Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Subject
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
8,559 Research products, page 1 of 856

 • Digital Humanities and Cultural Heritage

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Yildiz, Hakan;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü

  `Anadolu Selçuklu Devri Kayseri Yapılarında Palmet, Rumi ve Lotus Motifi` isimli bu çalışma, Anadolu Selçuklu döneminde Kayseri'de inşa edilen yapılardaki süsleme programlarını kullanılan palmet, rumi ve lotus motiflerine göre değerlendirmektedir. Çalışma; `Giriş`, `Anadolu Türk Sanatında Süsleme`, `Katalog`, `Değerlendirme` ve `Sonuç` ana bölümlerinden oluşmaktadır.Birinci bölümde, `Giriş` ana başlığı altında; 'Çalışmanın Konusu ve Sınırları', 'Çalışmanın Amacı ve Önemi', 'Çalışmanın Yöntemi', 'Konuya İlişkin Kaynakların Değerlendirilmesi' ve çalışmanın doğal sınırlarını oluşturan 'Kayseri Tarihi ve Coğrafyası' hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. İkinci bölümde, `Anadolu Türk Sanatında Süsleme` ana başlığı detaylı alt başlıklarla ele alınarak, çalışmanın konusunu oluşturan motifler ve bu motiflerin gelişimi ile tipolojileri hakkında bilgiler verilmiştir.Üçüncü bölümde, toplam 14 adet, Anadolu Selçukluları dönemine tarihlenen yapı üzerinde gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirme çalışmaları ile bu yapıların çalışmanın konusu yönünde aktarılması, kataloglama sistemiyle gerçekleştirilmiştir. Dördüncü bölümde, elde edilen tüm bulgular ve mevcut bilgiler ışığında Kayseri'deki Anadolu Selçuklu yapılarının süsleme programları palmet, rumi ve lotus motifleri özelinde değerlendirilmiştir. Beşinci bölümde ise değerlendirmeler ışığında çalışmanın vardığı sonuç hakkında araştırmacının bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. This study called umi Palmet, Rumi and Lotus Motif in the Anatolian Seljuk Period Kayseri Structures Selçuk evaluates the ornamentation programs in the structures constructed in Kayseri during the Anatolian Seljuk period according to the palmet, rumi and lotus motifs used. Work; Introduction `Ornamentation in Anatolian Turkish Art`, `Catalog`, `Evaluation` and `Conclusion` are the main sections.In the first chapter, under the heading `Introduction; constitudes Subject and Limits of the Study, The Purpose and Importance of the Study. The Method of the Study is, 'Evaluation of the Resources Regarding the Subject' and Kayseri's History and Geography which constitutes the natural boundaries of the study made.In the second chapter, the main title of Ornamentation in Anatolian Turkish Art was handled with detailed sub-headings, and the motives that make up the subject of the study and their development and typologies were given.In the third chapter, a total of 14, the study and evaluation studies carried out on the building dating back to the Anatolian Seljuks period were carried out with the cathodification system.In the fourth chapter, in the light of all the findings and the available information, the ornamentation programs of the Anatolian Seljuk structures in Kayseri were evaluated in terms of palmettes, rumi and lotus motifs.In the fifth chapter, it was aimed to inform the researcher about the results of the study in the light of the evaluations. 163

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Gökakin, Beril;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Altın, insanlık tarihinde sürekli olarak zenginliğin sembolü olmuş, binlerce yıldan beri süs eşyalarının yapımında kullanılmıştır. Yine insanlık tarihinin en önemli tanıklarından seramik malzemesi ile kaçınılmaz olarak yolları kesişmiş ve Avrupa'da endüstriyel devrimin tohumları atılırken, Çin'de kalıcılığı başarısız da olsa altın yaldız dekorların ilk denemeleri yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı; sırüstü uygulamalardan biri olan yaldız dekorların tarihsel gelişiminin, elde edilme ve uygulama yöntemlerinin incelenmesidir. Bu doğrultuda, yerli ve yabancı kaynaklar yoluyla seramik dekorların tarihinde sıvı yaldızların keşfi ve gelişimi araştırılmış, yaldız dekorlar kullanarak endüstriyel seramik üreten fabrikalardan kısaca bahsedilmiş ve sıvı yaldızları sanatsal çalışmalarında kullanan günümüz seramik sanatçılarının çalışmalarından örnekler verilmiştir. Son olarak, fırça dekor tekniği ile altın ve platin yaldız uygulamalarına yer verilerek çalışma sonlandırılmıştır.Anahtar Kelimeler: Seramik Dekorlar, Sırüstü, Yaldız Dekorlar Gold has continiously been the symbol of wealth in the history of mankind and has been used in the production of ornaments since thousands of years. Also, its path intercepted with ceramic material that is an important evidence of mankind history and as seeds of industrial revolution were being thrown in Europe; even though permanency was unsuccesful, first experiments of gilding decoration was produced in China.The aim of this study is; to investigate the historical evolution and application metods of gilding decoration that is an overglaze application, accordingly the invention and evolution of liquid gilds in ceramics decoration history has been researched through local and foreign references; factories producing industrial ceramics using gilding decoratons were mentioned and works of contemporary artists using liquid gilds in their applications were exemplified. In conclusion, gilding applications by brush decoration tecnique were mentioned and the research was completed.Keywords: Ceramics Decoration, Overglaze, Gilding Decorations 121

