiminin koşulu aykırı felsefeyle de ortaya çıkmaktadır. Dadaizm de sanat kuralları dışındaki kuralsız biçimler dünyasıdır.Dada hareketinin felsefesi ise kuralsızlıktan hareket eden kuralları değiştirme ya da sonradan düzenleme çabasıdır. Dadaizm anlamları temelden kaldırmaktır. Sanatçıyı aykırılığa iten faktör ise endüstrileşmeyle ortaya çıkan bilimsel, teknik, düşünsel alanda gelişimlerin süratli görüldüğü bir dönemdir. Bu temalardaki hızlı gelişim dada felsefesinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır.Dadaizm de sanat tarihi akışı içinde görsel, plastik bağlamda ele alınarak, simge, hazır nesne olguları, ifadeci ve imgesel ilişkiler bütünlük içerisinde irdelenmiştir. Çalışmada sanatta dada kavramının içerisindeki kurallara tepkinin neden ve nasıl oluştuğu ve sanatçıların bu yansıtma biçimini nasıl ele aldığı irdelenmeye çalışılmıştır. Sanatçının Dadaizm ile özünü, bireyi, felsefeyi yani yaşamın bütününü sorgulaması ve anlama gayretinin sebepleri sonuçları üzerinde durulmuştur.Bu çalışmada dada hareketinin felsefesi içerisinde aykırılıkları, sanatçıları, eserleri esas alınmıştır. Bu amaçla Dadaizm in gelişen ve değişen düşünce kaygıları amaçlanmıştır.Aykırı oluşumlar kavramın gelişimi gerçek kimliğini kazanan modern felsefenin değişimine paralel olarak yansıtılmıştır. Bu doğrultuda dada hareketinin başlama nedenleri tarihsel olarak irdelenmiştir.Yıkımların ardından bireyi isyana ve yenilikçiliğe götüren nedenin, ruhsal çöküntüden kurtulma isteği ve emperyalist anlayışa başkaldırış olduğu belirlenmiştir.Genel geçer kurallardan sıyrılıp yepyeni pencere açmaya çalışan sanatçı tarafından, imgelerin yüklendiği yeni anlamlar ve geçmişten uzak düşünsel ve ruhsal anlamlar yeniden ortaya konmuştur.Anahtar Kelimeler: Sanat, Dadaizm, Felsefe, Aykırılık, Protesto ABSTRACTApart from the realm of being, there is no ready language in which one can express himself in the personal realm. The inner world of man has to form his own expression. In this sense, the condition of all forms of expression emerges with contradictory philosophy. Dadaism is a world of unregulated forms outside the rules of art.The philosophy of the Dada movement is the attempt to change the rules that move from the rules or to edit them afterwards. Dadaism is to remove meanings from the foundation. The factor that pushes the artist to contradiction is a period in which the developments in the scientific, technical and intellectual fields emerged by industrialization are seen rapidly. The rapid development of these themes has played an important role in the development of dada philosophy.Dadaism has been examined in visual, plastic context in the course of art history and symbol, ready-made object phenomena, expressionist and imaginary relations have been examined in integrity. In this study, it is tried to examine why and how the reaction to the rules in the concept of dada in art and how artists treat this reflection form. With Dadaism, the artist's questioning the essence, the individual, the philosophy, the whole of life, and the reasons for the endeavor of understanding are discussed.In this study, the contradictions, artists and works of the Dada movement were taken as basis. To this end, Dadaism s developing and changing thinking concerns are aimed.The contradictory formations are reflected in parallel with the change of the modern philosophy, which gains the true identity of the development of the concept. In this respect, the reasons for the beginning of dada movement have been examined historically.After the destruction, the reason that led the individual to rebellion and innovation was determined to be the desire to get rid of the psychological collapse and to revolt against the imperialist understanding.The artist, who strives from the general rules and tries to open a new window, reveals the new meanings that the images are loaded and the intellectual and spiritual meanings far from the past.Keywords: Art, Dadaism, Philosophy, Contradiction, Protest 101