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Demirbağ, Ayşegül;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Anadolu'da yapılan arkeolojik kazılarda çoğunlukla pişmiş topraktan yapılmış tören kapları çıkarılmıştır. Libasyon olarak bilinen törenlerin vazgeçilmez unsurları olan bu kaplara, çeşitli uygarlıklarda farklı isimler verilmiş olsa da literatürde Riton ismi ile yerlerini almışlardır.Neolitik dönemden itibaren görülmeye başlayan, daha çok dinsel amaçlı olduğu bilinen ritonlar; heykellerine tapılan, gözle görülür ve elle tutulur bir varlık niteliğinde olan tanrıların sembolleri olarak çoğunlukla, çeşitli hayvan biçimlerinde yapılmışlardır. İnsan, çarık, çizme, tekne, boynuz, kol vb. değişik formları da olan bu kapların, bayram, düğün, cenaze, büyü, törenlerde sıkça kullanıldığı ve tapınakların demirbaşları arasında oldukları yapılan incelemelerden anlaşılmaktadır. İnançlardan doğarak şekillenen ve sahip oldukları teknik, form, malzeme, işlevsellik, bezeme ve renk ile Anadolu'da var olmuş uygarlıkların seramik tarihine ışık tutan ritonların yapımı, Asur Ticaret Kolonileri ve Hitit Çağında en yoğun dönemini yaşamıştır. Hitit Çağından sonra ise Roma Dönemine kadar azalarak devam etmiştir. Anahtar kelimeler: Riton, Törensel Kaplar, Sunu Kapları, İçki Kapları, Libasyon, Bibru, Anadolu Seramik Sanativ There were mostly ceremonial dishes made of baked clay in the archaeological excavations in Anatolia. The dishes which are known indispensable of the ceremony called libation, were named in several ways in the various civilizations. Though, they have been called as `Rhyton` in the literature .The rhytons, have been appearing since the Neolithic period, are also known to be made mostly for the religious purposes. As it's seen, they were made of varios animal forms that symbolise the gods which are visible and tangible asset for them.As It's been emerged; the rhytons shaped by beliefs with the existance of their technical, form, material, functionality, decoration and color, shed light on the history of the ceramic existed in Anatolian civilazitions. The most intensive period of the rhyton ceramic construction was in the Age of the Hittites with the Assyrian Trade Colonies. The construction period continued to exist by decreasing after the Hittite ages to the Roman period.Keywords: Rhyton, Ceremonial Vessels, Presentation Cups, Drinking Cups, Libation, Bibru, Anatolian Ceramic Art 194

 • Closed Access English
  Authors: 
  Gaspa, S;
  Publisher: Ugarit-Verlag
  Country: Italy
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Cimilli, Hatice Canan;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü

  193

 • Publication . Other literature type . 2017
  Open Access
  Authors: 
  Squires, Aubrey;
  Publisher: Hosted by Utah State University Libraries
  Country: United States

  The first picture is of the moose painting that started the “moose room” theme and that got her wanting to collect more. The second picture is of the moose stuffed animals that Dixie's friend would bring back for her from her mini vacations. The last picture is of the moose scarf that Dixie received for Christmas last year, that she loves so much.

 • Publication . Master thesis . 1996
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Arslan, Celil;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü

  239

 • Open Access English
  Authors: 
  Fiduccia, Joanna;
  Publisher: eScholarship, University of California
  Country: United States

  This thesis examines the function of the decorative in Edouard Vuillard's 1897 painting Large Interior with Six Figures. Departing from previous scholarship, which positions the Large Interior as the fulcrum of Vuillard's earlier intimist paintings and his later bourgeois genre scenes, I argue that the Large Interior exacerbated his experiments with the depiction of decorated interiors and the subjects who inhabit them. The use of the decorative in the Large Interior shows space itself to be the consequence of a subject's relationship to interiors--her own interior, and the interior in which she finds herself. This thesis situates Vuillard's insight within the historical context of decoration's heightened literal, pictorial and metaphorical significance in fin-de-siècle France, from the chauvinist agenda for the French decorative arts to the alignment of decorated interiors with new psychological theories and corresponding conceptions of selfhood. Through a close analysis of the Large Interior as well as other paintings from Vuillard's early oeuvre, I suggest that Vuillard's 1897 painting deploys the decorative to generate a space with equally radical consequences for painting and for subjectivity. Only such a strong characterization of decoration could possibly merit the role it would perform for modernism: the great "decorative threat," supposedly vanquished by cubism and yet plaguing painting for decades to follow. Decoration remained for Clement Greenberg the menace that must be used against itself for art to prevail over contemptible elements--not just commodity culture and kitsch, but everything domestic, feminine, and excessive associated with decoration. If, as Peter Wollens has written, the decorative is modernism's symptomatic shadow, understanding its role in modernist aesthetics and ideology demands that we develop a rigorous concept of it. In doing so, this thesis interrogates what has been repressed by the marginalization of the decorative, and why. In a final section, it traces the reemergence of the decorative in Picasso's 1914 collage and sculpture to suggest some conclusions to this end, and to attest to the radical relevance of Symbolism and the decorative for the history of modernism.

 • Open Access English
  Authors: 
  Marotta, Anna;
  Publisher: La scuola di Pitagora
  Country: Italy
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Kubat, Leyla;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Country: Turkey

  Neolitik Çağdan (M.Ö.6800) itibaren insanoğlu toprağı biçimlendirmiş ve dekorlamıştır. Seramiğin dekorlanması, seramik sırının bulunmasından önceki dönemlere rastlar. Dekor uygulamaları insanın parmaklarını bastırarak kullanmasıyla ve seramiği ince uçlu aletler yardımı ile kazıması ile başlar. Daha sonra dekorlamada renkli topraklan kullanan insan, giderek astar tekniğine ulaşan dekor yöntemlerini geliştirmiştir. Seramik yüzeyler üzerinde astar tekniklerinden astar akıtma, sgrafitto, mishima, macho, ajur, kesme, oyma, ekleme, sır altı, sır içi ve sır üstü gibi yöntemler uygulamaya başlamışlardır. Seramik yüzeyler üzerine astarın veya sırın puar ile akıtılmasıyla, çizgi, nokta, yazı yazma, bitkisel motiflerin uygulanması ve farklı desenlerin oluşturulması şeklinde açıklanan akıtma dekoru tarihte pek çok kültürde kendine has özelliklerle uygulanmıştır. İnsanoğlu seramik yüzeyler üzerinde renklerin birbiriyle karışmasıyla ve özgür desenlerin oluşmasından etkilenerek akıtma dekorunda arayışlara yönelmiştir. Bu araştırmanın birinci bölümünde seramiğin tanımı ve tarihçesi, seramik dekorunun tanımı ve tarihçesi, seramik yüzeyler üzerinde uygulanan dekor çeşitleri incelenmiştir. İkinci bölümde akıtma dekorunun tanımı, akıtma dekorunun tarihçesi, Anadolu kültünde akıtma dekorunun görüldüğü merkezler araştırılmıştır. Üçüncü bölümde akıtma dekorunun seramik yüzeyler üzerinde uygulama aşamaları anlatılmıştır. Yapım aşamalarının içerisinde akıtma dekoru uygulanacak olan ürünün çamurunun hazırlanması, şekillendirilmesi, astarın hazırlanması ve akıtma dekorunun farklı bünyelerde uygulanması, kurutulması, pişirilmesi, sırlanması, akıtma dekorunda kullanılan malzemeler, akıtma dekoruyla çalışan sanatçılar, akıtma dekoru ile ilgili görüş ve değerlendirmeler ele alınmıştır. Araştırmamızın dördüncü bölümü olan son bölümde ise, akıtma dekoru ile ilgili özgün uygulamalar yapılmış ve bu uygulamalar fotoğraftarla gösterilmiştir. Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalı Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi Kayıt no: 164512

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Subject
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
8,559 Research products, page 1 of 856
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Yildiz, Hakan;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü

  `Anadolu Selçuklu Devri Kayseri Yapılarında Palmet, Rumi ve Lotus Motifi` isimli bu çalışma, Anadolu Selçuklu döneminde Kayseri'de inşa edilen yapılardaki süsleme programlarını kullanılan palmet, rumi ve lotus motiflerine göre değerlendirmektedir. Çalışma; `Giriş`, `Anadolu Türk Sanatında Süsleme`, `Katalog`, `Değerlendirme` ve `Sonuç` ana bölümlerinden oluşmaktadır.Birinci bölümde, `Giriş` ana başlığı altında; 'Çalışmanın Konusu ve Sınırları', 'Çalışmanın Amacı ve Önemi', 'Çalışmanın Yöntemi', 'Konuya İlişkin Kaynakların Değerlendirilmesi' ve çalışmanın doğal sınırlarını oluşturan 'Kayseri Tarihi ve Coğrafyası' hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. İkinci bölümde, `Anadolu Türk Sanatında Süsleme` ana başlığı detaylı alt başlıklarla ele alınarak, çalışmanın konusunu oluşturan motifler ve bu motiflerin gelişimi ile tipolojileri hakkında bilgiler verilmiştir.Üçüncü bölümde, toplam 14 adet, Anadolu Selçukluları dönemine tarihlenen yapı üzerinde gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirme çalışmaları ile bu yapıların çalışmanın konusu yönünde aktarılması, kataloglama sistemiyle gerçekleştirilmiştir. Dördüncü bölümde, elde edilen tüm bulgular ve mevcut bilgiler ışığında Kayseri'deki Anadolu Selçuklu yapılarının süsleme programları palmet, rumi ve lotus motifleri özelinde değerlendirilmiştir. Beşinci bölümde ise değerlendirmeler ışığında çalışmanın vardığı sonuç hakkında araştırmacının bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. This study called umi Palmet, Rumi and Lotus Motif in the Anatolian Seljuk Period Kayseri Structures Selçuk evaluates the ornamentation programs in the structures constructed in Kayseri during the Anatolian Seljuk period according to the palmet, rumi and lotus motifs used. Work; Introduction `Ornamentation in Anatolian Turkish Art`, `Catalog`, `Evaluation` and `Conclusion` are the main sections.In the first chapter, under the heading `Introduction; constitudes Subject and Limits of the Study, The Purpose and Importance of the Study. The Method of the Study is, 'Evaluation of the Resources Regarding the Subject' and Kayseri's History and Geography which constitutes the natural boundaries of the study made.In the second chapter, the main title of Ornamentation in Anatolian Turkish Art was handled with detailed sub-headings, and the motives that make up the subject of the study and their development and typologies were given.In the third chapter, a total of 14, the study and evaluation studies carried out on the building dating back to the Anatolian Seljuks period were carried out with the cathodification system.In the fourth chapter, in the light of all the findings and the available information, the ornamentation programs of the Anatolian Seljuk structures in Kayseri were evaluated in terms of palmettes, rumi and lotus motifs.In the fifth chapter, it was aimed to inform the researcher about the results of the study in the light of the evaluations. 163

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Gökakin, Beril;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Altın, insanlık tarihinde sürekli olarak zenginliğin sembolü olmuş, binlerce yıldan beri süs eşyalarının yapımında kullanılmıştır. Yine insanlık tarihinin en önemli tanıklarından seramik malzemesi ile kaçınılmaz olarak yolları kesişmiş ve Avrupa'da endüstriyel devrimin tohumları atılırken, Çin'de kalıcılığı başarısız da olsa altın yaldız dekorların ilk denemeleri yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı; sırüstü uygulamalardan biri olan yaldız dekorların tarihsel gelişiminin, elde edilme ve uygulama yöntemlerinin incelenmesidir. Bu doğrultuda, yerli ve yabancı kaynaklar yoluyla seramik dekorların tarihinde sıvı yaldızların keşfi ve gelişimi araştırılmış, yaldız dekorlar kullanarak endüstriyel seramik üreten fabrikalardan kısaca bahsedilmiş ve sıvı yaldızları sanatsal çalışmalarında kullanan günümüz seramik sanatçılarının çalışmalarından örnekler verilmiştir. Son olarak, fırça dekor tekniği ile altın ve platin yaldız uygulamalarına yer verilerek çalışma sonlandırılmıştır.Anahtar Kelimeler: Seramik Dekorlar, Sırüstü, Yaldız Dekorlar Gold has continiously been the symbol of wealth in the history of mankind and has been used in the production of ornaments since thousands of years. Also, its path intercepted with ceramic material that is an important evidence of mankind history and as seeds of industrial revolution were being thrown in Europe; even though permanency was unsuccesful, first experiments of gilding decoration was produced in China.The aim of this study is; to investigate the historical evolution and application metods of gilding decoration that is an overglaze application, accordingly the invention and evolution of liquid gilds in ceramics decoration history has been researched through local and foreign references; factories producing industrial ceramics using gilding decoratons were mentioned and works of contemporary artists using liquid gilds in their applications were exemplified. In conclusion, gilding applications by brush decoration tecnique were mentioned and the research was completed.Keywords: Ceramics Decoration, Overglaze, Gilding Decorations 121

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Demirbağ, Ayşegül;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Anadolu'da yapılan arkeolojik kazılarda çoğunlukla pişmiş topraktan yapılmış tören kapları çıkarılmıştır. Libasyon olarak bilinen törenlerin vazgeçilmez unsurları olan bu kaplara, çeşitli uygarlıklarda farklı isimler verilmiş olsa da literatürde Riton ismi ile yerlerini almışlardır.Neolitik dönemden itibaren görülmeye başlayan, daha çok dinsel amaçlı olduğu bilinen ritonlar; heykellerine tapılan, gözle görülür ve elle tutulur bir varlık niteliğinde olan tanrıların sembolleri olarak çoğunlukla, çeşitli hayvan biçimlerinde yapılmışlardır. İnsan, çarık, çizme, tekne, boynuz, kol vb. değişik formları da olan bu kapların, bayram, düğün, cenaze, büyü, törenlerde sıkça kullanıldığı ve tapınakların demirbaşları arasında oldukları yapılan incelemelerden anlaşılmaktadır. İnançlardan doğarak şekillenen ve sahip oldukları teknik, form, malzeme, işlevsellik, bezeme ve renk ile Anadolu'da var olmuş uygarlıkların seramik tarihine ışık tutan ritonların yapımı, Asur Ticaret Kolonileri ve Hitit Çağında en yoğun dönemini yaşamıştır. Hitit Çağından sonra ise Roma Dönemine kadar azalarak devam etmiştir. Anahtar kelimeler: Riton, Törensel Kaplar, Sunu Kapları, İçki Kapları, Libasyon, Bibru, Anadolu Seramik Sanativ There were mostly ceremonial dishes made of baked clay in the archaeological excavations in Anatolia. The dishes which are known indispensable of the ceremony called libation, were named in several ways in the various civilizations. Though, they have been called as `Rhyton` in the literature .The rhytons, have been appearing since the Neolithic period, are also known to be made mostly for the religious purposes. As it's seen, they were made of varios animal forms that symbolise the gods which are visible and tangible asset for them.As It's been emerged; the rhytons shaped by beliefs with the existance of their technical, form, material, functionality, decoration and color, shed light on the history of the ceramic existed in Anatolian civilazitions. The most intensive period of the rhyton ceramic construction was in the Age of the Hittites with the Assyrian Trade Colonies. The construction period continued to exist by decreasing after the Hittite ages to the Roman period.Keywords: Rhyton, Ceremonial Vessels, Presentation Cups, Drinking Cups, Libation, Bibru, Anatolian Ceramic Art 194

 • Closed Access English
  Authors: 
  Gaspa, S;
  Publisher: Ugarit-Verlag
  Country: Italy
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Cimilli, Hatice Canan;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü

  193

 • Publication . Other literature type . 2017
  Open Access
  Authors: 
  Squires, Aubrey;
  Publisher: Hosted by Utah State University Libraries
  Country: United States

  The first picture is of the moose painting that started the “moose room” theme and that got her wanting to collect more. The second picture is of the moose stuffed animals that Dixie's friend would bring back for her from her mini vacations. The last picture is of the moose scarf that Dixie received for Christmas last year, that she loves so much.

 • Publication . Master thesis . 1996
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Arslan, Celil;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü

  239

 • Open Access English
  Authors: 
  Fiduccia, Joanna;
  Publisher: eScholarship, University of California
  Country: United States

  This thesis examines the function of the decorative in Edouard Vuillard's 1897 painting Large Interior with Six Figures. Departing from previous scholarship, which positions the Large Interior as the fulcrum of Vuillard's earlier intimist paintings and his later bourgeois genre scenes, I argue that the Large Interior exacerbated his experiments with the depiction of decorated interiors and the subjects who inhabit them. The use of the decorative in the Large Interior shows space itself to be the consequence of a subject's relationship to interiors--her own interior, and the interior in which she finds herself. This thesis situates Vuillard's insight within the historical context of decoration's heightened literal, pictorial and metaphorical significance in fin-de-siècle France, from the chauvinist agenda for the French decorative arts to the alignment of decorated interiors with new psychological theories and corresponding conceptions of selfhood. Through a close analysis of the Large Interior as well as other paintings from Vuillard's early oeuvre, I suggest that Vuillard's 1897 painting deploys the decorative to generate a space with equally radical consequences for painting and for subjectivity. Only such a strong characterization of decoration could possibly merit the role it would perform for modernism: the great "decorative threat," supposedly vanquished by cubism and yet plaguing painting for decades to follow. Decoration remained for Clement Greenberg the menace that must be used against itself for art to prevail over contemptible elements--not just commodity culture and kitsch, but everything domestic, feminine, and excessive associated with decoration. If, as Peter Wollens has written, the decorative is modernism's symptomatic shadow, understanding its role in modernist aesthetics and ideology demands that we develop a rigorous concept of it. In doing so, this thesis interrogates what has been repressed by the marginalization of the decorative, and why. In a final section, it traces the reemergence of the decorative in Picasso's 1914 collage and sculpture to suggest some conclusions to this end, and to attest to the radical relevance of Symbolism and the decorative for the history of modernism.

 • Open Access English
  Authors: 
  Marotta, Anna;
  Publisher: La scuola di Pitagora
  Country: Italy
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Kubat, Leyla;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Country: Turkey

  Neolitik Çağdan (M.Ö.6800) itibaren insanoğlu toprağı biçimlendirmiş ve dekorlamıştır. Seramiğin dekorlanması, seramik sırının bulunmasından önceki dönemlere rastlar. Dekor uygulamaları insanın parmaklarını bastırarak kullanmasıyla ve seramiği ince uçlu aletler yardımı ile kazıması ile başlar. Daha sonra dekorlamada renkli topraklan kullanan insan, giderek astar tekniğine ulaşan dekor yöntemlerini geliştirmiştir. Seramik yüzeyler üzerinde astar tekniklerinden astar akıtma, sgrafitto, mishima, macho, ajur, kesme, oyma, ekleme, sır altı, sır içi ve sır üstü gibi yöntemler uygulamaya başlamışlardır. Seramik yüzeyler üzerine astarın veya sırın puar ile akıtılmasıyla, çizgi, nokta, yazı yazma, bitkisel motiflerin uygulanması ve farklı desenlerin oluşturulması şeklinde açıklanan akıtma dekoru tarihte pek çok kültürde kendine has özelliklerle uygulanmıştır. İnsanoğlu seramik yüzeyler üzerinde renklerin birbiriyle karışmasıyla ve özgür desenlerin oluşmasından etkilenerek akıtma dekorunda arayışlara yönelmiştir. Bu araştırmanın birinci bölümünde seramiğin tanımı ve tarihçesi, seramik dekorunun tanımı ve tarihçesi, seramik yüzeyler üzerinde uygulanan dekor çeşitleri incelenmiştir. İkinci bölümde akıtma dekorunun tanımı, akıtma dekorunun tarihçesi, Anadolu kültünde akıtma dekorunun görüldüğü merkezler araştırılmıştır. Üçüncü bölümde akıtma dekorunun seramik yüzeyler üzerinde uygulama aşamaları anlatılmıştır. Yapım aşamalarının içerisinde akıtma dekoru uygulanacak olan ürünün çamurunun hazırlanması, şekillendirilmesi, astarın hazırlanması ve akıtma dekorunun farklı bünyelerde uygulanması, kurutulması, pişirilmesi, sırlanması, akıtma dekorunda kullanılan malzemeler, akıtma dekoruyla çalışan sanatçılar, akıtma dekoru ile ilgili görüş ve değerlendirmeler ele alınmıştır. Araştırmamızın dördüncü bölümü olan son bölümde ise, akıtma dekoru ile ilgili özgün uygulamalar yapılmış ve bu uygulamalar fotoğraftarla gösterilmiştir. Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalı Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi Kayıt no: 164512